| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa zastawu rejestrowego - WZÓR UMOWY

Umowa zastawu rejestrowego - WZÓR UMOWY

Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów.


Umowa zastawu rejestrowego

W dniu .................. w ……………………….  pomiędzy :


1. ................................. z siedzibą w ............................... Oddział w ................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Zastawnikiem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz

2. ......................................... zam. w ...................................., przy ul. ....................................,  zwanym dalej Zastawcą,


została zawarta umowa następującej treści:


§ 1

Niniejsza umowa zawarta jest w celu zabezpieczenia wierzytelności Zastawnika z tytułu udzielonego przez Zastawnika limitu kredytowego w kwocie ................... (słownie: .....................................  zł.) umożliwiającego Zastawcy nabywanie towaru z odroczonym terminem płatności, strony ustalają, co następuje:

§ 2

Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika zastaw na stanowiącym własność Zastawcy samochodzie ciężarowy marki .............................  o nr  rej. .....................  Nr  nadwozia .................................. nr silnika ..................... nr dowodu rejestracyjnego ……………………i wartości ..................... (słownie: ...................... zł)

§ 3

Zastawnik oświadcza, że opisany w § 2 zastaw przyjmuje.

§ 4

Zastawca oświadcza, że określony w § 2 pojazd stanowi jego wyłączną własność, znajduje się w jego posiadaniu, nie jest obciążony prawami osób trzecich, a rozporządzanie nim przez Zastawcę nie podlega żadnym ograniczeniom ustawowym i umownym.

§ 5

Zastawca jest odpowiedzialny za zachowanie pojazdu w należytym stanie, umożliwiającym zaspokojenie z niego roszczeń Zastawnika.

Zastawca ponosi koszty przechowywania pojazdu, koszty podatków i ubezpieczenia w pełnym zakresie.

§ 6

Zastawca zobowiązuje się, że w czasie trwania niniejszej umowy nie dokona zbycia/obciążenia* przedmiotu zastawu pod rygorem odstąpienia przez Zastawnika od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania zaspokojenia wierzytelności.

§ 7

Zastawca zobowiązuje się do przedłożenia u  Zastawnika dowodu rejestracyjnego samochodu z dokonaną w nim adnotacją o ustanowieniu zastawu na samochodzie, opatrzoną pieczęcią i podpisem dokonującego wpisu.

§ 8

Umowa niniejsza podlega wpisowi do Rejestru Zastawów. Wpis do rejestru jest dokonywany  przez Zastawnika we własnym zakresie.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »