REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Zwrot wydatków na materiały budowlane

Obowiązywał:
od 2023-01-01
do 2023-03-31

Zwrot wydatków na materiały budowlane

Nowe zasady zwrotu części wydatków dla osób, które po dniu 1 stycznia 2014 r. dokonały zakupu materiałów budowlanych

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych wprowadza liczne ograniczenia w możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Stosownie do art. 20 o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

1) wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:

a) budową domu jednorodzinnego albo

b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

2) przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;

3) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:

a) 75 m2 i 100 m2,

b) 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy;

4) osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;

5) do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:

a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Kwota zwrotu wydatków dla stawki 23% jest równa 65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

Ilekroć jest mowa o cenie 1 m2, oznacza to cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowaną na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszoną przez Prezesa GUS przed kwartałem, w którym inwestor złożył wniosek o zwrot.

W związku z powyższym, limit dla osób ubiegających się o zwrot wydatków na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. składających wnioski  I kwartale 2023 r. wynosi 45.201 zł.

Podstawa prawna:

-obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r., w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MIiR poz. 6).

Uwaga!

Zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1865), z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Po 31 grudnia 2013 r. prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków na zasadach określonych w uchylanej ustawie zostało przyznane wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą VAT do 31 grudnia 2013 r. Wydatki poniesione po tym terminie nie uprawniają już do zwrotu na dotychczasowych zasadach.

Terminy ubiegania się o zwrot zostały ograniczone. Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

1) od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;

2) od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

W przypadku, gdy wniosek składany jest po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r.

Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2014 r., stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r.

Dotychczasowe zasady:

Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

- budową budynku mieszkalnego;

- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w przepisach;

- remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy materiałów budowlanych, których opodatkowanie w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. wzrosło z 7% do 22% (od 1.1.2011 r. - 23%).

Podstawa prawna:

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1.01.2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1.05.2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI nr 11, poz. 35)

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA