REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ile zarabia bibliotekarz? I dlaczego tak mało?

Piotr T. Szymański
Redaktor portalu Infor.pl
To ile zarabia bibliotekarz zależy nie tylko od budżetu, jakim dysponuje biblioteka, ale i od przepisów prawa.
To ile zarabia bibliotekarz zależy nie tylko od budżetu, jakim dysponuje biblioteka, ale i od przepisów prawa.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile zarabia bibliotekarz – to zależy od obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i regulaminów wynagradzania poszczególnych bibliotek. Z jakich składników składa się wynagrodzenie bibliotekarza? Jak kształtują się stawki wynagrodzenia zasadniczego tej grupy zawodowej? Jakie dodatki przysługują osobom należącym do niej? 

To ile zarabia bibliotekarz zależy nie tylko od budżetu, jakim dysponuje biblioteka. Zasady wynagradzania bibliotekarzy określają przepisy, na podstawie których działają biblioteki. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej uznaje biblioteki za jeden z rodzajów instytucji kultury, wobec czego do pracowników bibliotek stosuje się przepisy o wynagradzaniu pracowników instytucji kultury. 

REKLAMA

Kto to jest bibliotekarz?

Zgodnie z ustawą o bibliotekach bibliotekarz jest to pracownik biblioteki zatrudniony na stanowisku bibliotekarskim. 

Jakie są składniki wynagrodzenia bibliotekarza?

Wynagrodzenie bibliotekarza składa się, w myśl przepisów o wynagradzaniu pracowników instytucji kultury z następujących składników: 

 • wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla danego stanowiska pracy, 
 • dodatku za wieloletnią pracę,
 • dodatku funkcyjnego,
 • dodatku specjalnego.

Ponadto bibliotekarzom przysługują świadczenia, takie jak:

 • nagroda jubileuszowa,
 • odprawa w razie przejścia na emeryturę lub rentę,
 • nagrody.
 

Wynagrodzenie zasadnicze

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego bibliotekarza ustalana jest na podstawie obowiązującego w danej bibliotece regulaminu wynagradzania. Wpływ na jej określenie mają takie czynniki jak:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • kwalifikacje pracownika wymagane do wykonywania danej pracy,
 • rodzaj wykonywanej pracy (stanowisko),
 • zakres odpowiedzialności,
 • ilość i jakość świadczonej pracy,
 • dotychczasowe doświadczenie,
 • osiągnięcia w pracy.

REKLAMA

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o bibliotekach pracownicy bibliotek muszą legitymować się co najmniej wykształceniem średnim lub średnim branżowym. Dotyczy to wszystkich osób zatrudnionych w bibliotekach – zarówno bibliotekarzy jak i pozostałych pracowników. 

Ustawowy wymóg posiadania przez bibliotekarzy kwalifikacji bibliotekarskich zniosła nowelizacja ustawy o bibliotekach, która weszła w życie w 2013 r. Do tego czasu początkujący bibliotekarz musiał –  zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy – ukończyć studium bibliotekarskie lub posiadać wykształcenie średnie bibliotekarskie. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie o innym profilu wymagane było odbycie praktyk albo szkoleń w zakresie związanym z zadaniami biblioteki. Od bibliotekarzy na wyższych stanowiskach wymagano wykształcenia wyższego.

Ważne

Ustawa o bibliotekach przewidywała, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich tworzą grupę zawodową bibliotekarzy, do której należeli:

 • pracownicy służby bibliotecznej: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz, starszy kustosz,
 • bibliotekarze dyplomowani: asystent, adiunkt, kustosz dyplomowany, starszy kustosz dyplomowany.

W 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o bibliotekach, która zniosła podział grupy zawodowej bibliotekarzy na powyższe kategorie. 

REKLAMA

Wykaz stanowisk określany jest na ogół w regulaminie wynagradzania, jaki obowiązuje w bibliotece. Zwykle przewiduje on podział bibliotekarzy na zwyczajowe kategorie: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz, starszy kustosz. W niektórych bibliotekach wykaz stanowisk bywa ograniczony, np. do trzech pierwszych kategorii. Może się zdarzyć, zwłaszcza w bibliotekach mniejszych, że nie stosuje się podziału bibliotekarzy na kategorie.

Stawki wynagrodzeń bibliotekarzy uzależnione są od stanowiska przewidzianego wykazem stanowisk. Dolne granice widełek wynagrodzeń oscylują zwykle na poziomie minimalnego wynagrodzenia, albo wręcz są niższe.

Przykład

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2019 r. stosowała siatkę płac:

 • młodszy bibliotekarz: 2200 – 3500 zł,
 • bibliotekarz: 2300 – 4100 zł,
 • starszy bibliotekarz: 2600 – 4300 zł,
 • kustosz: 2900 – 4800 zł,
 • starszy kustosz: 3100 – 5600 zł.

W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł.

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w 2021 r. stosowała siatkę płac:

 • młodszy bibliotekarz: 2800 – 3400 zł,
 • bibliotekarz: 2815 – 3600 zł,
 • starszy bibliotekarz: 2825 – 4000 zł,
 • kustosz: 2830 – 4400 zł,
 • starszy kustosz: 2835 – 5750 zł.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2800 zł.

Biblioteka Publiczna w Drawnie w 2022 r. stosowała siatkę płac:

 • młodszy bibliotekarz: 2000 – 3500 zł,
 • bibliotekarz: 2050 – 3700 zł,
 • starszy bibliotekarz: 2100 – 3900 zł.

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 3010 zł.

(wszystkie kwoty są kwotami brutto)

Ile zarabiają bibliotekarze w 2023 r.?

Jak podaje serwis wynagrodzenia.pl mediana wynagrodzeń bibliotekarzy wynosi w styczniu 2023 r.:

 • dla młodszych specjalistów – 3690 zł,
 • dla specjalistów – 3830 zł,
 • dla starszych specjalistów – 4400 zł.

Prawdopodobnie powyższe określenie grup pracowników odpowiada podziałowi na młodszych bibliotekarzy, bibliotekarzy i starszych bibliotekarzy (oraz osoby na wyższych stanowiskach).

 

Dodatek za wieloletnią pracę

Pracownikowi biblioteki przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

Dodatek funkcyjny

Dodatek funkcyjny otrzymują pracownicy bibliotek pełniący funkcje kierownicze. Wysokość dodatku ustala się, uwzględniając:

 • zakres wykonywanych zadań;
 • zakres odpowiedzialności na danym stanowisku;
 • zakres uprawnień do podejmowania decyzji;
 • poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania zadań;
 • liczbę podległych pracowników.

Dodatek funkcyjny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie równej maksymalnie 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

Dodatek specjalny

Za wykonywanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań albo za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze bibliotekarzowi może zostać przyznany dodatek specjalny. Jego wysokość ustalana jest z uwzględnieniem zakresu i stopnia trudności powierzonych bibliotekarzowi zadań lub obowiązków oraz specyfiki i poziomu uciążliwości warunków, w jakich praca jest świadczona przez bibliotekarza. 

Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, a jego wysokość nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia zasadniczego bibliotekarza.

Dodatek specjalny jest wypłacany za okres wykonywania pracy, z którą dodatek ten jest związany.

Nagroda jubileuszowa

Bibliotekarzom przysługuje nagroda jubileuszowa za wieloletnią pracę. Jej wysokość wynosi: 

 • po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 
 • po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 
 • po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 
 • po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 
 • po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego.

Do okresów pracy, które bierze się pod uwagę w celu obliczenia nagrody jubileuszowej, wlicza się – oprócz stażu pracy w bibliotece zatrudniającej bibliotekarza – wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

Jeżeli bibliotekarzowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy brakuje do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej mniej niż 12 miesięcy, licząc od rozwiązania stosunku pracy, nagrodę jubileuszową wypłaca się mu w dniu rozwiązania stosunku pracy. 

Nagrodę jubileuszową oblicza się tak samo, jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Odprawa pieniężna

Bibliotekarz, który przechodzi na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy otrzymuje jednorazową odprawę pieniężną w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat; 
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony co najmniej 15 lat; 
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony co najmniej 20 lat. 

Do okresu pracy, od którego zależy wysokość odprawy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

Odprawę oblicza się tak samo, jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Nagrody

Pracownik biblioteki może otrzymywać nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy. Przesłanki i tryb ich przyznawania, oraz ich wysokość zazwyczaj określa regulamin wynagradzania obowiązujący w danej bibliotece. 

W bibliotekach rozpowszechnione jest przyznawanie nagród okolicznościowych, związanych ze świętem zawodowym jakim jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Dzień ten obchodzony jest od 1985 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i przypada 8 maja każdego roku.

Ponadto, regulaminy wynagradzania mogą przewidywać nagrody okresowe (kwartalne, roczne itp.) lub uznaniowe. 

Nagrody są wypłacane zazwyczaj z funduszu nagród, tworzonego w bibliotece w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(11)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Daniel
  2023-01-25 21:04:54
  Bibliotekarz najwięcej stracił na uwolnieniu zawodu. Teraz nie ma żadnych wymogów i na bibliotekarza może iść każdy. Moim zdaniem to żaden zawód elitarny, ale niestety nie każdy się nadaje. Coraz więcej bibliotekarzy nie czyta wcale i jeszcze się tym chwali. Osoba pracująca w bibliotece powinna przynajmniej lubić książki i szanować tych co je czytają. Niestety bibliotekarze nie szanują siebie i przez to zawód bardzo na tym cierpi. Kiedyś była to tz. praca lepsza, obecnie nie odstaje od popularnych prac dostępnych dla każdego. Sam biblioteka też się zmienia - coraz bardziej przypomina dom kultury z zacięciem politycznym. Chyba politycy lubią zdjęcia na tle książek. Samej bibliotece to potwornie szkodzi. Tak czy inaczej w Bibliotekach lepiej to już było.
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • ququ
  2023-01-25 19:09:55
  To jest właśnie bardzo dziwne - bibliotekarze są bardzo pokrzywdzeni, pensja minimalna rośnie a ich pozostaje bez zmian, często poniżej tego minimum. Takie mamy chore prawo! Książki kochaj i płacz!
  0
 • Lola
  2023-06-06 21:10:50
  To jest praca misyjna, a nie ma chętnych do niej, sama jestem bibliotekarką, i widzę jak ta praca się zmienia, jednak nie można zapominać o godnych wynagrodzeniach. Niestety Urzędy które "dają: pieniądze na biblioteki, najchętniej nie dałyby nic, całe szczęście, ze opinia publiczna może ich jeszcze "zaszczekać" .
  0
 • beba
  2023-01-25 15:33:37
  Bibliotekarz to chyba jedna z najlżejszych prac, cieplutko, milutko, cichutko więc dlatego takie wynagrodzenie, a najważniejsze..... można się odchamić.
  38
  pokażodpowiedzi (4)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmienią się zasady przyznawania żołnierzom zawodowym dodatku za długoletnią służbę wojskową. Dodatek nie będzie już się zwiększał co 3 lata służby – jest projekt rozporządzenia

Żołnierzowi zawodowemu przysługuje prawo do dodatku za długoletnią służbę wojskową. Obecnie dodatek ten jest zwiększany co 3 lata służby o 3% należnego mu uposażenia zasadniczego. Ta zasada zostanie zmieniona przez nowelizację przepisów o dodatkach do uposażenia żołnierzy.

Zasiłek rodzinny 2024 – czy będzie waloryzacja?

Czy w 2024 roku będzie waloryzacja zasiłku rodzinnego? Czy będzie podwyżka dodatków do zasiłku rodzinnego? Czy kryterium dochodowe, które obecnie nie pozwala na uzyskanie zasiłku osobom zarabiającym najniższą krajową, zostanie zmienione?

Nie tylko podwyżki wynagrodzenia. Nauczyciele otrzymają też nowe legitymacje służbowe – projekt rozporządzenia

Nauczyciele otrzymają nowe legitymacje służbowe. Obecne legitymacje nie spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń.

Czy komornik może zająć zwrot podatku małżonków ze wspólnego rozliczenia? Sprawdź, jak zmieniły się przepisy.

Decyzja o wspólnym rozliczeniu małżonków na gruncie podatku dochodowego jest zazwyczaj podyktowana chęcią osiągnięcia korzyści podatkowej – uniknięcia wejścia w wyższy próg podatkowy, czy pełniejszego skorzystania z ulg. Jednak może mieć też mniej przyjemne konsekwencje związane z zajęciem komorniczym.

REKLAMA

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2024 – kwoty, ustawa

Jakie dodatki do zasiłku rodzinnego wymienia ustawa? Czy jest dodatek na dziecko niepełnosprawne i dla rodziny wielodzietnej? Najwyższy dodatek do zasiłku rodzinnego wynosi 1000 zł i jest jednorazowy. Jakie są kwoty wszystkich 7 dodatków do zasiłku w 2024 roku?

Zasiłek i dodatek dla samotnej matki 2024

Samotna matka w 2024 roku może wnioskować o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Jakie jest kryterium dochodowe? Jak złożyć wniosek o jakie dokumenty załączyć? Czy alimenty mają wpływ na przyznanie dodatku?

Komunikat: Autostrada A2 nie będzie blokowana miesiąc. Strajk ostrzegawczy od 25 do 26 lutego. I Warszawa 27 lutego. Rolnicy blokują od strony Niemiec

Trzy godziny rozmów rolników z przedstawicielami przedsiębiorstw zaowocowały nowymi ustaleniami w sprawie planowanego protestu rolników na odcinku autostrady A2 w Świecku. 

Taki sam wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce? MRPiPS: nie ma przyzwolenia społecznego, nie są prowadzone prace

Brak jest przyzwolenia społecznego w zakresie realizacji postulatu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi żadnych prac w tym zakresie. Obecnie rząd nie prowadzi prac dotyczących wyliczenia, jak zmieniłaby się średnia wysokość emerytur dla kobiet w przypadku zrównania wieku emerytalnego dla obu płci. Jednocześnie zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zgodne z Konstytucją RP, regulacjami Międzynarodowej Organizacji Pracy i dyrektywami UE. Takie informacje zostały przekazane w odpowiedzi na interpelację poselską z 22 lutego 2024 r., której udzieliła Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

REKLAMA

W Warszawie sędzia zakwestionowała działania A. Bodnara. Czy prokuratorzy będą mogli skutecznie ścigać przestępców?

Do sądów karnych wkroczył chaos. Dowodem na to jest zwrócenie prokuraturze przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wniosku o przedłużenie aresztu tymczasowego. Decyzja sądu nie dotyczy polityki, ale ma źródło w polityce.

Czy syn byłego prezesa Orlenu postąpił rozsądnie, czyli fundacja rodzinna okiem potencjalnego beneficjenta

W ostatnim czasie głośno było o założeniu fundacji rodzinnej przez byłego prezesa Orlenu – w szczególności w kontekście przekazania do fundacji majątku przez jego syna. Zostawiając z boku politykę, jest to na pewno ciekawy przyczynek do rozważań o tym, czy takie działanie jest dopuszczalne i w jakikolwiek sposób opłacalne – a szerzej do dyskusji o roli beneficjenta.

REKLAMA