Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wakacje wykupione w biurze podróży - kiedy można z nich zrezygnować?

Daniela Połukord
aplikantka radcowska
Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.
Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Jeżeli odstąpienie od umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a podróżny odstąpił na podstawie tej podstawie od umowy, przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny./Fot. Shutterstock
Jeżeli odstąpienie od umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a podróżny odstąpił na podstawie tej podstawie od umowy, przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny./Fot. Shutterstock
shutterstock
Rezygnacja z umowy zawartej z organizatorem turystyki np. w biurze podróży następuje na podstawie szczegółowych regulacji. Kiedy mamy prawo zrezygnować z wykupionej wycieczki? Jakie uprawnienia przysługują przedsiębiorcy, gdy podróżny odstąpił od umowy w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2?

Rezygnacja z wakacji wykupionych w biurze podróży

Wystąpienie niespodziewanych okoliczności może pokrzyżować wakacyjne plany. Kiedy umowa z organizatorem turystyki została podpisana, a wycieczka bądź wczasy częściowo opłacone, może okazać się, że podróżny zmuszony jest do dokonania rezygnacji.

Podróżnemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. W zależności jednak od przyczyn uzasadniających rezygnację, będzie miała ona różne skutki w kontekście wysokości kwot, jakie zostaną zwrócone. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności związanych z miejscem destynacji lub jego najbliższym sąsiedztwem, istnieje możliwość uzyskania zwrotu pełnej kwoty uiszczonej ceny.

Polecamy: Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Zasady rezygnacji z umów o udział w imprezach turystycznych zostały zharmonizowane na poziomie całej UE na mocy przepisów dyrektywy nr 2015/2302 z 25 listopada 2015 r., wdrożonej do polskiego prawa przepisami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Jako, że rezygnacja z umowy zawartej z organizatorem turystyki np. w biurze podróży następuje na podstawie szczegółowych regulacji, punkt wyjścia stanowi ustalenie, czy w danym przypadku mamy do czynienia z imprezą turystyczną. Stanowi ona połączenie co najmniej 2 różnych rodzajów usług turystycznych (np. przewóz i zakwaterowanie) na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. Najczęściej owego połączenia usług turystycznych dokonuje jeden przedsiębiorca turystyczny. Oznacza to, że zakup zorganizowanych wczasów lub wycieczki co do zasady oznaczać będzie zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej, z której podróżny może zrezygnować na zasadach opisanych poniżej. Zupełnie inne zasady dotyczyć będą rezygnacji z usług niepołączonych w ramach imprezy turystycznej np. przy odrębnie dokonywanym zakupie usług hotelowych, zakupie biletów lotniczych lub autobusowych itp.

1. Odstąpienie od umowy z powodu nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności związanych z miejscem docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwem

Podróżny może podjąć decyzję o rezygnacji z wczasów lub wycieczki wystąpienia w przypadku nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, mających znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Ocena stanu zagrożenia może nastręczać trudności, ponieważ kryteria „nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności” oraz „najbliższego sąsiedztwa” mają charakter nieostry. Prezes UOKiK w kontekście aktualnego zagrożenia zdrowotnego koronawirusem zarekomendował kierowanie się informacjami dostarczanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy Światową Organizację Zdrowia (WHO), które mogą stanowić uzasadnienie wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności związanych z w kraju docelowym.

SARS-CoV-2

Możliwość uznania ryzyk związanych z zachorowaniem na koronawirusa za okoliczności uzasadniające odstąpienie potwierdził prawodawca w przepisach specustawy z 2 marca 2020 r., o której założeniach można szerzej przeczytać tutaj.

Jeżeli odstąpienie od umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a podróżny odstąpił na podstawie tej podstawie od umowy, przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W celu dokonania rezygnacji należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W jego treści należy wskazać nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności występujące w miejscu docelowym, lub jego najbliższym sąsiedztwie, stanowiące przyczynę odstąpienia np. epidemia wirusa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, wysoki poziom zagrożenia zamachem terrorystycznym, itp. W konsekwencji tego rozwiązania podróżny może bez ponoszenia opłat za odstąpienie w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy otrzymać wyłącznie zwrot wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, jednakże bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Jeżeli z uwagi na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności organizator turystyki nie może zrealizować umowy, jest on uprawniony do rozwiązania umowy. Okoliczności te nie muszą dotyczyć miejsca docelowego podróży, a ich przyczyną może być przykładowo wstrzymanie ruchu lotniczego w miejscu wylotu z powodu stanu zagrożenia epidemicznego. Organizator ma obowiązek powiadomić podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, a podróżnemu przysługuje zwrot dokonanych wpłat w terminie 14 dni.

