REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Opłaty za czynności adwokackie

Obowiązywał:
od 2012-02-25
do 2013-02-13
Opłaty za czynności adwokackie

Zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Zasądzona opłata nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, sąd podwyższa opłaty o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, adwokat może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępowaniu egzekucyjnym - od wartości egzekwowanego roszczenia.

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
- do 500 zł 60 zł
- powyżej 500 zł do 1 500 zł 180 zł
- powyżej 1 500 zł do 5 000 zł 600 zł
- powyżej 5 000 zł do 10 000 zł 1 200 zł
- powyżej 10 000 zł do 50 000 zł 2 400 zł
- powyżej 50 000 zł do 200 000 zł 3 600 zł
- powyżej 200 000 zł 7 200 zł


Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:
- rozwód i unieważnienie małżeństwa 360 zł
- stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 240 zł
- przysposobienie 180 zł
- pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka 120 zł
- ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia 240 zł
- ubezwłasnowolnienie 240 zł
- uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego 180 zł
- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym 240 zł
- zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami 360 zł
- podział majątku wspólnego między małżonkami Stawka obliczona od wartości udziału (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)
- podział majątku wspólnego między małżonkami (w wypadku zgodnego wniosku małżonków) 50% stawki obliczonej od wartości udziału (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)

- alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka*

* opłaty te ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

60 zł


Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:
- o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 50% stawki obliczonej tak jak wg wartości przedmiotu sprawy
- o rozgraniczenie 360 zł
- dotyczących służebności 240 zł
- o naruszenie posiadania 156 zł
- o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów 120 zł
- o zniesienie współwłasności Stawka obliczona od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)
- o zniesienie współwłasności (w wypadku zgodnego wniosku uczestników) 50% stawki obliczonej od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)
- związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub zarządem rzeczą wspólną 240 zł
- o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym 50% stawki obliczonej od wartości prawa dotkniętego niezgodnością (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)


Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego:
- o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych 60 zł
- o stwierdzenie nabycia spadku 60 zł
- o stwierdzenie nabycia spadku, jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu 360 zł
- o dział spadku Stawka obliczona od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)
- o dział spadku (w wypadku działu na zgodny wniosek uczestników postępowania) 50% stawki obliczonej od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)


Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:
- opróżnienie lokalu mieszkalnego 120 zł
- wydanie nieruchomości rolnej 360 zł
- wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego Stawka obliczona od wartości sześciomiesięcznego czynszu (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)


Stawki minimalne wynoszą w sprawach:
- o uchylenie uchwały organu spółdzielni 180 zł
- o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich 360 zł
- z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie 120 zł
- o uchylenie wyroku sądu polubownego 1 200 zł
- z zakresu postępowania układowego lub upadłościowego 1 800 zł
- o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 240 zł
- egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości 50% stawki obliczonej wg wartości przedmiotu sprawy
- egzekucyjnych przy egzekucji innego rodzaju niż z nieruchomości 25% stawki obliczonej wg wartości przedmiotu sprawy
- ze skargi na czynności komornika 60 zł
- rejestracji spółki 1 200 zł
- rejestracji spółdzielni 1 800 zł
- innych rejestracji 600 zł
- zmiany w rejestrze 360 zł
- o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności 60 zł
- o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu 60 zł
- o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa 60 zł
- o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego 480 zł
- o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 600 zł
- o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 840 zł
- o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego 720 zł
- o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 840 zł
- o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy 360 zł
- o wyłączenie wspólnika 360 zł
- o rozwiązanie spółki kapitałowej 360 zł
- o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 150 zł
- o odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania
120 zł


Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:
- nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy 60 zł
- wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż dochodzone w związku z wypadkiem przy pracy 75% stawki obliczonej od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)
- inne roszczenia niemajątkowe 60 zł
- ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty 120 zł
- świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 50% stawki obliczonej od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy (tak jak wg wartości przedmiotu sprawy)


W sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego stawki minimalne wynoszą: 60 zł


Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:
- przed sądem okręgowym 50% stawki minimalnej (nie mniej niż 60 zł)
- przed sądem okręgowym (jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat) 75% stawki minimalnej (nie mniej niż 60 zł)
- przed sądem apelacyjnym 75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)
- przed sądem apelacyjnym (jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat) 100% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)


Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:
- przed sądem okręgowym 25% stawki minimalnej (nie mniej niż 60 zł)
- przed sądem okręgowym (jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat) 50% stawki minimalnej (nie mniej niż 60 zł)
- przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym 50% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)
- przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym (jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat) 75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)


Przed sądem apelacyjnym stawki minimalne za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy wynoszą: 100% odpowiednich stawek minimalnych z pierwszej instancji w sprawach z zakresu prawa pracy


Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym (jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat) 100% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej 50% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat) 75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)
- za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 50% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)
- za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym (jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej) 75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)


Stawki minimalne w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:
- za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)
- za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym (jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem) 100% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)
- za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 50% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)
- za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem) 75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)
- za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 50% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)
- za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym (jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia) 75% stawki minimalnej (nie mniej niż 120 zł)


Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:
- za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie 240 zł
- za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi 120 zł

Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:*
- dochodzeniem 180 zł
- śledztwem 300 zł


Stawki minimalne za obronę wynoszą:*
- przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym 360 zł
- przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 180 zł
- przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym 420 zł
- przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją 420 zł
- przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym 600 zł
- przed Sądem Najwyższym 600 zł


Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji:*
- w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy 360 zł
- w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy 600 zł


Stawki minimalne wynoszą:*
- za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego 360 zł
- za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym 360 zł
- za sporządzenie środka odwoławczego w wypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem 360 zł


Stawki minimalne za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego wynoszą: * 120 zł


*Stawki te stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

Stawki minimalne za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wynoszą:**

**nie stosuje się przepisu określającego stawki minimalne zależne od wartości przedmiotu sprawy.

120 zł


Stawki minimalne za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym wynoszą:
- w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary 180 zł
- w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary 180 zł
- w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia 120 zł
- za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających 120 zł
- za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania 120 zł
- za prowadzenie sprawy o ułaskawienie 240 zł
- za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym 240 zł


UWAGA

W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%.

Za obronę kilku osób lub reprezentowanie kilku osób pobiera się opłatę od każdej z tych osób.

Stawki minimalne w innych sprawach

Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
1) w pierwszej instancji:
- w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna Stawka obliczona tak jak wg wartości przedmiotu sprawy
- za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego 600 zł
- w innej sprawie 240 zł
2) w drugiej instancji:
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 75% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120 zł)
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat) 100% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120 zł)
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej 50% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120 zł)
- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji) 75% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120 zł)
- za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 50% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120 zł)
- za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji) 75% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120 zł)
- w postępowaniu zażaleniowym 120 zł
Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem antymonopolowym w sprawach:
1) z zakresu ochrony konkurencji 360 zł
2) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 360 zł
3) z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego 360 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA