REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wszystkie hasła podatkowe od A do Z

Podatki od A do Z.

Akcyza (podatek akcyzowy) – podatek pośredni obciążający niektóre towary konsumpcyjne (np. paliwa silnikowe, alkohole, papierosy). Podatek ten płaci producent lub importer ale następnie koszt tego podatku jest przerzucany na konsumenta.

%%advert-placeholder-video%% %%advert-placeholder-1%%

Amortyzacja - zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wartości początkowej środków trwałych (np. maszyny, urządzenia) lub wartości niematerialnych i prawnych (np. patenty, znaki towarowe). Zasadą jest stopniowa, rozłożona w czasie amortyzacja. Wyjątkowo możliwa jest też amortyzacja jednorazowa (dotyczy środków trwałych poniżej 3,5 tys zł, małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność.

%%content-block%% %%advert-placeholder-2%%


Banderola - pasek papieru, oklejający opakowanie towaru, zabezpieczony przed sfałszowaniem. Stanowi dowód, że importer lub producent zapłacili za ten egzemplarz towaru podatek akcyzowy.

Biegły rewident - osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, wpisana na listę biegłych rewidentów, inaczej audytor.

Cena brutto – cena zawierająca podatek VAT

Cena netto – cena bez podatku VAT

Certyfikat rezydencji - zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych. Wydawany jest przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Ma znaczenie przy rozliczaniu dochodów osiąganych przez podatników poza ich miejscem zamieszkania. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem przedstawienia przez podatnika certyfikatu rezydencji.

Centrum interesów życiowych – państwo w którym koncentruje się życie osobiste, zawodowe oraz kwestie majątkowe danego podatnika. Ustalenie tego centrum jest istotne dla określenia prawa podatkowego właściwego dla opodatkowania dochodów tego podatnika.

Decyzja podatkowa - podstawowa forma rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym, np. co do wysokości podatku lub zaległości podatkowej. Wydaje ją organ podatkowy – najczęściej urząd skarbowy. Decyzja podatkowa rozstrzyga sprawę co do jej istoty (np. w kwestii oceny prawidłowości zastosowania przez podatnika prawa podatkowego) albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji.

Degresywna metoda amortyzacji - druga obok liniowej metoda amortyzacji. Pozwala większą część wartości początkowej środka trwałego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w początkowym okresie użytkowania - natomiast mniejszą w kolejnych latach. Polega ona na tym, że w pierwszym roku używania środka trwałego podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa. Natomiast w następnych latach wartość początkowa pomniejszona o już dokonane odpisy amortyzacyjne.

Deklaracje podatkowe - wszelkiego rodzaju informacje przekazywane organom podatkowym na ściśle określonych drukach. Chodzi o zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci na podstawie konkretnych przepisów podatkowych.

Dochód - nadwyżka sumy przychodów z danego źródła przychodu nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Doręczenie - zasady dokonywania doręczeń (pism i dokumentów) w postępowaniu podatkowym regulują przepisy art. 144–154c Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tymi przepisami pismo uznaje się za doręczone, gdy:
• doręczenie zostało pokwitowane przez adresata
• doręczenie zostało pokwitowane przez pełnoletniego domownika, sąsiada lub dozorcę domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi – pod nieobecność adresata
podatnik nie podejmie pisma na poczcie w ciągu 14 dni – z upływem ostatniego dnia tego okresu
• podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności.

Jeżeli odbierający pismo nie może potwierdzić doręczenia lub uchyla się od tego, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu.

Doradca podatkowy - osoba wpisana na listę doradców podatkowych uprawniona do zawodowego udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych. Także do prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania pomocy w tym zakresie. Czynności doradztwa podatkowego mogą wykonywać także adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci, a w pewnym zakresie również podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Działalność gospodarcza – aktywność przedsiębiorców na rynku różnie definiowana przez przepisy.

• Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

• Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w dalszej części tej ustawy.

• Według ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody Również wówczas, gdy dana czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.


E-deklaracja - deklaracja podatkowa sporządzana w wersji elektronicznej i przekazywana urzędowi przez Internet, opatrzona podpisem elektronicznym.

Egzekucja podatkowa – określone przepisami zasady egzekwowania zaległych podatków. Przeprowadzają ją naczelnicy urzędów skarbowych.

Faktura VAT – ściśle określony przez przepisy dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towarów lub wykonania usługi.

Fiskus – potoczne, zbiorcze określenie organów państwowych zajmujących się kwestiami podatkowymi (czyli przede wszystkim Minister Finansów, urzędy i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej).

Grzywnakara pieniężna za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe wymierzana przez sąd w postępowaniu karnym skarbowym na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Wymierzając karę grzywny sąd bierze pod uwagę stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

Interpretacja podatkowa – ustalenie znaczenia niejednoznacznego przepisu podatkowego przez Ministra Finansów. Ordynacja podatkowa rozróżnia interpretacje ogólne (wydawane w celu ujednolicenia stosowania prawa podatkowego przez organy podległe MF) oraz interpretacje indywidualne (wydawane na wniosek konkretnego podatnika i w pewien sposób chroniące tego podatnika).

Karta podatkowa – forma opodatkowania dochodów niektórych osób fizycznych z działalności gospodarczej. Podatek ustalany jest tu kwotowo a nie procentowo.

Kasa fiskalna (rejestrująca) – urządzenie rejestrujące sprzedaż detaliczną i naliczające podatek VAT od tych transakcji. Kasa fiskalna musi spełniać szereg warunków technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Kontrola podatkowa - kontrola dokonywana z urzędu przez organy podatkowe pierwszej instancji u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrolę podatkową może przeprowadzić także Minister Finansów w zakresie stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Kontrola skarbowa - kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wypłacania podatków. Kontrolę skarbową prowadzą urzędy kontroli skarbowej przez swych inspektorów.

Koszty uzyskania przychodu – wydatki podatnika ponoszone w celu uzyskania przychodu, które ustawa podatkowa pozwala odjąć od przychodów ustalając dochód przed opodatkowaniem.


Leasing - odpłatne użytkowanie maszyn lub urządzeń z prawem ich wykupu po upływie pewnego czasu.

Liniowa metoda amortyzacji – zasadnicza metoda amortyzacji. W jej wyniku środek trwały lub wartość niematerialna lub prawna są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w równych ratach (miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowej rocznej) podczas całego okresu amortyzacji.

Metoda proporcjonalnego odliczenia – jedna z dwóch zasadniczych metod unikania podwójnego opodatkowania. Polega na tym, że zagraniczny podatek uiszczony już za granicą jest zaliczany proporcjonalnie na poczet podatku polskiego, obliczonego od całości dochodów. Zaliczany jest w takiej proporcji, w jakiej zagraniczny dochód pozostaje w stosunku do całości dochodu danego podatnika.

Metoda wyłączenia z progresją – jedna z dwóch zasadniczych metod unikania podwójnego opodatkowania. Polega na tym, że dochód polskiego podatnika z tytułu pracy wykonywanej np. w Irlandii i tam opodatkowany zgodnie z miejscowym prawem podatkowym będzie już zwolniony od opodatkowania w Polsce. Jeżeli polski podatnik uzyskał ponadto jeszcze dochody w Polsce to dochód „irlandzki” trzeba uwzględnić obliczając tzw. stopę podatkową, stosowaną do „polskiego” dochodu tej osoby.

Moment powstania obowiązku podatkowego – data powstania po stronie podatnika obowiązku uiszczenia podatku. To np. data wypłaty wynagrodzenia, data sprzedaży samochodu, data otrzymania darowizny lub spadku.

Naczelny Sąd Administracyjny - sąd, który sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej (w tym podatkowej). Naczelny Sąd Administracyjny:
• rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych,
• podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowo-administracyjnej,
• rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej,
• rozpoznaje inne sprawy należące do jego właściwości na mocy odrębnych ustaw,
• rozpoznaje skargi na bezczynność organów administracji.

%%content-videotarget%%

Nadpłata podatku – wpłacenie lub pobranie przez płatnika podatku w wysokości wyższej niż należna. Nadpłata podlega zaliczeniu na ewentualne zaległości podatkowe. W innych przypadkach podlega zwrotowi albo zaliczeniu na poczet bieżących podatków na zasadach określonych w ordynacji podatkowej.


Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) - niepowtarzalny i jedyny dla danego podatnika numer dla celów podatkowych. Nadawany jest na cały okres bytu danego podmiotu lub na całe życie. Podatnicy mają obowiązek podawania NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych.

Obowiązek podatkowy – wynikająca wyłącznie z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.


Odliczenia podatkowe –ulgi podatkowe i inne uprawnienia przewidziane dla podatników, określone w ustawach podatkowych, polegające najczęściej na legalnym obniżeniu podatku lub podstawy opodatkowania.


Odsetki od zaległości podatkowychodsetki naliczane za zwłokę (zawinione opóźnienie) w zapłacie podatku. Stawka tych odsetek wynosi 200 % aktualnej podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP.


Opłaty lokalne- opłaty, których zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek określa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość stawek nie może przekroczyć wartości określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Do opłat lokalnych należą: opłata miejscowa, o. administracyjna, o. targowa, o. od posiadania psów.


Opłata skarbowa- forma zapłaty za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Chodzi tu o czynności urzędowe, wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów. Opłatę skarbową uiszcza się również w przypadku składania w urzędzie lub sądzie pełnomocnictwa lub prokury.


Ordynacja podatkowa– zasadnicza ustawa dotycząca ogólnego prawa podatkowego. Dotyczy przede wszystkim zobowiązań podatkowych, informacji podatkowych, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających. Stosuje się ją do wszystkich podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe, ponadto do spraw z zakresu opłaty skarbowej oraz opłat lokalnych.


Organy kontroli skarbowej – organy państwa właściwe w zakresie kontroli skarbowej. Są nimi: Minister Finansów; Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, dyrektor urzędu kontroli skarbowej.


Organy podatkowe - organy administracji państwowej lub samorządowej, określające wymiar podatku w drodze postępowania i pobierające podatki. Są nimi przede wszystkim urzędy skarbowe – w pierwszej instancji, zaś w drugiej – izby skarbowe. Organami podatkowymi są również naczelnicy urzędów celnych oraz dyrektorzy izb celnych. Organami podatkowymi samorządowymi są w pierwszej instancji wójt, burmistrz, prezydent miasta, w drugiej instancji – samorządowe kolegia odwoławcze. Organem podatkowym jest również Minister Finansów. Więcej na ten temat.


PCC - patrz "Podatek od czynności cywilnoprawnych"


PIT – skrót (z ang. personal income tax) oznaczający podatek dochodowy od osób fizycznych. Mianem PITy oznacza się formularze podatkowe z zakresu tego podatku (np. PIT-36, PIT-11)


Płatnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.


Podatek - publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – podatek obrotowy pobierany od wartości niektórych (wymienionych w ustawie o pcc) czynności prawnych. Chodzi tu np. o umowę sprzedaży, umowę pożyczki, umowy spółki, ustanowienie hipoteki.


Podatek od nieruchomości podatek od gruntów, budynków i budowli ciążący na ich właścicielach, posiadaczach lub użytkownikach wieczystych. Aktualnie obowiązuje podatek uzależniony od powierzchni danej kategorii nieruchomości. Jest to jeden z podatków lokalnych zasilających budżety gmin.


Podatek od spadków i darowizn – podatek od nabycia przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski, na podstawie:

1) dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;

2) darowizny, polecenia darczyńcy;

3) zasiedzenia;

4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi temu podlega również:

- nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz

- nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.


Podatek od środków transportowych – Podatek obciążający właścicieli samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów. Podatek obciąża też właścicieli przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Jest to jeden z podatków lokalnych zasilających budżety gmin.


Podatek od towarów i usług – patrz: „VAT


Podatnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.


Rok podatkowy – okres rozliczeniowy i sprawozdawczy danego podatku. Najczęściej jest to rok kalendarzowy, jak np. w przypadku PIT.


Ulgi podatkowe - przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Ulgą nie jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w podatku VAT.


Urząd skarbowy - jednostka organizacyjna obsługująca naczelnika urzędu skarbowego. Urząd nie jest organem podatkowym - to miano przysługuje naczelnikowi urzędu skarbowego.


Wojewódzkie sądy administracyjne (WSA) – pierwsza instancja sądownictwa administracyjnego (drugą jest NSA). Jest 16 WSA – po jednym na każde województwo. Sądy te sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1. decyzje administracyjne (w tym decyzje podatkowe);

2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym (w tym w p. podatkowym), na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3. postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4. inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym prawa podatkowego);

5. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6. akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7. akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8. bezczynność organów administracyjnych (w tym organów podatkowych) w przypadkach określonych w pkt 1-4.


VAT – powszechny skrót (z ang. value added tax) podatku nazwanego u nas podatkiem od towarów i usług. Jest to najpopularniejszy podatek pośredni, który cechuje się przerzucalnością na kolejne fazy obrotu. Ostatecznie ciężar VAT ponosi konsument jako końcowy nabywca towaru lub usługi obciążonej tym podatkiem.


Zobowiązanie podatkowe - wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.


Zwolnienia podatkowe – przewidziane ustawami podatkowymi zwolnienia od podatku niektórych kategorii podatników (zwolnienia podmiotowe) lub niektórych kategorii dochodów, przysporzeń, świadczeń lub czynności (zwolnienia przedmiotowe).


