Kategorie

Kilka wypłat z rachunku PPK z powodu poważnego zachorowania - zwolnienie z PIT

Kilka wypłat z rachunku PPK z powodu poważnego zachorowania - zwolnienie z PIT. / fot. Shutterstock.com
Kilka wypłat z rachunku PPK z powodu poważnego zachorowania - zwolnienie z PIT. / fot. Shutterstock.com
www.shutterstock.com
Zgodnie z indywidualną interpretacją dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej kilkukrotna wypłata środków z jednego rachunku uczestnika PPK związana z poważnym zachorowaniem jego, małżonka lub dziecka skutkuje zwolnieniem z PIT.

Zwolnienie z PIT w razie kilkukrotnej wypłaty z jednego rachunku PPK z tytułu poważnego zachorowania

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał kolejną indywidualną interpretację dotyczącą przepisów ustawy o PPK. Zawiera ona stanowisko dotyczące skutków podatkowych kilkukrotnej wypłaty środków z jednego rachunku uczestnika PPK w związku z jego poważnym zachorowaniem, czy poważnym zachorowaniem małżonka lub dziecka. 

Polecamy: Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny komentarz do ustawy

Jak stwierdził dyrektor KIS, ustawa o PPK przewiduje, że uczestnik PPK może dokonać wypłaty środków zgromadzonych w PPK do 25% ich wartości w sytuacji poważnego zachorowania tej osoby, jej małżonka lub dziecka (art. 101 ustawy o PPK). Dochody uczestnika PPK osiągnięte w związku z taką wypłatą są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b ustawy o PIT).

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie miało zastosowanie do każdej wypłaty z tytułu poważnego zachorowania, jeżeli zostaną spełnione warunki uprawniające do tej wypłaty przewidziane w ustawie o PPK, a na instytucji finansowej nie będą ciążyć w takim przypadku obowiązki płatnika PIT.

Opisana interpretacja dostępna jest poniżej.

Równocześnie przypominamy, że interpretacje indywidualne wydawane są, jak sama ich nazwa wskazuje, w indywidualnych sprawach podatników. Kształtują one sytuację prawną wyłącznie tych podatników i jedynie w sprawach będących przedmiotem zawartego w nich rozstrzygnięcia. Mogą jednak stanowić interesujący materiał poglądowy w zakresie kwestii podatkowych dotyczących PPK.

Interpretacja indywidualna z dnia 15 stycznia 2020 r. (0114-KDIP3-1.4011.527.2019.1.MK1)

 • www.mf.gov.pl
   
 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, Art. 2, Art. 2 ust. 1 pkt 11, Art. 97 ust. 1, Art. 98, Art. 99 ust. 1 pkt 2, Art. 99 ust. 2, Art. 101
 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, całość
 • Ustawa o Funduszu Solidarnościowym, całość
 • Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, całość
 • Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, całość
 • Ustawa o ochronie danych osobowych, całość
 • Ustawa o podatku od towarów i usług, Art. 5 ust. 5
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Art. 9 ust. 1, Art. 21 ust. 1 pkt 58c, Art. 30a ust. 1 pkt 11a, Art. 30a ust. 1 pkt 11b, Art. 41 ust. 4
 • Ordynacja podatkowa, Art. 8, Art. 14na § 1, Art. 14na § 2, Art. 30 § 1
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, całość
 • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, całość

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2019 r. (data wpływu 19 listopada 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych kilkukrotnej wypłaty z PPK i związanych z tym obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych kilkukrotnej wypłaty z PPK i związanych z tym obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest organem zarządzającym instytucji finansowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm., dalej: „ustawa o PPK"), tj. funduszu inwestycyjnego („Fundusz") zarządzanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (…) .

Fundusz zawiera i będzie zawierał umowy o zarządzanie oraz o prowadzenie PPK z podmiotami zatrudniającymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o PPK.

W ramach PPK, środki gromadzone na rachunkach osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK („uczestnik PPK"), będą lokowane w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika PPK („fundusze zdefiniowanej daty").

Założeniem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na ich wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie (art. 3 ust. 1 ustawy o PPK).

I tak, ustawa o PPK przewiduje, że uczestnik PPK może dokonać wypłaty środków zgromadzonych w PPK przed osiągnięciem 60. roku życia w sytuacji poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (art. 101 ustawy o PPK). W takich przypadkach uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% wartości środków zgromadzonych na swoim rachunku PPK (art. 101 ust. 1 ustawy o PPK).

Dochody uczestnika PPK osiągnięte w związku z taką wypłatą środków przed 60 rokiem życia (tj. z wypłatą do 25% wartości środków zgromadzonych na swoim rachunku PPK z tytułu poważnego zachorowania) są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b) ustawy o PIT.

Z uwagi na to, że ustawa o PPK nie przewiduje limitu częstotliwości wypłat z tytułu poważnego zachorowania, Wnioskodawca przewiduje, że w przyszłości w działalności Funduszu mogą mieć miejsce sytuacje, w których dojdzie do kilkukrotnego dokonywania wypłat z jednego rachunku PPK w związku z wystąpieniem poważnego zachorowania po stronie uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy obowiązków płatnika PIT w przypadku dokonywania przez uczestnika PPK kilkukrotnych wypłat z jednego rachunku PPK w wyniku poważnego zachorowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku kilkukrotnej wypłaty środków z tytułu poważnego zachorowania (do 25% wartości środków zgromadzonych na rachunku), o ile spełnione są warunki z ustawy o PPK, w przypadku każdej wypłaty środków przedmiotowa wypłata będzie każdorazowo zwolniona z opodatkowania PIT i w konsekwencji na Funduszu nie będą ciążyć obowiązki płatnika PIT w tym zakresie?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku kilkukrotnej wypłaty środków z tytułu poważnego zachorowania (do 25% wartości środków zgromadzonych na rachunku), o ile spełnione są warunki z ustawy o PPK, w przypadku każdej wypłaty środków przedmiotowa wypłata będzie każdorazowo zwolniona z opodatkowania PIT i w konsekwencji na Funduszu nie będą ciążyć obowiązki płatnika PIT w tym zakresie.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

 1. Poważne zachorowanie - uwagi ogólne

Ustawa o PPK wskazuje zamknięty katalog stanów zdrowia oraz chorób, których zdiagnozowanie u uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka upoważnia uczestnika PPK do skorzystania ze środków z PPK przed osiągnięciem przez niego 60 roku życia (art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy o PPK).

I tak przez „poważne zachorowanie” zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy o PPK należy rozumieć:

 1. całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270), ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat lub
 2. umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511,1000, 1076,1925 i 2192), ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat, lub
 3. niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub
 4. zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca, lub
 5. zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy.

 1. Wypłata środków w wyniku poważnego zachorowania - warunki formalne

Uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% wartości środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (art. 101 ust. 1 ustawy o PPK). Wypłata w wyniku poważnego zachorowania może zostać dokonana jednorazowo albo w ratach, w zależności od wniosku uczestnika PPK (art. 101 ust. 3 ustawy o PPK).

Przedmiotowy wniosek uczestnik PPK składa do wybranej instytucji finansowej wraz z orzeczeniem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. a)-c) ustawy o PPK lub zaświadczeniem lekarza medycyny potwierdzającym diagnozę wystąpienia poważnego zachorowania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. d) lub e) ustawy o PPK.

Wypłata środków w wyniku poważnego zachorowania jest zatem możliwa wyłącznie po uprzednim spełnieniu przez uczestnika PPK warunków formalnych przewidzianych w ustawie o PPK. Po spełnieniu tych warunków, uczestnikowi PPK wypłacana jest kwota do 25% wartości środków aktualnie zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK.

Przepisy ustawy o PPK nie przewidują jednocześnie limitu częstotliwości korzystania z wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK w przypadku poważnego zachorowania i wskazują jedynie na limit procentowy, tj. do 25% wartości środków aktualnie zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK.

Jak Wnioskodawca wskazał w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, może dojść do sytuacji, w której uczestnik PPK będzie uprawniony do wnioskowania o wypłatę środków w związku z wystąpieniem poważnego zachorowania więcej niż raz. Przykładowo - w roku X u uczestnika PPK zostanie zdiagnozowana jedna z chorób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. d) ustawy o PPK, następnie w roku X +1 u dziecka uczestnika PPK zostanie z kolei zdiagnozowana jedna z chorób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. e) ustawy o PPK. W takiej sytuacji uczestnik PPK może zdecydować się na złożenie wniosku o wypłatę z tytułu poważnego zachorowania zarówno w roku X, jak i w roku X + 1.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że wniosek o wypłatę do 25% środków w wyniku poważnego zachorowania może być złożony przez uczestnika PPK wielokrotnie.

Powyższe podejście odnośnie możliwości kilkukrotnej wypłaty środków w wyniku poważnego zachorowania zostało potwierdzone w opracowaniu Zagadnienia prawne w zakresie Ustawy o PPK. Część druga, opublikowanym na Oficjalnym Portalu Informacyjnym PPK (www.moieppk.pl). Przedmiotowe opracowanie zawiera stanowiska uzgodnione we współpracy m.in. z Ministerstwem Finansów. Opracowanie nie jest źródłem prawa, stanowi jednak wskazówkę, w jaki sposób należy interpretować przepisy ustawy o PPK.

 1. Obowiązki Funduszu jako płatnika PIT w związku z kilkukrotną wypłatą środków w wyniku poważnego zachorowania

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b) ustawy o PIT, wolne od PIT są dochody uczestnika PPK osiągnięte w związku z wypłatą środków zgromadzonych w PPK, w przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o PPK.

W treści art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK wskazano z kolei, że wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek uczestnika PPK, zgodnie z m.in. art. 101 ustawy o PPK (tj. przepisem dotyczącym wypłaty do 25% środków w przypadku poważnego zachorowania).

W rezultacie, ze zwolnienia z PIT korzystają m.in. kwoty wypłat w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka.

W opinii Wnioskodawcy treść powyższych przepisów jednoznacznie wskazuje, że wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania każdorazowo podlega zwolnieniu z PIT, o ile zostaną spełnione warunki uprawniające do takiej wypłaty, przewidziane w ustawie o PPK.

W konsekwencji, w wyniku każdej wypłaty z tytułu poważnego zachorowania dokonywanej zgodnie z ustawą o PPK, na Funduszu nie będą ciążyć obowiązki płatnika PIT z tego tytułu.

 1. Podsumowanie

W świetle przedstawionej powyżej analizy Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku kilkukrotnej wypłaty środków z tytułu poważnego zachorowania (do 25% wartości środków zgromadzonych na rachunku), w przypadku każdej wypłaty środków przedmiotowa wypłata będzie zwolniona z opodatkowania PIT, o ile zostaną spełnione warunki uprawniające do takiej wypłaty przewidziane w ustawie o PPK. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy na Funduszu nie będą ciążyć obowiązki płatnika PIT przy kilkukrotnych wypłatach z tytułu poważnego zachorowania.

Mając na uwadze powyżej przedstawione okoliczności faktyczne oraz obowiązujące przepisy prawa, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska zaprezentowanego w niniejszym Wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215, z późn. zm.) określa zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zwanych dalej „PPK”, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

Określenie wypłata - użyte w omawianej ustawie oznacza dokonaną na wniosek uczestnika PPK wypłatę środków zgromadzonych w PPK na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie (art. 2 pkt 41 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych).

Natomiast określenie zwrot - oznacza wycofanie środków zgromadzonych w PPK przed osiągnięciem przez uczestnika PPK 60 roku życia na wniosek uczestnika PPK, małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnionej (art. 2 pkt 47 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych).

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ww. ustawy wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK następuje wyłącznie na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek:

 1. uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia;
 2. uczestnika PPK, zgodnie z art. 98, art. 100 lub art. 101.

Możliwość wypłaty części środków zgromadzonych na rachunku PPK w przypadku poważnego zachorowania przewiduje art. 101 ww. ustawy. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka tego uczestnika PPK.

Wniosek o wypłatę, o której mowa w ust. 1, uczestnik PPK składa wybranej instytucji finansowej. Do wniosku o wypłatę dołącza się orzeczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. a-c, lub zaświadczenie lekarza medycyny potwierdzające diagnozę wystąpienia poważnego zachorowania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. d lub e. (art. 101 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 101 ust. 3 ww. ustawy wypłata może być, w zależności od wniosku uczestnika PPK, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach pierwsza rata, dokonywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez uczestnika PPK wniosku o dokonanie wypłaty, o którym mowa w ust. 2.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy przez poważne zachorowanie należy rozumieć:

 1. całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270), ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat lub
 2. umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925 i 2192), ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat, lub
 3. niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub
 4. zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utruta mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca, lub
 5. zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy;

