| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Bezrobotny > Refundacje i pożyczki > Refundacje i pożyczki Vademecum

Refundacje i pożyczki Vademecum

Bezrobotny może liczyć w swoich poszukiwaniach zatrudnienia lub w próbach rozpoczęcia własnej działalności na dotacje, refundacje, stypendia i dodatki.

Refundacje, dotacje i pożyczki

Starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą musi złoży wniosek o środki na podjęcie działalności do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Urząd powiadamia bezrobotnego, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Przyznanie dofinansowania jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez Urząd z bezrobotnym na piśmie pod rygorem nieważności.

Zobacz także: Jak uzyskać dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Zobacz także: Jakie refundacje przysługują bezrobotnym

Zobacz także: Jak bezrobotny może otrzymać dotację

Zobacz także: Ile wynoszą dotacje na aktywizacje bezrobotnych

Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc;
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zobacz także: Jak uzyskać refundację kosztów przejazdu do pracy

Starosta na wniosek bezrobotnego, poszukującego pracy lub  pracownika w wieku 45 lat i więcej może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Pożyczka nie może przekroczyć 4 - krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Udzielona pożyczka jest nieoprocentowana.

Zobacz także: Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia

Dodatek na aktywizację

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje dodatek aktywizacyjny. Dodatek taki przysługuje w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy bezrobotny podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po drugie dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu, który z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. W pierwszym wypadku dodatek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. W drugim przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 proc. zasiłku przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »