Kategorie

Wiadomości

25 sie 2021
21 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Od 2013 r. więcej dni wolnych dla pracowników

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozważa powrót od 2013 r. do sposobu obliczania wymiaru czasu pracy obowiązującego do końca 2010 r. Wówczas firma musiała udzielać pracownikowi odpoczynku w innym terminie, jeśli święto przypadło w dzień wolny.

Środki przymusu bezpośredniego do zmiany

Przed użyciem broni będzie obowiązek wcześniejszego okrzyku identyfikującego formację np. Policja. Przekazany do konsultacji projekt zakłada także m.in., że nie wolno używać środków przymusu bezpośredniego, z wyjątkiem siły fizycznej w postaci technik obezwładniających, wobec kobiet o widocznej ciąży.

Odpis z KRK trafi do sądu drogą elektroniczną

Wymiana dokumentów między sądami powszechnymi a Krajowym Rejestrem Karnym będzie się odbywać za pomocą systemu teleinformatycznego.

Dyrektywa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi do konsultacji

Do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi zachęca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konsultacje potrwają do 15 października br.

Prawa zwierząt: nowe uprawnienia strażników miejskich

Od września strażnicy gminni (miejscy) mogą karać mandatem za złe traktowanie zwierząt. Trzymanie psa na łańcuchu krótszym niż 3 metry będzie karane mandatem w wysokości od 20 do 500 zł. Strażnicy mogą wystawić także mandat za nabywanie zwierząt domowych na targowiskach, poza miejscem ich hodowli.

Egzamin adwokacki i radcowski 2012 - podsumowanie

Egzaminy adwokackie i radcowskie odbyły się 31 sierpnia 2012 r. Około 95% aplikantów zdawało egzaminy na komputerze.

Prawne podsumowanie sierpnia 2012 r.

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w sierpniu 2012 r., jak również ostatnio opublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Informacja rządu o pomocy społecznej dla uczniów przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął 30 sierpnia 2012 r. informację rządu o pomocy dla uczniów.

Świadczenie pielęgnacyjne - zmiany od 2013 r.

Od 1 lipca 2013 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 620 zł miesięcznie. Pojawi się również nowy rodzaj świadczenia - specjalny zasiłek opiekuńczy.

Projekt nowelizacji Prawa lotniczego przyjęty przez rząd

28 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, przedłożony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji przyjęty

Rada Ministrów przyjęła 21 sierpnia 2012 r. projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji regulujący zasady usług medialnych na żądanie (VOD).

Wzrost chętnych na aplikacje prawnicze

Aż 12 000 kandydatów zgłosiło się łącznie na aplikacje prawnicze, które odbędą się 29 września 2012 r.

Zasiłek losowy na cele edukacyjne

Rada Ministrów przyjęła program pomocy dzieciom i uczniom w postaci zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

Minister Sprawiedliwości w sprawie Amber Gold

Minister Sprawiedliwości zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku o niezwłoczne przedstawienie wyników wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów na obszarze okręgu gdańskiego w sprawach karnych dotyczących obecnego prezesa spółki Amber Gold.

Nowelizacja kodeksu pracy

Rada Ministrów przyjęła 17 sierpnia 2012 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 13 sierpnia 2012 r. nowelizację ustawy o Systemie Informacji Oświatowej.

Zmiana ustawy o dokumentach paszportowych

Od 11 sierpnia 2012 r. zmieniły się warunki oraz tryb wydawania paszportów dzieciom, które nie ukończyły piątego roku życia.

Pomoc dla poszkodowanych w nawałnicach

Trwa wypłacanie zasiłków doraźnych dla poszkodowanych przez nawałnice, trąby powietrzne i gradobicia.

Urlopy dla poratowania zdrowia po orzeczeniu lekarza medycyny pracy

MEN widzi potrzebę utrzymania nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia, ale dostrzega konieczność dostosowania zasad ich przyznawania do rozwiązań stosowanych w innych zawodach.

Od 2013 r. PESEL dowodem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z przyjętym przez Senat projektem od 1 stycznia 2013 r. u lekarza wystarczy numer PESEL, czy dowód osobisty. Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Kasy fiskalne w 2013 r.

Ministerstwo Finansów powoli chce likwidować zwolnienia od stosowania kas fiskalnych. Na początku obniża limity.

Prawne podsumowanie lipca 2012 r.

Zapoznaj się z najważniejszymi zmianami w przepisach prawnych, jakie weszły w życie w lipcu 2012 r. Omawiamy również aktualne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego.

Nowa akcja"Bezpieczna Woda"

"Bezpieczna woda" to ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna, skierowana dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ma na celu popularyzację i podniesienie świadomości społecznej z zakresu bezpiecznego letniego wypoczynku na wodach i terenach przywodnych.

Gminne podatki wyższe od 2013 r.

Najwyższe gminy podwyższą podatki od 2013 r. Podatek od nieruchomości wzrośnie o 4%.

Poświadczenia spadkowego dokonamy w całej Europie

Europejskie Poświadczenie Spadkowe ma ułatwić wykazywanie praw do spadku we wszystkich państwach członkowskich Unii.

Nowelizacja Prawa o zgromadzeniach w Senacie

Senat przyjął ustawę nowelizację Prawo o zgromadzeniach z 13 poprawkami. Senatorowie obniżyli termin zawiadomienia o zgromadzeniu oraz wymiar przewidzianej w ustawie grzywny.

HFPC: dane telekomunikacyjne niewystarczająco chronione

Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka projektowane zmiany przepisów regulujących dostęp organów ścigania do danych osobowych nie zapewniają obywatelom niezbędnej ochrony. Fundacja szczególną uwagę zwróciła na dostęp do danych objętych tajemnicą zawodową.

Niższe uposażenia dla funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich

Mundurowym będzie przysługiwało 80% uposażenia w czasie choroby. Zdaniem MSW otrzymywanie 100% wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego zachęcało funkcjonariuszy do nadużyć.

Zmiany w systemie rentowym służb mundurowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało propozycje zmian systemu rentowego służb mundurowych. Zamiast trzech grup inwalidzkich obowiązywać będą dwie.

Państwa UE uzyskają więcej informacji o podatnikach

Zmiany w Ordynacji podatkowej spowodują, iż zakres informacji podatkowych podlegających wymianie między państwami wspólnoty będzie większy niż dotychczas.

Wyższe kryteria dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej

Z dniem 1 października 2012 r. zmianie ulega kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej. Wyższe będą też kwoty zasiłków.

Tankowanie LPG samoobsługowo

Resorty gospodarki i transportu pracują nad zmiana przepisów, która umożliwiałaby kierowcom samoobsługę przy tankowaniu LPG.

W przychodni wystarczy PESEL

Zamiast druku RMUA wystarczy PESEL czy dowód osobisty. Takie zmiany deklaruje resort administracji.

Prędkość transmisji danych pod kontrolą

Nowe przepisy mają chronić konsumentów przed niezrozumiałymi regulaminami i zaniżaniem prędkości transmisji danych.

Przepisy dotyczące ogródków działkowych niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż niezgodne z ustawą zasadniczą są 24 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Szczególną uwagę zwrócono na monopolistyczną pozycję Polskiego Związku Działkowców.

Nowe formy dostępu do ksiąg wieczystych

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje cztery nowe sposoby dostępu do ksiąg wieczystych, znajdujących się w zasobach Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW):

Od 2013 r. waloryzacja procentowa emerytur i rent

Od marca 2013 r. emerytury i renty będą ponownie waloryzowane procentowo. Do końca lutego 2013 r. obowiązuje waloryzacja kwotowa.

W 2013 r. wzrośnie ulga prorodzinna

Rząd wraz z początkiem 2013 r. planuje zwiększyć ulgę prorodzinną dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci.

Odpis z KRS przez Internet

Aktualny odpis z KRS będzie można pobrać ze stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Usługa jest bezpłatna.

Wymiar emerytur osób zatrudnionych za granicą niezgodny z Konstytucją

Różnicowanie osób otrzymujących emerytury z pracy za granicą od tego, czy przed wyjazdem były zatrudnione w kraju, jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Nowa ustawa ograniczy nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza nowe typy przestępstw dotyczących nielegalnego zatrudnienia.

Prawne podsumowanie czerwca 2012 r.

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w czerwcu 2012 r., jak również ostatnio opublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Rząd chce szerszego dostępu do lokali socjalnych

Najubożsi częściej będą mogli liczyć na lokal socjalny. Rząd chce dać gminom więcej elastyczności w gospodarowaniu posiadanym zasobem mieszkaniowym.

Startują internetowe portale orzeczeń

Do końca lipca 2012 r. w każdym Sądzie Apelacyjnym zostaną uruchomione Internetowe Portale Orzeczeń.

Trybunał orzeknie o przyszłości ogródków działkowych

Jednostki samorządowe w znacznej mierze nie mogą rozporządzać swoją własnością ani pobierać opłat za użytkowanie działek. Czy uprzywilejowanie Polskiego Związku Działkowców jest niezgodne z Konstytucją? Trybunał Konstytucyjny orzeknie w tej sprawie 28 czerwca 2012 r.

Staż z urzędu pracy - półroczny i płatny

Staż dla absolwentów ma trwać pół roku. Rząd chce również, aby dodatkowy okres praktyki był płatny.

Ułatwienia przy rejestracji działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej ma być szybsza. Rząd przygotowuje likwidację dwóch z sześciu procedur rejestracyjnych dla firm.

Darmowe znieczulenie przy porodzie od 2013 r.

Z początkiem 2013 r. rodząca pacjentka otrzyma darmowe znieczulenie, jeżeli sobie tego zażyczy. Takie zmiany przygotowuje Ministerstwo Zdrowia.

Budżet państwa w 2013 r. - znamy prognozę Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało założenia projektu budżetu państwa na 2013 rok.

Świadczenia przedemerytalne dla współpracujących

Świadczenie przedemerytalne będzie przysługiwało również osobom współpracującym z osobą prowadzącą firmę tj. małżonkom, dzieciom, dzieciom drugiego małżonka oraz przysposobionym. Rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do świadczeń chce resort gospodarki.