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest organem zarządzającym instytucji finansowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych tj. funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (…). Fundusz zawiera i będzie zawierał umowy o zarządzanie oraz o prowadzenie PPK z podmiotami zatrudniającymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o PPK. Założeniem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na ich wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie (art. 3 ust. 1 ustawy o PPK). I tak, ustawa o PPK przewiduje, że uczestnik PPK może dokonać wypłaty środków zgromadzonych w PPK przed osiągnięciem 60. roku życia w sytuacji poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (art. 101 ustawy o PPK). W takich przypadkach uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% wartości środków zgromadzonych na swoim rachunku PPK (art. 101 ust. 1 ustawy o PPK). Dochody uczestnika PPK osiągnięte w związku z taką wypłatą środków przed 60 rokiem życia (tj. z wypłatą do 25% wartości środków zgromadzonych na swoim rachunku PPK z tytułu poważnego zachorowania) są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b) ustawy o PIT. Z uwagi na to, że ustawa o PPK nie przewiduje limitu częstotliwości wypłat z tytułu poważnego zachorowania, Wnioskodawca przewiduje, że w przyszłości w działalności Funduszu mogą mieć miejsce sytuacje, w których dojdzie do kilkukrotnego dokonywania wypłat z jednego rachunku PPK w związku z wystąpieniem poważnego zachorowania po stronie uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy obowiązków płatnika PIT w przypadku dokonywania przez uczestnika PPK kilkukrotnych wypłat z jednego rachunku PPK w wyniku poważnego zachorowania.

Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki, tj.:

 • obliczenie,
 • pobranie,
 • wpłacenie

- podatku, zaliczki.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym, w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w związku z:

 1. gromadzeniem środków na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym przez uczestnika pracowniczego planu kapitałowego,
 2. wypłatą środków zgromadzonych w pracowniczym planie kapitałowym, w przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 1 pkt 11a i 11b,
 3. wypłatą transferową środków zgromadzonych w pracowniczym planie kapitałowym.

Stosownie do treści art. 30a ust. 1 pkt 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego uzyskanego w związku z wypłatą dokonaną na podstawie art. 98 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - w zakresie, w jakim uczestnik pracowniczego planu kapitałowego nie dokonał zwrotu wypłaconych środków w terminie wynikającym z umowy zawartej z wybraną instytucją finansową - pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu wypłaty środków, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli wypłata będzie wypłacana w mniejszej ilości rat niż 120 miesięcznych rat, albo z tytułu wypłaty jednorazowej - w przypadku określonym w art. 99 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych - pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Analiza powyższych przepisów wskazuje, że zwolnieniem przedmiotowym z art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęte zostały między innymi dochody z tytułu uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym, w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w związku z wypłatą do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka tego uczestnika PPK.

Możliwość wypłaty części środków zgromadzonych na rachunku PPK w przypadku poważnego zachorowania przewiduje bowiem art. 101 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka tego uczestnika PPK.

Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje limitu częstotliwości takich wypłat. W związku z powyższym w przypadku dokonywania każdej wypłaty do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania, o ile zostaną spełnione warunki uprawniające do takiej wypłaty przewidziane w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych zastosowanie znajdzie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika w tym zakresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: PFR Portal PPK
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  28 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytury groszowe z ZUS wciąż problemem

  Emerytury groszowe z ZUS stanowią coraz częstszy problem. Czy planowane są zmiany dotyczące świadczeń niższych niż minimalne?

  Oszczędzamy mniej, ale regularnie [BADANIE]

  Z danych zebranych przez Intrum wynika, iż 80 procent konsumentów stara się oszczędzać każdego miesiąca. Czy to pozytywny skutek pandemii?

  Reklamacja po wakacjach - jak i kiedy?

  Reklamacja po wakacjach może dotyczyć np. usługi turystycznej, opóźnionego lotu czy noclegu. W jakim terminie należy ją wysłać?

  400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.

  400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.? Podpowiadamy dla kogo przewidziano nowy rodzaj wsparcia.

  Oszustwo "na 14. emeryturę" - co robić?

  Oszustwo "na 14. emeryturę? ZUS przestrzega przed osobami, które oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o świadczenie.

  Zasada niezmienności składu orzekającego - zmiany w k.p.k.

  Zasada niezmienności składu orzekającego sprawia, że zmiana sędziego oznacza przymus prowadzenia procesu od początku – co nikomu nie służy. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie możliwy tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

  Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

  Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.