Kategorie

Świadczenie przedemerytalne w pytaniach i odpowiedziach

Katarzyna Wiśniewska
Katarzyna Wiśniewska
Otrzymanie świadczenia przedemerytalnego związane jest ze spełnieniem szeregu warunków.
Otrzymanie świadczenia przedemerytalnego związane jest ze spełnieniem szeregu warunków.
Świadczenie przedemerytalne to pomoc finansowa dla osób o długim stażu pracy, które nie z własnej winy straciły pracę i nie mają nowego zatrudnienia. Ponadto nie spełniają jeszcze wszystkich wymogów otrzymania emerytury. Świadczenia przedemerytalne podlegają waloryzacji, tak jak emerytury i renty.

Prezentujemy państwu najczęściej zadawane pytania dotyczące świadczeń przedemerytalnych, jakie pojawiają się na naszym forum. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kwestie przechodzenia ze świadczenia na emeryturę.

Emerytura po świadczeniu przedemerytalnym

Jestem na świadczeniu przedemerytalnym. W 2007 r. w lipcu pracowałam 22 dni na umowę zlecenia, osiągając dochód brutto 336 zł, w sierpniu 2008 r. Kończę 55 lat i chcę przejść na wcześniejszą emeryturę. Czy ten rodzaj zatrudnienia nie będzie mi przeszkodą ?

Zgodnie z przepisami, kobieta urodzona po dniu 31 grudnia 1948r., która do dnia 31 grudnia 2008 r. osiągnie wiek 55 lat oraz udowodni okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 30 lat, może przejść na wcześniejszą emeryturę, jeżeli:

 • ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę była pracownikiem oraz
 • w ubezpieczeniu pracowniczym pozostawała przez co najmniej 6 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Spełnienia tych dwóch ostatnich warunków nie wymaga się od kobiety, która przez cały okres wymagany do przyznania emerytury, czyli przez 30 lat pozostawała w stosunku pracy. Jeżeli zatem była Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę, czyli inaczej ujmując była Pani pracownikiem na etacie przez co najmniej 30 lat – wówczas fakt wykonywania przez panią ostatnio umowy-zlecenia – nie powinien stanowić przeszkody w przyznaniu wcześniejszej emerytury.

Jeżeli natomiast nie legitymuje się pani 30-letnim okresem pozostawania w stosunku pracy – wówczas to ostatnie zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenia, uniemożliwi przyznanie wcześniejszej emerytury, ponieważ nie zostaną spełnione warunki wymienione wyżej dwa warunki.

Istotne jest również to, że przy ustalaniu ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu, o których mowa w 2 punkcie – uwzględnia się kolejne miesiące podlegania ubezpieczeniu, co oznacza, że między tymi miesiącami mogą występować przerwy np. spowodowane pobieraniem świadczenia przedemerytalnego.

Zatem być może, warunek posiadania 6-miesięcznego okresu ubezpieczenia pracowniczego w ostatnich 24 miesiącach ubezpieczenia, przy ustalaniu których wyłączymy okres pobierania świadczenia przedemerytalnego – w Pani przypadku jest spełniony. Wówczas, aby otrzymać prawo do wcześniejszej emerytury musiałaby pani podjąć pracę na etacie tylko w celu spełnienia warunku pozostawania w ubezpieczeniu pracowniczym - ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę.

Należy również zaznaczyć, że prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje tym osobom, które nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo wraz z wnioskiem o emeryturę złożą również wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w tym funduszu, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Zobacz: Czym jest zasiłek przedemerytalny

Podstawa prawna: Art. 46 w związku z art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Sposób obliczenia emerytury po świadczeniu przedemerytalnym

W tym roku idę na zasiłek przedemerytalny i po 6 miesiącach na świadczenie przedemerytalne. W ZUS nie umieją mi odpowiedzieć ,czy w przyszłości będę miał liczoną emeryturę według starych czy nowych zasad. Jestem rocznik 1952 r. W art. 21 ust. 3 ustawy emerytalnej z 17 grudnia 1998 r. mówi się o ustalaniu według art. 15 czyli starych zasad.

Jeżeli Pan nie ma możliwości przejścia na wcześniejsza emeryturę w wieku 60 lat, która jest przyznawana np. z tytułu posiadania okresów pracy w szczególnych warunkach (bo takiej pracy Pan nie wykonywał) – wówczas będzie Pan mógł otrzymać emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Wynosi ona dla mężczyzn wynosi 65 lat. Jest to emerytura ustalana według nowych zasad. Wiek ten osiągnie pan w 2017 r. Prawo do „nowej” emerytury nie jest uzależnione tak jak w przypadku obecnie przyznawanych emerytur – od udowodnienia określonego minimalnego okresu ubezpieczenia. Emerytura ta zostanie również wyliczona według nowych zasad, które nie mają związku z przywołanymi przez Pana art. 15 i 21 ust. 3 ustawy emerytalnej.

Podstawą jej obliczenia będzie zwaloryzowana kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, zgromadzona na koncie każdego ubezpieczonego, za okres od 1 stycznia 1999 r. Kwota ta zostanie powiększona o zwaloryzowany kapitał początkowy. Emerytura stanowić będzie równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia zgromadzonej na koncie kwoty przez tzw. średnie dalsze trwanie życia (ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) dla osób w wieku równym wiekowi, w jakim ubezpieczony przechodzi na emeryturę.

Podstawa prawa: Art. 24, 25 i 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie przedemerytalne – termin złożenia wniosku o emeryturę

Pobierałam świadczenie przedemerytalne przez okres 3 lat. Czy jestem zobowiązana do złożenia wniosku z chwilą nabycia praw do pełnej emerytury? Nadmieniam, że ZUS posiada całą dokumentację w której zawarty jest termin określający nabycie tych praw.

Przepisy art. 4 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych stanowią, że prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje w dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat.

W takim przypadku ZUS zobowiązany jest do wszczęcia, z urzędu, postępowania o przyznanie emerytury. Postępowanie o przyznanie emerytury powinno być wszczęte w terminie dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym uprawniony osiągnie wiek emerytalny.

Do zainteresowanego zostanie wysłany formularz wniosku o emeryturę ZUS Rp-1 wraz z informacją o wstrzymaniu wypłaty świadczenia przedemerytalnego od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. W informacji tej zostanie wyznaczony termin do złożenie wniosku, który powinien być późniejszy niż miesiąc, w którym zostanie osiągnięty wiek emerytalny.

Zainteresowany ewentualnie zostanie też poinformowany o konieczności przedłożenia brakujących dokumentów, wymaganych do ustalenia podstawy wymiaru emerytury np. zaświadczenia o zarobkach.

Wobec powyższego w Pani przypadku prawo do świadczenia przedemerytalnego ustanie z dniem osiągnięcia przez panią wieku 60 lat. Jednakże, aby ZUS mógł przyznać Pani prawo do emerytury w związku z osiągnięciem tego wieku, w tej sprawie powinna Pani zgłosić stosowny wniosek, którego formularz celem wypełnienia i podpisania - jak wyżej określono – zostanie przesłany pani przez organ rentowy.

W myśl bowiem przepisów art. 116 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej.

Podstawa prawna: Art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,

Art. 116 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Własna działalność gospodarcza a świadczenie przedemerytalne

Mam 59 lat, 42 lata okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 10 lat pierwszych na etacie w zakładzie państwowym. Aktualnie prowadzę działalność gospodarczą (od 1984 r.) oraz jestem zatrudniona na cały etat od 1.01.2008 r. u innego pracodawcy. W dniu 31.06.2008r jestem zmuszona zakończyć działalność (wygasa umowa najmu lokalu), a drugi pracodawca nie przedłuży ze mną umowy od 1.07.2008 r. Czy w takim przypadku mogę liczyć na świadczenie przedemerytalne ?

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, może ubiegać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Musi jednak spełnić wymagane do przyznania tego świadczenia warunki, które określają przepisy ustawy z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.

Zgodnie z przepisami tej ustawy jednym z warunków przyznania świadczenia przedemerytalnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest ogłoszenie upadłości tej działalności.

Ponadto wymaga się, aby do dnia ogłoszenia upadłości działalność była prowadzona nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące. Za ten okres muszą być opłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto do dnia ogłoszenia upadłości kobieta ukończy 56 lat i posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący 20 lat.

Jak wynika z powyższego jednym z warunków przyznania świadczenia jest ogłoszenie upadłości prowadzonej działalności. Oznacza to, że do wniosku o świadczenie należy dołączyć postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości.

Samo zaprzestanie prowadzenia działalności lub jej likwidacja czy też wykreślenie z ewidencji działalności wpisu o podjęciu takiej działalności jest niewystarczające do przyznania świadczenia.

Z przekazanych w pytaniu informacji wynika jednak, że nie musi Pani starać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Natomiast może Pani ubiegać się o przyznanie wcześniejszej emerytury przewidzianej dla pracowników, ponieważ ukończyła Pani 55 lat oraz posiada wymagany na prawo do emerytury staż pracy wynoszący co najmniej 30 lat. Jest Pani zatrudniona na etacie, czyli spełnia również warunek pozostawania ostatnio w ubezpieczeniu pracowniczym.

Pracuje pani od 1.01.2008 r. – zatem z końcem czerwca spełni pani również warunek posiadania co najmniej 6 miesięcznego okresu pracy na etacie w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Zobacz: Jakie dokumenty należy złożyć by uzyskać zasiłek przedemerytalny

Podstawa prawna: Art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,

Art. 46 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie przedemerytalne

Witam, mam 49 lat i 30 lat pracy + 5 lat w gospodarstwie rolnym. Dostałam 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy, czy mogę starać się o zasiłek przedemerytalny?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że świadczenia takie jak zasiłek przedemerytalny nie są już przyznawane już od 1.01.2002r. Od tej daty zamiast zasiłków przyznawane są świadczenia przedemerytalne.

Świadczenie przedemerytalne może być przyznane wyłącznie w przypadku utraty pracy z przyczyn dotyczących zakładu np.:

 • reorganizacja,
 • likwidacja stanowiska pracy,
 • likwidacja pracodawcy.

Świadczenie to przysługuje m.in. osobie, która:

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Należy dodać, że przy ustalaniu okresu uprawniającego do świadczenia przedemerytalnego uwzględnia się te same okresy składkowe i nieskładkowe - co przy ustalaniu prawa do emerytury, a więc również okresy pracy w gospodarstwie rolnym. Okresy te jednak mogą być uwzględnione np. okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, jeżeli były wykonywane po 16 roku życia.

Z przekazanych informacji wynika, że Pani posiadając łącznie z pracą w gospodarstwie rolnym 35-letni staż pracy - mogłaby ewentualnie ubiegać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego na zasadach określonych w ostatnim punkcie. W takim przypadku jak już to wyżej określono - musi być spełniony również warunek rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Okoliczność ta, z podaniem odpowiedniej podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy, powinna być stwierdzona w świadectwie pracy.

Istotne jest również to, że świadczenie przedemerytalne może być przyznane po upływie co najmniej 6 miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • osoba nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Podstawa prawna: Art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Świadczenie przedemerytalne po rencie

Na 3 miesiące przed uzyskaniem wcześniejszej emerytury pozbawiono mnie prawa do renty, ale w ciągu 30 dni zarejestrowałam się Urzędzie Pracy. Czy przysługuje mi świadczenie przedemerytalne ? Przepracowałam 27 lat + 11 lat pobierałam rentę – bez 3 miesięcy.

Osoba, która zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, uzyska prawo do świadczenia przedemerytalnego w przypadku, gdy rentę tę pobierała nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty kobieta ukończyła co najmniej 55 lat oraz posiadała co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Z powyższego wynika, że pobierając przez ponad 5 lat rentę oraz posiadając ponad 20-letni okres pracy mogłaby Pani nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego - jednakże pod warunkiem, że do dnia utraty prawa do renty ukończyła Pani wiek 55 lat.

