REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Mandaty karne za wykroczenia związane z realizacją przewozu drogowego

Obowiązuje:
od 2008-11-29
Mandaty karne za wykroczenia związane z realizacją przewozu drogowego

Lp.

Kwalifikacja prawna - ustawa wg opisu pod tabelą

Naruszenie

Naruszone przepisy z aktów prawnych wg opisu pod tabelą

Grzywna w zł

I. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów dotyczących posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów

1

art. 92a ust. 1 pkt 1 [1]

Realizacja przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego dokumentu, z wyjątkiem wykresówek

art. 87 [1]

50 za brak każdego wymaganego dokumentu, nie więcej niż 500

II. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach


art. 92a ust. 1 pkt 2 [1]

Skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy realizacji przewozu drogowego:

2

a) o czas do jednej godziny

art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3]

100

3

b) o czas powyżej jednej godziny do trzech godzin

art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3]

300

4

c) o czas powyżej trzech godzin

art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3]

500


Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy realizacji przewozu drogowego:

5

a) o czas powyżej 15 min do 30 min

art. 7 [2] oraz art. 7 [3]

150

6

b) o czas powyżej 30 min do dwóch godzin

art. 7 [2] oraz art. 7 [3]

300

7

c) o czas powyżej dwóch godzin

art. 7 [2] oraz art. 7 [3]

500


Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy realizacji przewozu drogowego:

8

a) o czas powyżej 15 min do 30 min

art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3]

od 100 do 150

9

b) o czas powyżej 30 min do dwóch godzin

art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3]

300

10

c) o czas powyżej dwóch godzin

art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3]

500

III. Urządzenia rejestrujące - tachograf

11

art. 92a ust. 1 pkt 3 [1]

Realizacja przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w urządzenie rejestrujące

art. 3 [4]

500

12

Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które rejestruje nie wszystkie wymagane elementy

art. 15 ust. 3 oraz rozdział II załącznika nr 1 [4]

400

13

Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje danych dotyczących okresów aktywności kierowców jednocześnie, ale oddzielnie

art. 3 oraz rozdział II załącznika nr 1 [4]

200

14

Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie zostało poddane wymaganej kontroli okresowej lub badaniu kontrolnemu

rozdział VI załącznika nr 1 [4]

200

15

Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe

art. 15 ust. 8 [4]

500

16

Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone

art. 15 ust. 8 [4]

500

17

Samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi

art. 15 ust. 8 [4]

500

IV. Wykresówki

18

art. 92a ust. 1 pkt 3 [1]

Nieokazanie wykresówki

art. 15 ust. 7 [4]

200 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500

19

Okazanie wykresówki, która zawiera nie wszystkie dane o okresach aktywności kierowcy

rozdział III i IV załącznika nr 1 [4]

200 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500

20

Nieokazanie ręcznych zapisów prowadzonych przez kierowcę w sytuacji, gdy tachograf jest uszkodzony albo działa wadliwie, lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu

art. 16 ust. 2 [4]

200 za każdy dokument, nie więcej niż 500

21

Okazanie wykresówki, na której stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez użycia urządzenia rejestrującego, ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych zapisów prędkości, aktywności lub przebytej drogi

art. 15 ust. 8 [4]

500

22

Używanie tej samej wykresówki przez innego kierowcę, z wyjątkiem przypadku, gdy konstrukcja tachografu przewiduje taką możliwość

art. 14 ust. 4 lit. c [4]

od 200 do 500

23

Jednoczesne używanie kilku wykresówek przez kierowcę

art. 15 ust. 2 [4]

500

Okazana wykresówka nie zawiera przepisowych wpisów lub zawiera nieprawidłowe wpisy dotyczące:

24

a) imienia lub nazwiska kierowcy

art. 15 ust. 5 lit. a [4]

od 50 do 100

25

b) numeru rejestracyjnego pojazdu

art. 15 ust. 5 lit. c [4]

od 50 do 100

26

c) miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki

art. 15 ust. 5 lit. b [4]

od 50 do 100

27

d) miejsca lub daty końcowej używania wykresówki

art. 15 ust. 5 lit. b [4]

od 50 do 100

28

e) stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu

art. 15 ust. 5 lit. d [4]

od 50 do 100

29

f) stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania pojazdu

art. 15 ust. 5 lit. d [4]

od 50 do 100

30

Zastosowany typ wykresówki nie był zatwierdzony i przeznaczony do danego typu urządzenia rejestrującego

art. 14 ust. 1 [4]

50 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500

31

Okazanie wykresówki brudnej lub uszkodzonej

art. 15 ust. 1 [4]

50 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500

Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu - za każdy dzień, kiedy kierowca ma obowiązek używać wykresówek:

32

a) w okresie jednego dnia

art. 15 ust. 2 [4]

od 100 do 200

33

b) w okresie dłuższym niż jeden dzień

art. 15 ust. 2 [4]

od 400 do 500

34

Wykresówka zapisywana była za długo

art. 15 ust. 2 [4]

od 50 do 300

35

Oznaczenie czasowe na wykresówce nie było zgodne z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu

art. 15 ust. 3 [4]

od 100 do 300

Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem grup czasowych (selektorem)

36

a) w czasie dziennego okresu prowadzenia pojazdu

art. 15 ust. 3 [4]

od 50 do 200

37

b) w okresie dłuższym niż jeden dzień

art. 15 ust. 3 [4]

od 200 do 500

V. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów dotyczących stosowania tachografów cyfrowych

38

art. 24 ust. 4 pkt 1 [5]

Używanie więcej niż jednej karty kierowcy

art. 14 ust. 4 lit. c [4]

500

39

art. 24 ust. 4 pkt 2 [5]

Posługiwanie się cudzą lub nieważną kartą kierowcy podczas prowadzenia pojazdu

art. 14 ust. 4 lit. c [4]

500

40

art. 24 ust. 4 pkt 3 [5]

Nieuzasadnione nieposługiwanie się kartą kierowcy

art. 15 ust. 2 [4]

500

art. 24 ust. 4 pkt 4 [5]

Niezrobienie wydruku danych z tachografu cyfrowego odnoszących się do okresów rejestrowanych przez ten tachograf oraz niezaznaczenie danych umożliwiających identyfikację:

41

a) imienia i nazwiska kierowcy

art. 15 ust. 1 [4]

od 50 do 100

42

b) numeru karty kierowcy

art. 15 ust. 1 [4]

od 50 do 100

43

c) numeru prawa jazdy

art. 15 ust. 1 [4]

od 50 do 100

44

d) nieopatrzenie wydruku swoim podpisem po zakończeniu przewozu drogowego

art. 15 ust. 1 [4]

od 50 do 100

45

art. 24 ust. 4 pkt 5 [5]

Niezgłoszenie faktu uszkodzenia lub utraty karty kierowcy

art. 15 ust. 1 [4]

500

46

art. 24 ust. 4 pkt 6 [5]

Niezwrócenie do podmiotu wydającego karty uszkodzonej karty kierowcy

art. 15 ust. 1 [4]

500

47

art. 24 ust. 4 pkt 7 [5]

Odmowa okazania karty kierowcy oraz wszelkich zapisów odręcznych i wydruków, jeżeli były wymagane, na żądanie uprawnionego organu kontrolnego

art. 15 ust. 7 pkt a lit. ii) [4]

500

[1] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady nr 3821/85 i 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1).

[3] Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086).

[4] Rozporządzenie Rady nr 3821/1985 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 370 z 31.12.1985, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 227).

[5] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661).

Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. Nr 208, poz. 2023; zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 202, poz. 1249).

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA