Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak odwołać się od wyroku sądu pracy

Rafał Krawczyk
inforCMS
Sąd pracy nie zawsze wydaje korzystne rozstrzygnięcie dla pracownika. Jeśli pracownik nie zgadza się z decyzją sądu, może wnieść apelację lub złożyć wniosek o uzsadnienie wyroku.

Gdy zapadnie niekorzystny dla pracownika wyrok, ma on dwa sposoby, aby go zaskarżyć. Pierwszy z nich to złożenie apelacji bez zaznajamiania się z pisemnymi motywami wyroku. Apelację w tym trybie pracownik może złożyć w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Drugi sposób polega na tym, iż w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyroku pracownik może złożyć wniosek o jego uzasadnienie i doręczenie jego sentencji wraz z tym uzasadnieniem. Po doręczeniu sentencji wyroku z uzasadnieniem pracownik ma 14 dni na wniesienie apelacji.

Ustalenie właściwego sądu

Jeśli wyrok wydał w I instancji sąd rejonowy, apelację należy skierować do sądu okręgowego. Natomiast apelację od wyroku sądu okręgowego, który orzekał jako sąd I instancji, należy złożyć do sądu apelacyjnego. Trzeba zapamiętać, że apelację zawsze wnosi się za pośrednictwem tego sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Wniesienie apelacji do sądu właściwego jest bardzo ważne z uwagi na konieczność zachowania terminów. Jeżeli pracownik wniesie apelację bezpośrednio do sądu II instancji, termin do jej złożenia zostanie zachowany tylko wówczas, gdy sąd II instancji zdąży przekazać ją do sądu I instancji przed upływem terminu, w którym należało ją wnieść.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli apelacja zostanie wniesiona z przekroczeniem terminu, sąd I instancji odrzuci ją postanowieniem.

Apelacja jest środkiem odwoławczym od orzeczenia merytorycznego, jakim jest wyrok sądu. Środek ten nie będzie przysługiwał od orzeczeń o charakterze formalnym, którymi są postanowienia. Postanowienie sąd wydaje na przykład wówczas, gdy umarza postępowanie po zawarciu ugody przez strony. Takie orzeczenie pracownik zaskarżyć może wyłącznie zażaleniem, chyba że zawarte jest w wyroku jako jeden z jego punktów.

PRZYKŁAD: ZAŻALENIE ZAMIAST APELACJI

Pracownik otrzymał wyrok sądu I instancji. Chce zaskarżyć wyłącznie rozstrzygnięcie sądu dotyczące obciążenia go kosztami procesu. W takiej sytuacji nie powinien składać apelacji, tylko zażalenie. Nie będzie przy tym istotny fakt, iż pismo takie nazwie apelacją. Zażalenie na rozstrzygnięcie o kosztach zawarte w wyroku wnosi się w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyroku, jeśli pracownik nie żądał uzasadnienia, oraz siedmiu dni od doręczenia sentencji wyroku z uzasadnieniem, jeśli wniosek o jego sporządzenie był składany.

Wymogi formalne

Aby sąd II instancji mógł rozpoznać apelację, trzeba ją skutecznie wnieść. Musi ona spełnić określone w kodeksie postępowania cywilnego wymogi formalne.

Pracownik może sporządzić apelację osobiście lub skorzystać z pomocy innej osoby.

Apelacja powinna spełniać takie wymagania jak każde pismo procesowe oraz kilka szczególnych.

W apelacji należy zatem wskazać strony postępowania, sąd, do którego i za pośrednictwem którego jest wnoszona. Należy ją podpisać i wymienić załączniki, jeśli takie apelujący składa. Apelację należy złożyć wraz z odpisem (kserokopią) dla strony przeciwnej.

Specjalne wymogi apelacji to: oznaczenie wyroku, od którego jest wnoszona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części (zakres zaskarżenia). Konieczne jest również zwięzłe przedstawienie zarzutów i ich uzasadnienie. Apelujący nie ma obowiązku wskazywania podstawy prawnej tych zarzutów, jeżeli nie potrafi tego zrobić. W razie potrzeby w apelacji można powołać nowe fakty i dowody. Bardzo istotnym elementem apelacji jest wskazanie wniosków apelacji, to jest żądania zmiany lub uchylenia wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia. Jeżeli wyrok zawiera kilka punktów określając zakres zaskarżenia, oraz wnioski apelacji, zasadne jest wymienienie tych punktów, które apelujący zaskarża.

PRZYKŁAD: OKREŚLENIE ZAKRESU ZASKARŻENIA

Pracownik żądał zasądzenia na swoją rzecz kwoty 12 tys. zł. Sąd w punkcie pierwszym zasądził na jego rzecz kwotę 5 tys. zł, w punkcie drugim - oddalił powództwo w pozostałej części, w trzecim nadał punktowi pierwszemu wyroku rygor natychmiastowej wykonalności. Pracownik, który zgłasza żądanie zasądzenia całej kwoty dochodzonej w pozwie, powinien zaskarżyć wyrok w części oddalającej powództwo, to jest w zakresie punktu drugiego wyroku i wnieść o zmianę tegoż punktu wyroku poprzez zasądzenie ponad kwotę zasądzoną w punkcie pierwszym kwoty 7 tys. zł. Kwota 7 tys. zł, czyli różnica pomiędzy kwotą żądaną w pozwie a zasądzoną, stanowiła będzie wartość przedmiotu zaskarżenia. Od apelacji w tej sprawie konieczne jest uiszczenie opłaty podstawowej 30 zł.

Wartość przedmiotu zaskarżenia

Ważnym wymogiem apelacji jest wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia. Wymóg ten dotyczy jednak tylko spraw o charakterze majątkowym. Sprawy o takim charakterze mogą być o roszczenia pieniężne i o roszczenia niepieniężne. Żadnych trudności nie powinno sprawiać pracownikowi określenie wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie o zapłatę, ponieważ będzie nią kwota, której zasądzenia domagał się w pozwie, a która nie została uwzględniona przez sąd I instancji w całości lub części.

W sprawach majątkowych o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony - za okres jednego roku.

Obowiązek wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia nie występuje w sprawach o charakterze niemajątkowym, w szczególności o sprostowanie świadectwa pracy lub uchylenie kary porządkowej.

Apelację trzeba opłacić

Wysokość opłaty od apelacji w sprawach z powództwa pracownika zależy od wartości przedmiotu sporu (a nie wartości przedmiotu zaskarżenia). Jeżeli nie przewyższa ona 50 tys. zł, pracownik musi uiścić opłatę w kwocie 30 zł. Przy wyższej wartości przedmiotu sporu opłata wynosi 5 proc. wskazanej wartości przedmiotu zaskarżenia.

Opłatę można uiścić znakami opłaty sądowej, gotówką do kasy sądowej lub wpłatą na rachunek bankowy właściwego sądu. W przypadku opłaty podstawowej - 30 złotych, niewątpliwie najprostszym sposobem jej uiszczenia jest naklejenie na apelację znaków opłaty sądowej. Jeżeli pracownik nie uiści opłaty, wnosząc samodzielnie apelację, zostanie wezwany do uczynienia tego w terminie tygodniowym pod rygorem jej odrzucenia. Gdy jednak pracownik reprezentowany jest przez fachowego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego) wniesienie apelacji nieopłaconej spowoduje jej odrzucenie bez wzywania do uiszczenia opłaty.

Uwzględnienie żądania powoda

Decydując się na złożenie apelacji, pracownik powinien dokładnie sprawdzić czy wyrok sądu I instancji obejmuje całe jego żądanie. Jeżeli sąd wyrokiem nie zasądził całej kwoty, o którą występował pracownik, lub nie uwzględnił innego jego żądania, w wyroku powinien znaleźć się punkt o oddaleniu powództwa w pozostałej części, względnie umarzający postępowanie, jeżeli powód cofnął pozew. Jeżeli taki punkt się nie znalazł, pracownik powinien złożyć w terminie 14 dni od ogłoszenia wyroku wniosek o uzupełnienie wyroku, gdyż składając apelację (w której domagał się będzie uwzględnienia pozostałej części swego żądania), narazi się na jej odrzucenie.

PRZYKŁAD: WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE WYROKU

Pracownik domagał się zapłaty na swoją rzecz kwoty 10 tys. zł. Sąd w punkcie pierwszym wyroku zasądził na jego rzecz 6 tys. zł, w punkcie drugim zasądził koszty procesu, zaś w trzecim orzekł o rygorze natychmiastowej wykonalności, przez pomyłkę nie zamieszczając punktu czwartego o oddaleniu powództwa w pozostałej części, chociaż z ustnego uzasadnienia wyroku wynikało, iż żądanie zapłaty 4 tys. zł uznał za niezasadne. Pracownik musi złożyć wniosek o uzupełnienie wyroku i dopiero gdy sąd I instancji oddali powództwo w pozostałej części, od tego wyroku uzupełniającego będzie przysługiwała apelacja.

Nowe dowody tylko wyjątkowo

W apelacji pod pewnymi warunkami pracownik może zażądać przeprowadzenia nowych dowodów i powołać nowe fakty. W postępowaniu apelacyjnym istnieją jednak poważne ograniczenia dopuszczalności ich przeprowadzenia, ponieważ koncentracja materiału dowodowego powinna nastąpić już przed sądem I instancji. Dlatego sąd rozpoznający apelację pomija nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem I instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później. Nowe fakty i dowody to te, które nie istniały wcześniej lub o których istnieniu pracownik nie wiedział w toku postępowania przed sądem I instancji.

Pracownik może zakończyć swoją aktywność przy odwołaniu się od wyroku na złożeniu apelacji. Jeśli apelacja nie będzie zawierała braków formalnych i będzie prawidłowo opłacona, sąd I instancji przekaże ją do rozpoznania sądowi II instancji. Obecność stron na rozprawie apelacyjnej nie jest obowiązkowa. To, czy pracownik stawi się na tej rozprawie, zależy więc wyłącznie od jego woli.

TERMINY NA WNIESIENIE APELACJI

Pracownik musi wnieść apelację:

• w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem,

• w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyroku, gdy nie zażądał jego uzasadnienia.

Ważne!

W postępowaniu uproszczonym wiele z pism procesowych składa się na urzędowych formularzach. Obowiązek taki nie dotyczy jednak apelacji. Może być napisana pismem ręcznym, mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu

RafaŁ Krawczyk

gp@infor.pl

Podstawa prawna

• Art. 367-391 ustawy z 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

• Art. 35 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).

• RAFAŁ KRAWCZYK

sędzia Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rząd dopłaci do transportu zboża do nadbałtyckich portów

  Rząd chce dofinansować transport pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich; stawki będą uzależnione od odległości od portów; najwięcej do tony zboża dopłaci się we wschodnich i południowych województwach - wynika z projektu, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnym rządu.

  Rewolucja w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym?

  Reforma planowania przestrzennego wpłynie na dostępność i ceny działek pod budownictwo mieszkaniowe, a co za tym idzie na ceny mieszkań - podkreślił w piątek w TVP1 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mieszkańcy chcą mieć dostępne mieszkania, cena może spaść nawet o 15 proc. 

  Oszuści próbują podszyć się pod ZUS

  Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. 

  Kawalerzyści dostaną w tym roku śmigłowce ze Świdnika

  Pierwsze dwa śmigłowce AW149 produkowane w PZL Świdnik trafią do końca roku do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W 2024 r. kawalerzyści otrzymają kolejnych sześć. Uzbrojone m.in. w pociski Hellfire będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza; posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

  Nakaz noszenia maseczek będzie przedłużony. Jak długo jeszcze?

  Nakaz noszenia maseczek ma zostać przedłużony o kolejny miesiąc – do końca kwietnia 2023 r. Gdzie wciąż należy nosić maseczki? Kto podlega temu obowiązkowi? Czy są jakieś wyjątki od obowiązku noszenia maseczek?

  Cyfryzacja. mObywatel do aktualizacji

  Aktualizacja aplikacji mObywatel ma pojawić się na przełomie czerwca i lipca. Zmieni się interfejs aplikacji, pojawią się w niej nowe funkcjonalności. Aktualizacja ma być powiązana w czasie z planowanym wejściem w życie nowych przepisów o uznawaniu elektronicznych dokumentów.

  Babciowe - jest pomysł na nowe świadczenie. Dla kogo 1500 zł?

  Babciowe - to pomysł na nowe świadczenie. Ma wynosić 1500 zł miesięcznie. Jego wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie.

  Pierwsze trzynastki dla emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą

  Tradycyjnie 13. są wypłacane razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - ZUS przelewa pieniądze tak żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym. Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku jest 10 kwietnia to jeden z dni, w których seniorzy dostają swoje wypłaty. Nie muszą jednak czekać aż skończą się święta gdyż 13. trafi do nich jeszcze przed Wielkanocą. 

  500 tys. podpisów pod projektem ustawy ws. refundacji procedury in vitro

  Refundacja in vitro. Posłanki KO poinformowały, że zebrano pół miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro, który złożyły w czwartek w Sejmie. Podkreślały, że projekt stanowi test dla PiS, czy faktycznie chce walczyć z bezpłodnością w Polsce.

  Przedterminowe wybory w Michałowie. Mieszkańcy wybiorą wójta według znowelizowanego Kodeksu wyborczego

  Przedterminowe wybory wójta Michałowa zostaną przeprowadzone 7 maja – tak postanowił premier. Kandydaci mogą zgłaszać się do 12 kwietnia. Wybory zostaną przeprowadzane po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego.

  Opiekun medyczny. Kto może nim zostać? Ile zarabia?

  Opiekun medyczny – kto może nim zostać? Zawód opiekuna medycznego został stworzony w 2007 z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia. To odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą – w szpitalach brakowało i brakuje pielęgniarzy, i pielęgniarek, a ludzi chorych i niesamodzielnych było i jest coraz więcej. Czym zajmuje się opiekun medyczny? Jakie kryteria należy spełnić, by nim zostać? 

  Wydziedziczenie. Kiedy spadkobierca nie dostanie nic

  Wydziedziczenie polega na pozbawieniu uprawnionych spadkobierców prawa do zachowku. Spadkodawca może to zrobić, ale jego swoboda w tym zakresie jest ograniczona przepisami Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę? Jak dokonuje się wydziedziczenia? Jakie są skutki wydziedziczenia?

  Ubrania w sklepach coraz gorszej jakości? Polacy narzekają

  Polacy narzekają na jakość ubrań. Prawie połowa badanych konsumentów skarży się, że ubrania, kupowane w sklepach w ostatnich 6-12 miesiącach, są produkowane z coraz to gorszych materiałów. Według znawców tematu, problemy zaczęły się już podczas pandemii, gdy zostały zaburzone łańcuchy dostaw. Do tego doszła wysoka inflacja. Widać również, że gorszą jakość wymusza polityka klimatyczna. Jak dodają eksperci, powrót do wysokogatunkowych towarów może być dość trudny i trwać długo, bo producentom cała ta sytuacja jest raczej na rękę.

  Wybory parlamentarne. Pierwsze propozycje daty

  Termin 15 października jest bardzo dobry – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwą datę wyborów parlamentarnych. 

  Nowelizacja Prawa o notariacie. Minister zaprowadzi dyscyplinę wśród notariuszy

  Kolejna nowelizacja Prawa o notariacie niebawem trafi do Sejmu. Resort sprawiedliwości chce zwiększyć kontrolę nad notariatem. Twierdzi jednak, że w porównaniu z projektem nowelizacji odrzuconej przez Sejm w grudniu złagodzono propozycje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszania notariuszy. 

  Ile można dorobić do emerytury lub renty od 1 marca 2023 r.? Kogo dotyczą limity?

  Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od 1 marca 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej. Limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60 a mężczyźni 65 lat, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

  Czy spotkania w pracy to strata czasu? BADANIE

  Spotkania w pracy. Prawie połowa Polaków podczas spotkań w pracy zajmuje się czymś innym, a 27% w ogóle nie widzi ich sensu. Nie znaczy to jednak, że wyjątkowo nie cierpią spotkań — 62% przyznaje, że je lubi. Z drugiej strony ⅓ sądzi, że są one stresujące (w tym ponad połowa najmłodszych badanych) i nudne, a 23%, że są przez nie mniej produktywni.

  WIRON. Czy wiązać z nim nadzieje?

  O tym, że wskaźnik WIRON nie zmieni wiele w wysokości rat kredytów hipotecznych, pisaliśmy już w połowie lutego. Dziś na ten temat piszą kolejne media. Bańka oczekiwań całkowicie pękła, gdy o przejściu z indeksu WIBOR na WIRON wypowiedział się sam premier. Przyznał, że przeliczył się co do tej zmiany i doradził, aby nie wiązać z nią zbytnio nadziei. Jak powiedział - to nie będzie żaden “game changer”.

  UODO nałożył administracyjną karę pieniężną na wspólnotę mieszkaniową

  Kilka naruszeń przepisów RODO było powodem nałożenia kary pieniężnej na wspólnotę mieszkaniową.

  Prezes ZUS: ostatnie dni na wykorzystanie bonu turystycznego

  To już ostatnie dni na wykorzystanie polskiego bonu turystycznego - przekazała PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Do kiedy i gdzie można wykorzystać Polski Bon Turystyczny?

  Przemoc domowa. Jakie zmiany przynosi najnowsza nowelizacja

  Nowelizacja ustawy antyprzemocowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie za trzy miesiące. Jakie zmiany wprowadzi?

  Posłowie PiS chcą ustanowić nowe święto państwowe

  Nowe święto państwowe. Posłowie PiS chcą ustanowić 10 września Narodowym Dniem Wspomnienia Gehenny Polskich Dzieci Wojny. Jak ocenił wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk, będzie to ważny gest dla całego pokolenia. "Myślę, że ten projekt powinien być jak najszybciej przyjęty w formule aklamacji" - powiedział PAP.

  Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Ile kosztuje? Dla kogo?

  Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy przeznaczony jest dla osób mających określone problemy zdrowotne, istotne deficyty w samoopiece, a także wymagających intensywnej pielęgnacji. Jakie są zasady przyjęcia do placówki? Ile kosztuje pobyt?  

  Raiffeisen Bank ukarany przez UOKiK. Chodzi o kredyty hipoteczne

  Raiffeisen Bank International jednostronnie zmienił treść umów o kredyty hipoteczne ze swoimi klientami. W jakim zakresie? Jaką otrzyma za to karę?

  Uwaga kierowco - "Łapki na kierownicę". Wzmożone kontrole policji do końca marca

   "Łapki na kierownicę" to akcja policyjna, która ma na celu zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie niesie prowadzenie auta i jednoczesne przeglądanie treści z telefonu komórkowego, bądź rozmawianie z telefonem w ręku. Jaka grozi kara za prowadzenie auta z telefonem w ręku?