| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Renta rodzinna

Renta rodzinna to świadczenie z ubezpieczenia społecznego, które przyznawane jest członkom rodziny osoby zmarłej, celem zapewnienia im niezbędnych środków do utrzymania. Rentę tę przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale nie z urzędu a na wniosek zainteresowanych.

Komu przysługuje

Renta rodzinna przysługuje:

  1)  dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym;

  2)  przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom, w tym również w ramach rodziny zastępczej;

  3)  małżonkowi;

  4)  rodzicom.

Jak długo przysługuje renta

Dzieci mają prawo do renty do ukończenia 16. roku życia. Po osiągnięciu tego wieku prawo to przysługuje im tylko w przypadku  pobierania nauki w szkole i to do czasu jej ukończenia, jednak nie dłużej niż do 25. roku życia. Natomiast w sytuacji gdy dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Dzieciom zaś, które stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji w okresie uprawniającym do renty, renta rodzinna jest wypłacana bez względu na ich wiek.

Dzieci przyjęte na wychowanie

Przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełniają warunek wieku i pobierania nauki, a ponadto gdy:

  1)  zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraz

  2)  nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:

  a)  nie mogą zapewnić im utrzymania albo

  b)  ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Spełnienie obowiązku szkolnego następuje, gdy dziecko pobiera naukę. Ustawa nie konkretyzuje tu rodzaju nauki. Należy więc przyjąć, iż obowiązek ten spełniony jest zarówno gdy dziecko uczy się w szkole dziennej, jak i w systemie wieczorowym, zaocznym czy eksternistycznym.

Zobacz również: Renta rodzinna przysługuje tylko do ostatniego roku studiów

Wysokość renty

Renta rodzinna to świadczenie przysługujące łącznie wszystkim uprawnionym do niej, to znaczy że wypłacana jest jedna renta, która podlega podziałowi na równe części między uprawnione do niej podmioty, z wyjątkiem dodatków do renty, które wypłaca się w całości osobom do nich uprawnionym.

Wymiar łącznej renty rodzinnej zależy od liczby uprawnionych, przy czym podstawę jej wymiaru stanowi świadczenie (emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy), które zmarły pobierał w dacie śmierci lub które by mu przysługiwało, przy założeniu, iż w chwili zgonu był on całkowicie niezdolny do pracy.

Renta rodzinna wynosi:

  1)  dla jednej osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;

  2)  dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;

  3)  dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Do renty przysługują dodatki takie same, jak do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a ponadto dodatek dla sieroty zupełnej. Ten ostatni wypłacany jest każdej z sierot z osobna w stałej kwocie, która podlega waloryzacji.

Od 1 marca 2008 r.  najniższa renta rodzinna wynosi 636,29 zł miesięcznie. Do tego jeśli żadne z rodziców nie żyje i spełnione są ustawowe warunki dziecku przysługuje dodatek dla sierot zupełnych w wysokości 306,65 zł.

Zmarł jeden z rodziców, pozostawiając dzieci w wieku do lat 16. Jeśli osierocił tylko jedno dziecko to dostanie ono całą kwotę zasiłku, czyli 636,29 zł. Jeśli po zmarłym pozostało dwoje dzieci to każde z nich będzie otrzymywało po 318,14 zł.

W przypadku gdy osoba uprawniona do renty równocześnie z pobieraniem jej pracuje i zarabia ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to ZUS zmniejszy wypłacaną rentę. Natomiast w sytuacji gdy uprawniony do renty zarobi ponad 130% ZUS zawiesi wypłacanie renty.

Należy przy tym wiedzieć, że ewentualne zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej, w sytuacji gdy tę samą rentę pobiera kilka uprawnionych osób, dotyczy tylko osoby uzyskującej dodatkowy dochód, a pozostali uprawnieni otrzymują rentę w częściach w dotychczasowej wysokości

Pobierz

Wniosek o rentę rodzinną i  załącznik do wniosku

 Porównaj:

  www.infor.pl/prawo/renty

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »