Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odszkodowania po powikłaniach poszczepiennych

Odszkodowania po powikłaniach poszczepiennych
Odszkodowania po powikłaniach poszczepiennych
Shutterstock

Odszkodowanie po powikłaniach poszczepiennych. Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, umożliwia od 12 lutego 2022 roku składanie wniosków o świadczenia kompensacyjne do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych za niepożądane odczyny poszczepienne (NOP, NOPy) przeciw COVID-19. Od 1 stycznia 2023 roku Fundusz Kompensacyjny rozszerzył zakres działań – obecnie można składać wnioski o przyznanie świadczenia z powodu działania niepożądanego we wszystkich obowiązkowych szczepieniach podawanych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO). Jak można starać się o odszkodowania po powikłaniach poszczepiennych?

rozwiń >

Świadczenia kompensacyjne z ustawy o NOP

Jak wskazuje ustawa, działania niepożądane muszą być ujęte przez producenta danej szczepionki w jej charakterystyce. Ustawa nie przewiduje rekompensat za zgon. Ustawa o NOPach, mimo że weszła w życie po roku od rozpoczęcia szczepień przeciwko COVID-19, działa wstecz – oznacza to, że obejmuje także szczepienia przeciw COVID-19, które były wykonane w grudniu 2020 roku. 

Co to jest NOP

Niepożądany odczyt poszczepienny, który uprawnia do ubiegania się o świadczenie kompensacyjne został zawarty w art. 17 a ust. 1 ustawy o NOPach – mówi on, że niepożądanym odczynem poszczepiennym określa się działanie niepożądane, które jest rezultatem szczepienia ochronnego, zostało wymienione w charakterystyce szczepionki i dało o sobie znać na przestrzeni 5 lat od podania szczepionki. Wskutek wystąpienia odczynu była wymagana hospitalizacja trwająca nie mniej niż 14 dni bądź też wystąpił wstrząs anafilaktyczny, który spowodował konieczność obserwacji w placówce szpitalnej na oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez mniej niż 14 dni. 

Kiedy przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie tego typu przysługuje w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu szczepienia pojawiły się działania niepożądane, które producent umieścił w charakterystyce szczepionki i które spowodowały konieczność hospitalizacji przez czas nie krótszy niż 14 dni bądź w sytuacji, gdzie wystąpił wstrząs anafilaktyczny, a jego skutkiem była konieczność obserwacji w szpitalu na oddziale ratunkowym, izbie przyjęć czy hospitalizację krótszą niż 14 dni. A zatem świadczenie kompensacyjne będzie można uzyskać jedynie w przypadkach hospitalizacji. Jak już była mowa wcześniej – ustawa nie obejmuje sytuacji śmierci pacjenta w wyniku zaszczepienia.

Świadczeniem kompensacyjnym przewidzianym w ustawie o NOPach, objęte zostały działania niepożądane, których wstąpienie to skutek szczepień wykonanych przeciwko COVID-19, przeprowadzonych po 26 grudnia 2020 roku. W temacie pozostałych szczepień – ustawa o NOPach reguluje dopiero te przeprowadzone od 1 stycznia 2023 roku. 

Od stycznia br. Fundusz Kompensacyjny rozszerzył zakres działań. Obecnie można składać wnioski o przyznanie świadczenia z powodu działania niepożądanego, które wystąpiło po  szczepieniach nie tylko przeciw COVID-19, ale wszystkich obowiązkowych szczepieniach podawanych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO). Jak informuje rzecznik Praw Pacjenta, wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z tytułu działania niepożądanego mogą dotyczyć każdego szczepienia obowiązkowego wymienionego w PSO; szczepień przeciwepidemicznych (przeciw odrze, zakażeniom meningokokowym, błonicy, krztuścowi, polio oraz WZW typu A), wykonywane u osób szczególnie zagrożonych zakażeniem albo zachorowaniem. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 

Wysokość rekompensaty za niepożądane odczyny poszczepienne

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wskazuje na maksymalną wysokość odszkodowania – wynosi ona na 1 osobę 100 tys. zł. Należy pamiętać jednak o tym, że kwota ta jest uzależniona od liczby dni hospitalizacji i natężenia objawów. I tak świadczenie może wynieść: 

 • 3000 zł – w przypadku obserwacji w szpitalu na oddziale ratunkowym bądź izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego; 
 • 10 000 zł – w przypadku hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej mniej niż 14 dni; 
 • 10 000-20 000 zł – w przypadku hospitalizacji 14-30 dni; 
 • 21 000-35 000 zł – w przypadku hospitalizacji trwającej 31-50 dni; 
 • 36 000-50 000 zł – w przypadku hospitalizacji trwającej 51-70 dni; 
 • 51 000-65 000 zł – w przypadku hospitalizacji trwającej 71-90 dni; 
 • 66 000-89 000 zł – w przypadku hospitalizacji trwającej 91-120 dni; 
 • 100 000 złotych – w przypadku hospitalizacji trwającej dłużej niż 120 dni.

Świadczenie kompensacyjne jest dodatkowo podwyższane w sytuacji: 

 • Zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym – 15 000 zł; 
 • Innego zabiegu operacyjnego bądź metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – 5 000 zł; 
 • Hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej nie krócej niż 7 dni – 10 000 zł; 
 • Hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni – 20 000 zł.

Ponadto rekompensata zawiera w sobie zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji bądź hospitalizacji – jest to jednak kwota nie większa niż 10 000 zł. 

Co powinien zawierać wniosek o świadczenie kompensacyjne? 

Formularz wniosku należy pobrać ze strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta. We wniosku o świadczenie kompensacyjne składanego do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych powinny znaleźć się następujące informacje: 

 • dane wnioskodawcy – imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku, gdy osobie nie nadano numeru PESEL serię i numer paszportu lub numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych; 
 • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli występuje; 
 • adres korespondencyjny; 
 • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca je posiada; 
 • dane o stanie zdrowia, a także inne informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku; 
 • numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma być przekazane świadczenie kompensacyjne i zwrot opłaty albo adres, na który ma być dokonany przekaz pocztowy; 
 • określenie rodzaju i wskazanie daty wykonania szczepienia ochronnego; 
 • wskazanie daty obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo okresu hospitalizacji; 
 • opis stanu faktycznego sprawy.

Wniosek ponadto powinien zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do wniosku dołącza się także załączniki: 

 • kopia zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego lub karty uodpornienia bądź kopia książeczki szczepień, a także dokumentacji medycznej, w której zostało odnotowane szczepienie; 
 • kopia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego oraz pozostałej posiadanej dokumentacji medycznej; 
 • kopia dokumentacji dalszego leczenia lub rehabilitacji wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesione koszty; 
 • potwierdzenie wniesienia opłaty; 
 • oświadczenie, że w sprawie objętej wnioskiem nie toczy się lub nie zostało zakończone postępowanie przed sądem cywilnym w sprawie o zadośćuczynienie bądź odszkodowanie związane z wystąpieniem działań niepożądanych po podanej szczepionce albo podanych szczepionkach.

W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa bądź jego urzędowo poświadczony odpis. 

Jak uzyskać świadczenie kompensacyjne za NOP?

Świadczenie kompensacyjne przyznaje Rzecznik Praw Pacjenta w drodze decyzji administracyjnej, po uzyskaniu opinii Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Gwarancją szybkiego ustalenia prawa do omawianego świadczenia i jego szybką wypłatę jest wyznaczony termin na rozpatrzenie wniosku, który wynosi 2 miesiące.

W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny lub nienależycie opłacony, Rzecznik Praw Pacjenta wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia, wskazując na stwierdzone w nim braki. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni w terminie wskazanych braków, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli we wniosku nie zostanie uwzględniona podstawa do oceny merytorycznej, Rzecznik Praw Pacjenta jest uprawniony do wydania decyzji bez zasięgnięcia opinii od Zespołu. Na decyzję wydaną przez Rzecznika Praw Pacjenta przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odszkodowanie za powikłania po szczepieniu, świadczenie oraz zwrot opłaty zostają wypłacone w terminie 14 dni od dnia upływu terminu zaskarżenia decyzji. 

Ile zostało wypłaconych odszkodowań z Funduszu Kompensacyjnego? 

O przyznaniu świadczenia kompensacyjnego na łączną kwotę 3,6 mln zł – została wydana decyzja w 182 sprawach. Średnia wysokość otrzymanego świadczenia wyniosła prawie 20 tys. zł. Pięciu pacjentom przyznano najwyższą kwotę – 100 tys. zł. W niemal połowie przypadków przyznania świadczenia kompensacyjnego (88) chodziło o wstrząs anafilaktyczny, wymagający pobytu pacjenta na oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć bądź krótkiej hospitalizacji. W pozostałych sprawach, kwalifikowały się one do działań niepożądanych, takich jak. m.in. Zespół Guillain-Barre, małopłytkowość immunologiczna lub małopłytkowość z zakrzepicą czy zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia. W tych przypadkach pobyt w placówce szpitalnej trwał nie mniej niż 14 dni. 

– „Fundusz Kompensacyjny zdaje egzamin i sprawnie realizuje założone cele. Jego działalność owocuje konkretną i szybką pomocą dla osób, które doznały ciężkiego odczynu poszczepiennego i zasługują na rekompensatę w tym zakresie” – mówi rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, dodając: – „Statystyki, zarówno, jeśli chodzi o liczbę decyzji przyznających świadczenie kompensacyjne, jak i zgłoszonych NOP-ów, jednoznacznie potwierdzają wysoki poziom bezpieczeństwa szczepionek. Trzeba mieć bowiem świadomość, że wykonana została dotąd ogromna liczba blisko 55,5 mln szczepień. Do poważnych działań niepożądanych dochodzi zaś bardzo rzadko. Utworzenie Funduszu jest wyrazem odpowiedzialności Państwa, które zachęca obywateli do szczepień – w interesie indywidualnym, ale też zbiorowym”.   

Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy dziecko może samo robić zakupy? Kiedy możliwy zwrot?

  Osoba przed osiągnięciem pełnoletności nie ma zdolności do czynności prawnych, co wyklucza swobodę w zakupach. Prawo zakłada jednak wyjątki. W pewnych przypadkach można prawnie podważyć zakup dokonany przez niepełnoletniego.

  Ostatnie dni na płatności bonem turystycznym. Co z terminem wyjazdu?

  Polska Organizacja Turystyczna przypomina, iż tylko do 31 marca przedsiębiorcy mogą przyjmować płatności bonem turystycznym. Jest to jednak ostateczny termin na opłacenie usługi turystycznej. Wyjazd może się odbyć później.

  Rząd dopłaci do transportu zboża do nadbałtyckich portów

  Rząd chce dofinansować transport pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich; stawki będą uzależnione od odległości od portów; najwięcej do tony zboża dopłaci się we wschodnich i południowych województwach - wynika z projektu, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnym rządu.

  Rewolucja w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym?

  Reforma planowania przestrzennego wpłynie na dostępność i ceny działek pod budownictwo mieszkaniowe, a co za tym idzie na ceny mieszkań - podkreślił w piątek w TVP1 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mieszkańcy chcą mieć dostępne mieszkania, cena może spaść nawet o 15 proc. 

  Oszuści próbują podszyć się pod ZUS

  Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. 

  Czy będzie rewolucja w leczeniu stwardnienia rozsianego?

  Stwardnienie rozsiane. Lekarze wskazują, że zmiany w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM) są jednym z największych osiągnięć medycyny w ostatnich latach. Wraz z pojawianiem się kolejnych leków i włączaniem ich do refundacji neurolodzy mają możliwość coraz lepszej personalizacji leczenia uwzględniającej styl i plany życiowe pacjenta. 

  Pielęgniarka rodzinna. Jak nią zostać? Ile zarabia?

  Pielęgniarka rodzinna – kto to jest? Ścieżek rozwoju dla pielęgniarek jest wiele, jedną z nich to pielęgniarstwo rodzinne. Jakie kwalifikacje są niezbędne, aby móc pracować, jako pielęgniarka rodzinna? Czy jest to opłacalne zajęcie? 

  Kawalerzyści dostaną w tym roku śmigłowce ze Świdnika

  Pierwsze dwa śmigłowce AW149 produkowane w PZL Świdnik trafią do końca roku do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W 2024 r. kawalerzyści otrzymają kolejnych sześć. Uzbrojone m.in. w pociski Hellfire będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza; posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

  Najwięcej prób samobójczych jest w poniedziałki

  Próba samobójcza. Z danych KGP wynika, że w 2022 roku było o ponad 5% więcej prób samobójczych niż rok wcześniej. Powód wciąż najczęściej pozostaje nieustalony. W ub.r. tak stwierdzono w 5,7 tys. przypadków, a rok wcześniej – w 5,5 tys. Z kolei wśród znanych przyczyn przeważnie wskazuje się chorobę psychiczną i zaburzenia psychiczne. Miejscem popełnienia takiego czynu zwykle jest mieszkanie lub dom. Najwięcej osób próbuje odebrać sobie życie w poniedziałki. Eksperci komentujący dane podnoszą alarm, że wciąż zbyt mało wiadomo o przyczynach takich dramatów. Przypominają też o pogarszającym się zdrowiu psychicznym Polaków i o braku wystarczających nakładów budżetowych w celu zminimalizowania tego zjawiska.

  Nakaz noszenia maseczek będzie przedłużony. Jak długo jeszcze?

  Nakaz noszenia maseczek ma zostać przedłużony o kolejny miesiąc – do końca kwietnia 2023 r. Gdzie wciąż należy nosić maseczki? Kto podlega temu obowiązkowi? Czy są jakieś wyjątki od obowiązku noszenia maseczek?

  Cyfryzacja. mObywatel do aktualizacji

  Aktualizacja aplikacji mObywatel ma pojawić się na przełomie czerwca i lipca. Zmieni się interfejs aplikacji, pojawią się w niej nowe funkcjonalności. Aktualizacja ma być powiązana w czasie z planowanym wejściem w życie nowych przepisów o uznawaniu elektronicznych dokumentów.

  Babciowe - jest pomysł na nowe świadczenie. Dla kogo 1500 zł?

  Babciowe - to pomysł na nowe świadczenie. Ma wynosić 1500 zł miesięcznie. Jego wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie.

  Pierwsze trzynastki dla emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą

  Tradycyjnie 13. są wypłacane razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - ZUS przelewa pieniądze tak żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym. Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku jest 10 kwietnia to jeden z dni, w których seniorzy dostają swoje wypłaty. Nie muszą jednak czekać aż skończą się święta gdyż 13. trafi do nich jeszcze przed Wielkanocą. 

  500 tys. podpisów pod projektem ustawy ws. refundacji procedury in vitro

  Refundacja in vitro. Posłanki KO poinformowały, że zebrano pół miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro, który złożyły w czwartek w Sejmie. Podkreślały, że projekt stanowi test dla PiS, czy faktycznie chce walczyć z bezpłodnością w Polsce.

  Przedterminowe wybory w Michałowie. Mieszkańcy wybiorą wójta według znowelizowanego Kodeksu wyborczego

  Przedterminowe wybory wójta Michałowa zostaną przeprowadzone 7 maja – tak postanowił premier. Kandydaci mogą zgłaszać się do 12 kwietnia. Wybory zostaną przeprowadzane po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego.

  Opiekun medyczny. Kto może nim zostać? Ile zarabia?

  Opiekun medyczny – kto może nim zostać? Zawód opiekuna medycznego został stworzony w 2007 z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia. To odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą – w szpitalach brakowało i brakuje pielęgniarzy, i pielęgniarek, a ludzi chorych i niesamodzielnych było i jest coraz więcej. Czym zajmuje się opiekun medyczny? Jakie kryteria należy spełnić, by nim zostać? 

  Wydziedziczenie. Kiedy spadkobierca nie dostanie nic

  Wydziedziczenie polega na pozbawieniu uprawnionych spadkobierców prawa do zachowku. Spadkodawca może to zrobić, ale jego swoboda w tym zakresie jest ograniczona przepisami Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę? Jak dokonuje się wydziedziczenia? Jakie są skutki wydziedziczenia?

  Ubrania w sklepach coraz gorszej jakości? Polacy narzekają

  Polacy narzekają na jakość ubrań. Prawie połowa badanych konsumentów skarży się, że ubrania, kupowane w sklepach w ostatnich 6-12 miesiącach, są produkowane z coraz to gorszych materiałów. Według znawców tematu, problemy zaczęły się już podczas pandemii, gdy zostały zaburzone łańcuchy dostaw. Do tego doszła wysoka inflacja. Widać również, że gorszą jakość wymusza polityka klimatyczna. Jak dodają eksperci, powrót do wysokogatunkowych towarów może być dość trudny i trwać długo, bo producentom cała ta sytuacja jest raczej na rękę.

  Wybory parlamentarne. Pierwsze propozycje daty

  Termin 15 października jest bardzo dobry – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwą datę wyborów parlamentarnych. 

  Nowelizacja Prawa o notariacie. Minister zaprowadzi dyscyplinę wśród notariuszy

  Kolejna nowelizacja Prawa o notariacie niebawem trafi do Sejmu. Resort sprawiedliwości chce zwiększyć kontrolę nad notariatem. Twierdzi jednak, że w porównaniu z projektem nowelizacji odrzuconej przez Sejm w grudniu złagodzono propozycje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszania notariuszy. 

  Ile można dorobić do emerytury lub renty od 1 marca 2023 r.? Kogo dotyczą limity?

  Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od 1 marca 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej. Limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60 a mężczyźni 65 lat, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

  Czy spotkania w pracy to strata czasu? BADANIE

  Spotkania w pracy. Prawie połowa Polaków podczas spotkań w pracy zajmuje się czymś innym, a 27% w ogóle nie widzi ich sensu. Nie znaczy to jednak, że wyjątkowo nie cierpią spotkań — 62% przyznaje, że je lubi. Z drugiej strony ⅓ sądzi, że są one stresujące (w tym ponad połowa najmłodszych badanych) i nudne, a 23%, że są przez nie mniej produktywni.

  WIRON. Czy wiązać z nim nadzieje?

  O tym, że wskaźnik WIRON nie zmieni wiele w wysokości rat kredytów hipotecznych, pisaliśmy już w połowie lutego. Dziś na ten temat piszą kolejne media. Bańka oczekiwań całkowicie pękła, gdy o przejściu z indeksu WIBOR na WIRON wypowiedział się sam premier. Przyznał, że przeliczył się co do tej zmiany i doradził, aby nie wiązać z nią zbytnio nadziei. Jak powiedział - to nie będzie żaden “game changer”.

  UODO nałożył administracyjną karę pieniężną na wspólnotę mieszkaniową

  Kilka naruszeń przepisów RODO było powodem nałożenia kary pieniężnej na wspólnotę mieszkaniową.

  Dieta ketogenna jako pomoc przy leczeniu padaczki lekoopornej

  Dieta ketogenna a padaczka. Kiedy w leczeniu padaczki postępowanie farmakologiczne jest nieskuteczne, rozważa się jedną z metod niefarmakologicznej terapii, jaką jest dieta ketogenna. Nie każdy wie, że jest ona wdrażana u dzieci z padaczką lekooporną, czyli w sytuacjach, w których stosowane leki nie przynoszą pożądanych rezultatów. Dieta ketogenna poprzez swoje działanie wpływa na zmniejszenie liczby i ciężkości napadów padaczkowych. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Epilepsji 26 marca wyjaśniamy, na czym polega dieta ketogenna i pokazujemy, że jej stosowanie jest szansą na normalne życie.