Warto zwrócić uwagę, że jakkolwiek aktualny stan zagrożenia epidemicznego może mieć charakter czasowy, zagrożenie zdrowotne w innych krajach może trwać na długo po przywróceniu ruchu lotniczego z Polski. Jeżeli w tym wypadku pomimo zagrożenia w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwem impreza turystyczna nie zostanie odwołana przez organizatora, podróżny może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

2. Odstąpienie od umowy z powodu jednostronnej zmiany warunków przez organizatora

Decyzję o rezygnacji z wakacji lub wczasów może również spowodować sam organizator turystyki, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych bądź nie może spełnić specjalnych wymagań, albo też proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym podróżnego, przekazując mu informacje o:

 • zmianach warunków umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
 • rozsądnym terminie, w którym podróżny poinformuje organizatora o swojej decyzji;
 • odstąpieniu od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi podróżnego w terminie,
 • zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.

Podróżny w wyznaczonym terminie powinien poinformować organizatora o swojej decyzji. Obok opcji przyjęcia proponowanej zmiany umowy ma on również możliwość:

 1. odstąpienia od umowy – bez przyjęcia zastępczej imprezy turystycznej, co uprawnia podróżnego do uzyskania zwrotu wniesionych wpłat w terminie 14 dni od rozwiązania umowy bez obowiązku poniesienia opłaty za odstąpienie. Dodatkowo podróżny może dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione w wyniku niezgodności szkody lub krzywdy np. poniesione w związku z planowanym wyjazdem dodatkowe wydatki, czy zmarnowany urlop.
 2. odstąpienia od umowy oraz przyjęcia zastępczej imprezy turystycznej, co w przypadku obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej uprawnia podróżnego do odpowiedniego obniżenia ceny.

3. Odstąpienie od umowy bez obowiązku wskazania przyczyny

Podróżny może również przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z własnej inicjatywy, niezależnie od sytuacji panującej w miejscu destynacji podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. W tym celu, podróżny powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które nie wymaga wskazania powodu rezygnacji. Odstąpienie bez podania przyczyny wiąże się obowiązkiem zapłaty na rzecz organizatora odpowiedniej i możliwej do uzasadnienia opłaty za odstąpienie od umowy, która podlega potrąceniu z uiszczonej wpłaty zwracanej podróżnemu. Wysokość opłaty różni się w zależności od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do rozwiązania umowy, a także od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Często waha się ona od zaledwie kilku procent całkowitej ceny w przypadku odstąpienia na ponad miesiąc lub dwa miesiące przed terminem wyjazdu, aż do 90/95% ceny w sytuacji rezygnacji zaledwie na dzień przed tym terminem. Gdy umowa nie określa wysokości opłat za odstąpienie, wysokość opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty i wpływy z alternatywnej realizacji danych usług turystycznych.

W poszczególnych przypadkach przed obowiązkiem poniesienia opłat za odstąpienie bez podania przyczyny podróżnego uchronić może wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

4. Alternatywne rozwiązanie - przeniesienie praw i obowiązków podróżnego na inną osobę

Podróżnemu przysługuje prawo przeniesienia na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkich przysługujących mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnień, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

Na dokonanie przeniesienia uprawnień i przejęcia obowiązków nie jest wymagana zgoda organizatora. Jest ono skuteczne wobec organizatora, jeżeli podróżny zawiadomi go o tym w rozsądnym terminie, za który uznaje się w każdym przypadku termin nie krótszy niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Decydując się na przedmiotowe rozwiązanie należy mieć na względzie, że jeżeli przeniesienie uprawnień i obowiązków na inną osobę będzie wiązało się dodatkowymi kosztami po stronie organizatora może on żądać ich zapłaty. Ponadto, podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany podróżnego.

Niemniej jednak, znalezienie osoby, która zgodzi się wstąpić w nasze miejsce może pozwolić na uniknięcie opłat towarzyszących rezygnacji w drodze odstąpienia bez podania przyczyny.

Polecamy serwis: Prawa konsumenta

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kredyt bez wkładu własnego bez minimalnego limitu gwarancji
  Kredyt bez wkładu własnego limit gwarancji przewiduje obecnie limit gwarancji w wysokości od 10 do 20 proc. wartości nieruchomości. Rząd jednak chce wprowadzić zmiany. Jakie?
  MZ o zakazie odwiedzin pacjentów
  Jak przekazało ministerstwo zdrowia, utrzymywanie zakazu odwiedzin pacjentów nie znajduje podstawy w świetle obowiązującego prawa, a także jest sprzeczne z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie.
  Tusk: nie sądzę, by to, co zostało ustalone ws. projektu noweli o SN, przybliżyło nas do europejskich środków
  Nie sądzę, żeby to, co ustalił prezydent Andrzej Duda z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą ws. projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, przybliżało nas w sposób istotny do europejskich środków - powiedział w piątek przewodniczący PO Donald Tusk
  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - jakie zasady?
  Jakie są zasady dotyczące nabycia nieruchomości w Polsce? Czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia?
  Ile dokładnie kosztuje rozwód?
  W ostatnich latach rozwody w Polsce stały się coraz popularniejsze. Sądy uginają się od ilości spraw rozwodowych, co powoduje, że czas oczekiwania na termin rozprawy może się wydłużyć. Niezależnie od tego osoby zainteresowane ta tematyką w pierwszej kolejności poszukują informacji na temat tego z jakimi kosztami sądowymi będą musiały się mierzyć składając pozew rozwodowy i jakie są ceny usług prawnych: koszt adwokata czy radcy prawnego.
  Prezydent podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. ZPHM będzie prowadził działania obejmujące m.in. zapewnienie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
  Co zrobić ze starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
  Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może zostać wyrzucony do śmieci razem z innymi odpadami. Za ich wyrzucenie do nieodpowiedniego miejsca grożą wysokie kary. Nawet do 5 tys. zł. Co zatem z nim zrobić?
  Wypadek pożyczonym samochodem – o zasadach odpowiedzialności
  Może się zdarzyć, że podczas korzystania z cudzego samochodu dojdzie do wypadku. Zasady odpowiedzialności wydają się oczywiste, gdy jego sprawca, a zarazem kierujący pojazdem, jest właścicielem auta uczestniczącego w zdarzeniu. Co jednak w sytuacji, gdy za kierownicą zasiada osoba, której samochód ten jedynie udostępniono?
  Müller o żądaniach KE ws. SN: co do przywrócenia sędziów - "dajemy procedurę, w której to się może odbywać"
  Reforma systemu dyscyplinarnego jest, likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN jest, a jeżeli chodzi o przywrócenie sędziów, to "dajemy procedurę, w której to się może odbywać" - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o spełnienie przez Polskę warunków postawionych przez Komisji Europejskiej.
  Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RODO – konferencja online 25 maja 2022 r.
  W środę 25 maja 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się konferencja online poświęcona tematyce RODO z okazji 4 lat jego funkcjonowania. Gośćmi wydarzenia będą jedni z najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych w Polsce. Zaproszeni eksperci przybliżą praktyczne aspekty stosowania RODO ujęte w trzech perspektywach czasu. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tą konferencją.
  Horała: pierwszy wniosek do KE o płatność w ramach KPO w III kwartale
  Rząd planuje wysłać do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy w III kwartale br. - poinformował w czwartek w Senacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia to ustawa regulująca polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.
  Mieszkanie bez wkładu - dla kogo nowe rozwiązanie?
  Czy aktualna sytuacja na rynku nieruchomości pozwala na realne skorzystanie z rozwiązań programu „Mieszkania bez wkładu”?
  Kodeks karny skarbowy
  Kodeks karny skarbowy (uchwalony 10 września 1999 r.; obowiązuje od 17 października 1999 r.), zwany skrótowo "kks", to pierwsza ustawa rangi kodeksowej w polskim systemie prawnym, która określa zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wcześniej (od 1 stycznia 1927 r. do uchwalenia obecnego kks) tę dziedzinę prawa karnego regulowały zwykłe ustawy karne skarbowe. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe to (najogólniej rzecz ujmując) określone w kks zachowania (czyny i zaniechania) godzące w szczególności w podatki, opłaty i inne daniny publiczne - szerzej: w interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego a także Unii Europejskiej.
  RPP: Odwiedziny u pacjentów w szpitalu nie mogą być ograniczane
  Utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie z zakresu prawa rodzinnego. Ustawa została uchwalona w 1964 r. i była wielokrotnie nowelizowana.
  Jak wyrobić paszport? Wszystko, co musisz wiedzieć
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 oraz do strefy Schengen kilka lat później sprawiło, że paszporty stały się w jakimś sensie zbędne. Każdy może przekroczyć pieszo granice z Niemcami lub Czechami i nie zwrócić na to większej uwagi. Jednak na strefie Schengen świat się nie kończy. Wycieczka w dalsze rejony świata wiąże się z koniecznością posiadania paszportu. Od czego zacząć, aby wyrobić paszport?
  Przemoc domowa - MS zapowiada nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje kolejne narzędzia, mające przeciwdziałać przemocy domowej. Na jakim etapie jest projekt?
  Wakacje kredytowe tylko dla osób zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe
  Wakacje kredytowe mają być dostępne dla osób posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach, które sfinansowały nim zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mającej je wprowadzić do polskiego systemu prawa. Jakie założenia przyjął projektodawca?
  Kredyt bez wkładu własnego – nowe limity ceny m2
  Kredyt bez wkładu własnego niesie za sobą ograniczenia, np. limity cen metra kwadratowego kupowane mieszkania. Portal GetHome.pl sprawdził, jak duża jest obecnie w największych miastach oferta mieszkań do kupienia za taki kredyt.
  Emerytura rolnicza a działalność gospodarcza - zmiany
  Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia jest około 9 mln osób – poinformowała we wtorek w Świerczach (woj. mazowieckie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Premier: rozważamy przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. w całości lub części
  Premier zapowiada przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. - rząd rozważa możliwość przedłużenia obowiązującej do końca lipca tego roku tarczy antyinflacyjnej w całości lub części - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów - UOKiK opracowuje zasady
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów jest problemem związanym z intensywnie rozwijającym się rynkiem mediów społecznościowych i brakiem transparentnych zasad. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy przygotowania nad zbiorem zasad związanych z treściami sponsorowanymi. Jakie to będą zasady?