REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Kasy rejestrujące

Obowiązywał:
od 2008-11-01
do 2008-12-31
Kasy rejestrujące

Obowiązują od 1 listopada 2008 r.

Do 31 grudnia 2008 r. zwolniona z obowiązku ewidencjonowania jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 113, poz. 720). Przedstawia je poniższa tabela:

WYKAZ SPRZEDAŻY ZWOLNIONEJ Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

Poz.

Symbol PKWiU1)

Nazwa towaru, usługi (czynności)

I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług

1

ex 01.4

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem:

1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi;

2) usług ślusarskich i kowalskich

2

40

Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda

3

41

Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody

4

55.23.11

Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci

5

ex 55.23.15

Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

6

ex 60.21.2

Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

7

ex 60.21.42

Przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

8

60.23.13

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej

9

ex 63.12.14

Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

10

ex 63.21.10-00.10

Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność

11

ex 63.21.21-00.10

Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność

12

ex 64.1

Usługi pocztowe i kurierskie z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

13

64.2

Usługi telekomunikacyjne

14

65-67

Usługi pośrednictwa finansowego

15

ex 70.2

Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

16

ex 70.3

Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

17

74.1

Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

18

ex 74.2

Usługi architektoniczne i inżynierskie - wyłącznie usługi rzeczoznawstwa - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

19

ex 74.5

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

20

ex 74.6

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

21

74.7

Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów

22

ex 74.83

Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych

23

ex 74.84

Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą

24

75

Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

25

80

Usługi w zakresie edukacji

26

85

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

27

90.0

Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne

28

91

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

29

ex 92

Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach

30

93.03

Usługi pogrzebowe i pokrewne

31

ex 93.05

Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w zakresie usług schronisk dla zwierząt

32

95

Usługi świadczone w gospodarstwach domowych

33

99

Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

34


Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali 2)

35


Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 2)

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę;

2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2007 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20 3)

36


Dostawa nieruchomości

37


Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła 2), 4)

38


Świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 2)

39


Dzierżawa gruntów oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

40


Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia 2)

41


Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność: 2)

1) w bilonie lub banknotach, lub

2) w innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

42


Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego - również przez drużyny konduktorskie

43


Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

44


Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 2)

45


Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

46


Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

Objaśnienia do tabeli:

ex - dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

1) Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 89, poz. 844, z późn. zm. - w brzmieniu obowiązującym na dzień wejścia w życie ustawy.

2) Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 lipca 2008 r.

3) Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2008 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca roku 2008 podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 35 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2008 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10.

4) W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.


Do dnia 31 grudnia 2008 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 245, poz. 1807), jeżeli w pierwszym półroczu 2008 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) był wyższy niż 70 %.

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy:

- licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie prowadzenia sprzedaży w 2008 r., jeżeli w okresie tym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, której dotyczą poz. 1-33 tabeli, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług był równy lub niższy niż 70% - w przypadku podatników kontynuujących działalność lub rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2008 r.; w obrotach ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania uwzględnia się również obroty ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 października 2008 r., wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 245, poz. 1807), i której nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 tabeli;

- licząc od dnia 31 grudnia 2008 r. - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2008 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, której dotyczą poz. 1-33 tabeli, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie do końca 2008 r. równy lub niższy niż 70%.

2) podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:

a) w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w lp. 3, 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1 i 2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,

b) w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a

- jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

Podatnicy, o których mowa w niniejszym punkcie, w przypadku:

- zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie lub

- niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym mowa w lit. a

tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2008 r. kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł - z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

3) podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiło w trakcie 2008 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

4) podatników rozpoczynających po dniu 30 czerwca 2008 r. sprzedaż, której dotyczy poz. 1-33 tabeli, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług planowanych do zrealizowania do końca 2008 r. - będzie wyższy niż 70 %.

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy:

- licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie prowadzenia sprzedaży w 2008 r., jeżeli w okresie tym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, której dotyczą poz. 1-33 tabeli, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług był równy lub niższy niż 70% - w przypadku podatników kontynuujących działalność lub rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2008 r.; w obrotach ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania uwzględnia się również obroty ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 października 2008 r., wymienionej w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 245, poz. 1807), i której nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 tabeli;

- licząc od dnia 31 grudnia 2008 r. - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2008 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, której dotyczą poz. 1-33 tabeli, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie do końca 2008 r. równy lub niższy niż 70%.

Zwolnień, o których mowa w punktach 1, 2, 3 i 4 nie stosuje się do:

a) podatników, którzy przed dniem 1 lipca 2008 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

b) podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 30 czerwca 2008 r., w związku z zaistniałymi do dnia 30 czerwca 2008 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 30 czerwca 2008 r.

Do podatników, o których mowa w lit. a i b stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących.


Do dnia 31 grudnia 2008 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2008 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.


Wymienionych powyżej zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

- do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

- przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 tabeli;

- przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

- przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

- przy dostawie:

a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),

b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

- przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług;

- przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;

- przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;

- przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 tabeli.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 113, poz. 720).

Archiwum

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA