REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Odliczenia od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Obowiązuje:
od 2024-01-01

Odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych

ODLICZENIA OD DOCHODU*

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy) obejmująca wydatki poniesione na:
a) cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy
wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym
b) zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie
c) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy
inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu
ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
do 2.280 zł
d) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie
o rehabilitacji zawodowej
do 2.280 zł
e) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność
(współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika
mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną
albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło
16. roku życia
do 2.280 zł
f) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne do 2.280 zł

2.

Darowizny przekazane na:  
a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
b) cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy)
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
c) cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy)

kwota odpowiadająca wysokości iloczynu kwoty rekompensaty
określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11
ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi
lub jej składników nie więcej jednak niż kwota
stanowiąca 6% dochodu

cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla
oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. e updof)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
Uwaga! Łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn, o których mowa
w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a–e updof, nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu

3.

Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy)

wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł

4.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy) wpłaty dokonane w roku podatkowym 2022, nie więcej niż:
■ 12 483 zł – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
■ 8322 zł – dla pozostałych osób

5.

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
(przepisy ustaw o stosunku państwa do poszczególnych
związków wyznaniowych)
w wysokości dokonanej darowizny

6.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga odsetkowa (art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 374 290  zł.

7.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na działalność badawczo-
rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane), wymienione
w art. 26e ust. 2 i 3 updof. Odliczenie nie może przekroczyć
odpowiednio 100% i 200% kosztów kwalifikowanych
(patrz art. 26e ust. 7 updof).

8.

Ulga termomodernizacyjna (art. 26h updof)

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na materiały budowlane,
urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego. Odliczenie nie może
przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych
przedsięwzięć.

9.

Ulga na terminal

■ 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących
■ 1000 zł w roku podatkowym – w przypadku pozostałych podatników
Podatnicy będący małymi podatnikami spełniającymi warunki wskazane w art. 26hd ust. 2 updof mogą odliczyć 200% poniesionych wy-
datków, nie więcej jednak niż 2000 zł w roku podatkowym. Odliczenie
przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym taki podatnik poniósł wydatki.
Uwaga! Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć
kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności gospodarczej

10.

Ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę

Przedsiębiorcy, oprócz możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na wspieranie nauki, edukacji, kultury i sportu do kosztów uzyskania przychodów, zyskają prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% tych wydatków. Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Przedsiębiorca będzie dokonywał odliczenia w zeznaniu rocznym.

11

Ulga na ekspansję

Ulga dostępna dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Ma objąć wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na zwiększenie sprzedaży wytworzonych przez niego produktów, takie jak np. wydatki na uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji. Dzięki uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone przez przedsiębiorców dwukrotnie, tj. raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi do kwoty 1 mln zł. Odliczenia przedsiębiorca ma dokonywać w zeznaniu rocznym.

12.

Ulga na robotyzację

Ulga będzie dostępna dla przedsiębiorców, którzy poniosą wydatki na robotyzację. Do tego rodzaju wydatków mają być zaliczane m.in. wydatki na zakup i instalację robota przemysłowego. Dzięki tej uldze przedsiębiorcy, oprócz możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na robotyzację do kosztów uzyskania przychodów, mają również zyskać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% takich wydatków. Kwota odliczenia nie będzie jednak mogła przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Odliczenia przedsiębiorca ma dokonywać w zeznaniu rocznym.

13.

Ulga dla podatników osiągających dochody
z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 30ca ust. 9a updof

kwota kosztów kwalifikowanych wskazanych w art. 26e ust. 2–3b
updof, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia
przez podatnika prawa własności intelektualne

14.

Ulga na prototyp

Ulga dostępna dla przedsiębiorców, którzy opracują nowy produkt, dotychczas niefunkcjonujący na rynku. Z tytułu ulgi na prototyp przedsiębiorcy zyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowe 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie, nie więcej jednak niż 10% dochodu. Odliczenia mają dokonywać w zeznaniu rocznym. Okres odliczenia ulgi na prototyp wyniesie do 6 lat.

15.

Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki
inwestycyjne (art. 26hc updof)

50% poniesionych wydatków
Uwaga! Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 250 000 zł

16.

Ulga na zabytki (art. 26hb updof)

■ 50% poniesionych wydatków – dla wydatków wskazanych
w art. 26hb ust. 1 pkt 1 i 2 updof
■ iloczyn 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, nie więcej jednak niż 500 000 zł na
wszystkie wydatki – dla wydatków wskazanych w art. 26hb ust. 1
pkt 3 updof

Archiwum

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA