REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Obowiązywał:
od 2010-01-01
do 2010-07-18

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Opłata jest stała, stosunkowa albo podstawowa.

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych.

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.

Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową. Opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 złotych do 1000 złotych. W orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji sąd określa wysokość opłaty ostatecznej, która jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, bądź opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej nie udało się ustalić. W tym wypadku opłatę ostateczną sąd określa w kwocie nie wyższej niż 5000 złotych, mając na względzie społeczną doniosłość rozstrzygnięcia i stopień zawiłości sprawy.

Całą opłatę pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego przepis w zakresie, w którym stanowi, że w postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę stałą, liczoną jak od pozwu od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w apelacji, jest niezgodny z Konstytucją RP).

Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.

Czwartą część opłaty pobiera się od:

1) pozwu w postępowaniu nakazowym;

2) pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Piątą część opłaty pobiera się od:

1) interwencji ubocznej;

2) zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

Wysokość częściowych opłat nie może wynosić mniej niż 30 złotych. Jeżeli opłata ma być pobrana przed ustaleniem opłaty ostatecznej, pobiera się odpowiednią część opłaty tymczasowej, nie mniej jednak niż 30 złotych.

WYSOKOŚCI OPŁAT STAŁYCH WE WSZYSTKICH RODZAJACH SPRAW

Wysokość opłaty stałej

Wyszczególnienie

40 zł

od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

- oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika;

- skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;

- przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;

- wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;

- należności świadka.

40 zł

od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

40 zł

od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu

40 zł

od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego

40 zł

od wniosku o zabezpieczenie dowodu

300 zł

od wniosku o:

- ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu;

- stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed tym sądem lub organem lub zatwierdzonej przez ten sąd lub organ;

- uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem.

Opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o dokonanie przez sąd czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym niewymienionych powyżej.

100 zł

od skargi na czynności komornika

100 zł

od zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej

w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł

od skargi na orzeczenie referendarza


WYSOKOŚĆ OPŁAT W PROCESIE


Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Wysokość opłaty stałej

Wyszczególnienie

600 zł

od pozwu o:

- rozwód;

- separację;

- ochronę dóbr osobistych;

- ochronę niemajątkowych praw autorskich;

- ochronę niemajątkowych praw wynikających z uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub zdobniczego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego;

- ochronę innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie

200 zł

od pozwu w sprawie o:

- ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;

- unieważnienie małżeństwa;

- rozwiązanie przysposobienia;

- zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;

- unieważnienie uznania dziecka;

- ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;

- naruszenie posiadania;

- uchylenie uchwały organu spółdzielni;

- stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni;

- ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni;

- uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;

- przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;

- opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;

- ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

500 zł

od pozwu w sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale

100 zł

od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń


W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

30 zł

do 2 000 złotych

100 zł

ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych

250 zł

ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych

300 zł

ponad 7 500 złotych


Sprawy gospodarcze

Wysokość opłaty stałej

Wyszczególnienie

2 000 zł

od pozwu w sprawie o:

- rozwiązanie spółki;

- wyłączenie wspólnika ze spółki;

- uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;

- stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;

- ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki

100 zł

od pozwu w sprawie z zakresu ochrony środowiska

1 500 zł

od pozwu:

- w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji;

- w sprawie o unieważnienie przetargu

1 000 zł

od odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

1 000 zł

od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie

500 zł

od zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

100 zł

od odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie

50 zł

od zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

3 000 zł

od odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie

pięciokrotność wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga

od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Wyjątkiem jest skarga dotycząca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert. W takiej sytuacji pobiera się opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż 5.000.000 zł


Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłata podstawowa

Wyszczególnienie

30 zł

w sprawach z zakresu prawa pracy wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

30 zł

w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy ma być uiszczana przez pracownika i pracodawcę od wymienionych pism podlegających opłacie

30 zł

w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobierana wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia


WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Wysokość opłaty stałej

Wyszczególnienie

100 zł

od wniosku o:

- zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;

- zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej;

- separację na zgodne żądanie małżonków;

- zniesienie separacji;

- zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;

- zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

1 000 zł

od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

300 zł

jeżeli wymieniony wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku


Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Wysokość opłaty stałej

Wyszczególnienie

200 zł

od wniosku o:

- ustanowienie drogi koniecznej;

- rozgraniczenie nieruchomości;

- stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

100 zł

od wniosku o:

- ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;

- ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania;

- rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.

2 000 zł

od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

1 000 zł

od wniosku o zniesienie współwłasności

300 zł

jeżeli wymieniony wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności


Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

Wysokość opłaty stałej

Wyszczególnienie

200 zł

od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego

część opłaty stałej proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł

od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie

150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach

od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

150 zł

od wniosku o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

150 zł

od wniosku o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

150 zł

od wniosku o wpis praw osobistych i roszczeń

150 zł

od wniosku o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

Tę opłatę stałą pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

60 zł

od wniosku o założenie księgi wieczystej

60 zł

od wniosku o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

60 zł

od wniosku o odłączenie nieruchomości lub jej części

Tę opłatę stałą pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

60 zł

od wniosku o sprostowanie działu I-O księgi wieczystej

60 zł

od wniosku o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

60 zł

od wniosku o dokonanie innych wpisów poza wyżej wymienionymi Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną taką opłatę stałą.

opłata stała, przewidziana dla wniosku o wpis do księgi wieczystej

od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów

połowa opłaty należnej od wniosku o wpis do księgi wieczystej

od wniosku o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej


Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Wysokość opłaty stałej

Wyszczególnienie

50 zł

od wniosku o:

- stwierdzenie nabycia spadku;

- zabezpieczenie spadku;

- sporządzenie spisu inwentarza;

- odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Jeżeli te wnioski są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

100 zł

od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

100 zł

od wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu

100 zł

od wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu

500 zł

od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych

1 000 zł

od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych


Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość opłaty stałej

Wyszczególnienie

1 000 zł

od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

750 zł

od wniosku o zarejestrowanie spółki osobowej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

250 zł

od wniosku o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

1 000 zł

od wniosku o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców

300 zł

od wniosku o:

- wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

- wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego.

400 zł

od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców

150 zł

od wniosku o:

- dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców;

- wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego;

- wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych.

W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą

jedną opłata stałą w kwocie 100 zł

od skargi na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

300 zł

od innych wniosków niż ww., jeśli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym

200 zł

od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

100 zł

od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów

50 zł

od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

40 zł

od wniosku o przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego

40 zł

od wniosku o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym


Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym

Wysokość opłaty stałej

Wyszczególnienie

300 zł

od wniosku w sprawie między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór

200 zł

od wniosku o umorzenie utraconego dokumentu

100 zł

od wniosku o:

- złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego;

- wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia


WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU ZABEZPIECZAJĄCYM

Wysokość opłaty stałej

Wyszczególnienie

40 zł

od wniosku o:

- udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;

- zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego

100 zł

od wniosku o:

- udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie;

- zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego


WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

Wysokość opłaty stałej

Wyszczególnienie

40 zł

pobiera sąd od wniosku o:

- wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu;

- ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela;

- przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać;

- ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego;

- nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

50 zł

pobiera sąd od wniosku o:

- nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;

- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika; - nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;

- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki;

- ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości;

- umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono

- zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację

- wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego

- uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego

- wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego

100 zł

od:

- zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości;

- zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów;

- wniosku o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania;

- wniosku o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności;

- wniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika;

- zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień

1 000 zł

od wniosku o:

- wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego;

- wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego


WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM I NAPRAWCZYM

Wysokość opłaty stałej

Wyszczególnienie

1 000 zł

od wniosku o ogłoszenie upadłości

1 000 zł

od wniosku zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego

200 zł

od wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego

200 zł

od wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego

200 zł

od zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

200 zł

od sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności

200 zł

wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

100 zł

od zarzutów przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału

100 zł

od wniosku o uchylenie lub zmianę układu

100 zł

od wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego

100 zł

od wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej


OPŁATY KANCELARYJNE

Wysokość opłaty kancelaryjnej

Wyszczególnienie

6 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

od wniosku o wydanie na podstawie akt:

- poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,

- odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,

- odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,

- zaświadczenia

12 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

Jeżeli dokument, wyżej wymieniony, jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele

6 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

od wniosku o odpis księgi wieczystej

1 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy


Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.).

Archiwum

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA