Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenie przedemerytalne w pytaniach i odpowiedziach

Katarzyna Wiśniewska
Katarzyna Wiśniewska
Świadczenie przedemerytalne to pomoc finansowa dla osób o długim stażu pracy, które nie z własnej winy straciły pracę i nie mają nowego zatrudnienia. Ponadto nie spełniają jeszcze wszystkich wymogów otrzymania emerytury. Świadczenia przedemerytalne podlegają waloryzacji, tak jak emerytury i renty.

Prezentujemy państwu najczęściej zadawane pytania dotyczące świadczeń przedemerytalnych, jakie pojawiają się na naszym forum. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kwestie przechodzenia ze świadczenia na emeryturę.

Emerytura po świadczeniu przedemerytalnym

Jestem na świadczeniu przedemerytalnym. W 2007 r. w lipcu pracowałam 22 dni na umowę zlecenia, osiągając dochód brutto 336 zł, w sierpniu 2008 r. Kończę 55 lat i chcę przejść na wcześniejszą emeryturę. Czy ten rodzaj zatrudnienia nie będzie mi przeszkodą ?

Zgodnie z przepisami, kobieta urodzona po dniu 31 grudnia 1948r., która do dnia 31 grudnia 2008 r. osiągnie wiek 55 lat oraz udowodni okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 30 lat, może przejść na wcześniejszą emeryturę, jeżeli:

 • ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę była pracownikiem oraz
 • w ubezpieczeniu pracowniczym pozostawała przez co najmniej 6 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Spełnienia tych dwóch ostatnich warunków nie wymaga się od kobiety, która przez cały okres wymagany do przyznania emerytury, czyli przez 30 lat pozostawała w stosunku pracy. Jeżeli zatem była Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę, czyli inaczej ujmując była Pani pracownikiem na etacie przez co najmniej 30 lat – wówczas fakt wykonywania przez panią ostatnio umowy-zlecenia – nie powinien stanowić przeszkody w przyznaniu wcześniejszej emerytury.

Jeżeli natomiast nie legitymuje się pani 30-letnim okresem pozostawania w stosunku pracy – wówczas to ostatnie zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenia, uniemożliwi przyznanie wcześniejszej emerytury, ponieważ nie zostaną spełnione warunki wymienione wyżej dwa warunki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Istotne jest również to, że przy ustalaniu ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu, o których mowa w 2 punkcie – uwzględnia się kolejne miesiące podlegania ubezpieczeniu, co oznacza, że między tymi miesiącami mogą występować przerwy np. spowodowane pobieraniem świadczenia przedemerytalnego.

Zatem być może, warunek posiadania 6-miesięcznego okresu ubezpieczenia pracowniczego w ostatnich 24 miesiącach ubezpieczenia, przy ustalaniu których wyłączymy okres pobierania świadczenia przedemerytalnego – w Pani przypadku jest spełniony. Wówczas, aby otrzymać prawo do wcześniejszej emerytury musiałaby pani podjąć pracę na etacie tylko w celu spełnienia warunku pozostawania w ubezpieczeniu pracowniczym - ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę.

Należy również zaznaczyć, że prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje tym osobom, które nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo wraz z wnioskiem o emeryturę złożą również wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w tym funduszu, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Zobacz: Czym jest zasiłek przedemerytalny

Podstawa prawna: Art. 46 w związku z art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Sposób obliczenia emerytury po świadczeniu przedemerytalnym

W tym roku idę na zasiłek przedemerytalny i po 6 miesiącach na świadczenie przedemerytalne. W ZUS nie umieją mi odpowiedzieć ,czy w przyszłości będę miał liczoną emeryturę według starych czy nowych zasad. Jestem rocznik 1952 r. W art. 21 ust. 3 ustawy emerytalnej z 17 grudnia 1998 r. mówi się o ustalaniu według art. 15 czyli starych zasad.

