Kategorie

Telepraca – przepisy bhp

Emilia Panufnik
Telepraca – przepisy bhp. / fot. Shutterstock
Telepraca – przepisy bhp. / fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Telepraca polega na regularnym wykonywaniu pracy poza zakładem pracy, najczęściej w domu pracownika. W związku z tym powstaje pytanie o przepisy bhp, które należy stosować do zatrudnienia w formie telepracy. Jakie obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ciążą na pracodawcy, a jakie na telepracowniku?

Czym właściwie jest telepraca?

Telepraca to praca wykonywana w sposób regularny poza zakładem pracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Telepraca została unormowana przepisami Kodeksu pracy (art. 675 - art. 6717). Stanowi definicję węższą w porównaniu z praca zdalną (tzw. home office), która nie zawsze musi być telepracą.

O przepisach bhp dotyczących telepracy traktuje przede wszystkim Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Pracodawca wypełnia w stosunku do telepracownika obowiązki określone w dziale dziesiątym „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Kodeksu pracy. Są to przepisy odnoszące się do wszystkich pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. Na pracodawcy ciąży głównie obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bhp i profilaktycznej ochrony zdrowia. Art. 207 Kodeksu pracy zawiera podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP:

§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

 2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

 3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

 4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;

 5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

 6. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

 7. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Polecamy: Zatrudnianie pracowników po zmianach w Kodeksie pracy

Ponadto ustawodawca uregulował obowiązki osoby kierującej pracownikami. Zgodnie z art. 6717 Kodeksu pracy do telepracowników nie stosuje się art. 212 punktu 4. W świetle art. 212 Kodeksu pracy:

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

 1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

 2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

 3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;

 4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

 5. egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 6. zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Podstawowe obowiązki telepracownika z zakresu bhp wynikają natomiast z art. 211 Kodeksu pracy, zgodnie z którym:

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

 1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

 2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;

 3. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

 4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

 5. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

 6. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

 7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp – trzy wyjątki

Wszystkie trzy wyjątki dotyczące telepracy i obowiązków pracodawcy z zakresu bhp zostały wyliczone enumeratywnie w art. 6717 Kodeksu pracy. Są to:

 1. Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dostarczenie niezbędnych środków higieny osobistej (art. 233 Kodeksu pracy);
 2. Obowiązki określone w rozdziale III tego działu („Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę”);
 3. Zgodnie z art. 212 pkt 4 regulacji kodeksowej obowiązek dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe punkty nie dotyczą więc zobowiązań pracodawcy w stosunku do telepracownika. Jest to podyktowane miejscem pracy innym niż zakład pracy. W związku z tym przeprowadzając kontrolę, pracodawca nie musi poświęcać uwagi wspomnianym aspektom.

Stanowiska wyposażone w monitory ekranowe

Praca wykonywana zdalnie kojarzy się z pracą przy komputerze. W związku z pracą przy monitorach ekranowych na pracodawcy ciążą kolejne obowiązki. Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe to pracodawca ma za zadanie organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi. Powinien zrobić to w taki sposób, aby spełniało ono minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Co więcej, pracodawca jest obowiązany do przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, oceny warunków pracy w aspekcie:

 1. organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2. stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,

 3. obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników,

 4. obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem,

 5. obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy (§ 5 rozporządzenia).

Jeśli wspomniana ocena wskazuje na występowanie zagrożeń i uciążliwości, pracodawca zobowiązany jest do podejmowania działań skutkujących ich usunięciem.

Rozporządzenie określa kolejny obowiązki pracodawcy w § 6, 7 i 9:

 1. Pracodawca jest obowiązany: informować pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach przeprowadzonej oceny, o której mowa w § 5, oraz wszelkich środkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie określonym w odrębnych przepisach;
 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom: łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
 3. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Kontrola w zakresie bhp

Pracodawca ma prawo do przeprowadzania kontroli telepracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Robi to osobiście bądź upoważnia w tym celu odpowiednie osoby. Powinien wcześniej uprzedzić pracownika o tożsamości kontrolera.

Jeśli praca wykonywana jest w miejscu zamieszkania pracownika, pracodawca musi uzyskać zgodę kontrolowanego na przeprowadzenie kontroli. Powinna zostać wyrażona na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Kontrola musi być dostosowana do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy. Czynności kontrolne nie mogą naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny. Wszelkie utrudnianie w korzystaniu z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem jest zakazane.

Warto zaznaczyć, że pierwszą kontrolę w zakresie bhp przeprowadza się na wniosek telepracownika jeszcze przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy. Natomiast kolejne kontrole odbywają się za zgodą pracownika. Zakres kontroli bhp jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez telepracownika nie został określony. Wydaje się, że w szczególności należy zwrócić uwagę na ergonomię stanowiska pracy oraz zasady określone w przepisach rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawca zwraca uwagę na stanowisko pracy: biurko, krzesło, ustawienie monitora ekranowego oraz dostępność instrukcji stanowiskowych bhp.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1040)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dziennik Ustaw rok 1998 nr 148 poz. 973)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
Komplet Premium: AML dla biur rachunkowych
Komplet Premium: AML dla biur rachunkowych
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  25 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Oszustwo "na 14. emeryturę" - co robić?

  Oszustwo "na 14. emeryturę? ZUS przestrzega przed osobami, które oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o świadczenie.

  Zasada niezmienności składu orzekającego - zmiany w k.p.k.

  Zasada niezmienności składu orzekającego sprawia, że zmiana sędziego oznacza przymus prowadzenia procesu od początku – co nikomu nie służy. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

  Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

  Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.