Oprac. Paweł Huczko

REKLAMA

Słownik

Kadry
Abolicja składek w ZUS Badania lekarskie Bezpieczeństwo i higiena pracy Choroba zawodowa Czas pracy Dieta za czas podróży służbowej Ekwiwalent za urlop Etat Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Pracy Jakie świadczenia wypłaca ZUS? Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy Młodociany Nagroda Niewykorzystanie urlopu pracowniczego Ochrona wynagrodzenia Odliczenia z wynagrodzenia Odprawa Odprawa emerytalno-rentowa Odprawa pośmiertna Odprawa przy zwolnieniach Odszkodowanie za wypadek Okresy odpoczynku Organ rentowy Plan urlopów Podróż służbowa Praca zdalna Praca zmianowa Pracodawca Pracownik Prawo do urlopu Premia Przerwanie urlopu Przesunięcie urlopu Przychód ze stosunku pracy Przywrócenie terminu w prawie pracy Płatnik składek Regulamin wynagrodzenia Renta Renta socjalna Renta szkoleniowa Renta z tytułu niezdolności do pracy Siedziba pracodawcy - definicja Składka na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenia społeczne Staż pracy Stosunek pracy Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie emerytalno - rentowe Ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie wypadkowe Umowa o pracę Urlop bezpłatny Urlop dodatkowy Urlop macierzyński Urlop na żądanie Urlop proporcjonalny Urlop uzupełniający Urlop wychowawczy Urlop wypoczynkowy Wczasy pod gruszą Wynagrodzenie Wynagrodzenie akordowe Wynagrodzenie prowizyjne Wypadek w drodze do pracy Wypadek w pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Świadczenie rehabilitacyjne Świadczenie rzeczowe dla pracownika
Biznes
E-biznes A jak Adres IP ASR ATM Agent rozliczeniowy Agent transferowy Agroturystyka Akceptant Akcja uprzywilejowana Akcje Aktywa OFE Aktywa funduszu Alokacja Amortyzacja Amortyzacja Amortyzacja podatkowa Analiza techniczna Anatocyzm Aneks Aneks Antresola Aport Aprecjacja Arbitraż Audyt energetyczny Audyt energetyczny Audyt w outsourcingu Audytor energetyczny Aukcja Aval A’vista B jak Bajt, Bit i Bluetooth BFG BIK BIN BVPS Back load Badania przemysłowe Bankomat Barter Barter Barter Benchmark Beneficjent Benefity pracownicze Bessa Bilans handlowy Biokominek Biznesplan Blue chips Bon ton Bony skarbowe Business lunch C jak Cache i Cookie C/WK C/Z CBR (centrum badawczo-rozwojowe) CFD CFM (ang. Car Fleet Management) CVC2 CVV2 Carry trade Catering Cena Cena Cena emisyjna Cena nabycia jednostki uczestnictwa Cena odkupienia jednostki uczestnictwa Cena transferowa Centrum rozliczeniowe Certyfikat inwestycyjny Cesja Cesja ChatGPT Cocktail - party Compliance Cookie Copywriting Crowfunding Cyberbezpieczeństwo Czym jest S.M.A.R.T.? Czynność egzekucyjna Czynsz leasingowy Cło D jak DHA Darowizna Data wydania Data wymagalności Debet Deflacja Deponent Depozyt zabezpieczający Depozytariusz funduszu Dewaluacja Dochód Dofinansowanie Dolar amerykański (USD) Dolar australijski (AUD) Dostawcy outsourcingu Dostępność kredytu Dowód tymczasowy Dropshipping Duże projekty Dyrektywa EPBD Dywidenda Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza Działanie Dziennik Ustaw Dzierżawa Dzień prawa do dywidendy Dzień wyceny Dług Dłużnik E jak Exploit E-outsourcing EBIAT EBITDA ECB EMV EPS ERP ETF EURIBOR EURIBOR EURIBOR Efektywne oprocentowanie kredytu Egzekucja Elektroniczny instrument płatniczy Energetyka geotermalna Escrow Euro (EUR) Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Ewidencja gruntów i budynków F jak FAT i FTP FIFO FIO FIZ Firewall Forward Frank szwajcarski (CHF) Free float Front load Fundusz inwestycyjny Fundusz parasolowy Fundusze private equity Funt szterling (GBP) G jak Gigabajt GDP GPW Garden - party Generator wniosków Gospodarka Grace period H jak Hoax HIFO Handel detaliczny Handel hurtowy Hedging Hipoteka Historia kredytowa HoReCa Hossa Hosting aplikacji I jak IDS IBAN IPO IVR Imprinter Indos Indosant Indosat Inflacja Informacje na temat zarządzania prawami Inicjatywa ustawodawcza Innowacja organizacyjna Innowacja procesowa Innowacja produktowa Innowacyjność Insourcing Instrument bazowy Instrumenty pochodne Instytucja finansowa Instytucja pośrednicząca (IP) Instytucja wdrażająca (IW) Inter-sourcing Interchange fee J jak JavaScript Jednostka uczestnictwa Jen japoński (JPY) K jak Keylogger KNF Kapitalizacja odsetek Kapitalizacja spółki Kara umowna Karta debetowa Karta korporacyjna Karta kredytowa Karta mikroprocesorowa Karta obciążeniowa Karta podarunkowa Karta pre-paid Karta płatnicza Karta wypukła Kategoria B1 Kerdyt konsolidacyjny Klauzula niedozwolona Klauzula wykonalności Kod kreskowy Kodeks Kodeks cywilny Kolektor słoneczny (solar) Komornik Komponent centralny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Koncesja Konkurs otwarty Konkurs zamknięty Konsul Konsultanci i doradcy Konwersja Korona czeska (CZK) Korona norweska (NOK) Korona szwedzka (SEK) Korzystający Koszt uzyskania przychodu Koszty sądowe Kredyt inwestycyjny Kredyt konsumencki Kredyt obrotowy Kredyt odnawialny Kredyt refinansowy Kredyt rewolwingowy Kredyty konsumpcyjne Kredyty zagrożone Kryptoreklama Kryptowaluta Kuna chorwacka (HRK) Kwalifikowalność projektu L jak Luka w zabezpieczeniach LIBOR LIBOR LIBOR LIFO LTV Leasing bezpośredni Leasing denominowany Leasing finansowy Leasing operacyjny Leasing zwrotny Licencja Linia kredytowa Lokal użytkowy Lokata rentierska Lokata terminowa Lokowanie produktu M jak Makrowirus MO/TO Mapa pomocy regionalnej Marża kredytowa Małe przedsiębiorstwo Mały przedsiębiorca Mikroprzedsiębiorstwo Moneyback Monitor Polski Mostek cieplny N jak NTFS NLP (programowanie neurolingwistyczne) Nadawanie utworu Najem egzemplarzy Netsourcing Niewypłacalność Notariusz Nowelizacja Nowy izraelski szekel (ILS) O jak Open relay OPEC OWU Ochrona prawna Odpisy amortyzacyjne Odsetki Odsetki Odsetki skapitalizowane Odstąpienie od umowy Odstąpienie od umowy Odstępne Odtworzenie utworu Oferta Oferta Offshoring Ogniwa fotowoltaiczne (fotoelektryczne) Opcja Opublikowanie równoczesne utworu Organ egzekucyjny Osoba fizyczna Outsourcing Outsourcing IT Outsourcing logistyczny Oświadczenie woli P jak Peer-to-peer i Phishing PIN PINpad POS Paszport Paszport biometryczny Payroll Pengab Phishing Phishing Pieniądz Pieniądz elektroniczny Pobyt bezwizowy Polecenie zapłaty Poręczenie Posiadacz karty płatniczej Postępowanie egzekucyjne Prace rozwojowe Prosument Przedsiębiorca Przewalutowanie Przewłaszczenie Przyjęcie bufetowe Punkt bazowy Płatność zaliczkowa Płatność zaliczkowa R jak Riskware i Robak RFID RRSO RRSO Rachunek karty Rating Rating Raty annuitetowe Reemitowanie utworu Refinansowanie Refundacja wydatków Regres Rejestr uczestników funduszu Reklama Reklama kontekstowa Reklama podprogowa Reklama wprowadzająca w błąd Rekuperacja Renminbi (CNY) Roszczenie Rozpoczęcie realizacji inwestycji Rozporzadzenie Rynek OTC Rynek kapitałowy Rynek pieniężny Rzemieślnik S jak SMTP, Spyware i Spam SNB SNB SPO SWIFT SWIFT SWIFT Scoring Skarga na czynności komornika Skuteczne techniczne zabezpieczenia Small-talk Smartfon Spadek Spam Spread Sprzedaż Sprzedaż na odległość Spyware Stagflacja Startup Stawka referencyjna Polonia Stała stopa procentowa Stała stopa procentowa Stop-lista Stopa depozytowa Stopa dywidendy Stopa lombardowa Stopa redyskontowa Stopa referencyjna Stopa referencyjna Stopa zwrotu Stopy depozytów międzybankowych Stopy depozytów międzybankowych Stopy depozytów międzybankowych Stopy procentowe NBP Stosunek pracy Strefa wolnocłowa Strona postępowania egzekucyjnego Studium wykonalności Suma ubezpieczenia Synergia System DGP Szkoda w majątku Szkolenie ogólne Szkolenie specjalistyczne Sztuczna inteligencja Sąd egzekucyjny Słownik przedsiębiorcy T jak Trojan TED spread Techniczne zabezpieczenie Technologia Internetu Rzeczy (IoT) Termin wykonania Trasant Trasat Tytuł egzekucyjny Tytuł wykonawczy U jak UDP Ubezpieczający Ubezpieczenia obowiązkowe Ubezpieczenie niskiego wkładu Ubezpieczenie pomostowe Ubezpieczony Ubezpieczyciel Uczestnicy postępowania egzekucyjnego Udział własny Umorzenie Umowa Umowa o dofinansowanie Umowa outsourcingu Ustawa Uszczerbek na zdrowiu Usługi concierge Utwór opublikowany Utwór rozpowszechniony Uznanie Użyczenie egzemplarzy Użytkownik karty płatniczej V jak VoIP i VPN Venture capital W jak Wirus i WildList WANJU WIBID WIBID WIBID WIBOR WIBOR WIBOR Waluta Warset Weksel Wierzyciel Wiza Wkład własny Wniosek o dofinansowanie projektu Wprowadzenie utworu Wskaźnik kredytów zagrożonych Wspólny rejestr małżeński Współczynnik U Z jak Zoo i Zatruwanie DNS Zabezpieczenie kredytu Zadośćuczynienie Zakład ubezpieczeń Zarządzanie aplikacjami Zdolność kredytowa Zlecenie OTP Zlecenie PCR Zlecenie PCRO Zlecenie PKC Zmienna stopa procentowa Środki trwałe Świadczenie Świadczenie Świadomość marki Źródła prawa Żyrant
Moto
16V 4motion ABC ABS ACC ACC AFL ASC - system kontroli trakcji ASR: co to jest? AWD, All Wheel Drive Alternator Amortyzatory Amortyzatory. Zasada działania, budowa, rodzaje. Autobus Autocasco (AC) Automatyczna skrzynia biegów Autostrada BAS – Brake Assist System BLIS Bezpieczeństwo bierne pojazdu Bieżnikowanie opon Blok silnika Bluemotion By Wire Bęben hamulcowy CBC CDI CDI: co to za silnik? CR - Common Rail CVT Carfax Carpooling Cechy pierścieni tłokowych Cechy tłoków silników spalinowych Chodnik Chłodnica Chłodnica samochodowa Ciągnik rolniczy Co to jest obszar zabudowany? Comprex Coupé Czernidło do opon Czym jest ząbkowanie opon? Cło D-CAT D4D DOHC DSG Distronic Dodatki uszlachetniające do paliw Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: definicja mówi jasno... Dopuszczalna masa całkowita. Co to jest? Dopuszczalna ładowność Dowód tymczasowy Doładowanie Drifting Droga Droga dla rowerów Droga dojazdowa Droga ekspresowa Droga krajowa Droga wojewódzka EBD EGR ESP Ecodriving Ekonomiczna jazda pod górę Ekonomiczna jazda z góry Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego FSI Filtr paliwa: benzyna Filtr paliwa: olej napędowy Filtr powietrza Fotelik samochodowy GDI Geometria przedniego zawieszenia Głowica silnika HALDEX HHC Hamowanie Hamowanie sprzęgłem i biegami Hamulce Hamulce bębnowe Hamulce tarczowe Hatchback Holowanie: co to jest? Homologacja reflektorów Hydrauliczny kolumnowy podnośnik samochodowy Hydrauliczny podnośnik samochodowy (tzw. żaba) Hydrauliczny układ hamulcowy, dwuobwodowy Hydrauliczny układ hamulcowy, jednoobwodowy IDIS IPS ISOFIX Immobiliser Infant Intercooler Jazda „wybiegami” Jezdnia Kabriolet Kamper Karoseria Karta pojazdu Kategoria A Kategoria A1 Kategoria A2 Kategoria AM Kategoria B Kategoria B1 Kategoria C Kategoria C1 Kategoria D Kategoria D1 Kategoria T Kierowca i kierujący Klasa samochodu Klocki hamulcowe Klucz nasadowy Kolizja drogowa Komora spalania w silniku z zapłonem samoczynnym Komory spalania w silniku z zapłonem iskrowym Kompresor elektryczny Konsul Korbowód Kosmetyki do karoserii Koło zamachowe LSD Lampki kontrolne Lampy awaryjne Lane Assist Leasing Leasingobiorca Leasingodawca Limuzyna MAP MPI MPV Manewrowanie Masa własna Mechaniczne podnośniki samochodowe Mechaniczne pompy wtryskowe: pompa sekcyjna Miejsce obsługi podróżnych (MOP) Miernik uniwersalny Mieszanka paliwowo-powietrzna Mikromobilność Minicasco Międzynarodowe prawo jazdy Moment dokręcania nakrętek i śrub Motocykl i motorower Na czym polega omijanie? Nacisk osi Naczepa Nadsterowność Nalepki Narzędzia. Wkrętaki Narzędzia: ciśnieniomierz Narzędzia: gwintowniki, narzynki Narzędzia: klucze Narzędzia: przecinak, podbijak Narzędzia: suwmiarka, mikromierz, szczelinomierz Niedostateczna widoczność OHC OHV Obszar zabudowany Odmrażacze Ograniczenia prędkości Oleje w samochodzie Omijanie Opony całoroczne Opony letnie Opony zimowe Optymalizacja kół Optymalne obroty silnika Paliwo Panewki i półpanewki Parametry silnika spalinowego Parking Parkometr Parkowanie Parkowanie na skos, przodem do krawędzi jezdni Parkowanie na skos, tyłem do krawędzi jezdni Parkowanie przodem prostopadle do krawędzi jezdni Parkowanie równoległe przodem Parkowanie równoległe tyłem Parkowanie tyłem prostopadle do krawędzi jezdni Parkuj i jedź Paszport Paszport biometryczny Pianka do opon Pick-up Pieszy Planowanie podróży Pobyt bezwizowy Podgrzewacze paliwa Podsterowność Poduszka powietrzna Pojazdy Pokrowiec na kierownicę Pompa oleju Pompa wodna Pompka samochodowa Poślizg Poślizg kontrolowany Poślizg kontrolowany autem z napędem na cztery koła Poślizg kontrolowany autem z napędem na tylną oś Poślizg kontrolowany autem z napędzanymi przednimi kołami Poślizg niekontrolowany Poślizg niekontrolowany w zimie Prawo jazdy Problem ostatniej mili Prostownik Przeguby napędowe Przewidywanie sytuacji na drodze Przewody paliwowe Przewody zapłonowe Przyczepa kempingowa Próg zwalniający Punkty karne Płyn hamulcowy Płyny chłodzące Płyny w samochodzie Quattro RWD Reflektory dodatkowe Reflektory samochodowe: rodzaje, budowa, konserwacja Renowator do opon Resory Rodzaje sprzęgieł Rower Rozdzielaczowa (rotacyjna) pompa wtryskowa Rozpórka zawieszenia Rozrusznik Rozrząd Ruch kierowany Ruszanie Ruszanie w ruchu miejskim Ruszanie w ruchu pozamiejskim Ruszanie, rozpędzanie się i zmiana biegów SBC SDI SIPS SUV Samochód Samochód elektryczny Sedan Spojler Sprzęgła automatyczne i półautomatyczne Sprzęgła elektromagnetyczne Sprzęgła podwójne Sprzęgła. Zasada pracy, rodzaje, sposoby sterowania Sprzęgło Sprzęgło cierne tarczowe Sprzęgło wielotarczowe Stacja paliw Stacja ładowania Stan nietrzeźwości Stopień sprężania silnika spalinowego Stopień sprężania w silniku tłokowym Stopy łożyskowe Strefa płatnego parkowania Strefa ruchu Strefa wolnocłowa Strefa zamieszkana (droga wewnętrzna) Strefa zgniotu Stłuczka Sworzeń tłokowy Synchronizacja świateł w mieście (Zielona fala) Synchronizator, synchronizowana skrzynia biegów Szczegóły konstrukcyjne tłoków silnika spalinowego Szczotki w prądnicy i rozruszniku TCS TDI TSI Tablica rejestracyjna Tablice rejestracyjne Taksówka Tarcza hamulcowa Tempomat Tiptronic Trójkąt ostrzegawczy Twin Spark Tłok Tłumiki drgań skrętnych wałów korbowych Ubezpieczenie komunikacyjne (OC) Uczestnik ruchu Układ chłodzenia Układ doładowania Układ kierowniczy Układ korbowy silnika Układ paliwowy Układ rozruchowy Układ smarowania silnika Układ wtryskowy Układ wydechowy Układ zapłonowy Układ zapłonowy, elektroniczny Układ zapłonowy, klasyczny Układ zapłonowy, współczesny Układy hamulców bębnowych Uspokojenie ruchu VTEC VTG VVT-i Van WHIPS Wał korbowy Wentylacja kabiny pasażerskiej Wiza Woonerf Wymijanie Wypadek Wyprzedzanie Wózek inwalidzki Włączanie się do ruchu Zacisk hamulcowy Zapłon iskrowo-strumieniowy Zatrzymanie pojazdu Zawieszenie pojazdu Zawory Zawory silnika spalinowego Zawracanie Zespół pojazdów Zielona karta Łożyska i łożyskowanie Łożyska toczne Łączenie akumulatorów Średnie zużycie paliwa Środkowy pas brukowany (pas manewrowy) Świece zapłonowe Świece żarowe
Nieruchomości
AMRON-SAFRIN Adyton Akant Akcyza (podatek akcyzowy) Amfilada Anaglypta Antresola Antresola Apartament Arabeska Art Déco Atrium Audyt energetyczny Audytor energetyczny Azbest Bagua Bania Bariera kondensacyjna Barwy ciepłe Barwy drugorzędowe Barwy pierwszorzędowe Barwy trzeciorzędowe Bateria bidetowa Bauhaus Belka Bezpiecznik elektryczny Biały tygrys Bierwiono Biokominek Biuro Informacji Kredytowej (BIK) Blachownica Blenda Boazeria Bokówka Bonsai Bonus-malus Bordiura Bordiura Budowa Budowla Budynek Budynek mieszkalny Budynek mieszkalny jednorodzinny Bulwki (Bulbille) Bungalow Byliny CashBack Cegła dziurawka Cement workowany – kolory worków i nadruków poszczególnych klas wytrzymałościowych Cementy budowlane – właściwości mechaniczne i fizyczne Centralne ogrzewanie Cesja Chargeback Color blocking Concierge Cross-selling Darowizna Dbanie o finanse De Stijl Debet Decoupage Decyzja o warunkach zabudowy Dekonstruktywizm Deweloper Dobijak do gwoździ Dokumentacja budowy Dokumentacja powykonawcza