| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Słownik > Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Instytucja powołana do wypłaty pracownikom, byłym pracownikom oraz uprawnionym do renty rodzinnej członkom rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika wynagrodzeń i innych świadczeń w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu niewypłacalności.

Zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podlegają należności główne z tytułu:

  1. wynagrodzenia za pracę,
  2. przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:
  • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy,
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
  • odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 par. 1 kodeksu pracy, należnego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,
  • odszkodowania, o którym mowa w art. 361 par. 1 kodeksu pracy, za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu ogłoszenia upadłości albo likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników,
  • dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 kodeksu pracy, za obniżenie wynagrodzenia z powodu przeniesienia do innej pracy pracownika, u którego stwierdzono objawy wskazujące na powstanie choroby zawodowej oraz pracownika niezdolnego do wykonywania dotychczasowej pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

3. składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Procedura wypłaty

W okresie miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń, określając osoby uprawnione oraz tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu. Zbiorczy wykaz obejmuje roszczenia z okresów poprzedzających datę niewypłacalności pracodawcy.

Jeżeli zaspokojeniu podlegają roszczenia z okresów następujących po dacie niewypłacalności pracodawcy, wymieniony wyżej podmiot sporządza niezwłocznie, po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych, wykazy uzupełniające. Wykazy obejmują wskazanie tych osób oraz tytuły i wysokość roszczeń. Zbiorczy wykaz i wykazy uzupełniające składa się kierownikowi Biura Terenowego FGŚP właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Wypłata świadczeń może nastąpić także na podstawie wniosku pracownika, byłego pracownika lub uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika. Wniosek składa się kierownikowi Biura Terenowego FGŚP.

Odmowa wypłaty

O odmowie wypłaty świadczenia w całości lub w części kierownik Biura Terenowego FGŚP zawiadamia niezwłocznie na piśmie zainteresowaną osobę, podając uzasadnienie tej odmowy. Spory powstałe w związku z odmową wypłaty świadczenia ze środków Funduszu rozstrzyga sąd właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy. Przekazanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń, a także wypłata świadczeń ze środków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na Fundusz roszczenia wobec pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Biała lista podatników VAT59.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »