Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wyrok w postępowaniu cywilnym - co dalej?

Adam Sroga
Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Postępowanie cywilne, orzeczenie/ Fot. Fotolia
Postępowanie cywilne, orzeczenie/ Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Co należy zrobić po wydaniu wyroku przez sąd w postępowaniu cywilnym? W jaki sposób ubiegać się o uzasadnienie wyroku, sprostowanie czy uzupełnienie?

Sąd wydał wyrok w twojej sprawie? To nie koniec. Dowiedz się, jak postępować dalej

REKLAMA

Sąd wydał i ogłosił wyrok w twojej sprawie w postępowaniu cywilnym? Na tym nie koniec. Dowiedz się, jak otrzymać jego odpis i uzasadnienie, w jakich przypadkach możesz domagać się sprostowania lub uzupełnienia, jak wyjaśnić wątpliwości co do jego treści i czy wystarczy ci wyrok, by komornik wyegzekwował roszczenie.

Polecamy: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami PREMIUM

Ogłoszenie wyroku nie zawsze po zamknięciu rozprawy

Postępowanie cywilne (procesowe) kończy się wydaniem przez sąd wyroku (o ile przepisy nie przewidują wydania nakazu zapłaty albo powód cofnął powództwo). Sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy i przeprowadzeniu niejawnej narady. Zasadą jest ogłoszenie wyroku na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Przepisy przewidują jednak możliwość odroczenia ogłoszenia wyroku – jeden raz na czas do dwóch tygodni – w sprawie zawiłej. W praktyce takie odroczenia są zjawiskiem częstym, choć nie zawsze faktycznie występuje wspomniana zawiłość sprawy. Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym. Ogłoszenia wyroku nie wstrzymuje nieobecność stron. Co dalej dzieje się z takim wyrokiem? Jeśli strona działa bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej RP i jest obecna przy ogłoszeniu wyroku, sąd udzieli jej wskazówek co do sposobu i terminów wniesienia środka zaskarżenia. Przepisy wymagają aktywnego udziału strony – sąd nie działa z urzędu. Wyjaśniamy, co dalej powinna zrobić strona.

Doręczenie

REKLAMA

Tylko wyjątkowo – gdy przepis tak stanowi – sąd doręcza stronom odpis wyroku z urzędu. Stanie się tak, gdy pozbawiona wolności strona działając w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej RP nie była obecna przy ogłoszeniu wyroku. Sąd doręcza wówczas tej stronie odpis sentencji wyroku w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku. Jednocześnie poucza stronę o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Doręczenie z urzędu następuje także, gdy wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym. Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo lub gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów sąd uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Do takich wniosków sąd może dojść przy uwzględnieniu całokształtu przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych. Za wyjątkiem przypadku cofnięcia powództwa, rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne, gdy strona złoży wniosek o przeprowadzenie rozprawy. Musi to jednak uczynić w pierwszym piśmie procesowym.

Uzasadnienie

REKLAMA

Zasadą jest jednak doręczenie odpisu wyroku na wniosek strony. Zasadą jest też, że sąd sporządza uzasadnienie wyroku ogłoszonego na posiedzeniu jawnym na wniosek strony złożony w ustawowym terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku. Wniosek może złożyć strona, ale także inne podmioty biorąc udział w postępowaniu, tj.: interwenient uboczny, prokurator, Rzecznik Prawo Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacja pozarządowa, inspektor pracy, rzecznik konsumentów. Konsekwencją złożenia takiego wniosku po terminie będzie odrzucenie go przez sąd na posiedzeniu jawnym.

Uzasadnienie wyroku nie jest warunkiem jego zaskarżenia. Strona pomimo braku uzasadnienia wyroku może go zaskarżyć w ustawowym terminie. Jest jednak wówczas zmuszona do konstruowania zarzutów w oderwaniu od argumentów sądu. Bierze też na siebie ryzyko, że z powodu nieznajomości uzasadnienia wyroku nie wyczerpie wszystkich zarzutów i osłabi pozycję w postępowaniu apelacyjnym.

Uzasadnienie z urzędu

Termin do wniesienia apelacji od wyroku sądu I instancji wynosi 2 tygodnie i biegnie od doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem. Strona jednak – co wspomniano powyżej – może też wnieść apelację, nie żądając wcześniej doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Termin do wniesienia apelacji biegnie wówczas od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia wspomnianego wniosku. W takiej sytuacji (podobnie w razie wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia) sąd sporządza uzasadnienie wyroku z urzędu.

Transkrypcja uzasadnienia

Jeśli przebieg posiedzenia sądowego jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, albo obraz i dźwięk, uzasadnienie może być wygłoszone po ogłoszeniu sentencji wyroku i utrwalone za pomocą tego urządzenia. W takim przypadku na podstawie wniosku strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, zgłoszonego także w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, sąd doręcza wyrok wraz z transkrypcją uzasadnienia.

Sprostowanie omyłek

Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie, błędy rachunkowe, inne oczywiste omyłki. Nie ma też przeszkód, by z wnioskiem o takie sprostowanie wystąpiła również strona (także inne podmioty biorące udział w postępowaniu). Oczywistość omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej niedokładności może wynikać bądź z natury samej omyłki, bądź z porównania orzeczenia z uzasadnieniem, z treścią pozwu, a nawet z treścią dowodu (por. wyrok SA w Łodzi z 09.09.2015 r., III AUa 1523/14). Błąd rachunkowy może mieć odzwierciedlenie w zsumowaniu cyfr podanych w piśmie procesowym (por. wyrok SN z 26.04.2017 r., I UK 578/16). Omyłkę pisarską może stanowić z kolei tylko taki błąd literowy lub pisarski, który jest oczywisty, ale nie prowadzi ani nie zmienia merytorycznej treści, istoty ani rozumienia tekstu pisanego (por. wyrok SN z 13.04.2016 r., II PK 77/15). Nie może dotyczyć treści i rozmiarów świadczenia lub ustalenia prawa (por. wyrok SA w Gdańsku z 11.03.2016 r., III AUa 1740/15). Naprawa usterek w drodze sprostowania nie jest ograniczona żadnym terminem.

Uzupełnienie wyroku

Sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu? W takiej sytuacja strona może, w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyroku (w przypadku doręczenia wyroku z urzędu – od jego doręczenia), zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku. Kompletność wyroku ma istotne znaczenie dla realizacji uprawnienia do wniesienia apelacji. Gdy do określonej części żądania strony sąd nie ustosunkował się – chociażby negatywnie – pomijając tę część w sentencji orzeczenia, a strona nie żądała uzupełnienia orzeczenia we właściwym trybie i terminie, to brak orzeczenia o pominiętym żądaniu nie daje podstawy do wniesienia apelacji od niewydanego orzeczenia (por. wyrok SA w Szczecinie z 25.05.2017 r., I ACa 967/16)

Wykładnia wyroku

Strona może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wydanego przez ten sąd wyroku. Strona nie jest w tym przypadku związana żadnym terminem. Sąd orzeka postanowieniem, także z urzędu. Wykładnia może dotyczyć zarówno treści sentencji wyroku, jak i jego uzasadnienia. Potrzeba wykładni wyroku pojawia się, gdy jego treść została sformułowana w sposób niejasny, uniemożliwiający jednoznaczne rozumienie tekstu. Wniosek o wykładnię nie może jednak zmierzać do wyjaśnienia zawartych w uzasadnieniu orzeczenia wyrażeń prawniczych i znaczenia słów, ani do kolejnej polemiki ze stanowiskiem sądu (por. postanowienie SN z 12.09.2012 r., I UK 2/12). Wniosek nie podlega opłacie.

Wniosek a bieg terminu do wniesienia apelacji

Powyższe wnioski: o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie mają wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia. Z tego względu wykluczone jest żądanie przywrócenia terminu do złożenia środka odwoławczego z powodu złożenia jednego z wymienionych wniosków.

Jak egzekwować orzeczenie sądu?

Wyrok został wydany i ogłoszony, roszczenie zostało zasądzone, wyrok się uprawomocnił (wskutek upływu terminu do wniesienia apelacji albo oddalenia apelacji przed sąd II instancji), a mimo to pozwany nie zastosował się do rozstrzygnięcia? W takiej sytuacji pozostaje droga egzekucji sądowej i złożenie stosownego wniosku do komornika sądowego. Podstawą egzekucji jest oczywiście tytuł wykonawczy, czyli prawomocne orzeczenie sądu (tytuł egzekucyjny) zaopatrzone w klauzulę wykonalności. O nadanie klauzuli wykonalności strona powinna się zwrócić do sądu, który wydał wyrok. Sądem właściwym do rozpatrzenia wniosku i nadania klauzuli wykonalności jest generalnie sąd, który rozpoznawał sprawę jako sąd I instancji. A do jakiego sądu zwrócić się, jeśli w sprawie została wniesiona apelacja? Nadal właściwym sądem pozostaje ten, przed którym toczyło się postępowanie w I instancji, jednak jeśli akta sprawy znajdują się jeszcze w sądzie II instancji, to wniosek można skierować do tego sądu i on wówczas nada klauzulę wykonalności. Sąd powinien rozpoznać wniosek w terminie 3 dni. W praktyce rzadko się zdarza, by sąd nadał klauzulę w ustawowym terminie.

Adam Sroga, Radca prawny

Podstawa prawna

Art. 324 § 1, art .326, art. 327, art. 328, art. 331, art. 781 § 1, art. 7811 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 z późn. zm.)

©℗ Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecamy serwis: Postępowanie sądowe

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: gazetaprawna.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  TSUE: Bank ma obowiązek przekazać konsumentowi informacje, które pokażą rzeczywiste ryzyko kredytu

  Kolejny wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie kredytów frankowych. W wyroku z 21 września 2023 r. TSUE podkreślił, że bank ma obowiązek przekazać konsumentowi informacje, które pozwolą zrozumieć rzeczywiste ryzyka, na które jest narażony w trakcie całego okresu obowiązywania umowy kredytu denominowanego w walucie obcej.

  Kolejne problemy z wystawianiem recept na darmowe leki dla dzieci i seniorów?

  Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają informacje o problemach z receptami na darmowe leki dla dzieci i seniorów. Mają one dotyczyć lekarzy przyjmujących prywatnie. Rzecznik zwrócił się do resortu zdrowia o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

  Choroba Alzheimera: Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem

  Choroba Alzheimera i choroby pokrewne została zdiagnozowana w 2022 r. u 357 tysięcy osób – takie dane podał Narodowy Fundusz Zdrowia w Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera, który przypada 21 września. Choroba Alzheimera charakteryzuje się postępującymi zaburzeniami pamięci i innych funkcji poznawczych. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem.

  Minister Telus: mamy nadzieję, że Ukraina nie wprowadzi embarga na polskie owoce czy warzywa

  Minister rolnictwa Robert Telus powiedział: Mamy nadzieję, że Ukraina nie wprowadzi embarga na polskie owoce czy warzywa, gdyż byłoby to niepotrzebne zaostrzenie sytuacji. Podkreślił, że tranzyt zboża przez polskie terytorium odbywa się bez zakłóceń.

  REKLAMA

  Wyrok TSUE w sprawie polskiego krajowego rejestru niedozwolonych klauzul umownych

  Trybunał Sprawiedliwości UE wyda wyrok dotyczący polskiego krajowego rejestru niedozwolonych klauzul umownych. TSUE rozstrzygnie dzisiaj, czy do uznania nieuzgodnionego indywidualnie warunku umownego za nieuczciwy wystarczające jest stwierdzenie, że treść tego warunku umownego odpowiada treści postanowienia wzorca umownego wpisanego do rejestru klauzul niedozwolonych.

  Kiedy ZUS wypłaca 300 zł na wyprawkę szkolną? Ważny jest termin złożenia wniosku

  Wnioski o 300 zł w ramach programu "Dobry start" rodzice mogą składać do 30 listopada. Rodzice, którzy złożyli wniosek do końca sierpnia, powinni otrzymać przelew najpóźniej 30 września. 

  Raport: do 2028 roku popularność zyska pięć zawodów

  Według danych z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) za 5, 10 czy 15 lat będziemy marzyć o zupełnie innych ścieżkach kariery niż obecnie. Jakie sa możliwe scenariusze przyszłości?

  UODO rozpatruje skargę dotyczącą ChatGPT

  Jak poinformował Urząd Ochrony Danych Osobowych, skarżący zarzuca twórcy tego narzędzia - firmie OpenAI to, że m.in. przetwarza ona dane w sposób niezgodny z prawem, nierzetelny, a zasady na jakich się to odbywa są nieprzejrzyste.

  REKLAMA

  Renta socjalna. Komu ZUS wypłaca takie świadczenie i w jakiej wysokości?

  Od marca 2023 wysokość renty socjalnej wynosi 1588,44 zł brutto, czyli jest równa kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kto może ubiegać się o takie wsparcie?

  Decyzja Prezesa UOKiK: Orange ma zwrócić klientom pieniądze. Zobacz za co i komu należy się zwrot! Kto będzie musiał wypełnić wniosek?

  Orange Polska zwróci konsumentom opłaty za kontakt z infolinią  oraz za wizytę technika diagnozującego uszkodzenie (49 zł lub wielokrotność tej kwoty) - poinformował UOKiK w komunikacie. Prezes UOKiK zobowiązał do tego Orange Polska. Rzecznik Orange Polska Wojciech Jabczyński poinformował, że spółka wykona decyzję UOKiK, do czego zobowiązała się w wyniku dialogu z Urzędem. Zaznaczył też, że opłatę za połączenia z infoliniami Orange zniósł w marcu 2023 roku.

  REKLAMA