REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak odwołać się od wyroku sądu pracy

Rafał Krawczyk
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Sąd pracy nie zawsze wydaje korzystne rozstrzygnięcie dla pracownika. Jeśli pracownik nie zgadza się z decyzją sądu, może wnieść apelację lub złożyć wniosek o uzsadnienie wyroku.

Gdy zapadnie niekorzystny dla pracownika wyrok, ma on dwa sposoby, aby go zaskarżyć. Pierwszy z nich to złożenie apelacji bez zaznajamiania się z pisemnymi motywami wyroku. Apelację w tym trybie pracownik może złożyć w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Drugi sposób polega na tym, iż w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyroku pracownik może złożyć wniosek o jego uzasadnienie i doręczenie jego sentencji wraz z tym uzasadnieniem. Po doręczeniu sentencji wyroku z uzasadnieniem pracownik ma 14 dni na wniesienie apelacji.

REKLAMA

Ustalenie właściwego sądu

REKLAMA

Jeśli wyrok wydał w I instancji sąd rejonowy, apelację należy skierować do sądu okręgowego. Natomiast apelację od wyroku sądu okręgowego, który orzekał jako sąd I instancji, należy złożyć do sądu apelacyjnego. Trzeba zapamiętać, że apelację zawsze wnosi się za pośrednictwem tego sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Wniesienie apelacji do sądu właściwego jest bardzo ważne z uwagi na konieczność zachowania terminów. Jeżeli pracownik wniesie apelację bezpośrednio do sądu II instancji, termin do jej złożenia zostanie zachowany tylko wówczas, gdy sąd II instancji zdąży przekazać ją do sądu I instancji przed upływem terminu, w którym należało ją wnieść.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli apelacja zostanie wniesiona z przekroczeniem terminu, sąd I instancji odrzuci ją postanowieniem.

Apelacja jest środkiem odwoławczym od orzeczenia merytorycznego, jakim jest wyrok sądu. Środek ten nie będzie przysługiwał od orzeczeń o charakterze formalnym, którymi są postanowienia. Postanowienie sąd wydaje na przykład wówczas, gdy umarza postępowanie po zawarciu ugody przez strony. Takie orzeczenie pracownik zaskarżyć może wyłącznie zażaleniem, chyba że zawarte jest w wyroku jako jeden z jego punktów.

PRZYKŁAD: ZAŻALENIE ZAMIAST APELACJI

Pracownik otrzymał wyrok sądu I instancji. Chce zaskarżyć wyłącznie rozstrzygnięcie sądu dotyczące obciążenia go kosztami procesu. W takiej sytuacji nie powinien składać apelacji, tylko zażalenie. Nie będzie przy tym istotny fakt, iż pismo takie nazwie apelacją. Zażalenie na rozstrzygnięcie o kosztach zawarte w wyroku wnosi się w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyroku, jeśli pracownik nie żądał uzasadnienia, oraz siedmiu dni od doręczenia sentencji wyroku z uzasadnieniem, jeśli wniosek o jego sporządzenie był składany.

Wymogi formalne

Aby sąd II instancji mógł rozpoznać apelację, trzeba ją skutecznie wnieść. Musi ona spełnić określone w kodeksie postępowania cywilnego wymogi formalne.

Pracownik może sporządzić apelację osobiście lub skorzystać z pomocy innej osoby.

Apelacja powinna spełniać takie wymagania jak każde pismo procesowe oraz kilka szczególnych.

REKLAMA

W apelacji należy zatem wskazać strony postępowania, sąd, do którego i za pośrednictwem którego jest wnoszona. Należy ją podpisać i wymienić załączniki, jeśli takie apelujący składa. Apelację należy złożyć wraz z odpisem (kserokopią) dla strony przeciwnej.

Specjalne wymogi apelacji to: oznaczenie wyroku, od którego jest wnoszona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części (zakres zaskarżenia). Konieczne jest również zwięzłe przedstawienie zarzutów i ich uzasadnienie. Apelujący nie ma obowiązku wskazywania podstawy prawnej tych zarzutów, jeżeli nie potrafi tego zrobić. W razie potrzeby w apelacji można powołać nowe fakty i dowody. Bardzo istotnym elementem apelacji jest wskazanie wniosków apelacji, to jest żądania zmiany lub uchylenia wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia. Jeżeli wyrok zawiera kilka punktów określając zakres zaskarżenia, oraz wnioski apelacji, zasadne jest wymienienie tych punktów, które apelujący zaskarża.

PRZYKŁAD: OKREŚLENIE ZAKRESU ZASKARŻENIA

Pracownik żądał zasądzenia na swoją rzecz kwoty 12 tys. zł. Sąd w punkcie pierwszym zasądził na jego rzecz kwotę 5 tys. zł, w punkcie drugim - oddalił powództwo w pozostałej części, w trzecim nadał punktowi pierwszemu wyroku rygor natychmiastowej wykonalności. Pracownik, który zgłasza żądanie zasądzenia całej kwoty dochodzonej w pozwie, powinien zaskarżyć wyrok w części oddalającej powództwo, to jest w zakresie punktu drugiego wyroku i wnieść o zmianę tegoż punktu wyroku poprzez zasądzenie ponad kwotę zasądzoną w punkcie pierwszym kwoty 7 tys. zł. Kwota 7 tys. zł, czyli różnica pomiędzy kwotą żądaną w pozwie a zasądzoną, stanowiła będzie wartość przedmiotu zaskarżenia. Od apelacji w tej sprawie konieczne jest uiszczenie opłaty podstawowej 30 zł.

Wartość przedmiotu zaskarżenia

Ważnym wymogiem apelacji jest wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia. Wymóg ten dotyczy jednak tylko spraw o charakterze majątkowym. Sprawy o takim charakterze mogą być o roszczenia pieniężne i o roszczenia niepieniężne. Żadnych trudności nie powinno sprawiać pracownikowi określenie wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie o zapłatę, ponieważ będzie nią kwota, której zasądzenia domagał się w pozwie, a która nie została uwzględniona przez sąd I instancji w całości lub części.

W sprawach majątkowych o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony - za okres jednego roku.

Obowiązek wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia nie występuje w sprawach o charakterze niemajątkowym, w szczególności o sprostowanie świadectwa pracy lub uchylenie kary porządkowej.

Apelację trzeba opłacić

Wysokość opłaty od apelacji w sprawach z powództwa pracownika zależy od wartości przedmiotu sporu (a nie wartości przedmiotu zaskarżenia). Jeżeli nie przewyższa ona 50 tys. zł, pracownik musi uiścić opłatę w kwocie 30 zł. Przy wyższej wartości przedmiotu sporu opłata wynosi 5 proc. wskazanej wartości przedmiotu zaskarżenia.

Opłatę można uiścić znakami opłaty sądowej, gotówką do kasy sądowej lub wpłatą na rachunek bankowy właściwego sądu. W przypadku opłaty podstawowej - 30 złotych, niewątpliwie najprostszym sposobem jej uiszczenia jest naklejenie na apelację znaków opłaty sądowej. Jeżeli pracownik nie uiści opłaty, wnosząc samodzielnie apelację, zostanie wezwany do uczynienia tego w terminie tygodniowym pod rygorem jej odrzucenia. Gdy jednak pracownik reprezentowany jest przez fachowego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego) wniesienie apelacji nieopłaconej spowoduje jej odrzucenie bez wzywania do uiszczenia opłaty.

Uwzględnienie żądania powoda

Decydując się na złożenie apelacji, pracownik powinien dokładnie sprawdzić czy wyrok sądu I instancji obejmuje całe jego żądanie. Jeżeli sąd wyrokiem nie zasądził całej kwoty, o którą występował pracownik, lub nie uwzględnił innego jego żądania, w wyroku powinien znaleźć się punkt o oddaleniu powództwa w pozostałej części, względnie umarzający postępowanie, jeżeli powód cofnął pozew. Jeżeli taki punkt się nie znalazł, pracownik powinien złożyć w terminie 14 dni od ogłoszenia wyroku wniosek o uzupełnienie wyroku, gdyż składając apelację (w której domagał się będzie uwzględnienia pozostałej części swego żądania), narazi się na jej odrzucenie.

PRZYKŁAD: WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE WYROKU

Pracownik domagał się zapłaty na swoją rzecz kwoty 10 tys. zł. Sąd w punkcie pierwszym wyroku zasądził na jego rzecz 6 tys. zł, w punkcie drugim zasądził koszty procesu, zaś w trzecim orzekł o rygorze natychmiastowej wykonalności, przez pomyłkę nie zamieszczając punktu czwartego o oddaleniu powództwa w pozostałej części, chociaż z ustnego uzasadnienia wyroku wynikało, iż żądanie zapłaty 4 tys. zł uznał za niezasadne. Pracownik musi złożyć wniosek o uzupełnienie wyroku i dopiero gdy sąd I instancji oddali powództwo w pozostałej części, od tego wyroku uzupełniającego będzie przysługiwała apelacja.

Nowe dowody tylko wyjątkowo

W apelacji pod pewnymi warunkami pracownik może zażądać przeprowadzenia nowych dowodów i powołać nowe fakty. W postępowaniu apelacyjnym istnieją jednak poważne ograniczenia dopuszczalności ich przeprowadzenia, ponieważ koncentracja materiału dowodowego powinna nastąpić już przed sądem I instancji. Dlatego sąd rozpoznający apelację pomija nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem I instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później. Nowe fakty i dowody to te, które nie istniały wcześniej lub o których istnieniu pracownik nie wiedział w toku postępowania przed sądem I instancji.

Pracownik może zakończyć swoją aktywność przy odwołaniu się od wyroku na złożeniu apelacji. Jeśli apelacja nie będzie zawierała braków formalnych i będzie prawidłowo opłacona, sąd I instancji przekaże ją do rozpoznania sądowi II instancji. Obecność stron na rozprawie apelacyjnej nie jest obowiązkowa. To, czy pracownik stawi się na tej rozprawie, zależy więc wyłącznie od jego woli.

TERMINY NA WNIESIENIE APELACJI

Pracownik musi wnieść apelację:

• w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem,

• w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyroku, gdy nie zażądał jego uzasadnienia.

Ważne!

W postępowaniu uproszczonym wiele z pism procesowych składa się na urzędowych formularzach. Obowiązek taki nie dotyczy jednak apelacji. Może być napisana pismem ręcznym, mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu

RafaŁ Krawczyk

gp@infor.pl

Podstawa prawna

• Art. 367-391 ustawy z 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

• Art. 35 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).

• RAFAŁ KRAWCZYK

sędzia Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulgi, dodatki i urlop przepadną tysiącom pracowników. Wszystko przez covidowe zmiany przepisów. Można jeszcze temu zapobiec

Ulgi, dodatki i urlop przepadną tysiącom pracowników. Wszystko przez covidowe zmiany przepisów. Można jeszcze temu zapobiec, składając odpowiedni wniosek. Trzeba to jednak zrobić przed końcem września 2024 r., aby na czas przedłużyć ważność orzeczeń.

Postępowania kwalifikacyjne w Policji i Straży Granicznej. Będą ułatwienia w razie powrotu do służby – jest projekt ustawy

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej. Rozwiązania przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Od roku szkolnego 2024/2025 nauka pierwszej pomocy. W których klasach i szkołach? Ile godzin? Jak to będzie realizowane?

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że od roku szkolnego 2024/2025 nauka udzielania pierwszej pomocy będzie realizowana przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach edukacji przyrodniczej oraz przez wychowawców klas na części zajęć z wychowawcą w klasach IV–VII szkół podstawowych, klas: II–IV liceum ogólnokształcącego, II–V technikum oraz II i III branżowej szkoły I stopnia. Natomiast w klasie VIII szkoły ponadpodstawowej i w klasie I szkół ponadpodstawowych uczniowie uczą się pierwszej pomocy na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa. Można też korzystać w czasie tej nauki z wiedzy zaproszonych specjalistów – za zgodą dyrektora szkoły.

Wypłaty z tytułu renty wdowiej od 1 lipca 2025 r. Rząd przedstawił swoje warunki

We wtorek, 23 lipca Rada Ministrów przyjęła kierunkowe stanowisko dotyczące obywatelskiego projektu ustawy wprowadzającej rentę wdowią. Wsparcie osoby starszej po stracie małżonka było wpisane w umowie Koalicji 15 października. Rząd poprze obywatelski projekt z pewnymi zastrzeżeniami.

REKLAMA

Renta wdowia od 1 lipca 2025 r. Skromna. 15% drugiego świadczenia wypłacane przez półtora roku. Stanowisko Rady Ministrów inne niż projekt obywatelski

Rada Ministrów na posiedzeniu 23 lipca 2024 r. przyjęła kierunkowo stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej (druk sejmowy nr 32), przedłożone przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgrzyty w koalicji. D.Tusk: muszę teraz pilnować każdego projektu. Czy będzie porozumienie co do składki zdrowotnej i kredytu 0 proc.?

Koalicja rządowa powinna przedstawić wspólne propozycje dotyczące preferencyjnego kredytu mieszkaniowego oraz składki zdrowotnej - wyraził nadzieję premier Donald Tusk na konferencji prasowej 23 lipca 2024 r. Zdaniem premiera uda się opracować dobre projekty, które zostaną przyjęte przez Sejm.

Zabezpieczenie dowodu to ważny środek w sądzie. Kto może z niego skorzystać i jak napisać wniosek?

Zabezpieczenie dowodu w postępowaniu cywilnym jest prewencyjnym środkiem prawnym, uregulowanym w art. 310 – 315 Kodeksu postępowania cywilnego, który ma na celu umożliwienie wykazania określonych faktów w przypadku zniszczenia lub utraty dowodu. Zasadniczo, zabezpieczenie dowodu pozwala na zachowanie materiału dowodowego na potrzeby przyszłego postępowania.

Zasiłek opiekuńczy 2024 i 2025 r. Dla kogo, jak wystąpić, wysokość

Zasiłek opiekuńczy 2024 i 2025 r. Wypłacany jest w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Sprawdź, kto może z niego skorzystać, jak wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jaka jest jego wysokość, a także przez jaki czas można pobierać zasiłek opiekuńczy. 

REKLAMA

Laptopy dla nauczycieli nieczynnych zawodowo i na urlopach dla poratowania zdrowia? ZNP monitoruje sprawę. Co już wiadomo?

Laptopy dla nauczycieli nieczynnych zawodowo i na urlopach dla poratowania zdrowia? ZNP monitoruje sprawę. Na razie wiadomo, że ok. 172 mln zł zostaną przeznaczone w ramach KPO na zakup komputerów przenośnych dla nauczycieli klas I-III.

Renta wdowia wejdzie w życie. Jest zielone światło od rządu

Jest poparcie rządu dla renty wdowiej. Rząd zdecydował dzisiaj, że poprze obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej. Tak poinformowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wraz z premierem Donaldem Tuskiem.

REKLAMA