REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Opłaty za czynności rzeczników patentowych

Obowiązywał:
od 2004-02-20
do 2011-04-11
Opłaty za czynności rzeczników patentowych

Stawki minimalne w sprawach cywilnych

Stawka minimalna wynosi przy wartości przedmiotu sprawy:

- do 500 zł

60 zł

- powyżej 500 zł do 1 500 zł

180 zł

- powyżej 1 500 zł do 5 000 zł

600 zł

- powyżej 5 000 zł do 10 000 zł

1 200 zł

- powyżej 10 000 zł do 50 000 zł

2 400 zł

- powyżej 50 000 zł do 200 000 zł

3 600 zł

- powyżej 200 000 zł

7 200 złStawka minimalna wynosi w sprawach o:

- ustalenie autorstwa projektu wynalazczego

400 zł

- ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

500 zł

- naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

700 zł

- stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego albo utraty prawa używania oznaczenia geograficznego

600 zł

- przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

700 złStawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym wynosi:

- przed sądem okręgowym

50% stawki minimalnej

- przed sądem okręgowym (jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy)

75% stawki minimalnej

- przed sądem apelacyjnym

75% stawki minimalnej

- przed sądem apelacyjnym (jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy)

100% stawki minimalnej

Stawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym wynosi:

- przed sądem okręgowym

25% stawki minimalnej

- przed sądem okręgowym (jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy)

50% stawki minimalnej

- przed sądem apelacyjnym lub Sądem Najwyższym

50% stawki minimalnej

- przed sądem apelacyjnym lub Sądem Najwyższym (jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy)

75% stawki minimalnej

Stawka minimalna w postępowaniu kasacyjnym wynosi:

- za sporządzenie i wniesienie kasacji

50% stawki minimalnej

- za sporządzenie i wniesienie kasacji (jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy)

75% stawki minimalnej


Stawki minimalne w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym

Stawka minimalna wynosi w sprawach o:

- unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

1 600 zł

- unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez upoważnionego za bezzasadny

1 600 zł

- unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez upoważnionego za bezzasadny (jeżeli sprzeciw złożył ten sam rzecznik patentowy)

1 200 zł

- stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

900 zł

- udzielenie licencji przymusowej lub zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej

1 000 zł

- stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego

500 zł

- stawka minimalna za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w wyniku orzeczenia sądu administracyjnego

50% stawki minimalnej

- stawka minimalna za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w wyniku orzeczenia sądu administracyjnego (jeżeli poprzednio sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy)

75% stawki minimalnej


Stawki minimalne w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym przed Urzędem Patentowym

Stawka minimalna wynosi w sprawach o:

1) udzielenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

600 zł

2) wniesienie sprzeciwu

400 zł

3) ponowne rozpatrzenie sprawy:

a) zakończonej decyzją

1 000 zł

b) zakończonej postanowieniem dotyczącym:

- jednolitości zgłoszenia lub pierwszeństwa

800 zł

- zmian w dokumentach zgłoszenia

600 zł

- zwolnienia z opłaty

200 zł

- innego rozstrzygnięcia

400 zł

a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy

zwiększenie o 25% stawki minimalnej

4) dokonanie na wniosek wpisu w rejestrze

200 zł

Stawki minimalne za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w wyniku orzeczenia sądu administracyjnego

50% stawki minimalnej

Stawki minimalne za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w wyniku orzeczenia sądu administracyjnego (jeżeli poprzednio nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy)

75% stawki minimalnej


Stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Stawka minimalna w postępowaniu pierwszej instancji:

Stawka minimalna w postępowaniu pierwszej instancji za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego

600 zł

Stawki minimalne w postępowaniu w drugiej instancji wynoszą:

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

75% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120zł)

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy)

100% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120zł)

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

50% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120zł)

- za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (jeżeli nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy w drugiej instancji)

75% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120zł)

- za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

50% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120zł)

- za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam rzecznik patentowy, nie sporządził i nie wniósł kasacji)

75% stawki minimalnej w pierwszej instancji (nie mniej niż 120zł)

- w postępowaniu zażaleniowym

120 zł

Stawki minimalne za inne czynności rzeczników patentowych

Stawka minimalna za czynności związane z dokonaniem zgłoszenia wynosi:

1) za sporządzenie opisu wynalazku albo wzoru użytkowego wraz z zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi oraz ze skrótem opisu*

1 000 zł

2) za sporządzenie zgłoszenia topografii układu scalonego*

800 zł

3) za sporządzenie opisu wzoru przemysłowego*, a dodatkowo za każdą dodatkową odmianę wzoru zawartą w zgłoszeniu *

400 zł 100 zł

4) za sporządzenie wykazu towarów do zgłoszenia znaku towarowego, za każdą klasę*

150 zł

5) za sporządzenie opisu znaku towarowego*

250 zł

6) za opracowanie regulaminu znaku towarowego*

600 zł

7) za sporządzenie zgłoszenia oznaczenia geograficznego*

1 200 zł

8) za sporządzenie rysunków wymaganych dla zgłoszenia, od każdego odrębnego arkusza*

80 zł

* stawki obejmują uzupełnienie zgłoszenia i usunięcie wskazanych przez Urząd Patentowy braków i usterek w dokumentach, jeżeli uzupełnienia i usunięcia dokonywał ten sam rzecznik patentowy prowadzący sprawę.

Stawki minimalne za dokonanie zmian w dokumentach

50% stawek określonych powyżej

Stawki minimalne za dokonanie zmian w dokumentach (jeżeli sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy)

75% stawek określonych powyżejStawka minimalna za sporządzenie stanowiska wobec zarzutów Urzędu Patentowego w sprawie braku warunków do udzielenia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

500 zł

Stawka minimalna za sporządzenie stanowiska wobec zarzutów Urzędu Patentowego w sprawie braku warunków do udzielenia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (jeżeli sprawę prowadził ten sam rzecznik patentowy)

250 złStawki minimalne za czynności związane z dokonaniem zgłoszenia oraz za sporządzenie stanowiska wobec zarzutów Urzędu Patentowego (określone w dwóch powyższych tabelach) ulegają podwyższeniu o 30% w przypadku sporządzenia dokumentów w języku obcym lub w oparciu o dokumenty w języku obcym.

Stawka minimalna za inne czynności rzecznika patentowego wynosi:

1) za opracowanie umowy dotyczącej prawa własności przemysłowej

600 zł

2) za przeprowadzenie poszukiwań w zbiorach literatury lub w bazach i rejestrach praw własności przemysłowej albo studiowanie materiałów związanych z prowadzeniem sprawy, za każdą pełną godzinę pracy:

a) w przypadku źródeł wyłącznie w języku polskim

b) w przypadku źródeł różnojęzycznych

Stawki te nie dotyczą czynności podejmowanych przez rzecznika patentowego w celu dokonania zgłoszenia.

80 zł

150 zł

3) za dozorowanie opłat okresowych za każdy okres ochronny

300 złDodatkowe informacje:

Opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy lub orzeczenia przez Urząd Patentowy kosztów zastępstwa nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, niezależnie od wysokości tych opłat ustalonych w umowie pomiędzy rzecznikiem patentowym a klientem. Sąd lub Urząd Patentowy może przyznać opłaty wyższe, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy rzecznika patentowego; nie mogą być one jednak wyższe niż sześciokrotność stawki minimalnej.

Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy rzecznika patentowego.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, rzecznik patentowy może ustalić stawkę niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

Określone powyżej opłaty nie obejmują zwrotu wydatków poniesionych przez rzecznika patentowego, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2076 z późn. zm.).

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA