Kategorie

Inne

24 sie 2021
20 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Przestępstwo wyborcze kupowania głosów

Kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Szczególna ochrona więźniów

W dniu 26 marca 2011 roku weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy-Kodeks karny wykonawczy, które przewidują szczególna ochronę sędziów.

Pomówienie a znieważenie

W potocznym rozumieniu, często używa się tych dwóch określeń przestępstw zamiennie mówiąc o tym samym czynie. Z punktu widzenia prawa są to jednak dwa odrębne czyny zabronione, uregulowane w różnych przepisach kodeksu karnego.

Pozbawienie wolności za uporczywe nękanie

W dniu 24 marca 2011 r. Prezydent RP podpisał nowelizację kodeksu karnego, zgodnie z którą stalking, czyli uporczywe nękanie będzie podlegać karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Obniżenie kary więzienia orzeczonej przez zagraniczny sąd

Weszły w życie nowe przepisy, na mocy których, jeżeli sąd innego kraju Unii Europejskiej skaże polskiego obywatela na wyższą karę pozbawienia wolności niż przewiduje prawo krajowe, polski sąd będzie musiał ją obniżyć.

Dodatkowe gwarancje dla osób tymczasowo aresztowanych

Kolejna możliwość obrony praw osób tymczasowo aresztowanych w postępowaniu karnym. Podejrzani mogą od teraz zaskarżyć postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, nawet wtedy gdy wydał je sąd odwoławczy.

Poszlaki jako dowody

Zasadniczym celem postępowania karnego jest wykrycie sprawcy przestępstwa i pociągnięcie winnego do odpowiedzialności karnej. Przepis art. 2 kpk mówi również, że celem postępowania jest również to, aby osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności.

Przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu jest pojęciem prawniczym, nie medycznym. Obejmuje szereg skutków, które z uwagi na swój charakter medyczny możemy podzielić na lekki (poniżej 7 dni), średni (powyżej 7 dni) i ciężki uszczerbek na zdrowiu – kazuistycznie opisany w cytowanym art. 156 kk.

Odpowiedzialność za posiadanie broni gazowej bez ze zezwolenia

Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 wynika z art. 263 kodeksu karnego.

Uporczywe nękanie wkrótce karalne

W dniu 25 lutego 2011 roku Sejm przyjął projekty Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący stalkingu. Uporczywe nękanie będzie podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3.

Odpowiedzialność za pogryzienie przez psa

Nie ma miesiąca, w którym media nie informują nas o jakiejś tragedii związanej z pogryzieniem człowieka – najczęściej dziecka przez najlepszego przyjaciela człowieka, czyli psa. Pojawia się tu następujące pytanie: co należy zrobić, gdy sytuacja taka dotyka właśnie Ciebie, lub członka Twojej rodziny?

Środki przymusu wobec nieletniego w zakładzie poprawczym

Uderzenie wyłącznie w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie lub zdrowie. To jedna z nielicznych zmian, rozporządzenie określające zasady użycia środków przymusu wobec nieletnich, w dużej mierze powiela dotychczas obowiązujące przepisy.

Ograniczenia dotyczące zażaleń skazanych

Projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego przewiduje, że postanowienia w karnym postępowaniu wykonawczym nie będą mogły być zaskarżane. W praktyce oznacza to, że skazany, któremu nie pozwolono na widzenie, nie będzie mógł takiego postanowienia zaskarżyć.

Dla kogo legalna broń?- zmiana przepisów

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o broni i amunicji, która ma na celu doprowadzenie polskich regulacji w tym zakresie do unijnych standardów dotyczących kryteriów podziału broni i pozwoleń na jej posiadanie.

Konsekwencje uchylania się od obowiązku alimntacyjnego

Zgodnie z art. 209 kk kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wiek sprawcy a zasady odpowiedzialności karnej

Wiek sprawcy jest jedynie warunkiem wstępnych rozważań co do możliwości zastosowania środków wychowawczych lub poprawczych, przesłankami są zaś wyjątkowe okoliczności samego czynu, jak np. jego przypadkowość, chwilowe nieprzezwyciężenie pokusy, wciągniecie do czynu przez inne osoby, drugorzędna rola w jego popełnieniu itp., jak i wyjątkowo pozytywne cechy charakteru i zachowanie się samego sprawcy, świadczące o braku jego głębokiej demoralizacji.

