Kategorie

Inne

21 sie 2021
17 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Odpowiedzialność za spowodowanie katastrofy w ruchu

Często słyszy się w mediach, że sprawcy wypadku, w którym ucierpiało wiele osób prokuratura postawiła zarzut spowodowania katastrofy. Pomimo pewnych podobieństw do wypadku drogowego – katastrofa drogowa jest zupełnie innym przestępstwem.

Nowoczesne więziennictwo

W dniu 13 sierpnia 2010 roku weszła w życie Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, która m.in poszerza katalog środków przymusu bezpośredniego.

Terminy w postępowaniu karnym

Terminy w postępowaniu karnym służą temu aby proces był skondensowany i nie ulegał niepotrzebnemu rozwlekaniu. Przy braku takiej terminowości proces karny uległby całkowitej deorganizacji. Warto zastanowić się czy aby nie można jeszcze bardziej przyśpieszyć postępowania karnego skracając jeszcze bardziej zakres terminowy wyznaczony do załatwienia niektórych spraw.

Czym jest czynny żal?

Czynny żal to dążenie sprawcy czynu zabronionego do naprawienia wyrządzonej szkody lub zapobieżenia skutkom swojego zachowania. Jego konsekwencją może być złagodzenie konsekwencji związanych z popełnieniem czynu karalnego.

Wymuszenie rozbójnicze

Przestępstwo wymuszenia rozbójniczego polega na doprowadzeniu innej osoby do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej przez zastosowanie przemocy, groźby zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie.

Przekroczenie granic obrony koniecznej

W art. 25 § 1 kodeksu karnego ustanowiono, że nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

Kiedy kradzież jest wykroczeniem? - „czyny zabronione przepołowione”

Zwykle przestępstwa i wykroczenia charakteryzują się zupełnie różnymi znamionami. Istnieje jednak grupa wykroczeń i przestępstw których znamiona są zbieżne i różnią je od siebie tylko pojedyncze cechy. Są to tak zwane czyny zabronione przepołowione.

List gończy

List gończy jest jednym z środków przymusu mających zapewniać prawidłowy przebieg i skuteczność postępowania karnego. Najczęściej stosowany jest w formie publicznego ogłoszenia przez prokuratora, o wydaniu nakazu aresztowania za podejrzanym.

Rozbój jako przestępstwo przeciwko mieniu

Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Czym jest recydywa?

W polskim systemie prawnym przewidziane są dwie formy recydywy, zwane potocznie recydywą zwykłą i recydywą wielokrotną.

Przestępstwo znieważenia

Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Komu przysługuje prawo zatrzymania

Mogłoby się zdawać, że prawo takie przysługuje wyłącznie policji. Jednakże każda osoba, która złapie przestępcę na gorącym uczynku lub w trakcie pościgu może przestępcę zatrzymać.

Kiedy nie można kontaktować się z pokrzywdzonym

Przepis art. 41a kodeksu karnego przewiduje fakultatywne (w § 1) i obligatoryjne (w § 2) orzeczenie zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz opuszczania określonego miejsca lub obowiązek powstrzymania od przebywania w określonym miejscu.

Kiedy mamy do czynienia z uprzywilejowanym typem zabójstwa

Zabójstwo jest zbrodnią, za którą grozi najwyższa kara zgodnie uprzywilejowanych przepisami. Jednak uprzywilejowanych przypadku tego przestępstwa istnieją również okoliczności, które mogą mieć wpływ na niższy wymiar kary.

Czym jest znikoma szkodliwość społeczna czynu

Znikoma szkodliwość społeczna czynu (art. 1 § 2 k.k.) powoduje, że czyn nie stanowi przestępstwa. Rozstrzygnięcie tego rodzaju wymaga oceny, dla której istotne znaczenie mają elementy podmiotowe (m.in. właściwości sprawcy), jak też przedmiotowe (m.in. sposób działania, wartość szkody, szerzenie się tego rodzaju czynów).

Czym jest ułaskawienie

Zgodnie z art. 139 Konstytucji RP prawo łaski stosuje Prezydent, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób skazanych przez Trybunał Stanu. Prawo łaski ma charakter indywidualny (w odróżnieniu od amnestii i abolicji, będących aktami o charakterze generalnym).

Czym jest tymczasowe aresztowanie

W związku z tym, że tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym, o jego zastosowaniu orzeka sąd.

Jak wygląda przeszukanie

Zatrzymanie rzeczy może nastąpić bez względu na to czyją własność rzecz stanowi lub u kogo się znajduje. Następuje na żądanie sądu bądź prokuratora. Natomiast w sytuacji nie cierpiącej zwłoki również na żądanie Policji albo innego organu uprawnionego.

Sfałszowanie dokumentu

Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

Pomówienie - przestępstwo z art. 212 kk

Wypowiadanie niepochlebnych i nieprawdziwych opinii o innej osobie może mieć dwojakie skutki. Z jednej strony tego typu czyny mogą naruszać dobra osobiste, z drugiej zaś być podstawą wniesienia prywatnego aktu oskarżenia do sądu z art. 212 kodeksu karnego.

Paserstwo umyślne i nieumyślne

Odpowiedzialność karna może spotkać nie tylko osobę, która dokonała kradzieży, ale również tego kto zbywa, nabywa lub pomaga w zbyciu lub ukryciu rzeczy pochodzących z kradzieży. Mowa tutaj o tzw. przestępstwie paserstwa. Kodeks wyróżnia dwie formy paserstwa: paserstwo umyślne i paserstwo nieumyślne.

Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Zgodnie z art. 304 kpk każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

Naprawienie szkody

Naprawienie szkody wyrządzonej działaniem sprawy może być również przedmiotem wyroku sądu karnego.

Nadzwyczajne złagodzenie kary

W szczególnych sytuacjach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary jaką przewiduje kodeks za popełnienie danego przepisu. Sytuacje ubiegania się o nadzwyczajne złagodzenie kary są ściśle uregulowane w art. 60 kodeksu karnego.

Kiedy sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego?

W art. 434 kodeksu postępowania karnego znajduje się zakaz, który oznacza, że w przypadku braku środka odwoławczego na niekorzyść oskarżonego, jego sytuacja w postępowaniu odwoławczym nie może ulec pogorszeniu. Wyjątki od tej zasady występują w dwóch sytuacjach - gdy oskarżony został skazany bez przeprowadzenia rozprawy (art. 335 kpk) lub gdy dobrowolnie poddał się karze (art. 387 kpk).

Kiedy sąd może zwrócić akta prokuratorowi

Wniesienie aktu oskarżenia do sądu nie zawsze oznacza, że sprawa będzie się już dalej toczyć w postępowaniu sądowym. Sąd bowiem w szczególnych wypadkach może zwrócić akta sprawy Prokuratorowi i wydać mu stosowne zalecenia.

Grupa przestępcza, związek przestępczy

Prawo w sposób szczególny reguluje odpowiedzialność za popełnienie przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej lub związku przestępczego. Sprawca działający w takiej grupie ponosi nie tylko surowszą odpowiedzialność (jak recydywista wielokrotny), ale również odpowiada za sam udział w takiej grupie lub związku przestępczym.

Groźby karalne

Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czynny żal

To zachowanie sprawcy przestępstwa polegające na dobrowolnym zaniechaniu jego dokonywania lub zapobieżeniu zamierzonemu skutkowi. Jeżeli czynny żal okazał się bezskuteczny, sprawca, w tym przypadku już nie usiłowania tylko dokonania, który zrobił wszystko, by zapobiec skutkowi, może liczyć jedynie na nadzwyczajne złagodzenie kary, które jest tylko fakultatywne.

Czyn ciągły

Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.

Bigamia

Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) to nowa uproszczona forma ekstradycji osoby podejrzanej lub skazanej, przebywającej w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Aborcja

Prawo zezwala na usunięcie ciąży jedynie w sytuacjach opisanych w ustawie o planowaniu rodziny. Każde inne przerwanie ciąży wyczerpuje znamiona tzw. przestępstwa aborcji z art. 152 kk. Na gruncie prawa odpowiedzialność ponosi jednak nie matka decydująca się na taki krok - a osoba (lekarz) dokonująca nielegalnej aborcji.

Prawo do rzetelnego procesu

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.

Podstawy pozbawienia wolności

Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w przepisach prawa. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny. Jest to konstytucyjne prawo każdego obywatela.

Sprawca wykroczenia a niepoczytalność lub poczytalność ograniczona

W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego obwinionego sąd lub prokurator powołuje biegłego psychiatrę w celu sporządzenia opinii.

Zmiany w ustawie o Służbie Więziennej

W dniu 18 lutego 2010 roku odbyło się w sejmie głosowanie nad zmianami w ustawie, które umożliwiają używanie paralizatorów.

Utrata uprawnień do kierowania pojazdem

Decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym wydaje starosta powiatowy

Jak anulować punkty karne

W momencie przekroczenia granicy dozwolonej ilości punktów karnych kierowca traci prawo jazdy i musi odbyć ponownie kurs. Istnieje jednak możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych na swoim koncie.

Jak wygląda postępowanie przyśpieszone

Postępowanie przyśpieszone jak sama nazwa wskazuje ma doprowadzić do szybkiego skazania sprawcy wykroczenia. W postępowaniu tym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym z opisanymi niżej zmianami.

Stan wyższej konieczości wyłącza bezprawność

Historycznie, elementy stanu wyższej konieczności kształtowały się już w prawie rzymskim i później w prawie kanonicznym, gdzie sformułowano zasadę „necessitas legem non habet” – to, co konieczne nie wymaga dodatkowego uzasadnienia.

Na czym polega pozbawienie praw publicznych

Pozbawienie praw publicznych to środek karny o charakterze represyjnym stanowiący moralne potępienie sprawcy czynu zabronionego.

Świadek koronny

Osoba świadka koronnego budzi często zainteresowanie. Kim jest świadek koronny i jak można uzyskać jego status?

Możliwość odmowy zeznań ze względu na tajemnicę służbową i zawodową

Do przestrzegania tajemnicy zawodowej zobowiązani są między innymi: adwokaci, notariusze, radcowie prawni, dziennikarze, lekarze , a także komornicy, którym art. 180 k.p.k. daje możliwość odmowy składania zeznań co do faktów, na które obowiązek zachowania tajemnicy się rozciąga.

Jaki skutek wywiera śmierć strony w trakcie postepowania karnego

Pomimo śmierci pokrzywdzonego jest możliwe dalsze dochodzenie jego praw w ramach procesu. Zakres uprawnień procesowych pokrzywdzonego-zmarłego ustawa procesowa przekazuje osobom najbliższym.

Co świadek może powiedzieć w sądzie

Świadek w trakcie przesłuchania musi przede wszystkim przekazać prawdę o okolicznościach, co do których toczy się postępowanie, bowiem składanie fałszywych zeznań jest zagrożone karą pozbawienia wolności.

Możliwość odmówienia składania zeznań

Istnieje wąskie grono osób, które mają prawo do odmowy złożenia zeznań w ramach postępowania karnego. Warto zapoznać się ze swoimi prawami.

Obowiązek stawiennictwa świadka na przesłuchaniu

Zasadą jest, że każdy ma obowiązek stawienia się i złożenia zeznań na okoliczności danej sprawy. Jednak w pewnych sytuacjach można odmówić składania zeznań, bądź odpowiedzi na poszczególne pytania.

Przesłuchanie podejrzanego

Prokurator po wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów przekazuje je podejrzanemu, który staje się od tej pory stroną postępowania przygotowawczego i jego obrońcy.

Uregulowania prawne dotyczące widzeń podejrzanego z bliskimi

Aby tymczasowo aresztowany miał możliwość widzenia się ze swymi bliskimi, musi on uzyskać pisemną zgodę prokuratora bądź sądu, przed którym toczy się śledztwo.