REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Mandaty karne za wybrane wykroczenia inne niż związane z ruchem pieszych i ruchem pojazdów

Obowiązuje:
od 2012-05-31

Mandaty karne za wybrane wykroczenia inne niż związane z ruchem pieszych i ruchem pojazdów

Lp.

Kwalifikacja prawna - ustawa wg opisu pod tabelą

Naruszenie

Grzywna w zł

1

art. 51 § 1 i 2 k.w.

Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym

od 100 do 500

2

art. 64 § 1 k.w.

Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości

100

3

art. 65 § 1 i 2 k.w.

Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania

od 200 do 500

4

art. 67 § 1 k.w.

Umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną

150

5

art. 77 k.w.

Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

od 50 do 250

6

art. 78 k.w.

Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne

od 250 do 500

7

art. 81 k.w.

Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych

100

8

Niszczenie płotków faszynowych

100

9

Zdejmowanie chrustu z wydm

100

10

Chodzenie lub przebywanie na wydmach

50

11

Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu

200

12

Biwakowanie na wydmach

300

13

Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach i w lasach

100

14

Niszczenie umocnień brzegowych

500

15

art. 82 § 1-5 k.w.

Naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej

od 50 do 500

16

art. 117 k.w.

Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości

100

17

art. 140 k.w.

Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku

od 50 do 100

18

art. 141 k.w.

Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych

od 50 do 100

19

art. 145 k.w.

Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności

od 50 do 500

20

art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g.

Niewyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych

100

21

Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

100

22

Nieuprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

100

23

art. 178 u.p.g.g.

Wykonywanie prac geologicznych bez posiadania wymaganych kwalifikacji

300

24

Dozorowanie prac geologicznych bez posiadania wymaganych kwalifikacji

300

25

Kierowanie pracami geologicznymi bez posiadania wymaganych kwalifikacji

300

26

art. 179 pkt 1 u.p.g.g.

Wykonywanie robót geologicznych w celach innych niż poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin:

1) bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych

300

27

2) z naruszeniem warunków określonych w projekcie robót geologicznych

200

28

3) bez przedłożenia projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu

300

29

4) z naruszeniem warunków określonych w projekcie robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu

200

30

art. 179 pkt 2 u.p.g.g.

Niezawiadomienie właściwych organów o zamiarze rozpoczęcia wykonywania robót geologicznych

300

31

art. 181 pkt 1 u.p.g.g.

Wykonywanie bez posiadania wymaganych kwalifikacji:

1) czynności kierownictwa ruchu zakładu górniczego

300

32

2) czynności dozoru ruchu zakładu górniczego

300

33

3) innych czynności w ruchu zakładu górniczego

300

34

art. 181 pkt 2 u.p.g.g.

Wykonywanie bez posiadania wymaganych kwalifikacji:

1) czynności kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym

300

35

2) czynności specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym

300

36

art. 183 u.p.g.g.

Niedopełnienie obowiązków w zakresie:

1) prowadzenia ewidencji zasobów złoża kopaliny

300

37

2) przedkładania informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

300

38

3) posiadania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej

300

39

4) sporządzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej

300

40

5) aktualizowania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej

250

41

6) uzupełniania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej

250

42

art. 184 ust. 3 pkt 1 u.p.g.g.

Wykonywanie czynności w ruchu zakładu górniczego, w sposób mogący wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub ruchu zakładu górniczego, w warunkach:

1) innych niż warunki zagrożeń pożarowych, tąpaniami, gazowych, pyłowych, klimatycznych, wodnych

400

43

2) niepozostających w związku z jazdą ludzi szybem

400

44

3) niepozostających w związku z przechowywaniem lub używaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego

400

45

Dopuszczanie do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego, w sposób mogący wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub ruchu zakładu górniczego, w warunkach:

1) innych niż warunki zagrożeń pożarowych, tąpaniami, gazowych, pyłowych, klimatycznych, wodnych

500

46

2) niepozostających w związku z jazdą ludzi szybem

500

47

3) niepozostających w związku z przechowywaniem lub używaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego

500

48

art. 184 ust. 3 pkt 2 u.p.g.g.

