Kategorie

Świadczenie pielęgnacyjne w 2020 r. (wysokość, uprawnieni, wniosek) krok po kroku

Wioleta Matela-Marszałek
Od 1 stycznia 2020 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 1830 zł miesięcznie./Fot. Shutterstock
Od 1 stycznia 2020 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 1830 zł miesięcznie./Fot. Shutterstock
Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2020 r. wzrośnie o 247 zł. Podpowiadamy, jak krok po kroku ubiegać się o wsparcie, komu przysługuje świadczenie i kiedy złożyć odpowiedni wniosek.

Aktualne informacje dotyczące przyznawania becikowego w 2021 r. można znaleźć w artykule pt. Świadczenie pielęgnacyjne 2021 – kwota, dla kogo, wniosek

Świadczenie pielęgnacyjne – kwota

Świadczenie pielęgnacyjne obok zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego jest jednym ze świadczeń opiekuńczych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dalej jako: ustawa).

Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego w 2020 r. określa obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r.

Od 1 stycznia 2020 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 1830 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne – kryterium dochodowe

W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Polecamy: Pomoc społeczna Komentarz do ustawy

Świadczenie pielęgnacyjne w 2020 r. – komu przysługuje?

Pomoc w tej formie przysługuje wymienionym w ustawie osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kto, po spełnieniu powyższych przesłanek może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne? Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy są to:

 1. matka albo ojciec,
 2. opiekun faktyczny dziecka,
 3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną,
 4. inne osoby, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku tej grupy osób konieczne jest spełnianie łącznie następujących przesłanek:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma osób takich jak: matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępcza spokrewnioną lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Polecamy serwis: Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne a wiek osoby niepełnosprawnej

Zgodnie z ustawą świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia. W przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej okres ten jest przedłużony do ukończenia 25. roku życia.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13) orzekł jednak, że art. 17 ust. 1b u.ś.r. w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Skutki tego orzeczenia widoczne są w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo w wyroku z dnia 12 września 2019 r. (sygn. III SA/Gd 425/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał:

"Trybunał Konstytucyjny derogując w powołanym wyżej zakresie przepis art. 17 ust.1b ustawy nie odroczył utraty jego mocy obowiązującej (art. 190 ust. 3 Konstytucji RP). Skutkiem tego orzeczenia jest stwierdzenie niekonstytucyjności art. 17 ust. 1b ustawy w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, i to począwszy od dnia ogłoszenia wyroku. Przedmiotowy wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP z dnia 23 października 2014 r. pod poz. 1443 i z tym dniem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego weszło w życie. Omawiany przepis ustawy - art. 17 ust. 1b - jako niekonstytucyjny w określonym przez wyrok zakresie - nie powinien mieć od tego momentu zastosowania, gdyż Trybunał Konstytucyjny wprost stwierdził jego niekonstytucyjność".

Świadczenie pielęgnacyjne – komu nie przysługuje?

Pomimo spełnienia powyższych warunków świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej cało-dobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;

5) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne dla rolników

O świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się również rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy. Rolnikom świadczenie przysługuje w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego. Małżonkom rolników lub domownikom zaś – w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Na potwierdzenie zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego składa się oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składane fałszywych zeznań.

W jaki sposób ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Krok 1 – skompletuj dokumenty

Poza wnioskiem o świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka. Niezbędne jest również orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Rodzice składają również oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem. Wzór takiego oświadczenia oraz wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

Po otrzymaniu odpowiedniego orzeczenia warto jak najszybciej złożyć wniosek. Jeżeli zrobimy to w okresie w trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia, to świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało od miesiąca, w którym został złożony wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Krok 2 – złóż wniosek

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest przyznawane (tak jak przykładowo zasiłek rodzinny) na dany okres zasiłkowy.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ ustala na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność zostało wyda na czas określony, Wówczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć w formie papierowej w urzędzie osobiście lub przesłać go pocztą.

Dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

E-wniosek złożymy za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0. W tym przypadku niezbędne jest posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Zdarza się, iż wniosek zostaje złożony nieprawidłowo. W takiej sytuacji wnioskodawca otrzyma wezwanie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Brak ustosunkowania się do takiego wezwania będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli do wniosku nie zostaną dołączone wszystkie wymagane dokumenty, to organ wyznaczy termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 14 i nie dłuższy niż 30 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Krok 3 – otrzymaj decyzję ewentualnie złóż odwołanie

Wydanie decyzji administracyjnej w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego powinno co do zasady nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Sprawy szczególnie skomplikowane są rozpoznawane dłużej, bo w ciągu dwóch miesięcy.

Warto pamiętać, iż w przypadku wątpliwości dotyczących sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o świadczenie, organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją, możemy wnieść odwołanie w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał przedmiotową decyzję.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466);

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 (M. P. z 2019 r., poz. 1067).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.

  O ile wzrosną emerytury w 2022 r.?

  O ile wzrosną najniższe emerytury w 2022 r.? Co z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentą rodzinną?

  Zasiłek okresowy w 2022 r.

  Zasiłek okresowy w 2022 r. czeka podwyżka kryteriów dochodowych. Czy wpływa to na wysokość świadczeń?

  Wakacyjny urlop - gdzie i za ile? [BADANIE]

  Ponad 80% Polaków spędziło tegoroczny wakacyjny urlop w kraju. Ile środków przeznaczyliśmy na wyjazdy?

  MS zapowiada zmiany dotyczące samorządu kuratorskiego

  Przepisy mają zostać wyostrzone, aby kuratorzy mieli bardziej szczegółowe określone narzędzia działania.

  Dodatek energetyczny w 2021 r.

  Dodatek energetyczny w 2021 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Ile aktualnie wynosi takie świadczenie?

  Limity dorabiania dla emerytów z KRUS od września 2021 r.

  Ile może dorobić emeryt i rencista KRUS od 1 września 2021 r.? Przy jakich kwotach świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone?

  Grzywna za podrzucanie śmieci

  Czy za podrzucanie śmieci sąsiad może zapłacić grzywnę? Co z możliwością wykorzystania nagrania z monitoringu?

  Czerwcowi emeryci - jakie zmiany?

  Czerwcowi emeryci już nie stracą. Ich emerytury zostaną przeliczone przez ZUS z urzędu na korzystniejszych zasadach.

  KE zwraca się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę

  Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji dotyczącej środków tymczasowych z 14 lipca.