| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Pozwolenia > Pozwolenie na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza

Na wniosek prowadzącego instalację, Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Tematyka uzyskania pozwolenia została uregulowana w Ustawie z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Stronami postępowania o wydanie pozwolenia są:

- prowadzący instalację,
- władający powierzchnią ziemi na obszarze na którym j w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania,
- zainteresowany uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części.
- podmiot podejmującego realizację nowej instalacji.

W postępowaniu o wydanie pozwolenia nie stosuje się art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Organem właściwym w sprawie jest:

- wojewoda (w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych), lub

-marszałek województwa (w sprawach: przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe), albo
- starosta (dla pozostałych przedsięwzięć).

Jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 20, do stron innych niż prowadzący instalację stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pozwolenie wydaje się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. O wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia orzeka organ właściwy do wydania pozwolenia. Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się również w przypadku zmiany jego warunków.

1.Wniosek prowadzącego instalację o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zawierający:
· oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
· adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
· informację o tytule prawnym do instalacji, tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe (użytkowanie, służebność, własnościowe prawo do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych), stosunek zobowiązaniowy (dzierżawa, najem, użyczenie),
· informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
· ocenę stanu technicznego instalacji,
· informację o rodzaju prowadzonej działalności,
· opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
· blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
· informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
· wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia; wielkość emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza należy wyrazić w kg/h oraz w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,
· informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
· informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
· wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
· zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji,
· proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,
· proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji, procedury te powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów,
· deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
· deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
· deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku projektowanego podjęcia realizacji nowej instalacji,
· czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (należy podać dokładną datę, dzień planowanego rozpoczęcia eksploatacji instalacji oraz dokładną datę, dzień, do którego ma obowiązywać pozwolenie),
· czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
· określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
· opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym,
· określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
· aktualny stan jakości powietrza,
· określenie warunków meteorologicznych,
· wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

Zobacz też: Sprawy urzędowe

2.Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

3.Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (kopia aktualnie obowiązującego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia aktualnie obowiązującego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,(opłata wynosi 2011 zł lub 506 zł- dla działalności wytwórczej w rolnictwie, dla mikroprzedsiębiorców oraz dla małych i średnich przedsiębiorców)

Pozwolenie określa:

§ rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom;
§ wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania(ustala się rodzaje i ilość gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, wyrażone:1)w mg/m3 gazów odlotowych w stanie suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, albo w kg/h, albo w kg na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu - dla każdego źródła powstawania i miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza; w przypadku gdy dla instalacji albo procesu technologicznego lub operacji technicznej, prowadzonych w instalacji, są ustalone standardy emisyjne, wielkość dopuszczalnej emisji wyraża się w pozwoleniu w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy; 2) w Mg/rok - dla całej instalacji),
§ maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączenia instalacji, a także warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach;
§ jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska:
-wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,
- dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
§ źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii;
§ termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 191a,
§ charakterystykę miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;
§ usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

oraz o ile przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska pozwolenie może również określać:
§ sposób postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji;
§ wielkość i formę zabezpieczenia roszczeń;
§ wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który jest wydane pozwolenie - również termin realizacji tych działań;
§ rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 143 pkt 1-5;
§ zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1;
§ sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane;
§ sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych, o których mowa w pkt 5, organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 220 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska , Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, uwzględniając:
- rodzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach oraz
- rodzaje i ilości gazów lub
- pyłów wprowadzanych z instalacji do powietrza.

Jeżeli w związku z wejściem w życie rozporządzenia,, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie będzie wymagać pozwolenia, to pozwolenie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów wygasa z dniem wejścia w życie tego rozporządzenia. Jeżeli zaś będzie wymagać pozwolenia, a dotychczas pozwolenie nie było wymagane, to obowiązek posiadania pozwolenia powstaje po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia.

Zobacz też: Konsument i umowy

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071)


Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »