reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Pozwolenia > Pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód lub do gleby

Pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód lub do gleby

Wprowadzanie ścieków do wód i gleb jest jednym z kilku wymienionych w Ustawie szczególnym korzystaniem z wód wykraczającym poza korzystanie powszechne lub zwykłe, co oznacza, że wymagane jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego.

Wody podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność.

Obowiązek uzyskania pozwolenia ciąży na odprowadzającym ścieki (w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt. 14 litery a, b, c, d, f, g – Prawa wodnego) tj. jeżeli w ustawie jest mowa o ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:

a) wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu,
c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,
d) wody odciekowe ze składowisk odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wprowadzanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wprowadzanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilością zawartymi w pobranej wodzie,
f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, jeżeli występują w nich nowe substancje lub zwiększone zostaną ilości substancji w stosunku do zawartych w pobranej wodzie,

- starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej, lub

- wojewoda (w sprawach określonych w art. 122 ust 2 oraz art. 140 pkt 2 Ustawy Prawo wodne- m.in. jeżeli szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych jest związane z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika z przepisów o ochronie środowiska, oraz z eksploatacją instalacji lub urządzeń wodnych na terenach zakładów w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska zaliczanych do tych przedsięwzięć)

1.wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz

2.operat wodnoprawny (odpowiadający przepisom art.132 Ustawy Prawo wodne),

3.opis prowadzenia działalności sporządzony w języku nietechnicznym,

4 dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie wodno prawne (opłata wynosi 217zł)

Zobacz też: Sprawy urzędowe

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony, nie krótszy niż 10 lat. Wyjątek: Pozwolenie wodnoprawne dotyczące wprowadzania do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje niebezpieczne określone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Co ustala się w pozwoleniu wodno prawnym:
- cel i zakres korzystania z wód,
- warunki wykonywania uprawnienia oraz
- obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, a w szczególności:
· sposób gospodarowania wodą,
· ilość, stan i skład ścieków wykorzystywanych rolniczo oraz wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, a w przypadku ścieków przemysłowych, jeżeli jest to uzasadnione, dopuszczalne ilości zanieczyszczeń, zwłaszcza ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
· obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne
lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem
tego pozwolenia wodno prawnego,
· wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne
skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego
· niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko,
· sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody, ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych oraz wykorzystywanych rolniczo, a także sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych,

w razie potrzeby w pozwoleniu określa się:

· prowadzenia pomiarów jakości wód podziemnych oraz wód płynących poniżej i powyżej miejsca zrzutu ścieków, z określeniem częstotliwości i metod tych pomiarów,
· prowadzenia badań ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania, a w uzasadnionych przypadkach także badań zawartości metali ciężkich w glebie na obszarach, na których rolniczo wykorzystuje się ścieki,
· wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urządzeń wodnych, stosownie do odnoszonych korzyści,
· wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód, stosownie do zwiększenia tych kosztów w wyniku realizacji tego pozwolenia,

Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:
- ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni,
- ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska oraz dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków, wynikających z odrębnych przepisów.

Kiedy zabrania się wprowadzania ścieków:

1) bezpośrednio do poziomów wodonośnych wód podziemnych,

2) do wód powierzchniowych oraz do ziemi:
a. jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z utworzenia obszarów chronionych, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085 i Nr 110, poz. 1189), stref oraz obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie art. 58 i 60,
b. w pasie technicznym, o którym mowa w art. 23,
c. w obrębie kąpielisk, plaż publicznych nad wodami oraz w odległości mniejszej niż 1 km od ich granic,

3) do wód stojących,

4) do jezior oraz do ich dopływów, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż jedna doba,

5) do ziemi, jeżeli stopień oczyszczenia ścieków lub miąższość warstwy gruntu nad zwierciadłem wód podziemnych nie stanowi zabezpieczenia tych wód przed zanieczyszczeniem.

Zobacz serwis: Pozwolenia

Pozwolenia wodnioprawne wygasa jeżeli:

1) upłynął okres, na który było wydane,

2) zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu,

3) zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zobacz też: Nieruchomości

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2005r. Nr 239, poz.2019)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)


reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony, nie krótszy niż 10 lat.
Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony, nie krótszy niż 10 lat.

Nowa matryca stawek VAT – Usługi Nowa matryca stawek VAT - Towary - STANDARD378.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama