REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Odliczenia od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2022 r.

Obowiązywał:
od 2022-01-01
do 2022-12-31

Odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2022 r.

ODLICZENIA OD DOCHODU*

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy) obejmująca wydatki poniesione na:
a) cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy
wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym
b) zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie
c) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy
inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu
ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
do 2.280 zł
d) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie
o rehabilitacji zawodowej
do 2.280 zł
e) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność
(współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika
mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną
albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło
16. roku życia
do 2.280 zł
f) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne do 2.280 zł

2.

Darowizny przekazane na:  
a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
b) cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
c) cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy)

kwota odpowiadająca wysokości iloczynu kwoty rekompensaty
określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11
ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi
lub jej składników nie więcej jednak niż kwota
stanowiąca 6% dochodu

cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

3.

Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy)

wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł

4.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy) wpłaty dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776); w 2022 r. limit wpłat na IKZE wynosi 7106,40 zł

5.

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
(przepisy ustaw o stosunku państwa do poszczególnych
związków wyznaniowych)
w wysokości dokonanej darowizny

6.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga odsetkowa (art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 374 290 zł.

7.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na działalność badawczo-
rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane), wymienione
w art. 26e ust. 2 i 3 updof. Odliczenie nie może przekroczyć
odpowiednio 100% i 200% kosztów kwalifikowanych
(patrz art. 26e ust. 7 updof).

8.

Ulga termomodernizacyjna (art. 26h updof)

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na materiały budowlane,
urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego. Odliczenie nie może
przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych
przedsięwzięć.

9.

Ulga na terminal

Wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego będą zaliczane w 100% do kosztów uzyskania przychodów i ponownie odliczane od dochodu w ramach ulgi podatkowej

10.

Ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę

Przedsiębiorcy, oprócz możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na wspieranie nauki, edukacji, kultury i sportu do kosztów uzyskania przychodów, zyskają prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% tych wydatków. Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Przedsiębiorca będzie dokonywał odliczenia w zeznaniu rocznym.

11.

Ulga na prototyp

Ulga dostępna dla przedsiębiorców, którzy opracują nowy produkt, dotychczas niefunkcjonujący na rynku. Z tytułu ulgi na prototyp przedsiębiorcy zyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowe 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie, nie więcej jednak niż 10% dochodu. Odliczenia mają dokonywać w zeznaniu rocznym. Okres odliczenia ulgi na prototyp wyniesie do 6 lat.

12.

Ulga na ekspansję

Ulga dostępna dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Ma objąć wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na zwiększenie sprzedaży wytworzonych przez niego produktów, takie jak np. wydatki na uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji. Dzięki uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone przez przedsiębiorców dwukrotnie, tj. raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi do kwoty 1 mln zł. Odliczenia przedsiębiorca ma dokonywać w zeznaniu rocznym.

13.

Ulga na robotyzację

Ulga będzie dostępna dla przedsiębiorców, którzy poniosą wydatki na robotyzację. Do tego rodzaju wydatków mają być zaliczane m.in. wydatki na zakup i instalację robota przemysłowego. Dzięki tej uldze przedsiębiorcy, oprócz możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na robotyzację do kosztów uzyskania przychodów, mają również zyskać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% takich wydatków. Kwota odliczenia nie będzie jednak mogła przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Odliczenia przedsiębiorca ma dokonywać w zeznaniu rocznym.

14.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Przedsiębiorca zyska możliwość pomniejszania zaliczek potrącanych z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, a także umów z przeniesieniem praw autorskich o koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi B+R.

Archiwum

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA