| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Edukacja > Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Najbiedniejsi uczniowie mogą skorzystać z pomocy materialnej na opłacenie zajęć, książek, niezbędnych przyborów szkolnych ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji finansowej ucznia.

Pomoc materialna przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych, dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku nauki – do czasu ukończenia nauki

Świadczenia przysługujące uczniowi

W ramach pomocy materialnej uczeń może otrzymać świadczenia o charakterze socjalnym, czyli stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz świadczenia o charakterze motywacyjnym np. stypendium za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

Uczniowi może być przyznana jednocześnie zarówno pomoc o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Takie okoliczności zachodzą przede wszystkim gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania. Obecnie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 316 zł. Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym również wyrównawczych realizowanych poza szkołą, w formie rzeczowej, polegającej głównie na zakupie niezbędnych przyborów szkolnych i podręczników oraz rzadziej stosowanej w praktyce - pieniężnej.

Wysokość stypendium szkolnego, w zależności od dochodów rodziny, opiewa na ok. 60 – 200 zł. Przyznawane jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców, opiekunów prawnych małoletniego bądź dyrektora szkoły, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Zobacz: Dziecko i prawo

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, czyli sumie miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, pomniejszoną o :
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, takiego jak np. śmierć lub wypadek żywiciela rodziny, wydatki związane z nagłą lub nieuleczalną chorobą członka rodziny, pożar mieszkania oraz inne nagłe lub nieprzewidywalne okoliczności utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i naukę ucznia. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przydzielenie zasiłku.

Zobacz również: Zasiłki

Pomoc w postaci zasiłku szkolnego przyznawana jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z nauką ucznia lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »