Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ubezpieczenie zdrowotne w 2023

Ubezpieczenie zdrowotne służy zapewnieniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ubezpieczenie zdrowotne służy zapewnieniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Narodowy Fundusz Zdrowia
Inne

Ubezpieczenie zdrowotne służy zapewnieniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. działa na zasadach wprowadzonych przez „Polski Ład”. Jaki jest zakres ubezpieczenia zdrowotnego? Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu? Ile wynoszą składki zdrowotne w 2023 r.? 

rozwiń >

Ubezpieczenie zdrowotne jest oparte w szczególności na zasadach:

 • równego traktowania oraz solidarności społecznej;
 • zapewnienia ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu zdrowotnym

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają m.in.:

 • pracownicy,
 • rolnicy, domownicy i pomocnicy rolników,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby współpracujące,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, 
 • duchowni,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz członkowie ich rodzin,
 • żołnierze, policjanci, funkcjonariusze służb specjalnych, straży pożarnej itd.,
 • posłowie, senatorowie, sędziowie, prokuratorzy,
 • emeryci, renciści, 
 • uczniowie, studenci, doktoranci,
 • bezrobotni,
 • osoby posiadające w Polsce status uchodźcy,
 • bezdomni wychodzący z bezdomności.

Ile wynosi składka zdrowotna w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. W przypadku pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów itp. podstawą wymiaru jest przychód, czyli co do zasady wynagrodzenie (lub świadczenie) brutto.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia podstawy wymiaru składki do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przypadków osób prowadzących pozarolniczą działalność zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne są różne – zależą od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność.

 

Składka zdrowotna od przedsiębiorców opodatkowanych według skali

Dla przedsiębiorców, którzy stosują opodatkowanie w formie skali podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie. Składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

Miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być jednak niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. W celu uproszczenia rozliczeń przyjęto jedną stawkę kwoty minimalnej na cały rok składkowy od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (3.490 zł).

Składka zdrowotna od przedsiębiorców z podatkiem liniowym

Dla przedsiębiorców opodatkowanych wyłącznie podatkiem liniowym składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 4,9% dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie. Miesięczna wysokość składki nie może być jednak niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (rok składkowy trwa od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego).

Natomiast roczna składka ustalana od podstawy rocznej, którą stanowi dochód za dany rok kalendarzowy, nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w roku kalendarzowym, za który ustalany był dochód i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (1 lutego 2023 r. wynagrodzenie minimalne wynosiło 3490 zł).

Ważne
Ile wynosi minimalna wysokość składki zdrowotnej

W 2023 r. miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy opodatkowanego według skali lub podatkiem liniowym nie może być niższa od kwoty:

 • 270,90 zł (za styczeń 2023 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3010 zł).
 • 314,10 zł (za miesiące od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r.; tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3490 zł).

Składka zdrowotna od ryczałtowców

Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób stosujących opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od wysokości przychodów oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W 2023 r. wysokość składki zdrowotnej od ryczałtowców oblicza się na poniższych zasadach:

Przychód roczny

Miesięczna podstawa wymiaru składek

Składka (9% podstawy)

Wysokość

Kwota

nieprzekraczający

60.000 zł

60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

4.179,56 zł

376,16 zł

przekraczający 60.000 zł

i nieprzekraczający 300.000 zł

100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

6.965,94 zł

626,93 zł

przekraczający 300.000 zł

180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

12.538,69 zł

1.128,48 zł

Składka od osób na karcie podatkowej

Składka od osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej stanowi kwota minimalne wynagrodzenia obowiązująca 1 stycznia.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje minimalne wynagrodzenie w wysokości 3.490 zł, wobec czego składka na ubezpieczenie zdrowotne od osób opodatkowanych w formie karty podatkowej wynosi 314,10 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Składka od pozostałych osób prowadzących działalność

Podstawa wymiaru składki osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej stanowi kwota 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6.965,94 zł, wobec czego w 2023 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 626,93 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Do tej grupy ubezpieczonych zalicza się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólników spółki komandytowej, akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, czy komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

Składka od osób współpracujących

Podstawa wymiaru składek od osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6.965,94 zł, wobec czego podstawa wymiaru wynosi 5.224,46 zł, a składka na ubezpieczenie zdrowotne – 470,20 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnego

Osoba bezrobotna podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem, że nie jest objęta ubezpieczeniem z innego tytułu. Status osoby bezrobotnej obowiązuje od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy i od tego momentu osoba bezrobotna zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie to obowiązuje jeszcze przez 30 dni od momentu utraty statusu osoby bezrobotnej.

Od początku 2023 r. osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku będą zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego przez powiatowy urząd pracy jednakże składka zdrowotna nie będzie za te osoby opłacana.

Umowa zlecenia a ubezpieczenie zdrowotne

Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ubezpieczeniu zdrowotnemu nie podlega umowa zlecenia z:

 • uczniem szkoły ponadpodstawowej albo
 • studentem, który nie ukończył 26 lat.

Uczniem jest osoba, która do 31 sierpnia każdego roku:

 • kontynuuje naukę w tej samej szkole
 • skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września
 • ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.

Osobę, która po ukończeniu szkoły średniej przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, uznaje się za ucznia do 30 września.

Studentem jest osoba przyjęta na studia, która rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

Studentami nie są uczestnicy studiów doktoranckich oraz uczestnicy studiów podyplomowych.

Umowa o dzieło a ubezpieczenie zdrowotne

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pracodawca zawiera umowę o dzieło ze swoim pracownikiem, bądź też, gdy pracownik zawiera umowę o dzieło z innym podmiotem w celu wykonania zadania na rzecz swojego pracodawcy. W obu tych przypadkach istnieje obowiązek zapłaty składki z tytułu umowy o dzieło.

Co ze składką zdrowotną emeryta?

Osoby mające ustalone prawo do emerytury od renty podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, a składka na to ubezpieczenie wynosi 9% kwoty brutto emerytury lub renty.

Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym?

W celu sprawdzenia, czy płatnik odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne można posłużyć się Internetowym Kontem Pacjenta (https://pacjent.gov.pl/). Po zalogowaniu się należy wybrać „Moje konto”. Pod danymi pacjenta znajduje się zakładka „Twoje ubezpieczenie zdrowotne” wraz z informacją o tym, czy NFZ potwierdza prawo pacjenta do świadczeń. 

Po kliknięciu na kafelek „Zobacz składki” pod „Twoje składki ubezpieczeniowe” znajdują się dane wszystkich pracodawców, którzy zgłosili pacjenta do ubezpieczenia zdrowotnego oraz datę ostatnio zarejestrowanej składki, a pod „Podsumowanie składek na ubezpieczenie i kosztów refundacji” – informacja „Suma składek na ubezpieczenie zdrowotne”, a także kwoty składek wpłaconych w poszczególnych miesiącach.

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce może bezpłatnie otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to unijny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także w Wielkiej Brytanii.

Ważne
Które państwa należą do EFTA

Do EFTA należą: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Państwa te nie należą do Unii Europejskiej. 

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony, obejmuje prawo do leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
 • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to zapłaci za nią posiadach EKUZ).

Karty EKUZ można używać w innym niż Polska państwie UE/EFTA oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich:

 • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,
 • portugalskich: na Azorach i Maderze,
 • hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

EKUZ nie obowiązuje natomiast:

 • na Wyspach Normandzkich i wyspie Man,
 • w Monaco, San Marino i Watykanie.

Wniosek o EKUZ można złożyć:

 • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
 • pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ lub
 • pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ).

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Każdy ubezpieczony może zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli:

 • nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, bezrobotny itp.,
 • nie jest uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

Za członka rodziny – dla celów ubezpieczenia zdrowotnego – uważa się:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonka,
 • wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy są we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.
Ważne
Czy dziadkowie mogą zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żaden z jego rodziców nie jest:

 • objęty obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek,
 • objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • emeryt
  2023-03-07 12:42:20
  Bardzo głupi przepis o skladkach zdrowotnyvch. Skoro mi potracaja kwote z mojej emerytury to dlaczego place drugi raz skladke zdrowotna o swojej jednoosobowej dzialalności gospodartczej.Dwukronie jestem podatnikiem skladki.Je4st to nie sprawiedliwe bo osoby pracujace placa tylko jedna skladkę.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy dziecko może samo robić zakupy? Kiedy możliwy zwrot?

Osoba przed osiągnięciem pełnoletności nie ma zdolności do czynności prawnych, co wyklucza swobodę w zakupach. Prawo zakłada jednak wyjątki. W pewnych przypadkach można prawnie podważyć zakup dokonany przez niepełnoletniego.

Ostatnie dni na płatności bonem turystycznym. Co z terminem wyjazdu?

Polska Organizacja Turystyczna przypomina, iż tylko do 31 marca przedsiębiorcy mogą przyjmować płatności bonem turystycznym. Jest to jednak ostateczny termin na opłacenie usługi turystycznej. Wyjazd może się odbyć później.

Rząd dopłaci do transportu zboża do nadbałtyckich portów

Rząd chce dofinansować transport pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich; stawki będą uzależnione od odległości od portów; najwięcej do tony zboża dopłaci się we wschodnich i południowych województwach - wynika z projektu, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnym rządu.

Rewolucja w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym?

Reforma planowania przestrzennego wpłynie na dostępność i ceny działek pod budownictwo mieszkaniowe, a co za tym idzie na ceny mieszkań - podkreślił w piątek w TVP1 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mieszkańcy chcą mieć dostępne mieszkania, cena może spaść nawet o 15 proc. 

Oszuści próbują podszyć się pod ZUS

Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. 

Czy będzie rewolucja w leczeniu stwardnienia rozsianego?

Stwardnienie rozsiane. Lekarze wskazują, że zmiany w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM) są jednym z największych osiągnięć medycyny w ostatnich latach. Wraz z pojawianiem się kolejnych leków i włączaniem ich do refundacji neurolodzy mają możliwość coraz lepszej personalizacji leczenia uwzględniającej styl i plany życiowe pacjenta. 

Pielęgniarka rodzinna. Jak nią zostać? Ile zarabia?

Pielęgniarka rodzinna – kto to jest? Ścieżek rozwoju dla pielęgniarek jest wiele, jedną z nich to pielęgniarstwo rodzinne. Jakie kwalifikacje są niezbędne, aby móc pracować, jako pielęgniarka rodzinna? Czy jest to opłacalne zajęcie? 

Kawalerzyści dostaną w tym roku śmigłowce ze Świdnika

Pierwsze dwa śmigłowce AW149 produkowane w PZL Świdnik trafią do końca roku do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W 2024 r. kawalerzyści otrzymają kolejnych sześć. Uzbrojone m.in. w pociski Hellfire będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza; posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

Najwięcej prób samobójczych jest w poniedziałki

Próba samobójcza. Z danych KGP wynika, że w 2022 roku było o ponad 5% więcej prób samobójczych niż rok wcześniej. Powód wciąż najczęściej pozostaje nieustalony. W ub.r. tak stwierdzono w 5,7 tys. przypadków, a rok wcześniej – w 5,5 tys. Z kolei wśród znanych przyczyn przeważnie wskazuje się chorobę psychiczną i zaburzenia psychiczne. Miejscem popełnienia takiego czynu zwykle jest mieszkanie lub dom. Najwięcej osób próbuje odebrać sobie życie w poniedziałki. Eksperci komentujący dane podnoszą alarm, że wciąż zbyt mało wiadomo o przyczynach takich dramatów. Przypominają też o pogarszającym się zdrowiu psychicznym Polaków i o braku wystarczających nakładów budżetowych w celu zminimalizowania tego zjawiska.

Nakaz noszenia maseczek będzie przedłużony. Jak długo jeszcze?

Nakaz noszenia maseczek ma zostać przedłużony o kolejny miesiąc – do końca kwietnia 2023 r. Gdzie wciąż należy nosić maseczki? Kto podlega temu obowiązkowi? Czy są jakieś wyjątki od obowiązku noszenia maseczek?

Cyfryzacja. mObywatel do aktualizacji

Aktualizacja aplikacji mObywatel ma pojawić się na przełomie czerwca i lipca. Zmieni się interfejs aplikacji, pojawią się w niej nowe funkcjonalności. Aktualizacja ma być powiązana w czasie z planowanym wejściem w życie nowych przepisów o uznawaniu elektronicznych dokumentów.

Babciowe - jest pomysł na nowe świadczenie. Dla kogo 1500 zł?

Babciowe - to pomysł na nowe świadczenie. Ma wynosić 1500 zł miesięcznie. Jego wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie.

Pierwsze trzynastki dla emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą

Tradycyjnie 13. są wypłacane razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - ZUS przelewa pieniądze tak żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym. Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku jest 10 kwietnia to jeden z dni, w których seniorzy dostają swoje wypłaty. Nie muszą jednak czekać aż skończą się święta gdyż 13. trafi do nich jeszcze przed Wielkanocą. 

500 tys. podpisów pod projektem ustawy ws. refundacji procedury in vitro

Refundacja in vitro. Posłanki KO poinformowały, że zebrano pół miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro, który złożyły w czwartek w Sejmie. Podkreślały, że projekt stanowi test dla PiS, czy faktycznie chce walczyć z bezpłodnością w Polsce.

Przedterminowe wybory w Michałowie. Mieszkańcy wybiorą wójta według znowelizowanego Kodeksu wyborczego

Przedterminowe wybory wójta Michałowa zostaną przeprowadzone 7 maja – tak postanowił premier. Kandydaci mogą zgłaszać się do 12 kwietnia. Wybory zostaną przeprowadzane po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Opiekun medyczny. Kto może nim zostać? Ile zarabia?

Opiekun medyczny – kto może nim zostać? Zawód opiekuna medycznego został stworzony w 2007 z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia. To odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą – w szpitalach brakowało i brakuje pielęgniarzy, i pielęgniarek, a ludzi chorych i niesamodzielnych było i jest coraz więcej. Czym zajmuje się opiekun medyczny? Jakie kryteria należy spełnić, by nim zostać? 

Wydziedziczenie. Kiedy spadkobierca nie dostanie nic

Wydziedziczenie polega na pozbawieniu uprawnionych spadkobierców prawa do zachowku. Spadkodawca może to zrobić, ale jego swoboda w tym zakresie jest ograniczona przepisami Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę? Jak dokonuje się wydziedziczenia? Jakie są skutki wydziedziczenia?

Ubrania w sklepach coraz gorszej jakości? Polacy narzekają

Polacy narzekają na jakość ubrań. Prawie połowa badanych konsumentów skarży się, że ubrania, kupowane w sklepach w ostatnich 6-12 miesiącach, są produkowane z coraz to gorszych materiałów. Według znawców tematu, problemy zaczęły się już podczas pandemii, gdy zostały zaburzone łańcuchy dostaw. Do tego doszła wysoka inflacja. Widać również, że gorszą jakość wymusza polityka klimatyczna. Jak dodają eksperci, powrót do wysokogatunkowych towarów może być dość trudny i trwać długo, bo producentom cała ta sytuacja jest raczej na rękę.

Wybory parlamentarne. Pierwsze propozycje daty

Termin 15 października jest bardzo dobry – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwą datę wyborów parlamentarnych. 

Nowelizacja Prawa o notariacie. Minister zaprowadzi dyscyplinę wśród notariuszy

Kolejna nowelizacja Prawa o notariacie niebawem trafi do Sejmu. Resort sprawiedliwości chce zwiększyć kontrolę nad notariatem. Twierdzi jednak, że w porównaniu z projektem nowelizacji odrzuconej przez Sejm w grudniu złagodzono propozycje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszania notariuszy. 

Ile można dorobić do emerytury lub renty od 1 marca 2023 r.? Kogo dotyczą limity?

Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od 1 marca 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej. Limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60 a mężczyźni 65 lat, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

Czy spotkania w pracy to strata czasu? BADANIE

Spotkania w pracy. Prawie połowa Polaków podczas spotkań w pracy zajmuje się czymś innym, a 27% w ogóle nie widzi ich sensu. Nie znaczy to jednak, że wyjątkowo nie cierpią spotkań — 62% przyznaje, że je lubi. Z drugiej strony ⅓ sądzi, że są one stresujące (w tym ponad połowa najmłodszych badanych) i nudne, a 23%, że są przez nie mniej produktywni.

WIRON. Czy wiązać z nim nadzieje?

O tym, że wskaźnik WIRON nie zmieni wiele w wysokości rat kredytów hipotecznych, pisaliśmy już w połowie lutego. Dziś na ten temat piszą kolejne media. Bańka oczekiwań całkowicie pękła, gdy o przejściu z indeksu WIBOR na WIRON wypowiedział się sam premier. Przyznał, że przeliczył się co do tej zmiany i doradził, aby nie wiązać z nią zbytnio nadziei. Jak powiedział - to nie będzie żaden “game changer”.

UODO nałożył administracyjną karę pieniężną na wspólnotę mieszkaniową

Kilka naruszeń przepisów RODO było powodem nałożenia kary pieniężnej na wspólnotę mieszkaniową.

Dieta ketogenna jako pomoc przy leczeniu padaczki lekoopornej

Dieta ketogenna a padaczka. Kiedy w leczeniu padaczki postępowanie farmakologiczne jest nieskuteczne, rozważa się jedną z metod niefarmakologicznej terapii, jaką jest dieta ketogenna. Nie każdy wie, że jest ona wdrażana u dzieci z padaczką lekooporną, czyli w sytuacjach, w których stosowane leki nie przynoszą pożądanych rezultatów. Dieta ketogenna poprzez swoje działanie wpływa na zmniejszenie liczby i ciężkości napadów padaczkowych. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Epilepsji 26 marca wyjaśniamy, na czym polega dieta ketogenna i pokazujemy, że jej stosowanie jest szansą na normalne życie.