Ponadto należy podkreślić, że świadczenie przedemerytalne może być przyznane osobie, która:

 • przez okres co najmniej 6 miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
 • nadal jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W sprawie emerytury informuję, że kobieta urodzona po 31 grudnia 1948 r. może przejść na wcześniejszą emeryturę jeżeli do końca 2008 r. ukończy wiek 55 lat oraz będzie posiadała co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy lub 20-letni przy całkowitej niezdolności do pracy.

Niestety do tych 30 lub 20 lat – nie może być wliczony okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, który w tym przypadku jest żadnym okresem.

Aby natomiast otrzymać prawo do emerytury wymagane warunki dotyczące wieku i stażu pracy muszą być spełnione łącznie. Nie można zatem przejść na wcześniejszą emeryturę np. na 2 miesiące przed ukończeniem przez kobietę wieku 55 lat . Przepisy emerytalno-rentowe nie przewidują również w takim przypadku, drogi szczególnego wyjątku.

Zobacz serwis: Praca

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Art. 46 w związku z art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie przedemerytalne i likwidacja pracodawcy

Obecnie mam 58,5 lat. Ogółem mój staż pracy wynosi 27 lat , w tym 4 lata urlop wychowawczy. Jestem zatrudniona w zakładzie, w którym pracuję 7 miesięcy na 1/2 etatu. Z dniem 31.08.br nastąpi likwidacja mojego zakładu pracy. Czy w związku z tym mam jakąkolwiek szansę na uzyskanie jakiegokolwiek świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia.

Kobieta, która tak jak pani legitymuje się 27-letnim okresem składkowym i nieskładkowym i nie osiągnęła wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat – w przypadku utraty pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy np. likwidacja zakładu pracy – może ubiegać się jedynie o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Świadczenie to przysługuje m.in. kobiecie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat.

Jak wynika z przekazanych informacji, Pani te warunki spełnia. Należy dodać, że przy ustalaniu okresu uprawniającego do świadczenia przedemerytalnego uwzględnia się te same okresy składkowe i nieskładkowe – co przy ustalaniu prawa do emerytury.

Jednakże istotne jest również to, że świadczenie przedemerytalne może być przyznane po upływie co najmniej 6 miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • osoba nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznaje i wypłaca powiatowy urząd pracy.

Natomiast zgodnie z przepisami art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywa osoba posiadająca status bezrobotnego, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy, łącznie przez okres co najmniej 365 dni była zatrudniona (bez względu na wymiar czasu pracy) i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Jeżeli zatem spełni Pani warunki do posiadania statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku dla bezrobotnych – co nie wynika wprost z informacji przekazanych w pytaniu – wówczas będąc w wieku 58 lat i posiadając ponad 27-letni staż pracy – w przypadku utraty pracy z powodu likwidacji pracodawcy nie powinno być żadnych przeszkód w przyznaniu przez ZUS świadczenia przedemerytalnego – oczywiście po uprzednim pobieraniu przez okres co najmniej 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych.

Zobacz serwis: Emerytury

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • 501128524
  2021-09-21 08:50:15
  Zus odmowil mi swiadczeni przedemerytalnego nie spelniam jednego warunku nie do kończ opiekowalam sie mama samodzielnie to było 6 tygodni czy jest szansa że sad przyzna mi swiadczenie ja też się lecze wyslalam zaświadczenie o mojej chorobie czy sad moze wziasc to pod uwage
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
1 sty 2000
22 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

1000 plus – dla kogo?

1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

Punkty spisowe w placówkach ZUS

Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

Przepisy antylichwiarskie na stałe?

Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

Nowelizacja KPA a odszkodowania

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

Czas pracy - od kiedy?

Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

"Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

Święta Wielkanocne w 2022 r.

Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

Spis powszechny do 30 września 2021 r.

Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

Wydziedziczenie – na czym polega?

Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

Alienacja rodzicielska - co robić?

Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?