Niedopełnienie obowiązku w zakresie:

1) rozpoznawania zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego i podejmowania środków zmierzających do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń

400

49

2) posiadania odpowiednich środków materialnych i technicznych oraz służb ruchu zapewniających bezpieczeństwo pracowników i ruchu zakładu górniczego

300

50

3) prowadzenia ewidencji osób przebywających w zakładzie górniczym, przez wskazanie imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego

300

51

4) oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych rozwiązań zmniejszających to ryzyko, w tym przez sporządzenie dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

400

52

5) posiadania i odpowiedniego przechowywania dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego

300

53

6) posiadania dowodu sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego

300

54

7) prowadzenia dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego

300

55

8) przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, specjalistycznych badań psychologicznych oraz specjalistycznych szkoleń

400

56

9) posiadania własnych służb ratownictwa górniczego albo powierzenia realizacji tego obowiązku w całości lub w części innym podmiotom

500

57

10) sporządzania, posiadania, zatwierdzania i aktualizowania odpowiedniego planu ratownictwa górniczego

300

58

11) organizowania drużyny ratowniczej oraz odpowiednio wyposażonej kopalnianej stacji ratownictwa górniczego albo utrzymywania zakładowej stacji ratownictwa górniczego

500

59

12) zatwierdzania dokumentacji prac profilaktycznych

300

60

13) podejmowania decyzji o podjęciu, wykonywania oraz podejmowania decyzji o zakończeniu prac profilaktycznych

400

61

14) podejmowania i prowadzenia akcji ratowniczej

500

15) likwidacji zakładu górniczego lub jego części, polegającego na:

62

a) zabezpieczeniu lub zlikwidowaniu wyrobisk górniczych oraz urządzeń, instalacji i obiektów zakładu górniczego

350

63

b) zabezpieczeniu niewykorzystanej części złoża kopaliny

350

64

c) zabezpieczeniu sąsiednich złóż kopalin

350

65

d) przedsięwzięciu niezbędnych środków chroniących wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych

350

66

e) przedsięwzięciu niezbędnych środków w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej

350

67

art. 184 ust. 3 pkt 3 u.p.g.g.

Niedopełnienie obowiązku szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności

400

68

Dopuszczenie do pracy w ruchu zakładu górniczego osób, które nie wykażą się dostateczną znajomością przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności

300

69

art. 184 ust. 3 pkt 4 u.p.g.g.

Dopuszczenie do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego osób, które nie posiadają wymaganych do tego kwalifikacji

300

70

art. 187 u.p.g.g.

Niedopełnienie obowiązku w zakresie:

1) tworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego

200

71

2) gromadzenia środków na funduszu likwidacji zakładu górniczego

200

72

3) przedstawiania na żądanie właściwych organów aktualnych wyciągów z rachunku bankowego, na którym podmiot gromadzi środki funduszu likwidacji zakładu górniczego

200

73

4) przedstawiania na żądanie właściwych organów informacji o sposobie wykorzystania środków gromadzonych na funduszu likwidacji zakładu górniczego

200

art. 188 u.p.g.g.

Niewykonywanie decyzji organu nadzoru górniczego dotyczącej:

74

1) zakazu wykonywania określonych czynności przez osoby, które wykonują te czynności z rażącym niedbalstwem, z naruszeniem ustawy lub rażącym naruszeniem wydanych na jej podstawie przepisów

300

75

2) nakazu niezwłocznego sporządzenia lub poprawy operatu ewidencyjnego

300

76

3) nakazu wstrzymania działalności wykonywanej bez wymaganej koncesji

300

77

art. 431 ust. 1 u.w.t.p.a.

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych

100

78

art. 45 pkt 2 u.w.t.p.a.

Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży

150

79

art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.z.t.

Sprzedaż wyrobów tytoniowych:

1) osobom do lat 18

500

80

2) na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych

500

81

3) w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania

100

82

4) w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym

100

83

art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.z.t.

Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18

150

84

art. 13 ust. 1 pkt 2 u.o.z.t.

Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu

150

Użyte w powyższej tabeli skróty oznaczają:

k.w.

- ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 217, poz. 1280, Nr 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370 i Nr 240, poz. 1431),

u.u.c.p.g.

- ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

u.p.g.g.

- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981),

u.w.t.p.a.

- ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690 oraz z 2012 r. poz. 405),

u.o.z.t.

ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274, z 2010 r. Nr 81, poz. 529 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. Nr 208, poz. 2023 z późn. zm.).

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA