Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Postępowanie sądowe w dobie koronawirusa

Postępowanie sądowe w dobie koronawirusa /fot. Shutterstock
Postępowanie sądowe w dobie koronawirusa /fot. Shutterstock
shutterstock
W pierwszej wersji tzw. specustawy koronowirusowej ustawodawca nie odniósł się w żaden sposób do kwestii toczących się postępowań sądowych, przygotowawczych czy innych, jak również nie dokonał żadnych zmian w przedmiocie chociażby doręczeń, co wzbudziło ogromny niepokój, nie tylko wśród pełnomocników procesowych. Niemniej, w Ustawie z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw kwestie te zostały już wzięte pod uwagę. Czy zatem postępowanie sądowe toczy się dalej dotychczasowym torem? Czy strony są obowiązane do składania pism procesowych i stawiennictwa na rozprawach w wyznaczonych terminach ? A co w przypadku przebywania na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji?

Zawieszenie terminów procesowych

Zgodnie z art.15zzs Ustawy dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), 10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Powyższe nie dotyczy rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach pilnych wskazanych w Ustawie.

Polecamy: Ekskluzywny pakiet – Komentarze Złota seria

Terminem procesowym jest okres, w którym powinna lub może zostać podjęta dana czynność wywołująca określone skutki procesowe. Terminy procesowe mogą być terminami ustawowymi, sądowymi lub umownymi. Wydaje się tym samym, że użyty zwrot „terminy procesowe i sądowe” odnosi się do wszelkich terminów procesowych (tj. zarówno ustawowych jak i sądowych czy umownych). Terminy ustawowe wynikają bezpośrednio z ustawy. Takim terminem jest przykładowo tygodniowy termin na uzupełnienie braków formalnych pisma wynikających z art. 130 § 1 Ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego („KPC”). Terminami sądowymi są zaś terminy wyznaczane przez sąd lub przewodniczącego, których bieg, zgodnie z art. 164 KPC rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego doręczenia. Terminem sądowym jest przykładowo termin na złożenie odpowiedzi na pozew (art. 2051 § 1 KPC). Terminy umowne zaś określane są przez same strony. Przykładem terminu umownego jest zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron, zgodnie z art. 178 KPC. Sposób obliczania terminów wynika z przepisów prawa cywilnego.

Stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono w okresie od dnia 14 marca 2020 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku. Kolejno, z dniem 20 marca 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego został odwołany, a ogłoszony został stan epidemii (§ 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii).

Opisywany art. 15zzs Ustawy zaczął obowiązywać dopiero od dnia 31 marca 2020 roku, co oznacza, że mimo wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 14 marca 2020 roku, a stanu epidemii od dnia 20 marca 2020 roku, to w tym okresie, do dnia 31 marca 2020 roku, wszystkie terminy procesowe biegły zgodnie z obowiązującymi regułami.

Niemniej, od dnia 31 marca 2020 roku, wskazywany artykuł znajdzie zastosowanie we wszystkich toczących się sprawach, zarówno w sprawach wszczętych przed wejściem w życie przepisu, jak i w sprawach wszczętych po jego wejściu w życie, co oznacza, że wszelkie terminy sądowe nie zaczynają biegu, a te już rozpoczęte ulegają zawieszeniu.

Terminy, których bieg rozpoczął się przed okresem zawieszenia, po ustaniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii biegną dalej, a nie rozpoczynają się na nowo.

Zawieszenie postępowania

Jeżeli w związku z zagrożeniem epidemicznym lub epidemią doszłoby do zaprzestania czynności przez sąd wówczas, na mocy art. 173 KPC, postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa.

W takiej sytuacji żadne terminy nie biegną i zaczynają biec od początku dopiero z chwilą podjęcia postępowania, a terminy sądowe należy w miarę potrzeby wyznaczać na nowo (art. 179 § 2 KPC).

Wydaje się przy tym, że sytuacja, z jaką mamy do czynienia obecnie, a więc brak rozpraw oraz zawieszenie terminów procesowych, nie może zostać uznana jako zaprzestanie czynności przez sąd. Dopiero zaniechanie wszelkich czynności, we wszelkich sprawach, przez wszystkich sędziów danego sądu, mogłoby zostać uznane za całkowite zaprzestanie czynności przez sąd i doprowadzić tym samym do zawieszenia postępowań z mocy prawa.

Nie dojdzie jednak do zawieszenia postępowania z mocy prawa w przypadku nawet całkowitego zaprzestania czynności przez dany sąd, w sytuacji wyznaczenia innego sądu równorzędnego do rozpoznania sprawy, co jest możliwe na mocy art. 14a ust. 1, 2 i 6 Ustawy. Wówczas zastosowanie znajdzie przepis dotyczący zawieszenia terminów sądowych.

Brak rozpraw oraz posiedzeń

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach pilnych.

Przyjęte rozwiązanie w sposób oczywisty wpłynie na przesunięcie rozpoznania sprawy o kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.

Zwrócić przy tym uwagę należy, że jednocześnie ustawodawca zastrzegł, iż w tym okresie zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Sprawy pilne

Sprawami pilnymi, o których mowa Ustawie są:

Z zakresu postępowania cywilnego sprawy:

 1. o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
 2. o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690),
 3. dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich,
 4. dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 5. z zakresu postępowania wykonawczego w powyższych sprawach,
 6. wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;
 7. o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278);
 8. przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Z zakresu postępowania karnego sprawy:

 1. w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresztowania;
 2. w których jest stosowane zatrzymanie;
 3. w których orzeczono środek zabezpieczający;
 4. przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30 i 413), gdy podejrzany jest zatrzymany;
 5. w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;
 6. w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego;
 7. o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;
 8. w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;

Co więcej, prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

Wnoszenie pism procesowych oraz stawiennictwo

Jak wynika z powyższego nie we wszystkich sprawach terminy procesowe uległy zawieszeniu, a także nie we wszystkich sprawach nie przeprowadza się rozpraw, rozważyć należy zatem sytuacje, w których strona, zobligowana do złożenia pisma bądź stawiennictwa na rozprawie, nie jest do tego zdolna z uwagi np. na przebywanie na przymusowej kwarantannie lub w szpitalu w związku z zarażeniem.

Powyższe może dotyczyć nie tylko spraw pilnych, bowiem w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii strona lub uczestnik postępowania cywilnego oraz karnego mogą zostać zobowiązani przez sąd, przed którym toczy się postępowanie (lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze w przypadku postępowania karnego) w wyznaczonym terminie, do dokonania określonej czynności, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Ponadto, w przypadku postępowań karnych skarbowych strona może być zobowiązana do dokonania określonej czynności jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony. W takim żądaniu, sąd lub organ prowadzący postepowanie, wskazuje jego przyczyny.

Poniższe uwagi odnoszą się zarówno do stron czy uczestników działających samodzielnie, jak też do stron (uczestników) zastępowanych przez pełnomocników procesowych.

W przypadku niemożności wniesienia pisma w terminie, możliwym będzie zastosowanie przepisów odnoszących się do przywrócenia terminu. Zgodnie bowiem z art. 168 § 1 KPC jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W piśmie zawierającym wniosek o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek, a zatem, że niedokonanie czynności nastąpiło bez winy strony. Wydaje się przy tym, że okoliczność przebywania na przymusowej kwarantannie czy w odosobnieniu w związku z zarażeniem, pozostaje wystarczająca dla uprawdopodobnienia powyższych okoliczności.

Jeśli chodzi o stawiennictwo, zwrócić uwagę należy na art. 214 KPC, który reguluje kwestie odroczenia rozprawy w przypadku, gdy nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć.

Zgodnie z orzecznictwem, nadzwyczajnym wydarzeniem, o którym mowa powyżej jest choroba potwierdzona zaświadczeniem o czasowej niezdolności do pracy. Niemniej, usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym, w przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Powyższa regulacja mogłaby znaleźć zastosowanie do osób zarażonych przebywających w szpitalu. Niemniej, nie rozwiązuje to sytuacji osób przebywających w odosobnieniu, jednak nie w szpitalu, np. na przymusowej kwarantannie w domu. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o lekarzu sądowym, jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby. W bieżącej sytuacji jednak, rozwiązanie to pozostaje całkowicie niemożliwie do zrealizowania. Wydaje się zatem, że jedynym możliwym rozwiązaniem może okazać się złożenie wniosku o odroczenie rozprawy bez odpowiedniego zaświadczenia i uzupełnienie takiego wniosku w późniejszym terminie.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że, mimo, iż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, możliwe pozostaje wszczynanie nowych postępowań sądowych, a więc składanie pozwów czy wniosków, to należy mieć na uwadze, że ich rozpoznanie nastąpi najpewniej z dużym opóźnieniem. Ponadto, wszelkie czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w postępowaniu sądowym, mimo zawieszenia terminów, są skuteczne.

Autor: adwokat Martyna Szewirska-Urbańska

Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • tina
  2022-04-20 18:29:40
  Grunt to doświadczony adwokat - na trafiłam na pana Cejrowskiego z jednej z tczewskich kancelarii i byłam bardzo zadowolona.
  0
QR Code
Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Babciowe - jest pomysł na nowe świadczenie. Dla kogo 1500 zł?

Babciowe - to pomysł na nowe świadczenie. Ma wynosić 1500 zł miesięcznie. Jego wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie.

Pierwsze trzynastki dla emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą

Tradycyjnie 13. są wypłacane razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - ZUS przelewa pieniądze tak żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym. Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku jest 10 kwietnia to jeden z dni, w których seniorzy dostają swoje wypłaty. Nie muszą jednak czekać aż skończą się święta gdyż 13. trafi do nich jeszcze przed Wielkanocą. 

500 tys. podpisów pod projektem ustawy ws. refundacji procedury in vitro

Refundacja in vitro. Posłanki KO poinformowały, że zebrano pół miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro, który złożyły w czwartek w Sejmie. Podkreślały, że projekt stanowi test dla PiS, czy faktycznie chce walczyć z bezpłodnością w Polsce.

Przedterminowe wybory w Michałowie. Mieszkańcy wybiorą wójta według znowelizowanego Kodeksu wyborczego

Przedterminowe wybory wójta Michałowa zostaną przeprowadzone 7 maja – tak postanowił premier. Kandydaci mogą zgłaszać się do 12 kwietnia. Wybory zostaną przeprowadzane po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Opiekun medyczny. Kto może nim zostać? Ile zarabia?

Opiekun medyczny – kto może nim zostać? Zawód opiekuna medycznego został stworzony w 2007 z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia. To odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą – w szpitalach brakowało i brakuje pielęgniarzy, i pielęgniarek, a ludzi chorych i niesamodzielnych było i jest coraz więcej. Czym zajmuje się opiekun medyczny? Jakie kryteria należy spełnić, by nim zostać? 

Wydziedziczenie. Kiedy spadkobierca nie dostanie nic

Wydziedziczenie polega na pozbawieniu uprawnionych spadkobierców prawa do zachowku. Spadkodawca może to zrobić, ale jego swoboda w tym zakresie jest ograniczona przepisami Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę? Jak dokonuje się wydziedziczenia? Jakie są skutki wydziedziczenia?

Ubrania w sklepach coraz gorszej jakości? Polacy narzekają

Polacy narzekają na jakość ubrań. Prawie połowa badanych konsumentów skarży się, że ubrania, kupowane w sklepach w ostatnich 6-12 miesiącach, są produkowane z coraz to gorszych materiałów. Według znawców tematu, problemy zaczęły się już podczas pandemii, gdy zostały zaburzone łańcuchy dostaw. Do tego doszła wysoka inflacja. Widać również, że gorszą jakość wymusza polityka klimatyczna. Jak dodają eksperci, powrót do wysokogatunkowych towarów może być dość trudny i trwać długo, bo producentom cała ta sytuacja jest raczej na rękę.

Wybory parlamentarne. Pierwsze propozycje daty

Termin 15 października jest bardzo dobry – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwą datę wyborów parlamentarnych. 

Nowelizacja Prawa o notariacie. Minister zaprowadzi dyscyplinę wśród notariuszy

Kolejna nowelizacja Prawa o notariacie niebawem trafi do Sejmu. Resort sprawiedliwości chce zwiększyć kontrolę nad notariatem. Twierdzi jednak, że w porównaniu z projektem nowelizacji odrzuconej przez Sejm w grudniu złagodzono propozycje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszania notariuszy. 

Ile można dorobić do emerytury lub renty od 1 marca 2023 r.? Kogo dotyczą limity?

Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od 1 marca 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej. Limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60 a mężczyźni 65 lat, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

Czy spotkania w pracy to strata czasu? BADANIE

Spotkania w pracy. Prawie połowa Polaków podczas spotkań w pracy zajmuje się czymś innym, a 27% w ogóle nie widzi ich sensu. Nie znaczy to jednak, że wyjątkowo nie cierpią spotkań — 62% przyznaje, że je lubi. Z drugiej strony ⅓ sądzi, że są one stresujące (w tym ponad połowa najmłodszych badanych) i nudne, a 23%, że są przez nie mniej produktywni.

WIRON. Czy wiązać z nim nadzieje?

O tym, że wskaźnik WIRON nie zmieni wiele w wysokości rat kredytów hipotecznych, pisaliśmy już w połowie lutego. Dziś na ten temat piszą kolejne media. Bańka oczekiwań całkowicie pękła, gdy o przejściu z indeksu WIBOR na WIRON wypowiedział się sam premier. Przyznał, że przeliczył się co do tej zmiany i doradził, aby nie wiązać z nią zbytnio nadziei. Jak powiedział - to nie będzie żaden “game changer”.

UODO nałożył administracyjną karę pieniężną na wspólnotę mieszkaniową

Kilka naruszeń przepisów RODO było powodem nałożenia kary pieniężnej na wspólnotę mieszkaniową.

Prezes ZUS: ostatnie dni na wykorzystanie bonu turystycznego

To już ostatnie dni na wykorzystanie polskiego bonu turystycznego - przekazała PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Do kiedy i gdzie można wykorzystać Polski Bon Turystyczny?

Przemoc domowa. Jakie zmiany przynosi najnowsza nowelizacja

Nowelizacja ustawy antyprzemocowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie za trzy miesiące. Jakie zmiany wprowadzi?

Posłowie PiS chcą ustanowić nowe święto państwowe

Nowe święto państwowe. Posłowie PiS chcą ustanowić 10 września Narodowym Dniem Wspomnienia Gehenny Polskich Dzieci Wojny. Jak ocenił wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk, będzie to ważny gest dla całego pokolenia. "Myślę, że ten projekt powinien być jak najszybciej przyjęty w formule aklamacji" - powiedział PAP.

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Ile kosztuje? Dla kogo?

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy przeznaczony jest dla osób mających określone problemy zdrowotne, istotne deficyty w samoopiece, a także wymagających intensywnej pielęgnacji. Jakie są zasady przyjęcia do placówki? Ile kosztuje pobyt?  

Raiffeisen Bank ukarany przez UOKiK. Chodzi o kredyty hipoteczne

Raiffeisen Bank International jednostronnie zmienił treść umów o kredyty hipoteczne ze swoimi klientami. W jakim zakresie? Jaką otrzyma za to karę?

Uwaga kierowco - "Łapki na kierownicę". Wzmożone kontrole policji do końca marca

 "Łapki na kierownicę" to akcja policyjna, która ma na celu zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie niesie prowadzenie auta i jednoczesne przeglądanie treści z telefonu komórkowego, bądź rozmawianie z telefonem w ręku. Jaka grozi kara za prowadzenie auta z telefonem w ręku?

Żołnierze zawodowi. Przeciętne uposażenie w górę

Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych wzrosło w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 880 zł. W jaki sposób oblicza się przeciętne wynagrodzenie żołnierzy?

Bony turystyczne – Małopolska zarobiła najwięcej, liderem jest Zakopane

Największymi beneficjentami programu Polski Bon Turystyczny są przedsiębiorcy z Małopolski. Łącznie przyjęli płatności za pomocą bonu o wartości prawie 647 mln zł. W samym Zakopanem przy użyciu bonów zapłacono 262 mln zł.

Bilet na darmowe przejazdy kolejami po Europie przez miesiąc. Dla kogo?

Trwa kolejna edycja konkursu DiscoverEU organizowanego przez Komisję Europejską i skierowanego do osiemnastolatków z Unii Europejskiej.

Centralna Informacja Emerytalna. Projekt ustawy przyjęty przez rząd

Rząd chce utworzyć Centralną Informację Emerytalną. System będzie zawierał kompleksową informację o świadczeniach emerytalnych, bez względu na ich źródło.

Wycinka drzew. Jakie są aktualne przepisy?

Jak złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa i czy zawsze jest on konieczny? Jakie zmiany weszły w życie w 2023 r.? Co z okresem lęgowym ptaków? 

Rząd przyjął stanowisko w obronie polskich lasów

Rząd przyjął stanowisko w obronie polskich lasów; lasy to nasze dobro narodowe i to leśnicy wiedzą, jak o nie zadbać - przekazała w mediach społeczniościowych minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.