REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Diety i dni wolne od pracy dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania [wybory samorządowe 2024]. Trzeba pisemnie uprzedzić pracodawcę o nieobecności

Wybory samorządowe 2024. Diety i dni wolne od pracy dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania. Trzeba pisemnie uprzedzić pracodawcę o nieobecności
Wybory samorządowe 2024. Diety i dni wolne od pracy dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania. Trzeba pisemnie uprzedzić pracodawcę o nieobecności
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Członkom komisji wyborczych za pracę w tych komisjach należą się dni wolne a także diety. Sprawdziliśmy ile dni wolnych przysługuje i jakie kwoty diet obowiązują w wyborach samorządowych w 2024 roku. Czy mają do nich również prawo mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni?

Dni wolne od pracy dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania 

Na podstawie art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego, członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje:

1) zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy,

2) do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Zatem, w przypadku najbliższych wyborów samorządowych, które odbywają się w niedzielę 7 kwietnia 2024 r. – jeżeli zakończono liczenie głosów po północy (czyli 8 kwietnia), to członkowie komisji mają prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem wszelkich praw pracowniczych – w tym prawa do wynagrodzenia – w dniach 8 i 9 kwietnia.

REKLAMA

Ważne

Pamiętajmy też, że w niektórych gminach i miastach 21 kwietnia 2024 r. odbędzie się druga tura wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta, którzy nie osiągnęli większości głosów w pierwszej turze 7 kwietnia. Zatem omawiane zasady dotyczą również tej II tury wyborów na włodarzy miast i gmin.

 Ponadto członkowie komisji wyborczych mają prawo do kolejnych 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy – ale z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Te dodatkowe 5 dni mogą być np. spożytkowane na szkolenia w zakresie obowiązków komisji wyborczych lub inne dowolne cele.

Obowiązkiem członka obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej - w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego – jest:
poinformowanie pisemnie swojego pracodawcy (co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy) o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie
- nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczenie pracodawcy zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji.

Takie zaświadczenia – wystawione imiennie dla członka komisji wyborczej – wskazujące podstawę prawną zwolnienia od pracy oraz  przyczynę i czas nieobecności w pracy, opatrzone pieczęcią obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej ma obowiązek podpisać przewodniczący danej komisji, a dla przewodniczącego komisji – jego zastępca.

Prawo do zwolnienia od pracy mają także mężowie zaufania wyznaczeni do komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych. Na podstawie art. 103ba Kodeksu wyborczego mężowi zaufania w związku z wykonywaniem zadań przysługuje zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy.

Mężowie zaufania w razie zamiaru skorzystania z tego zwolnienia od pracy, mają obowiązek, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań męża zaufania. Takie zaświadczenia również ma obowiązek wystawić, opieczętować i podpisać przewodniczący danej komisji.

Warto zauważyć, że obserwatorzy społeczni wyznaczeni do komisji wyborczych przez stowarzyszenia i fundacje w trybie art. 103c Kodeksu wyborczego nie mają prawa do dni wolnych od pracy ani diet.

Diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania

Na podstawie art. 154 § 1-3a Kodeksu wyborczego, członkom komisji wyborczych i komisarzom wyborczym przysługują:
1) diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów;
2) zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w przypadku członków okręgowych, rejonowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w przypadku członków obwodowych komisji wyborczych.

W przypadku gdy członek okręgowej, rejonowej lub terytorialnej komisji wyborczej nie brał udziału we wszystkich posiedzeniach komisji, przysługująca mu dieta ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby posiedzeń komisji, w których nie brał udziału.

Członkom Państwowej Komisji Wyborczej, a także przewodniczącym okręgowych, rejonowych i terytorialnych komisji wyborczych, którzy pełnią funkcje z urzędu jako komisarze wyborczy, nie przysługują zryczałtowane diety.

Na podstawie uchwały Nr 30/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. 2023 poz. 851) członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji (w tym za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania) w następującej wysokości: 

1) dla przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych – 1500 zł;
2) dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych – 1400 zł; 
3) dla członków terytorialnych komisji wyborczych – 1300 zł; 
4) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 900 zł; 
5) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 800 zł; 
6) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 700 zł.

Zatem za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2024 roku, członkom tych komisji przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają 900 zł, zastępcy przewodniczącego 800 zł, a członkowie komisji 700 złotych.

Ważne

Ważne!
Jeżeli w wyborach organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzane jest głosowanie ponowne (tj. II tura wyborów na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast - termin 21 kwietnia 2024 r.), członkom komisji przysługują, w związku z tym głosowaniem, zryczałtowane diety w połowie wysokości wyżej wskazanych kwot
Czyli za II turę wyborów na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast przewodniczący obwodowej komisji wyborczej otrzyma 450 zł, jego zastępca: 400 zł, członek tej komisji 350 zł.

Są to kwoty netto, bowiem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17) ustawy o PIT diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł – są zwolnione z podatku dochodowego.

Podstawą wypłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanej diety jest pisemne potwierdzenie udziału w ww. czynnościach komisji wyborczej, wystawione przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji. 

Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje (na podstawie Art. 103aa Kodeksu wyborczego) dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych, czyli obecnie 280 zł (700 zł x 40%) - a w przypadku II tury wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast połowę tej kwoty, czyli 140 zł

W przypadku mężów zaufania dieta wypłacana jest wyłącznie, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie, którego wzór w drodze uchwały określa Państwowa Komisja Wyborcza, mężom zaufania, którzy spełnili ww. warunki.

Wyżej wskazane należności (w szczególności zryczałtowane diety) dla członków komisji wyborczych wypłacają: 
1) członkom Państwowej Komisji Wyborczej – Szef Krajowego Biura Wyborczego; 
2) komisarzom wyborczym – dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego; 
3) członkom wojewódzkich komisji wyborczych – marszałek województwa; 
4) członkom powiatowych komisji wyborczych – starosta; 
5) członkom miejskich, gminnych i obwodowych komisji wyborczych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Diety i koszty przejazdu

Trzeba też zaznaczyć, że na podstawie § 3 ww. uchwały Nr 30/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z 2 sierpnia 2023 r., członkom komisji i komisarzom wyborczym, w związku z wykonywaniem zadań, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 oraz z 2022 r. poz. 1481 i 2302), z uwzględnieniem przepisów tej uchwały. Dieta dla członków komisji i komisarzy wyborczych wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów wskazanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie dieta pracownika w czasie krajowej podróży służbowej wynosi 45 zł a więc półtorej diety należnej członkom komisji wyborczych i komisarzom wyborczym to kwota 67,50 zł. 

Ponadto członkom komisji, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu środkami komunikacji publicznej. Szczegóły określa w tym zakresie § 4 ww. uchwały Nr 30/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z 2 sierpnia 2023 r.

Co istotne, należności, o których mowa w § 3 i § 4 ww. uchwały Nr 30/2023 Państwowej Komisji Wyborczej, są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji, a w przypadku komisarzy wyborczych – przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa prawna: 
- ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. rok 2023 poz. 2408);
- uchwała Nr 30/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z 2 sierpnia 2023 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Damian
    2024-03-03 20:35:50
    Jak wygląd sprawa z operatorami informatycznym, czy im też przysługuje dzień wolny po?
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wykluczenie cyfrowe seniorów. Zapobiegnie mu młodzież. Szkoły będą otwarte nie tylko dla dzieci. Trwają prace nad bonem senioralnym.

Szkoły będą otwarte dla seniorów, a młodzież nauczy ich korzystania ze smartfonów i internetu. Wszystko po to, by ułatwić życie i dogonić europejską średnią.

Finansowanie inwestycji z KPO będzie usprawnione. Zmieni się też Kodeks pracy. Sprawdź, nad czym pracuje rząd

We wtorek zbierze się rząd. Zajmie się projektem usprawniającym finansowanie inwestycji z części pożyczkowej KPO i zmianami w Kodeksie pracy.

Będą kary pieniężne za rozpowszechnianie w internecie treści o charakterze terrorystycznym i spójny mechanizm blokowania i usuwania ich z sieci

MSWiA pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Będzie spójny mechanizm usuwania z sieci oraz blokowania treści o charakterze terrorystycznym i kary pieniężne za rozpowszechnianie.

Lekarze stażyści będą płacić mniejsze składki ZUS. Zdaniem SN mogą korzystać z ulgi na start

9 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III UZP 9/23), w której stwierdził, że lekarz wykonujący działalność gospodarczą, na rzecz byłego pracodawcy, u którego był wcześniej zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako lekarz stażysta, może korzystać z ulgi na start oraz z prawa do opłacania składek od obniżonej podstawy wymiaru, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

REKLAMA

Popyt na nieruchomości ciągle rośnie. Ceny w 2024 r. nie spadną. Warszawa, Kraków i Trójmiasto to nadal mocne lokalizacje.

Warszawa, Kraków i Trójmiasto – to w tych lokalizacjach inwestorzy najbardziej poszukują gruntów. Swoją pozycję zwiększa też Poznań. Nie ma co liczyć na spadek cen nieruchomości w 2024 r.

1900 zł, 1500 zł lub 500 zł miesięcznie babciowego. Kto może skorzystać z nowych świadczeń?

9 kwietnia 2024 r. został przyjęty przez rząd projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka –„Aktywny rodzic”. Ustawa przewiduje nowe rodzaje świadczeń dla rodziców oraz  określa warunki nabywania prawa do powyższych świadczeń oraz zasady przyznawania i ich wypłacania.

Droższe przejazdy taksówkami: 5 zł za kilometr, 12 zł opłaty początkowej i 60 zł za godzinę postoju. Rafał Trzaskowski obiecał, że do końca maja przedstawi projekt uchwały

Po spotkaniu z taksówkarzami Rafał Trzaskowski obiecał, że do końca maja przedstawi projekt uchwały. Taksówki w Warszawie będą droższe. 

Pierwszy w historii proces karny byłego prezydenta. Donald Trump na ławie oskarżonych

W poniedziałek, w sądzie stanowym na Manhattanie w Nowym Jorku, rozpoczął się historyczny proces karny Donalda Trumpa. Proces dotyczy zarzutów związanych z ukrywaniem płatności za milczenie aktorki porno Stormy Daniels przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku. Proces rozpoczął się od wyboru ławników i może potrwać kilka miesięcy.

REKLAMA

Nawet 41,5 tys. zł dla tej samej osoby za dany miesiąc. Dodatki covidowe pod lupą NIK

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Najwyższej Izbie Kontroli pierwsze informacje o wykonaniu wniosków z kontroli dotyczącej tzw. dodatków covidowych. NFZ ustalił, że nienależnie przekazano środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 35 mln zł.

MRPiPS: nowy wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych [Interpelacja]

Ministerstwo Rodziny pracuje nad nowym wzorem karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Informację o tym przekazano w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

REKLAMA