REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Ulgi i odliczenia od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Obowiązywał:
od 2006-01-01
do 2006-12-31
Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2006 r.

Odliczenia od dochodu

Lp.
Ulga z tytułu poniesienia
wydatków
Maksymalna kwota ulg możliwa do odliczenia
od dochodu
Formuła ulgi, udokumentowanie
wydatków
1
Wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki)
udzielonego podatnikowi po
1 stycznia 2002 r. przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek) na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
1) budową budynku mieszkalnego albo
2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego


(art.26 b ust. 1 ustawy o p.d.o.f.; (art.11 ustawy o zmianie p.d.o.f. (Dz.U. z 2003 r. Nr 202 , poz.1956).

Faktycznie zapłacone odsetki od kredytu (pożyczki), jedynie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza limitu dużej ulgi budowlanej (w 2006 r. - 189 000 zł). ustalonej w roku zakończenia inwestycji.
Odliczeniu podlegają odsetki za cały okres ich spłacania.

Z ulgi tej mogą korzystać tylko osoby, które nie korzystały z odliczeń wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe na dotychczasowych zasadach.

Adresatami tej ulgi są także podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Warunek zakończenia inwestycji w ciągu trzech lat od końca roku, w którym uzyskano pozwolenie na budowę, będzie się odnosił wyłącznie do pkt 1 i 4, natomiast ten warunek nie będzie obowiązywał w stosunku do inwestycji realizowanych przez spółdzielnie i deweloperów ( dotyczy pkt 2 i 3).

Możliwość skorzystania z odliczenia mają podatnicy, którzy w latach 2002-2003 zakończyli inwestycję, a nie skorzystali z odliczenia, gdyż ich inwestycja mieszkaniowa trwała dłużej niż trzy lata i którzy począwszy od
1 stycznia 2004 r. spełniają wszystkie warunki określone w art. 26b ustawy o p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r.

Podatnikom przysługuje prawo odliczenia od dochodu uzyskanego w latach 2004-2005, oprócz wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu poniesionych w latach 2004-2005, również odsetek zapłaconych w latach 2002-2003, od części kredytu, która nie przekracza kwoty 189 000 zł.
2
Wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii


(art.26 c ust. 1 ustawy o p.d.o.f.; art.21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej -Dz.U. Nr 179, poz.1484).

Odliczenia nie mogą przekroczyć:

50% poniesionych wydatków dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, albo

30% poniesionych wydatków dla pozostałych przedsiębiorców.

Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.
3
Wydatki poniesione przez podatnika na działalność klubów sportowych


(art.26d ust. 1 ustawy o p.d.o.f.; art.60 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym - Dz.U. Nr 155, poz.1298).l

10 % własnego dochodu podatnika
Od podstawy opodatkowania odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów.
4
Darowizny przekazane na cele m.in.:

a) pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, ochrony praw kobiet, nauki, edukacji, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony zwierząt, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, działań na rzecz integracji europejskiej, finansowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego

W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Ulgą objęte są darowizny na rzecz organizacji pozarządowych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające dla osiągnięcia zysku, innych osób prawnych i jednostek, w tym fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotyczy to darowizn na rzecz prowadzących taką działalność osób prawnych i jednostek Kościoła katolickiego i innych Kościołów działających na podstawie ustaw o stosunku państwa do poszczególnych Kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku darowizn pieniężnych warunkiem odliczenia jest udokumentowanie darowizny dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego.

Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Jednocześnie odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu
Darowizny odliczane na podstawie odrębnych ustaw nie uważa się wpłat, o które zmniejsza się podatek na rzecz organizacji pożytku publicznego lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

Darowizny kościelne odliczane bez limitu należy dokumentować dowodem wpłaty na konto obdarowanej kościelnej osoby prawnej.
b) na cele kultu religijnego


(art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o p.d.o.f - dodany ust. 6b i 6c -. Dz.U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2619); (art. 26 ust 6a, 6b i 6c ustawy o p.d.o.p - Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199)
W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn na cele wymienione w pkt a i b nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, jeżeli jednocześnie zajmują się wytwarzaniem wyrobów akcyzowych.
5
Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne


(art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o p.d.o.f.), w tym wydatki:

W wysokości faktycznie poniesionych wydatków z wyjątkiem niżej podanych limitów:

Warunkiem korzystania z tych odliczeń jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ, a w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez lekarza specjalistę lub właściwą przychodnię specjalistyczną społecznej służby zdrowia, oświadczenie pisemne o posiadaniu psa, dowód poniesienia wydatków.
Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Odliczenia stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł.

1) na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa,
w kwocie 2280 zł
rocznie
2) na utrzymanie psa przewodnika przez osobę niewidomą I lub II grupy inwalidztwa,
w kwocie 2280 zł
rocznie
3) z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
w kwocie 2280 zł
rocznie
4) na zakup leków
różnica między kwotą wydaną a kwotą 100 zł miesięcznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
6
Składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.):
a) zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika; podstawę opodatkowania można także pomniejszyć o składki zapłacone za osoby z nim współpracujące,
b) potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.


(art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o p.d.o.f.)

W wysokości faktycznie poniesionej
Dowód wpłaty składki.
Odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód(przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52,i 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

7
Dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń,

które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli kwoty te nie zostały potrącone przez płatnika

(art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o p.d.o.f
Faktycznie poniesione wydatki
Dokument stwierdzający zwrot świadczenia. Kwota zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, przekraczająca kwotę dochodu podatnika, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych, kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.

8
Wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika

(art.26 ust.1 ustawy o p.d.o.f (dodany pkt 6a - Dz.U. 2004 r. Nr 263, poz. 2619).
W wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł
Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Archiwum

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA