REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Kasy rejestrujące

Obowiązywał:
od 2007-07-01
do 2007-09-30

Kasy rejestrujące

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 804) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

- do 31 grudnia 2007 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w tabeli:

WYKAZ SPRZEDAŻY ZWOLNIONEJ Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

Poz.

Symbol PKWiU*)

Nazwa towaru, usługi (czynności)

I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług

1
ex 01.4
Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem:
1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi;
2) usług ślusarskich i kowalskich
2
40
Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda
3
41
Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody
4
55.23.11
Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci
5
ex 55.23.15
Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych
6
ex 60.21.2
Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
7
ex 60.21.42
Przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
8
60.23.13
Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej
9
ex 63.12.14
Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia
10
ex 63.21.10-00.10
Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność
11
ex 63.21.21-00.10
Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność
12
ex 64.1
Usługi pocztowe i kurierskie z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie
13
64.2
Usługi telekomunikacyjne
14
65-67
Usługi pośrednictwa finansowego
15
70.2
Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek
16
70.3
Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie
17
74.1
Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
18
ex 74.2
Usługi architektoniczne i inżynierskie - wyłącznie usługi rzeczoznawstwa
19
74.5
Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu
20
74.6
Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
21
74.7
Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów
22
ex 74.83
Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych
23
ex 74.84
Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów
24
75
Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
25
80
Usługi w zakresie edukacji
26
85
Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
27
90.0
Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne
28
91
Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
29
ex 92
Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach
30
93.03
Usługi pogrzebowe i pokrewne
31
ex 93.05
Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w zakresie usług schronisk dla zwierząt
32
95
Usługi świadczone w gospodarstwach domowych
33
99
Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

34


Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
35


Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:1)
1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są m.in. dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2006 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 202)
36


Dostawa nieruchomości
37


Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła1),3)
38


Świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła1)
39


Dzierżawa gruntów oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
40


Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia1)
41


Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:1)
1) w bilonie lub banknotach lub
2) w innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła
42


Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego - również przez drużyny konduktorskie
43


Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów
44


Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła1)
45


Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy
46


Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

Objaśnienia do tabeli:

ex - dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

*) Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 89, poz. 844 - w brzmieniu obowiązującym na dzień wejścia w życie ustawy.

1) Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 lipca 2007 r.

2) Dotyczy również podatników rozpoczynających w drugiej połowie 2007 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca roku 2007 podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 35 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2007 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług -10.

3) W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.


Do dnia 30 września 2007 r. - czynności objęte do dnia 30 czerwca 2007 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 51, poz. 375, Nr 60, poz. 431 oraz Nr 243, poz. 1768), niewymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 115, poz. 804).

Te czynności to:

- usługi wspomagające transport drogowy pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 63.21.25);

- usługi naukowo - badawcze (PKWiU 73);

- usługi w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.30);

- usługi reklamowe, z wyłączeniem usług związanych z organizacją reklamy handlowej oraz informacji handlowej i usługowej (PKWiU ex 74.4);

- usługi związane z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych i podobnych (PKWiU 74.82.10-00.50);

- usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (PKWiU 93.04.10);

- usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyjątkiem wykonywanych przez schroniska dla zwierząt (PKWiU 93.05).


Do dnia 31 grudnia 2007 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestujących (Dz.U. Nr 51, poz. 375 z późn. zm.), jeżeli w pierwszym półroczu 2007 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) był wyższy niż 70 %.

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy:

- licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie prowadzenia sprzedaży w 2007 r., jeżeli w okresie tym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-33 tabeli, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług był równy lub niższy niż 70% - w przypadku podatników kontynuujących działalność lub rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2007 r.; w obrotach ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, uwzględnia się również obroty ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania do dnia 30 września 2007 r., wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestujących (Dz.U. Nr 51, poz. 375 z późn. zm.), i niewymienionej w tabeli;

- licząc od dnia 31 grudnia 2007 r. - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2007 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-33 tabeli, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie do końca 2007 r. równy lub niższy niż 70%.

2) podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:

a) w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w lp. 3, 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,

b) w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a

- jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

Podatnicy, o których mowa w niniejszym punkcie, w przypadku:

- zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie lub

- niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym mowa w lit. a

tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2007 r. kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł - z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

3) podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiło w trakcie 2007 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

4) podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 30 czerwca 2007 r., o której mowa w poz. 1-33 tabeli, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług planowanych do zrealizowania do końca 2007 r. - będzie wyższy niż 70 %.

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy:

- licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie prowadzenia sprzedaży w 2007 r., jeżeli w okresie tym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-33 tabeli, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług był równy lub niższy niż 70% - w przypadku podatników kontynuujących działalność lub rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2007 r.; w obrotach ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, uwzględnia się również obroty ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania do dnia 30 września 2007 r., wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestujących (Dz.U. Nr 51, poz. 375 z późn. zm.), i niewymienionej w tabeli;

- licząc od dnia 31 grudnia 2007 r. - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2007 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-33 tabeli, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie do końca 2007 r. równy lub niższy niż 70%.

Zwolnień, o których mowa w punktach 1, 2, 3 i 4 nie stosuje się do:

a) podatników, którzy przed dniem 1 lipca 2007 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem lit. b);

b) podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 30 czerwca 2007 r., w związku z zaistniałymi do dnia 30 czerwca 2007 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 30 czerwca 2007 r.


Do dnia 31 grudnia 2007 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2007 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.


Wymienionych powyżej zwolnień od obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

- do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

- przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 tabeli;

- przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

- przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

- przy dostawie:

a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),

b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

- przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług;

- przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 116, poz.804).

Archiwum

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA