REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2020 r. (wysokość, uprawnieni, wniosek) krok po kroku

Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Od 1 stycznia 2020 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 1830 zł miesięcznie./Fot. Shutterstock
Od 1 stycznia 2020 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 1830 zł miesięcznie./Fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2020 r. wzrośnie o 247 zł. Podpowiadamy, jak krok po kroku ubiegać się o wsparcie, komu przysługuje świadczenie i kiedy złożyć odpowiedni wniosek.

Aktualne informacje dotyczące przyznawania becikowego w 2021 r. można znaleźć w artykule pt. Świadczenie pielęgnacyjne 2021 – kwota, dla kogo, wniosek

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne – kwota

Świadczenie pielęgnacyjne obok zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego jest jednym ze świadczeń opiekuńczych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dalej jako: ustawa).

Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego w 2020 r. określa obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r.

Od 1 stycznia 2020 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 1830 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne – kryterium dochodowe

W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Pomoc społeczna Komentarz do ustawy

Świadczenie pielęgnacyjne w 2020 r. – komu przysługuje?

Pomoc w tej formie przysługuje wymienionym w ustawie osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kto, po spełnieniu powyższych przesłanek może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne? Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy są to:

  1. matka albo ojciec,
  2. opiekun faktyczny dziecka,
  3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną,
  4. inne osoby, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku tej grupy osób konieczne jest spełnianie łącznie następujących przesłanek:

  • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • nie ma osób takich jak: matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępcza spokrewnioną lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Polecamy serwis: Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne a wiek osoby niepełnosprawnej

REKLAMA

Zgodnie z ustawą świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia. W przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej okres ten jest przedłużony do ukończenia 25. roku życia.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13) orzekł jednak, że art. 17 ust. 1b u.ś.r. w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Skutki tego orzeczenia widoczne są w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo w wyroku z dnia 12 września 2019 r. (sygn. III SA/Gd 425/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał:

"Trybunał Konstytucyjny derogując w powołanym wyżej zakresie przepis art. 17 ust.1b ustawy nie odroczył utraty jego mocy obowiązującej (art. 190 ust. 3 Konstytucji RP). Skutkiem tego orzeczenia jest stwierdzenie niekonstytucyjności art. 17 ust. 1b ustawy w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, i to począwszy od dnia ogłoszenia wyroku. Przedmiotowy wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP z dnia 23 października 2014 r. pod poz. 1443 i z tym dniem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego weszło w życie. Omawiany przepis ustawy - art. 17 ust. 1b - jako niekonstytucyjny w określonym przez wyrok zakresie - nie powinien mieć od tego momentu zastosowania, gdyż Trybunał Konstytucyjny wprost stwierdził jego niekonstytucyjność".

Świadczenie pielęgnacyjne – komu nie przysługuje?

Pomimo spełnienia powyższych warunków świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej cało-dobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;

5) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne dla rolników

O świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się również rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy. Rolnikom świadczenie przysługuje w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego. Małżonkom rolników lub domownikom zaś – w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Na potwierdzenie zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego składa się oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składane fałszywych zeznań.

W jaki sposób ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Krok 1 – skompletuj dokumenty

REKLAMA

Poza wnioskiem o świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka. Niezbędne jest również orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Rodzice składają również oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem. Wzór takiego oświadczenia oraz wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

Po otrzymaniu odpowiedniego orzeczenia warto jak najszybciej złożyć wniosek. Jeżeli zrobimy to w okresie w trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia, to świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało od miesiąca, w którym został złożony wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Krok 2 – złóż wniosek

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest przyznawane (tak jak przykładowo zasiłek rodzinny) na dany okres zasiłkowy.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ ustala na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność zostało wyda na czas określony, Wówczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć w formie papierowej w urzędzie osobiście lub przesłać go pocztą.

Dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

E-wniosek złożymy za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0. W tym przypadku niezbędne jest posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Zdarza się, iż wniosek zostaje złożony nieprawidłowo. W takiej sytuacji wnioskodawca otrzyma wezwanie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Brak ustosunkowania się do takiego wezwania będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli do wniosku nie zostaną dołączone wszystkie wymagane dokumenty, to organ wyznaczy termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 14 i nie dłuższy niż 30 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Krok 3 – otrzymaj decyzję ewentualnie złóż odwołanie

Wydanie decyzji administracyjnej w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego powinno co do zasady nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Sprawy szczególnie skomplikowane są rozpoznawane dłużej, bo w ciągu dwóch miesięcy.

Warto pamiętać, iż w przypadku wątpliwości dotyczących sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o świadczenie, organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją, możemy wnieść odwołanie w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał przedmiotową decyzję.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466);

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 (M. P. z 2019 r., poz. 1067).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
2300 zł dla rodziców najmłodszych dzieci. Już od 1 października 2024 r. Sprawdź, jak dostać świadczenia.

2300 zł dla rodziców najmłodszych dzieci już od 1 października 2024 r. Rząd pracuje nad nowym programem. Przy uwzględnieniu 800 plus, zapewni on 2300 zł wsparcia co miesiąc.

Opłata za psy i inne zwierzęta domowe wzrośnie o połowę. Jest projekt rozporządzenia

Zwiększą się koszty utrzymania zwierząt domowych. Właściciele, którzy chcą podróżować ze swoimi pupilami, będą musieli uiścić wyższą opłatę.

Od 1 czerwca 2024 r. wyższe limity dorabiania do niektórych emerytur i rent

Od 1 czerwca 2024 r. zmienią się tzw. progi graniczne, o których powinni pamiętać pracujący seniorzy. W przeciwnym razie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi lub zmniejszy świadczenie. Limity nie dotyczą jednak wszystkich emerytów i rencistów.

Urlop proporcjonalny a zmiana pracy. Co mówią przepisy?

Kiedy stosuje się urlop proporcjonalny? Co w przypadku zmiany pracy? Prezentujemy najważniejsze zasady.

REKLAMA

5000,00 zł na wakacje dla dzieci w wieku szkolnym. Tym razem nie tylko dla dzieci rolników. Sprawdź, kto skorzysta.

5000,00 zł na wakacje dla dzieci w wieku szkolnym. Sprawdź, kto skorzysta z wakacyjnej AktywAKCJI. Tym razem nie jest to program skierowany jedynie do dzieci rolników.

Zdolność kredytowa Polaków w maju 2024 r. Kto ile może pożyczyć na mieszkanie? Co dalej w latach 2024-2026? Będą podwyżki i tańsze kredyty?

Zdolność kredytowa w przypadku kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) jest w maju 2024 r. wyższa niż pod koniec 2021 roku, czyli przed serią podwyżek stóp procentowych. Jest tak mimo, iż aktualne oprocentowanie kredytów jest 2-3 razy wyższe niż niecałe 3 lata temu. Tak wynika z danych zebranych przez HREIT. Tak pozytywna sytuacja dla potencjalnych kredytobiorców wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń.

Aktywnie w żłobku - dla kogo nowe świadczenie? 1500 lub 1900 zł miesięcznie na dziecko

Aktywnie w żłobku - dla kogo? To nowe świadczenie w wysokości 1500 lub 1900 zł miesięcznie na dziecko ma przysługiwać na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo sprawowaną przez dziennego opiekuna. Na jakich warunkach będzie przyznawane?

Co ukrywał w domu Zbigniew Ziobro? Ruszy śledztwo

Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, ogłosił, że prokuratura rozpoczyna śledztwo w związku z ukryciem akt nadzoru wytworzonych w byłej Prokuraturze Generalnej. Dokumenty te dotyczą nadzoru nad postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie narażenia ojca byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za taki czyn grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

REKLAMA

Umowa zlecenia wliczana do stażu pracy? Ważne zmiany w Kodeksie pracy

To będzie ważna nowelizacja. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dodać do kodeksu pracy nowy przepis, zgodnie z którym do stażu pracy będzie się liczyły m.in. okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i wpłynąć do Sejmu w III kwartale 2024 r. 

Najwyższa emerytura w Polsce wynosi niemal 50 000 zł. Ile najniższa i od czego to zależy?

Najniższa emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi zaledwie 1 grosz. Wysokość emerytur i tzw. emerytury groszowe budzą sporo wątpliwości. Od czego zależy wysokość świadczeń?

REKLAMA