Jeżeli Pan nie ma możliwości przejścia na wcześniejsza emeryturę w wieku 60 lat, która jest przyznawana np. z tytułu posiadania okresów pracy w szczególnych warunkach (bo takiej pracy Pan nie wykonywał) – wówczas będzie Pan mógł otrzymać emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Wynosi ona dla mężczyzn wynosi 65 lat. Jest to emerytura ustalana według nowych zasad. Wiek ten osiągnie pan w 2017 r. Prawo do „nowej” emerytury nie jest uzależnione tak jak w przypadku obecnie przyznawanych emerytur – od udowodnienia określonego minimalnego okresu ubezpieczenia. Emerytura ta zostanie również wyliczona według nowych zasad, które nie mają związku z przywołanymi przez Pana art. 15 i 21 ust. 3 ustawy emerytalnej.

Podstawą jej obliczenia będzie zwaloryzowana kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, zgromadzona na koncie każdego ubezpieczonego, za okres od 1 stycznia 1999 r. Kwota ta zostanie powiększona o zwaloryzowany kapitał początkowy. Emerytura stanowić będzie równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia zgromadzonej na koncie kwoty przez tzw. średnie dalsze trwanie życia (ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) dla osób w wieku równym wiekowi, w jakim ubezpieczony przechodzi na emeryturę.

Podstawa prawa: Art. 24, 25 i 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie przedemerytalne – termin złożenia wniosku o emeryturę

Pobierałam świadczenie przedemerytalne przez okres 3 lat. Czy jestem zobowiązana do złożenia wniosku z chwilą nabycia praw do pełnej emerytury? Nadmieniam, że ZUS posiada całą dokumentację w której zawarty jest termin określający nabycie tych praw.

Przepisy art. 4 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych stanowią, że prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje w dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat.

W takim przypadku ZUS zobowiązany jest do wszczęcia, z urzędu, postępowania o przyznanie emerytury. Postępowanie o przyznanie emerytury powinno być wszczęte w terminie dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym uprawniony osiągnie wiek emerytalny.

Do zainteresowanego zostanie wysłany formularz wniosku o emeryturę ZUS Rp-1 wraz z informacją o wstrzymaniu wypłaty świadczenia przedemerytalnego od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. W informacji tej zostanie wyznaczony termin do złożenie wniosku, który powinien być późniejszy niż miesiąc, w którym zostanie osiągnięty wiek emerytalny.

Zainteresowany ewentualnie zostanie też poinformowany o konieczności przedłożenia brakujących dokumentów, wymaganych do ustalenia podstawy wymiaru emerytury np. zaświadczenia o zarobkach.

Wobec powyższego w Pani przypadku prawo do świadczenia przedemerytalnego ustanie z dniem osiągnięcia przez panią wieku 60 lat. Jednakże, aby ZUS mógł przyznać Pani prawo do emerytury w związku z osiągnięciem tego wieku, w tej sprawie powinna Pani zgłosić stosowny wniosek, którego formularz celem wypełnienia i podpisania - jak wyżej określono – zostanie przesłany pani przez organ rentowy.

W myśl bowiem przepisów art. 116 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej.

Podstawa prawna: Art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,

Art. 116 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Własna działalność gospodarcza a świadczenie przedemerytalne

Mam 59 lat, 42 lata okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 10 lat pierwszych na etacie w zakładzie państwowym. Aktualnie prowadzę działalność gospodarczą (od 1984 r.) oraz jestem zatrudniona na cały etat od 1.01.2008 r. u innego pracodawcy. W dniu 31.06.2008r jestem zmuszona zakończyć działalność (wygasa umowa najmu lokalu), a drugi pracodawca nie przedłuży ze mną umowy od 1.07.2008 r. Czy w takim przypadku mogę liczyć na świadczenie przedemerytalne ?

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, może ubiegać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Musi jednak spełnić wymagane do przyznania tego świadczenia warunki, które określają przepisy ustawy z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.

Zgodnie z przepisami tej ustawy jednym z warunków przyznania świadczenia przedemerytalnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest ogłoszenie upadłości tej działalności.

Ponadto wymaga się, aby do dnia ogłoszenia upadłości działalność była prowadzona nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące. Za ten okres muszą być opłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto do dnia ogłoszenia upadłości kobieta ukończy 56 lat i posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący 20 lat.

Jak wynika z powyższego jednym z warunków przyznania świadczenia jest ogłoszenie upadłości prowadzonej działalności. Oznacza to, że do wniosku o świadczenie należy dołączyć postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości.

Samo zaprzestanie prowadzenia działalności lub jej likwidacja czy też wykreślenie z ewidencji działalności wpisu o podjęciu takiej działalności jest niewystarczające do przyznania świadczenia.

Z przekazanych w pytaniu informacji wynika jednak, że nie musi Pani starać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Natomiast może Pani ubiegać się o przyznanie wcześniejszej emerytury przewidzianej dla pracowników, ponieważ ukończyła Pani 55 lat oraz posiada wymagany na prawo do emerytury staż pracy wynoszący co najmniej 30 lat. Jest Pani zatrudniona na etacie, czyli spełnia również warunek pozostawania ostatnio w ubezpieczeniu pracowniczym.

Pracuje pani od 1.01.2008 r. – zatem z końcem czerwca spełni pani również warunek posiadania co najmniej 6 miesięcznego okresu pracy na etacie w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Zobacz: Jakie dokumenty należy złożyć by uzyskać zasiłek przedemerytalny

Podstawa prawna: Art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,

Art. 46 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie przedemerytalne

Witam, mam 49 lat i 30 lat pracy + 5 lat w gospodarstwie rolnym. Dostałam 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy, czy mogę starać się o zasiłek przedemerytalny?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że świadczenia takie jak zasiłek przedemerytalny nie są już przyznawane już od 1.01.2002r. Od tej daty zamiast zasiłków przyznawane są świadczenia przedemerytalne.

Świadczenie przedemerytalne może być przyznane wyłącznie w przypadku utraty pracy z przyczyn dotyczących zakładu np.:

 • reorganizacja,
 • likwidacja stanowiska pracy,
 • likwidacja pracodawcy.

Świadczenie to przysługuje m.in. osobie, która:

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Należy dodać, że przy ustalaniu okresu uprawniającego do świadczenia przedemerytalnego uwzględnia się te same okresy składkowe i nieskładkowe - co przy ustalaniu prawa do emerytury, a więc również okresy pracy w gospodarstwie rolnym. Okresy te jednak mogą być uwzględnione np. okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, jeżeli były wykonywane po 16 roku życia.

Z przekazanych informacji wynika, że Pani posiadając łącznie z pracą w gospodarstwie rolnym 35-letni staż pracy - mogłaby ewentualnie ubiegać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego na zasadach określonych w ostatnim punkcie. W takim przypadku jak już to wyżej określono - musi być spełniony również warunek rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Okoliczność ta, z podaniem odpowiedniej podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy, powinna być stwierdzona w świadectwie pracy.

Istotne jest również to, że świadczenie przedemerytalne może być przyznane po upływie co najmniej 6 miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • osoba nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Podstawa prawna: Art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Świadczenie przedemerytalne po rencie

Na 3 miesiące przed uzyskaniem wcześniejszej emerytury pozbawiono mnie prawa do renty, ale w ciągu 30 dni zarejestrowałam się Urzędzie Pracy. Czy przysługuje mi świadczenie przedemerytalne ? Przepracowałam 27 lat + 11 lat pobierałam rentę – bez 3 miesięcy.

Osoba, która zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, uzyska prawo do świadczenia przedemerytalnego w przypadku, gdy rentę tę pobierała nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty kobieta ukończyła co najmniej 55 lat oraz posiadała co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Z powyższego wynika, że pobierając przez ponad 5 lat rentę oraz posiadając ponad 20-letni okres pracy mogłaby Pani nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego - jednakże pod warunkiem, że do dnia utraty prawa do renty ukończyła Pani wiek 55 lat.

Ponadto należy podkreślić, że świadczenie przedemerytalne może być przyznane osobie, która:

 • przez okres co najmniej 6 miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
 • nadal jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W sprawie emerytury informuję, że kobieta urodzona po 31 grudnia 1948 r. może przejść na wcześniejszą emeryturę jeżeli do końca 2008 r. ukończy wiek 55 lat oraz będzie posiadała co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy lub 20-letni przy całkowitej niezdolności do pracy.

Niestety do tych 30 lub 20 lat – nie może być wliczony okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, który w tym przypadku jest żadnym okresem.

Aby natomiast otrzymać prawo do emerytury wymagane warunki dotyczące wieku i stażu pracy muszą być spełnione łącznie. Nie można zatem przejść na wcześniejszą emeryturę np. na 2 miesiące przed ukończeniem przez kobietę wieku 55 lat . Przepisy emerytalno-rentowe nie przewidują również w takim przypadku, drogi szczególnego wyjątku.

Zobacz serwis: Praca

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Art. 46 w związku z art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie przedemerytalne i likwidacja pracodawcy

Obecnie mam 58,5 lat. Ogółem mój staż pracy wynosi 27 lat , w tym 4 lata urlop wychowawczy. Jestem zatrudniona w zakładzie, w którym pracuję 7 miesięcy na 1/2 etatu. Z dniem 31.08.br nastąpi likwidacja mojego zakładu pracy. Czy w związku z tym mam jakąkolwiek szansę na uzyskanie jakiegokolwiek świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia.

Kobieta, która tak jak pani legitymuje się 27-letnim okresem składkowym i nieskładkowym i nie osiągnęła wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat – w przypadku utraty pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy np. likwidacja zakładu pracy – może ubiegać się jedynie o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Świadczenie to przysługuje m.in. kobiecie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat.

Jak wynika z przekazanych informacji, Pani te warunki spełnia. Należy dodać, że przy ustalaniu okresu uprawniającego do świadczenia przedemerytalnego uwzględnia się te same okresy składkowe i nieskładkowe – co przy ustalaniu prawa do emerytury.

Jednakże istotne jest również to, że świadczenie przedemerytalne może być przyznane po upływie co najmniej 6 miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • osoba nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznaje i wypłaca powiatowy urząd pracy.

Natomiast zgodnie z przepisami art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywa osoba posiadająca status bezrobotnego, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy, łącznie przez okres co najmniej 365 dni była zatrudniona (bez względu na wymiar czasu pracy) i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Jeżeli zatem spełni Pani warunki do posiadania statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku dla bezrobotnych – co nie wynika wprost z informacji przekazanych w pytaniu – wówczas będąc w wieku 58 lat i posiadając ponad 27-letni staż pracy – w przypadku utraty pracy z powodu likwidacji pracodawcy nie powinno być żadnych przeszkód w przyznaniu przez ZUS świadczenia przedemerytalnego – oczywiście po uprzednim pobieraniu przez okres co najmniej 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych.

Zobacz serwis: Emerytury

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • 501128524
  2021-09-21 08:50:15
  Zus odmowil mi swiadczeni przedemerytalnego nie spelniam jednego warunku nie do kończ opiekowalam sie mama samodzielnie to było 6 tygodni czy jest szansa że sad przyzna mi swiadczenie ja też się lecze wyslalam zaświadczenie o mojej chorobie czy sad moze wziasc to pod uwage
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Babciowe - jest pomysł na nowe świadczenie. Dla kogo 1500 zł?

Babciowe - to pomysł na nowe świadczenie. Ma wynosić 1500 zł miesięcznie. Jego wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie.

