REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Cudzoziemiec, w celu zameldowania, powinien zgłosić się do organu ewidencji ludności właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Cudzoziemiec, w celu zameldowania, powinien zgłosić się do organu ewidencji ludności właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

REKLAMA

REKLAMA

Co do zasady, cudzoziemcy mający zamiar przebywać na terytorium RP są zobowiązani wykonać obowiązek meldunkowy. Zameldowania na pobyt czasowy może być dokonane na czas nie dłuższy niż określony w wizie, umowie o ruchu bezwizowym lub zezwoleniu na zamieszkanie na czas oznaczony.

Kto jest obowiązany się zameldować

Wykonać obowiązek meldunkowy jest obowiązany cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

REKLAMA

Cudzoziemiec przebywający poza zakładem hotelarskim, zakładem udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub wypoczynkiem jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do określonej miejscowości i nie później niż przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli koniec terminu do dokonania obowiązku meldunkowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Uczestnicy wycieczek dokonują zameldowania się na pobyt czasowy za pośrednictwem kierownika wycieczki, który jest obowiązany z chwilą przybycia wycieczki do zakładu hotelarskiego zgłosić pobyt wycieczki kierownikowi zakładu lub pracownikowi upoważnionemu do przyjmowania zgłoszeń, przedstawiając listę uczestników wycieczki oraz dokumenty uprawniające ich do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organ właściwy

Cudzoziemiec, w celu zameldowania, powinien zgłosić się do organu ewidencji ludności właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz także: Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Wymagane dokumenty

W celu zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy należy przygotować następujące dokumenty:

  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno - prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,
  • cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • członek jego rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Sposób załatwienia sprawy