Przestępstwo fałszywego oskarżenia

Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko środowisku

Zapewnienie skuteczniejszej ochrony środowiska: powietrza, w tym stratosfery, gleby, wody, roślin oraz zwierząt wymaga odpowiednich zmian w ustawach. Posłowie rozpoczęli już prace, bo zmian wymaga dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne.

Zorganizowana grupa przestępcza-czym jest?

Przez związek przestępczy należy rozumieć trwały zespół ludzi, najmniej 3 osoby, zhierarchizowany, posiadający odpowiednie struktury, cechy zorganizowania, podporządkowani, dyscypliny, tym samym ustalone zakresy kompetencji.

Materiały z podsłuchu podstawą ścigania

Znikają wątpliwości, co w sytuacji gdy materiały nagrane na podstawie postanowienia Sądu zezwalającego na stosowanie podsłuchu, uwzględniają również osoby inne niż te co do których wydane było postanowienie. Materiały takie będą mogły być podstawą do ścigania.

Zwiększenie bezpieczeństwa skazanych

Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających z zakładach karnych i aresztach śledczych, które jednocześnie występują jako ważni uczestnicy w trwających postępowaniach karnych.

Naczelne zasady procesu karnego

Naczelne zasady procesu karnego stanowią główne i dominujące cechy procesu karnego, posiadające treść ideologiczną. Przejawiają się jako dyrektywy, postulaty, wytyczne zapewniające prawidłowe jego funkcjonowanie.

Sąd odmiejscowiony- nowe rozwiązanie

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt zmiany Kodeksu postępowania karnego, do którego zaplanowano wprowadzenie nową instytucję „sądu odmiejscowionego”, która może być szczególnie przydatna podczas zbliżającego się Euro 2012.

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Regulacje prawne dotyczące stosunku pracy zawierają nie tylko normy cywilno-prawne, lecz również sankcje o charakterze karnym. Niektóre, uznane za szczególnie istotne naruszenia przepisów prawa pracy, są wykroczeniami

Kto ponosi koszty obrońcy z urzędu?

Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

Cofnięcie wniosku o ściganie

W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Kodeks karny przewiduje wiele przestępstw, których ściganie uzależnione jest od woli pokrzywdzonego, a jego wniosek o ściganie jest warunkiem koniecznym prowadzenia, względnie kontynuowania, postępowania karnego przez organy procesowe.

Uzasadnienie wyroku w sprawie karnej

W procedurze karnej podobnie jak w cywilnej zasadą jest, że sąd sporządza uzasadnienie zapadłego wyroku na pisemne żądanie uprawnionego.

Uznanie pisma za doręczone a pozbawienie oskarżonego wolności

Zasadniczą powinnością każdej strony postępowania karnego – zwłaszcza oskarżonego jest powiadomienie organów procesowych o zmianie adresu zamieszkania.

Sprawca młodociany

Ustawowa definicja sprawcy młodocianego została zawarta w art. 115 § 10 kk. Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.

Prawo do informacji w postępowaniu karnym

Państwa członkowskie UE poparły projekt przepisów prawnych zapewniających oskarżonym prawo do informacji w postępowaniu karnym, po zaledwie 4 miesiącach od przedłożenia przez Komisję wniosku ustawodawczego .

Nietrzeźwy rowerzysta niekoniecznie straci prawo jazdy

Wobec pijanego rowerzysty sąd nie będzie miał obowiązku orzekania zakazu prowadzenia samochodu-wynika z ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny.

Osoba najbliższa w rozumieniu prawa karnego

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Dlaczego nie warto kraść choinki?

Wyrąb drzewa z lasu jest nielegalny i podlega karze. Nielegalny wyrąb karany jest tak samo jak kradzież dlatego też można być za to pozbawionym wolności. Kodeks karny w art. 290 penalizuje zachowanie polegające na wyrębie drzewa w lesie i przywłaszczaniu go sobie. Tak więc samo wycinanie drzewa nie jest jeszcze karane istotne jest, żeby osoba przywłaszczała je sobie.

Instytucja świadka incognito w procesie karnym

Świadkiem incognito jest świadek w znaczeniu procesowym, którego tożsamość dla celów procesowych została zachowana w tajemnicy.

Przestępstwo obcowania płciowego z osobą poniżej 15-roku życia

Czyn stypizowany w art. 200 kodeksu karnego w sposób szczególny chroni nieletnich poniżej 15 roku życia przed obcowaniem płciowym lub poddaniu się innej czynności seksualnej.

Naruszenie nietykalności cielesnej

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej zostało opisane w art. 217 kodeksu karnego. Zgodnie z powołanym artykułem kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wyższe kary za zabójstwo i napaść na funkcjonariusza

 Za zaostrzeniem kodeksu karnego głosowało 389 posłów, przeciw był jeden, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zmiany są przede wszystkim następstwem śmiertelnego ataku młodocianych przestępców na interweniującego po cywilnemu policjanta w Warszawie, w lutym 2010 roku. Nie wzięto jednak pod uwagę krytycznych uwag ekspertów o tym projekcie.

Świadek – prawa i obowiązki w procesie karnym

Świadek jest podstawowym źródłem dowodowym w procesie karnym. Może być nim każdy. Ponieważ nie obowiązuje żadna granica wieku świadkiem może być zarówno małoletni, osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo jak i osoba z zaburzeniami psychicznymi (w tych przypadkach przesłuchanie odbędzie się z udziałem biegłego).

Regulacje odnośnie stalkingu przyjęte przez rząd

Rada Ministrów przyjęła przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy chroniące osobę narażona na ataki stalkera. Przepis , który ma być wprowadzony do Kodeksu Karnego przewiduje karę do lat 3 za umyślne nękanie.

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jednorazowa albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, które narusza prawa lub dobra osobiste osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przestępstwo zgwałcenia w świetle prawa

Prawo w sposób szczególny chroni (zarówno mężczyznę jak i kobietę) przed przemocą, groźbą bezprawną oraz podstępem, których celem jest doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego.

Umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym

Najsurowszym środkiem jaki może zastosować sąd rodzinny względem nieletniego jest umieszczenie w zakładzie poprawczym.

Czym jest występek chuligański?

Występek chuligański to zamach na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego.

Koniec z dopalaczami

Rząd w dniu 5 października 2010 roku przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z którą nie będzie można produkować i wprowadzać do obrotu produktów, które mogą być używane jak środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Wyjaśnienia oskarżonego

Podstawowym prawem oskarżonego jest prawo do złożenia wyjaśnień – a więc wypowiedzenia się co do faktów i okoliczności istotnych dla przedmiotu sprawy. Jest to prawo – nie obowiązek. Dlatego też może on bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień.

Ocena opinii biegłego w postępowaniu karnym

Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych (np. z zakresu medycyny, rekonstrukcji wypadków drogowych itp.), zasięga się opinii biegłego albo zespołu biegłych.

Prawna ochrona spokoju człowieka

Spokój to podstawowe dobro przysługujące każdemu człowiekowi, podlegające ochronie zarówno na drodze cywilnej (w zakresie ochrony dóbr osobistych) jak na drodze karnej, co jest uregulowane w kodeksie wykroczeń.

Skazani za pedofilie pod dozorem

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami po odbyciu całego wyroku w więzieniu skazani za pedofilię zostaną objęci dozorem elektronicznym, który funkcjonuje od 1 września 2009 roku.

Czym jest zatarcie skazania?

Prawo karne opiera się na zasadzie ukarania sprawcy za czyn zabroniony, lecz fakt ten nie może sprawcy jednocześnie obciążać na zawsze. Dlatego też ustawodawca wprowadził instytucję zatarcia skazania, która oznacza, że po upływie określonego czasu nastąpi wykreślenie z jego danych osobowych informacji o wcześniejszej karalności za przestępstwo.

Jakie mogą być skutki zakupu rzeczy pochodzącej z kradzieży?

Konsekwencje zakupu rzeczy, która została skradziona prawowitemu właścicielowi należy oceniać dwóch płaszczyznach – karnej i cywilnej.