REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odszkodowania po powikłaniach poszczepiennych

Dziennikarka medyczno-prawna
Odszkodowania po powikłaniach poszczepiennych
Odszkodowania po powikłaniach poszczepiennych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Odszkodowanie po powikłaniach poszczepiennych. Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, umożliwia od 12 lutego 2022 roku składanie wniosków o świadczenia kompensacyjne do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych za niepożądane odczyny poszczepienne (NOP, NOPy) przeciw COVID-19. Od 1 stycznia 2023 roku Fundusz Kompensacyjny rozszerzył zakres działań – obecnie można składać wnioski o przyznanie świadczenia z powodu działania niepożądanego we wszystkich obowiązkowych szczepieniach podawanych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO). Jak można starać się o odszkodowania po powikłaniach poszczepiennych?
rozwiń >

Świadczenia kompensacyjne z ustawy o NOP

Jak wskazuje ustawa, działania niepożądane muszą być ujęte przez producenta danej szczepionki w jej charakterystyce. Ustawa nie przewiduje rekompensat za zgon. Ustawa o NOPach, mimo że weszła w życie po roku od rozpoczęcia szczepień przeciwko COVID-19, działa wstecz – oznacza to, że obejmuje także szczepienia przeciw COVID-19, które były wykonane w grudniu 2020 roku. 

REKLAMA

Co to jest NOP

Niepożądany odczyt poszczepienny, który uprawnia do ubiegania się o świadczenie kompensacyjne został zawarty w art. 17 a ust. 1 ustawy o NOPach – mówi on, że niepożądanym odczynem poszczepiennym określa się działanie niepożądane, które jest rezultatem szczepienia ochronnego, zostało wymienione w charakterystyce szczepionki i dało o sobie znać na przestrzeni 5 lat od podania szczepionki. Wskutek wystąpienia odczynu była wymagana hospitalizacja trwająca nie mniej niż 14 dni bądź też wystąpił wstrząs anafilaktyczny, który spowodował konieczność obserwacji w placówce szpitalnej na oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez mniej niż 14 dni. 

Kiedy przysługuje świadczenie kompensacyjne?

REKLAMA

Świadczenie tego typu przysługuje w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu szczepienia pojawiły się działania niepożądane, które producent umieścił w charakterystyce szczepionki i które spowodowały konieczność hospitalizacji przez czas nie krótszy niż 14 dni bądź w sytuacji, gdzie wystąpił wstrząs anafilaktyczny, a jego skutkiem była konieczność obserwacji w szpitalu na oddziale ratunkowym, izbie przyjęć czy hospitalizację krótszą niż 14 dni. A zatem świadczenie kompensacyjne będzie można uzyskać jedynie w przypadkach hospitalizacji. Jak już była mowa wcześniej – ustawa nie obejmuje sytuacji śmierci pacjenta w wyniku zaszczepienia.

Świadczeniem kompensacyjnym przewidzianym w ustawie o NOPach, objęte zostały działania niepożądane, których wstąpienie to skutek szczepień wykonanych przeciwko COVID-19, przeprowadzonych po 26 grudnia 2020 roku. W temacie pozostałych szczepień – ustawa o NOPach reguluje dopiero te przeprowadzone od 1 stycznia 2023 roku. 

Od stycznia br. Fundusz Kompensacyjny rozszerzył zakres działań. Obecnie można składać wnioski o przyznanie świadczenia z powodu działania niepożądanego, które wystąpiło po  szczepieniach nie tylko przeciw COVID-19, ale wszystkich obowiązkowych szczepieniach podawanych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO). Jak informuje rzecznik Praw Pacjenta, wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z tytułu działania niepożądanego mogą dotyczyć każdego szczepienia obowiązkowego wymienionego w PSO; szczepień przeciwepidemicznych (przeciw odrze, zakażeniom meningokokowym, błonicy, krztuścowi, polio oraz WZW typu A), wykonywane u osób szczególnie zagrożonych zakażeniem albo zachorowaniem. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 

Wysokość rekompensaty za niepożądane odczyny poszczepienne

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wskazuje na maksymalną wysokość odszkodowania – wynosi ona na 1 osobę 100 tys. zł. Należy pamiętać jednak o tym, że kwota ta jest uzależniona od liczby dni hospitalizacji i natężenia objawów. I tak świadczenie może wynieść: 

 • 3000 zł – w przypadku obserwacji w szpitalu na oddziale ratunkowym bądź izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego; 
 • 10 000 zł – w przypadku hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej mniej niż 14 dni; 
 • 10 000-20 000 zł – w przypadku hospitalizacji 14-30 dni; 
 • 21 000-35 000 zł – w przypadku hospitalizacji trwającej 31-50 dni; 
 • 36 000-50 000 zł – w przypadku hospitalizacji trwającej 51-70 dni; 
 • 51 000-65 000 zł – w przypadku hospitalizacji trwającej 71-90 dni; 
 • 66 000-89 000 zł – w przypadku hospitalizacji trwającej 91-120 dni; 
 • 100 000 złotych – w przypadku hospitalizacji trwającej dłużej niż 120 dni.

Świadczenie kompensacyjne jest dodatkowo podwyższane w sytuacji: 

 • Zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym – 15 000 zł; 
 • Innego zabiegu operacyjnego bądź metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – 5 000 zł; 
 • Hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej nie krócej niż 7 dni – 10 000 zł; 
 • Hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni – 20 000 zł.

Ponadto rekompensata zawiera w sobie zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji bądź hospitalizacji – jest to jednak kwota nie większa niż 10 000 zł. 

Co powinien zawierać wniosek o świadczenie kompensacyjne? 

Formularz wniosku należy pobrać ze strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta. We wniosku o świadczenie kompensacyjne składanego do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych powinny znaleźć się następujące informacje: 

 • dane wnioskodawcy – imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku, gdy osobie nie nadano numeru PESEL serię i numer paszportu lub numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych; 
 • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli występuje; 
 • adres korespondencyjny; 
 • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca je posiada; 
 • dane o stanie zdrowia, a także inne informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku; 
 • numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma być przekazane świadczenie kompensacyjne i zwrot opłaty albo adres, na który ma być dokonany przekaz pocztowy; 
 • określenie rodzaju i wskazanie daty wykonania szczepienia ochronnego; 
 • wskazanie daty obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo okresu hospitalizacji; 
 • opis stanu faktycznego sprawy.

Wniosek ponadto powinien zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do wniosku dołącza się także załączniki: 

 • kopia zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego lub karty uodpornienia bądź kopia książeczki szczepień, a także dokumentacji medycznej, w której zostało odnotowane szczepienie; 
 • kopia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego oraz pozostałej posiadanej dokumentacji medycznej; 
 • kopia dokumentacji dalszego leczenia lub rehabilitacji wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesione koszty; 
 • potwierdzenie wniesienia opłaty; 
 • oświadczenie, że w sprawie objętej wnioskiem nie toczy się lub nie zostało zakończone postępowanie przed sądem cywilnym w sprawie o zadośćuczynienie bądź odszkodowanie związane z wystąpieniem działań niepożądanych po podanej szczepionce albo podanych szczepionkach.

W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa bądź jego urzędowo poświadczony odpis. 

Jak uzyskać świadczenie kompensacyjne za NOP?

REKLAMA

Świadczenie kompensacyjne przyznaje Rzecznik Praw Pacjenta w drodze decyzji administracyjnej, po uzyskaniu opinii Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Gwarancją szybkiego ustalenia prawa do omawianego świadczenia i jego szybką wypłatę jest wyznaczony termin na rozpatrzenie wniosku, który wynosi 2 miesiące.

W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny lub nienależycie opłacony, Rzecznik Praw Pacjenta wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia, wskazując na stwierdzone w nim braki. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni w terminie wskazanych braków, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli we wniosku nie zostanie uwzględniona podstawa do oceny merytorycznej, Rzecznik Praw Pacjenta jest uprawniony do wydania decyzji bez zasięgnięcia opinii od Zespołu. Na decyzję wydaną przez Rzecznika Praw Pacjenta przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie za powikłania po szczepieniu, świadczenie oraz zwrot opłaty zostają wypłacone w terminie 14 dni od dnia upływu terminu zaskarżenia decyzji. 

Ile zostało wypłaconych odszkodowań z Funduszu Kompensacyjnego? 

O przyznaniu świadczenia kompensacyjnego na łączną kwotę 3,6 mln zł – została wydana decyzja w 182 sprawach. Średnia wysokość otrzymanego świadczenia wyniosła prawie 20 tys. zł. Pięciu pacjentom przyznano najwyższą kwotę – 100 tys. zł. W niemal połowie przypadków przyznania świadczenia kompensacyjnego (88) chodziło o wstrząs anafilaktyczny, wymagający pobytu pacjenta na oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć bądź krótkiej hospitalizacji. W pozostałych sprawach, kwalifikowały się one do działań niepożądanych, takich jak. m.in. Zespół Guillain-Barre, małopłytkowość immunologiczna lub małopłytkowość z zakrzepicą czy zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia. W tych przypadkach pobyt w placówce szpitalnej trwał nie mniej niż 14 dni. 

– „Fundusz Kompensacyjny zdaje egzamin i sprawnie realizuje założone cele. Jego działalność owocuje konkretną i szybką pomocą dla osób, które doznały ciężkiego odczynu poszczepiennego i zasługują na rekompensatę w tym zakresie” – mówi rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, dodając: – „Statystyki, zarówno, jeśli chodzi o liczbę decyzji przyznających świadczenie kompensacyjne, jak i zgłoszonych NOP-ów, jednoznacznie potwierdzają wysoki poziom bezpieczeństwa szczepionek. Trzeba mieć bowiem świadomość, że wykonana została dotąd ogromna liczba blisko 55,5 mln szczepień. Do poważnych działań niepożądanych dochodzi zaś bardzo rzadko. Utworzenie Funduszu jest wyrazem odpowiedzialności Państwa, które zachęca obywateli do szczepień – w interesie indywidualnym, ale też zbiorowym”.   

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Komunikat Policji: Od 25 lutego rolnicy na miesiąc zablokują autostradę. W obu kierunkach. Tym razem od strony Niemiec

  Komunikat Policji Od 25 lutego 2024 roku do 20 marca 2024 roku zarówno na autostradzie A2 w obydwu kierunkach oraz na terenie Słubic będą utrudnienia w ruchu drogowym. Zgodnie z otrzymaną informacją autostrada A2, a tym samym wyjazd i wjazd do Niemiec na wszystkich pasach będzie całkowicie zablokowany. Korzystajcie z tras alternatywnych.

  Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce. MRPiPS: nie ma przyzwolenia społecznego, nie są prowadzone prace

  Brak jest przyzwolenia społecznego w zakresie realizacji postulatu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi żadnych prac w tym zakresie. Obecnie rząd nie prowadzi prac dotyczących wyliczenia, jak zmieniłaby się średnia wysokość emerytur dla kobiet w przypadku zrównania wieku emerytalnego dla obu płci. Jednocześnie zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zgodne z Konstytucją RP, regulacjami Międzynarodowej Organizacji Pracy i dyrektywami UE. Takie informacje zostały przekazane w odpowiedzi na interpelację poselską z 22 lutego 2024 r., której udzieliła Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  W Warszawie sędzia zakwestionowała działania A. Bodnara. Czy prokuratorzy będą mogli skutecznie ścigać przestępców?

  Do sądów karnych wkroczył chaos. Dowodem na to jest zwrócenie prokuraturze przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wniosku o przedłużenie aresztu tymczasowego. Decyzja sądu nie dotyczy polityki, ale ma źródło w polityce.

  Czy syn byłego prezesa Orlenu postąpił rozsądnie, czyli fundacja rodzinna okiem potencjalnego beneficjenta

  W ostatnim czasie głośno było o założeniu fundacji rodzinnej przez byłego prezesa Orlenu – w szczególności w kontekście przekazania do fundacji majątku przez jego syna. Zostawiając z boku politykę, jest to na pewno ciekawy przyczynek do rozważań o tym, czy takie działanie jest dopuszczalne i w jakikolwiek sposób opłacalne – a szerzej do dyskusji o roli beneficjenta.

  REKLAMA

  PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

  Polska, podobnie jak wiele innych krajów, podejmuje działania mające na celu wsparcie i integrację osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jedną z kluczowych instytucji w tym obszarze jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powszechnie znany jako PFRON.

  Do końca sierpnia na konta nauczycieli trafi o ok. 700 zł więcej. Wysokość świadczenia mocno w górę.

  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową w wysokości 5176,02 zł. Natomiast podstawą do obliczenia wysokości odpisu dla pozostałych pracowników jest kwota 6445,71 zł.

  137 mld euro, (600 mld zł) na polskie KPO będzie odblokowane w przyszłym tygodniu. D. Tusk: góra pieniędzy. Pierwsze szybkie płatności (ok. 1,5 mld euro) dla rolników

  W oparciu o uruchomione reformy, w następnym tygodniu kolegium komisarzy wyjdzie z dwoma decyzjami ws. funduszy europejskich, które teraz są zablokowane dla Polski. Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski z Funduszu Odbudowy i funduszy spójności - poinformowała 23 lutego 2023 r. podczas konferencji w Warszawie przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

  Jak w 2024 r. odbywa się kwalifikacja wojskowa dla rocznika 2005 [na przykładzie Rzeszowa]? Kto? Jakie dokumenty? Jakie kategorie?

  Kwalifikacja wojskowa realizowana jest każdego roku i służy ocenie stanu zdrowia potencjalnych rekrutów oraz założeniu im ewidencji wojskowej.

  REKLAMA

  Wybory 2024 (samorządowe). Jak głosować na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast? Które głosy są ważne, a które nie?

  Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 60/2024 z 12 lutego 2024 r. wskazała wzorcowe informacje o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2024 roku. Przypomnijmy, że tegoroczne wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, a 21 kwietnia odbędzie się II. tura wyborów (ponowne głosowanie) na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w tych gminach i miastach, gdzie w I. turze żaden kandydat nie osiągnął większości głosów. Warto się uważnie zapoznać z poniższymi informacjami, bo w wyborach samorządowych mamy aż 9 wariantów głosowania.

  Dodatek aktywizacyjny – świadczenie przysługujące za podjęcie pracy

  Dodatek aktywizacyjny, zwany też często dodatkiem za podjęcie pracy, przysługuje w razie podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zawodowej. Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dodatek aktywizacyjny?

  REKLAMA