REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i bonifikaty od opłat

Obowiązuje:
od 2011-10-09

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i bonifikaty od opłat

Za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobierane są:

- pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

- opłaty roczne,

ustalane według stawek procentowych od ceny nieruchomości gruntowej.

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej.

Pierwsza opłata za nieruchomości zbywane w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 oraz w art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, może być rozłożona na raty.

Maksymalny okres spłaty rat wynosi 10 lat. Niespłacona część należności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, a rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu lub województwa, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie innej stopy procentowej.

Warunki ustalania opłat rocznych zależne od celu na jaki została oddana nieruchomość gruntowa, określonego w umowie

Stawki procentowe opłat obliczane od ceny nieruchomości gruntowej oraz bonifikaty od opłat

Cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej

0,3%

Nieruchomości przeznaczone pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych

Nieruchomości przeznaczone na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową

Na cele rolne

1%

Na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową

Nieruchomości przeznaczone na działalność turystyczną

2%

Pozostałe nieruchomości

3%

Stawka może być podwyższona zarządzeniem wojewody w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub uchwałą odpowiedniej rady lub sejmiku w stosunku do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Podwyższenie stawki procentowej w tym trybie może nastąpić tylko przed oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

Właściwy organ może udzielić bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku. Bonifikaty te można stosować również do nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Według zasad i stawek określonych odpowiednio w zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku.

Opłaty pierwsze oraz opłaty roczne za pozostałe nieruchomości (stawka 3%) obniża się obligatoryjnie jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.

Bonifikata ustawowa wynosi 50%.Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę.

Opłaty roczne za nieruchomości przeznaczone lub wykorzystywane na cele mieszkaniowe, mogą być obniżane, jeśli są użytkowane przez osoby, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224)

Bonifikata wynosi 50 % opłat i jest udzielana przez właściwy organ na wniosek użytkowników wieczystych

W razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste użytkownik wieczysty może być obciążony dodatkowymi opłatami rocznymi, niezależnymi od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Wysokość dodatkowej opłaty rocznej*) wynosi 10 % wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie lub decyzji. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10 % tej wartości.

Uwaga! W przypadku zbiegu praw do ww. bonifikat, stosuje się jedną bonifikatę, korzystniejszą dla nabywcy.

*) Przepisy dotyczące ustalania dodatkowej opłaty rocznej stosuje się odpowiednio do trwałego zarządu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA