REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zatrzymanie przez Policję – jak i kiedy?

Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Zatrzymanie przez Policję – jak i kiedy?/Fot. Shutterstock
Zatrzymanie przez Policję – jak i kiedy?/Fot. Shutterstock
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zatrzymanie przez Policję może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazują się bezcelowe lub bezskuteczne. Jakie prawa przysługują osobie zatrzymanej, a jakie uprawnienia ma policjant? Jak długo trwa zatrzymanie przez Policję?

Kiedy jest możliwe zatrzymanie przez Policję?

Zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli:

REKLAMA

 • zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego;
 • nie można ustalić jej tożsamości.

Kwestie dotyczące zatrzymania przez Policję zostały również uregulowane w Kodeksie postępowania karnego (dalej jako: k.p.k.)

REKLAMA

Jak stanowi art. 244 k.p.k. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.

Policji przysługuje również prawo do zatrzymania osoby podejrzanej, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi. Do zatrzymania dochodzi, gdy takie przestępstwo zostało popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie uprawnienia ma policjant?

Zadania funkcjonariuszy zostały określone w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Zgodnie z tymi przepisami w trakcie wykonywania czynności służbowych policjant ma prawo do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. Policjant wykonując czynności ma również prawo do zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw.

Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się bezcelowe lub bezskuteczne.

Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

W razie uzasadnionej potrzeby osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej.

O czym należy poinformować zatrzymanego?

Gdy mamy do czynienia z wykroczeniem, zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu uprawnieniach oraz wysłuchać go.

Jeżeli w grę wchodzi przestępstwo, to zatrzymanego natychmiast należy poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do:

 • skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego,
 • skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim,
 • złożenia oświadczenia i odmowy złożenia oświadczenia;
 • otrzymania odpisu protokołu zatrzymania;
 • dostępu do pierwszej pomocy medycznej

oraz o prawach do:

- kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym;

- złożenia zażalenia na zatrzymanie;

- nawiązania kontaktu z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym (w przypadku cudzoziemców);

Zatrzymanego należy również poinformować o treści art. 248 § 1 i 2, która dotyczy zwolnienia zatrzymanego, a także wysłuchać go.

Wzór takiego pouczenia w postępowaniu karnym znajduje się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym >>>

Wzór pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w sprawie o wykroczenie został zaś określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r.. Prezentujemy go poniżej:

WZÓR

POUCZENIE O UPRAWNIENIACH ZATRZYMANEGO W SPRAWIE O WYKROCZENIE

Zatrzymanemu w sprawie o wykroczenie przysługują wymienione poniżej uprawnienia:

1. Prawo do informacji o przyczynie zatrzymania i do bycia wysłuchanym (art. 46 § 11)).

2. Prawo do złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia w swojej sprawie (art. 46 § 2).

3. Prawo do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym i bezpośredniej z nim rozmowy (art. 46 § 4).

4. Jeżeli zatrzymany nie zna wystarczająco języka polskiego - prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza (art. 20 § 3, art. 72 § 1 k.p.k.).

5. Prawo do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania (art. 46 § 2).

6. Prawo do żądania zawiadomienia wskazanej osoby najbliższej, a także pracodawcy, o zatrzymaniu (art. 46 § 3).

REKLAMA

7. Jeżeli zatrzymany nie jest obywatelem polskim – prawo do kontaktu z urzędem konsularnym lub z przedstawicielstwem dyplomatycznym państwa, którego jest obywatelem. Jeżeli nie posiada żadnego obywatelstwa – prawo do kontaktu z przedstawicielem państwa, w którym zatrzymany mieszka na stałe (art. 46 § 3, art. 612 § 2 k.p.k.). Jeżeli przewiduje to umowa konsularna między Polską a państwem, którego zatrzymany jest obywatelem, właściwy urząd konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne zostaną poinformowane o zatrzymaniu również bez jego prośby.

8. Prawo do wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie w terminie 7 dni od dnia zatrzymania. W zażaleniu można się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania (art. 47 § 1 i 2, art. 108).

9. Prawo do natychmiastowego zwolnienia, jeżeli przyczyny zatrzymania przestały istnieć, albo po upływie 24 godzin, a w wypadku wszczęcia sprawy w postępowaniu przyspieszonym – po upływie 48 godzin od chwili zatrzyma-nia (art. 46 § 5 i 6).

10. Dostęp do niezbędnej pomocy medycznej.

"Potwierdzam otrzymanie pouczenia"

............................................................

(data, podpis)

_________________________

1) Jeżeli nie wskazano innej podstawy prawnej, przepisy w nawiasach oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.). Skrót "k.p.k." oznacza ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).

Protokół z zatrzymania

Z zatrzymania sporządza się protokół. Odpis protokołu doręcza się zatrzymanemu za pokwitowaniem. Co powinno znaleźć się w protokole? Zgodnie z Kodeksem w sprawach o wykroczenia są to:

 • imię i nazwisko oraz funkcję osoby dokonującej zatrzymania;
 • imię i nazwisko zatrzymanego (rysopis tej osoby w razie niemożności ustalenia tożsamości);
 • dzień, godzinę, miejsce i przyczynę zatrzymania z określeniem wykroczenia, w związku z którym została zatrzymana.

Do protokołu należy również zapisać złożone przez zatrzymanego oświadczenia oraz zaznaczyć udzielenie mu informacji o przysługujących prawach.

Podobny protokół sporządza się również w przypadku zatrzymania dotyczącego przestępstwa. Odpis takiego protokołu doręcza się zatrzymanemu.

Zatrzymanie przez Policję – na jak długo?

Czas zatrzymania według Kodeksu wykroczeń nie powinien przekroczyć 24 godzin, a gdy zachodzą podstawy do zastosowania wobec osoby podejrzanej postępowania przyspieszonego – 48 godzin.

Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili jej ujęcia.

W postępowaniu karnym zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez Policję nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Zatrzymanego należy także zwolnić na polecenie sądu lub prokuratora. Kolejną przyczyną zwolnienia jest brak doręczenia zatrzymanemu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu. Dotyczy to również sytuacji, gdy zatrzymanemu nie ogłoszono takiego postanowienia na posiedzeniu przeprowadzonym na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Zatrzymanie przez policję a nieobecność w pracy

Należy pamiętać o tym, iż na żądanie zatrzymanego w sprawie o wykroczenie zawiadamia się o zatrzymaniu osobę najbliższą, a także pracodawcę.

Podobne uprawnienie zostało również przewidziane w Kodeksie postępowania karnego. Na żądanie zatrzymanego niezwłocznie zawiadamia się pracodawcę czy uczelnię. Zatrzymanemu przysługuje ponadto prawo do zawiadomienia osoby najbliższej lub innej wskazanej osoby.

Zatrzymanie przez Policję – adwokat

Warto pamiętać o prawie do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym. Zatrzymanemu na jego żądanie należy umożliwić nawiązanie w dostępnej formie takiego kontaktu oraz zapewnić możliwość bezpośredniej rozmowy. Policjant – gdy chodzi o wykroczenie - może jednak zastrzec, iż będzie obecny przy rozmowie.

W przypadku przestępstw Policjant może zastrzec, że będzie obecny przy bezpośredniej rozmowie z adwokatem lub radcą prawnym tylko w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Niezwłocznie po zatrzymaniu należy przystąpić do zebrania niezbędnych danych, a o zatrzymaniu zawiadomić prokuratora. Jeżeli istnieją ku temu podstawy, należy wystąpić do prokuratora w sprawie skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie.

Bezpodstawne zatrzymanie przez Policję

Zarówno w sprawach, w których mamy do czynienia z przestępstwem, jak i w sprawach wykroczeniowych osobie zatrzymanej przysługuje prawo do zażalenia na zatrzymanie. W zażaleniu takim zatrzymany domaga się zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania.

Ważne! W wypadku niewątpliwie niesłusznego zatrzymania przysługuje odszkodowanie.

Zobacz więcej: Kiedy przysługuje mi odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie?

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Reklamacja konsumencka 2024 - termin, zasady. Kiedy reklamacja jest złożona? Co powinien zrobić sprzedawca?

  Reklamacja konsumencka zakupionego towaru to ważna kwestia dla każdego sprzedawcy. Ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację konsumenta w terminie 14 dni, a brak reakcji może być dla niego bardzo bolesny. A zatem jak sprzedawca powinien zareagować?

  Zwiększy się liczba osób uprawnionych do świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

  Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobom pełniącym tę funkcję co najmniej przez dwie kadencje i nie mniej niż przez 8 lat. W Sejmie na rozpatrzenie czeka projekt ustawy zmieniającej sposób ustalania okresu pełnienia tej funkcji. Dzięki temu więcej osób będzie uprawnionych do świadczenia.

  Netto od 3676 zł (początkujący) do 4363 zł (dyplomowany). Min. B. Nowacka zatwierdziła podwyżki 30% i 33% na 2024 r. dla nauczycieli [rozporządzenie]

  Rozporządzenie o podwyżkach 33% i 30% podpisane. Nauczycielom pozostaje czekać na opóźnione wypłaty (z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.). Nauczyciel dyplomowany po podwyżce o 30% zarabia pensji zasadniczej  4363 zł. Dla nauczycieli ze stażem pensję zwiększy dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy, maksymalnie 20%). 

  Ustawa przedłużająca legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych podpisana przez Prezydenta

  Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przedłuża legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca 2024 r.

  REKLAMA

  Zdolność kredytowa 2024 . Ile można pożyczyć na mieszkanie w II. połowie lutego?

  Aktualnie (II połowa lutego 2024 r.) trzyosobowa rodzina z dochodem na poziomie dwóch średnich krających może dziś pożyczyć na zakup mieszkania 687 tysięcy złotych. Okazuje się, że to jedynie kilkanaście tysięcy złotych mniej niż tuż przed serią podwyżek stóp procentowych zapoczątkowanych w październiku 2021 roku. To przede wszystkim skutek niemal 30-proc. wzrostu średniej pensji. 

  Trwa nabór wniosków o świadczenie wychowawcze. Sprawdź, jakie dokumenty należy złożyć do ZUS w celu uzyskania 800+

  ZUS przyjmuje wnioski o 800+ na okres świadczeniowy 2024/2025. Przepisy wymagają też złożenia odpowiednich załączników do wniosku. Jakie zatem dokumenty są wymagane w celu uzyskania świadczenia wychowawczego? Sprawdźmy!

  Waloryzacja emerytur, rent i dodatków 2024. Pierwsze wyższe wypłaty od marca. Jakie kwoty po waloryzacji? Jak czytać decyzję ZUS?

  ZUS informuje, że od 1 marca nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. ZUS przeprowadzi ją z urzędu, a zatem nie trzeba składać żadnego wniosku. Emerytury i renty wzrosną o 12,12 procent. 

   

  Czy i co można zrobić, żeby nie męczyć się ze zbyt głośnym sąsiadem?

  Mieszkanie/dom jest tym miejscem, w którym ludzie odpoczywają. Z pewnością wiele osób bardzo lubi, a nawet potrzebuje posiedzieć w ciszy po ciężkim dniu albo tygodniu pracy. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Czasami może być głośno w domu z powodu hałasu od sąsiadów. Może to być spowodowane wieloma przyczynami np. remontem, głośnymi zabawami.

  REKLAMA

  Czy twoje dziecko dostanie się do wybranego przedszkola? Sprawdź, jakie kryteria będą obowiązywały w roku szkolnym 2024/2025.

  Lada moment rozpoczną się rekrutacje do przedszkoli publicznych. Choć na terenie gminy miejsc zwykle wystarcza dla wszystkich dzieci, to nie każdy ma szansę na to, by jego dziecko mogło uczęszczać do wybranej placówki, np. znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania. Jakie kryteria decydują o przyjęciu do przedszkola w pierwszej kolejności?

  Wynajmujesz prywatne mieszkanie? Dziś jest ostatni dzień na złożenie ważnego oświadczenia. Sprawdź, czy dopełniłeś obowiązków.

  Małżonkowie objęci wspólnością majątkową małżeńską, którzy wynajmują należące do nich nieruchomości w ramach najmu prywatnego, mogą złożyć oświadczenie o tym, że uzyskane z tego tytułu przychody rozliczy tylko jedno z nich. To jednak pociąga za sobą określone konsekwencje.

  REKLAMA