Pierwsze trzynastki dla emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą

Tradycyjnie 13. są wypłacane razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - ZUS przelewa pieniądze tak żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym. Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku jest 10 kwietnia to jeden z dni, w których seniorzy dostają swoje wypłaty. Nie muszą jednak czekać aż skończą się święta gdyż 13. trafi do nich jeszcze przed Wielkanocą. 

500 tys. podpisów pod projektem ustawy ws. refundacji procedury in vitro

Refundacja in vitro. Posłanki KO poinformowały, że zebrano pół miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro, który złożyły w czwartek w Sejmie. Podkreślały, że projekt stanowi test dla PiS, czy faktycznie chce walczyć z bezpłodnością w Polsce.

Przedterminowe wybory w Michałowie. Mieszkańcy wybiorą wójta według znowelizowanego Kodeksu wyborczego

Przedterminowe wybory wójta Michałowa zostaną przeprowadzone 7 maja – tak postanowił premier. Kandydaci mogą zgłaszać się do 12 kwietnia. Wybory zostaną przeprowadzane po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Opiekun medyczny. Kto może nim zostać? Ile zarabia?

Opiekun medyczny – kto może nim zostać? Zawód opiekuna medycznego został stworzony w 2007 z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia. To odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą – w szpitalach brakowało i brakuje pielęgniarzy, i pielęgniarek, a ludzi chorych i niesamodzielnych było i jest coraz więcej. Czym zajmuje się opiekun medyczny? Jakie kryteria należy spełnić, by nim zostać? 

Wydziedziczenie. Kiedy spadkobierca nie dostanie nic

Wydziedziczenie polega na pozbawieniu uprawnionych spadkobierców prawa do zachowku. Spadkodawca może to zrobić, ale jego swoboda w tym zakresie jest ograniczona przepisami Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę? Jak dokonuje się wydziedziczenia? Jakie są skutki wydziedziczenia?

Ubrania w sklepach coraz gorszej jakości? Polacy narzekają

Polacy narzekają na jakość ubrań. Prawie połowa badanych konsumentów skarży się, że ubrania, kupowane w sklepach w ostatnich 6-12 miesiącach, są produkowane z coraz to gorszych materiałów. Według znawców tematu, problemy zaczęły się już podczas pandemii, gdy zostały zaburzone łańcuchy dostaw. Do tego doszła wysoka inflacja. Widać również, że gorszą jakość wymusza polityka klimatyczna. Jak dodają eksperci, powrót do wysokogatunkowych towarów może być dość trudny i trwać długo, bo producentom cała ta sytuacja jest raczej na rękę.

Wybory parlamentarne. Pierwsze propozycje daty

Termin 15 października jest bardzo dobry – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwą datę wyborów parlamentarnych. 

Nowelizacja Prawa o notariacie. Minister zaprowadzi dyscyplinę wśród notariuszy

Kolejna nowelizacja Prawa o notariacie niebawem trafi do Sejmu. Resort sprawiedliwości chce zwiększyć kontrolę nad notariatem. Twierdzi jednak, że w porównaniu z projektem nowelizacji odrzuconej przez Sejm w grudniu złagodzono propozycje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszania notariuszy. 

Ile można dorobić do emerytury lub renty od 1 marca 2023 r.? Kogo dotyczą limity?

Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od 1 marca 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej. Limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60 a mężczyźni 65 lat, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

Czy spotkania w pracy to strata czasu? BADANIE

Spotkania w pracy. Prawie połowa Polaków podczas spotkań w pracy zajmuje się czymś innym, a 27% w ogóle nie widzi ich sensu. Nie znaczy to jednak, że wyjątkowo nie cierpią spotkań — 62% przyznaje, że je lubi. Z drugiej strony ⅓ sądzi, że są one stresujące (w tym ponad połowa najmłodszych badanych) i nudne, a 23%, że są przez nie mniej produktywni.

WIRON. Czy wiązać z nim nadzieje?

O tym, że wskaźnik WIRON nie zmieni wiele w wysokości rat kredytów hipotecznych, pisaliśmy już w połowie lutego. Dziś na ten temat piszą kolejne media. Bańka oczekiwań całkowicie pękła, gdy o przejściu z indeksu WIBOR na WIRON wypowiedział się sam premier. Przyznał, że przeliczył się co do tej zmiany i doradził, aby nie wiązać z nią zbytnio nadziei. Jak powiedział - to nie będzie żaden “game changer”.

UODO nałożył administracyjną karę pieniężną na wspólnotę mieszkaniową

Kilka naruszeń przepisów RODO było powodem nałożenia kary pieniężnej na wspólnotę mieszkaniową.

Prezes ZUS: ostatnie dni na wykorzystanie bonu turystycznego

To już ostatnie dni na wykorzystanie polskiego bonu turystycznego - przekazała PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Do kiedy i gdzie można wykorzystać Polski Bon Turystyczny?

Przemoc domowa. Jakie zmiany przynosi najnowsza nowelizacja

Nowelizacja ustawy antyprzemocowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie za trzy miesiące. Jakie zmiany wprowadzi?

Posłowie PiS chcą ustanowić nowe święto państwowe

Nowe święto państwowe. Posłowie PiS chcą ustanowić 10 września Narodowym Dniem Wspomnienia Gehenny Polskich Dzieci Wojny. Jak ocenił wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk, będzie to ważny gest dla całego pokolenia. "Myślę, że ten projekt powinien być jak najszybciej przyjęty w formule aklamacji" - powiedział PAP.

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Ile kosztuje? Dla kogo?

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy przeznaczony jest dla osób mających określone problemy zdrowotne, istotne deficyty w samoopiece, a także wymagających intensywnej pielęgnacji. Jakie są zasady przyjęcia do placówki? Ile kosztuje pobyt?  

Raiffeisen Bank ukarany przez UOKiK. Chodzi o kredyty hipoteczne

Raiffeisen Bank International jednostronnie zmienił treść umów o kredyty hipoteczne ze swoimi klientami. W jakim zakresie? Jaką otrzyma za to karę?

Uwaga kierowco - "Łapki na kierownicę". Wzmożone kontrole policji do końca marca

 "Łapki na kierownicę" to akcja policyjna, która ma na celu zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie niesie prowadzenie auta i jednoczesne przeglądanie treści z telefonu komórkowego, bądź rozmawianie z telefonem w ręku. Jaka grozi kara za prowadzenie auta z telefonem w ręku?

Żołnierze zawodowi. Przeciętne uposażenie w górę

Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych wzrosło w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 880 zł. W jaki sposób oblicza się przeciętne wynagrodzenie żołnierzy?

Bony turystyczne – Małopolska zarobiła najwięcej, liderem jest Zakopane

Największymi beneficjentami programu Polski Bon Turystyczny są przedsiębiorcy z Małopolski. Łącznie przyjęli płatności za pomocą bonu o wartości prawie 647 mln zł. W samym Zakopanem przy użyciu bonów zapłacono 262 mln zł.

Bilet na darmowe przejazdy kolejami po Europie przez miesiąc. Dla kogo?

Trwa kolejna edycja konkursu DiscoverEU organizowanego przez Komisję Europejską i skierowanego do osiemnastolatków z Unii Europejskiej.

Centralna Informacja Emerytalna. Projekt ustawy przyjęty przez rząd

Rząd chce utworzyć Centralną Informację Emerytalną. System będzie zawierał kompleksową informację o świadczeniach emerytalnych, bez względu na ich źródło.

Wycinka drzew. Jakie są aktualne przepisy?

Jak złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa i czy zawsze jest on konieczny? Jakie zmiany weszły w życie w 2023 r.? Co z okresem lęgowym ptaków? 

Rząd przyjął stanowisko w obronie polskich lasów

Rząd przyjął stanowisko w obronie polskich lasów; lasy to nasze dobro narodowe i to leśnicy wiedzą, jak o nie zadbać - przekazała w mediach społeczniościowych minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.