Kategorie

Umowa zastawu rejestrowego - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów.


Umowa zastawu rejestrowego

W dniu .................. w ……………………….  pomiędzy :


1. ................................. z siedzibą w ............................... Oddział w ................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Zastawnikiem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz

2. ......................................... zam. w ...................................., przy ul. ....................................,  zwanym dalej Zastawcą,


została zawarta umowa następującej treści:


§ 1

Niniejsza umowa zawarta jest w celu zabezpieczenia wierzytelności Zastawnika z tytułu udzielonego przez Zastawnika limitu kredytowego w kwocie ................... (słownie: .....................................  zł.) umożliwiającego Zastawcy nabywanie towaru z odroczonym terminem płatności, strony ustalają, co następuje:

§ 2

Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika zastaw na stanowiącym własność Zastawcy samochodzie ciężarowy marki .............................  o nr  rej. .....................  Nr  nadwozia .................................. nr silnika ..................... nr dowodu rejestracyjnego ……………………i wartości ..................... (słownie: ...................... zł)

§ 3

Zastawnik oświadcza, że opisany w § 2 zastaw przyjmuje.

§ 4

Zastawca oświadcza, że określony w § 2 pojazd stanowi jego wyłączną własność, znajduje się w jego posiadaniu, nie jest obciążony prawami osób trzecich, a rozporządzanie nim przez Zastawcę nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym i umownym.

§ 5

Zastawca jest odpowiedzialny za zachowanie pojazdu w należytym stanie, umożliwiającym zaspokojenie z niego roszczeń Zastawnika.

Zastawca ponosi koszty przechowywania pojazdu, koszty podatków i ubezpieczenia w pełnym zakresie.

§ 6

Zastawca zobowiązuje się, że w czasie trwania niniejszej umowy nie dokona zbycia/obciążenia* przedmiotu zastawu pod rygorem odstąpienia przez Zastawnika od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania zaspokojenia wierzytelności.

§ 7

Zastawca zobowiązuje się do przedłożenia u  Zastawnika dowodu rejestracyjnego samochodu z dokonaną w nim adnotacją o ustanowieniu zastawu na samochodzie, opatrzoną pieczęcią i podpisem dokonującego wpisu.

§ 8

Umowa niniejsza podlega wpisowi do Rejestru Zastawów. Wpis do rejestru jest dokonywany  przez Zastawnika we własnym zakresie.

§ 9

1.      W przypadku niespłacenia całości lub części wierzytelności, Zastawnik przejmie na własność przedmiot zastawu.

2.      Zastawnik w przypadku niezapłacenia całości lub części wierzytelności może złożyć wniosek do notariusza lub komornika o dokonanie sprzedaży przedmiotu zastawu.

3.      W przypadku, gdy wartość przejętego przez Zastawnika w trybie art. 875 lub art. 877 Kodeksu postępowania cywilnego przedmiotu zastawu lub kwota otrzymana ze sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym jest równa kwocie nie spłaconej  wierzytelności wraz z odsetkami i innymi kosztami Zastawnika, Zastawnik nalicza od dnia przejęcia lub uznania rachunku Zastawnika kwotą uzyskaną ze sprzedaży, odsetki od pozostałej do spłaty kwoty wierzytelności, zgodnie z zasadami określonymi       w umowie o współpracy handlowej i dochodzi zapłaty różnicy od Kredytobiorcy i innych osób zobowiązanych.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zastawu na rzeczach ruchomych.

§ 11

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd dla Zastawnika.

§ 12

Strony uzgodniły, iż koszty dokonania wpisu zastawu do rejestru zastawów  pokrywa Zastawca .   

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  jednym dla każdej ze stron wraz z załącznikami w postaci : kserokopii dowodu rejestracyjnego samochodu, kserokopii dowodu osobistego zastawnika oraz odpisu z KRS zastawcy.

§ 15

Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje.
.........................................................                         ...........................................................
    [podpisy przedstawicieli zastawcy]                 [podpisy przedstawicieli – zastawcy]
               ZASTAWCA                                                                ZASTAWNIK                             

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa zastawu rejestrowego

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.