Dom pasywny Dom w zabudowie bliźniaczej Dom w zabudowie szeregowej Doradca finansowy Dormitorium Dożywocie Drewno przetworzone Drewno/parkiet egzotyczny Drewno/parkiet europejski Droga publiczna Drzwi płycinowe Drzwi płytowe Dyrektywa EPBD Dzierżawa Dźwigar EURIBOR i rata kredytu hipotecznego Eklektyzm Elewacja Epifity Epoksydy Ewidencja gruntów i budynków Farby akrylowe Farby emulsyjne i zakres ich stosowania Farby ftalowe Farby olejne – zakres stosowania Farby pęczniejące ogniochronne Fasada Faseta Feng shui Filcowanie Forex Fornir Fotorolety Fryz Fuga Fusing Garaż Gatunek Gatunki stopów miedzi Gilosz Gniazdo zaworu Gont Grunt Gzyms Gzyms Gęstość obciążenia ogniowego Gęstość pozorna Hammam Harobet Haute couture High-tech Higroskopijność Hipoteka Hipoteka Historia kredytowa Hotel Hydraulofon Hydrolit Hydroponika IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) Ilość zaprawy do betonu odpornego na ścieranie Inkrustacja Inspektor nadzoru inwestorskiego Intarsja Intarsja sztukatorska Inteligentny dom Iris folding Jak dobrać uziarnienie kruszywa do betonu odpornego na ścieranie? Jętka Kalenica Kalkulator kosztów energii Kapilarność Karencja Karencja a wakacje kredytowe Karta kredytowa Kategorie zagrożenia ludzi Kawalerka Kitab-chane Kleje do robót podłogowych i okładzinowych Kleszcze Klin Klin dystansujący Klucz ampulowy Kolor biały Kolor czarny Komin Komplet mebli Kompostowanie Kompostownik Kondygnacja Kondygnacja nadziemna Kondygnacja podziemna Kondygnacja powtarzalna Konto internetowe Konto osobiste Konto oszczędnościowe Konto walutowe Korozja betonu Korozja chlorkowa betonu Korozja siarczanowa betonu Korozja węglanowa betonu Korozja ługująca betonu Kosz dachowy Kołek z zaczepem kolankowym Kraszanka Kredyt bankowy Kredyt budowlano-hipoteczny Kredyt budowlano-hipoteczny na budowę domu Kredyt hipoteczny Kredyt hipoteczny z ratą balonową Kredyt hipoteczny z ubezpieczeniem pomostowym Kredyt konsolidacyjny Kredyt mieszkaniowy Kredyt refinansowy Kredyt walutowy Krokiew Kruszywa mineralne do betonu – rodzaje Kruszywa naturalne – piaski do zapraw budowlanych Kruszywa sztuczne Księga wieczysta Kształt i wymiary kamiennych okładzin schodowych Kubatura Kłącza Lakier poliuretanowy Lambrekin Leasing Legary Licowanie Listwa przypodłogowa Listwy mocujące Liście przykwiatowe Lokal użytkowy LtV (Loan to Value) Luksfery (pustaki szklane) Lureks Mansarda Mansarda Markieteria Marża Masa pustaków stropowych Ackermana Masa solna Masa szpachlowa Masy uszczelniające Maszkaron Materiały niebezpieczne pożarowo Meble Meble regionalne Meble zabytkowe Mezzanino Mieszaniec międzygatunkowy Mieszaniec międzyrodzajowy Mimikra Minimalizm Modernizm Motel Mozaika Multiroom Murłata Mutacja Nadświetle Nalepianka Nasiona kiełkujące w ciemności Nasiąkliwość Nasiąkliwość objętościowa Nasiąkliwość wagowa Nasiąkliwość zwykła Nieruchomości Nieruchomość Notariusz O - ring Obiekt budowlany Obiekt budowlany Obliczanie oprocentowania kredytu Obszar oddziaływania obiektu Oczko Odkurzacz parowy Odmiana Odsetki Odwrócona hipoteka Ognie św. Elma – niewielkie wyładowania podczas burzy Ogniotrwałość Okap Oklejanka Okno połaciowe Oprocentowanie kredytu Oznaczenia konsystencji mieszanek betonowych Ościeżnica PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) PVC Palnik zapłonowy Papier-mâché Patchwork Pianka poliuretanowa Pion murarski Pisanka Piwnica Pióro i wpust Plafon Podatek Podatek VAT Podatek dochodowy Podbitka Podbitka dachowa Poddasze Poddasze nieużytkowe Poddasze użytkowe Podwalina Podział budynków na kategorie zagrożenia ludzi Podłoże Pomieszczenie gospodarcze w budynku Pomieszczenie techniczne w budynku Pompa ciepła Pop-art Portfenetr (Porte-fenêtre) Portyk Potpourri Powierzchnia terenu biologicznie czynna Powierzchnia użytkowa budynku Powierzchnia wewnętrzna budynku Powierzchnia zabudowy Poziom terenu Połać dachowa Pośrednik Pożyczka hipoteczna Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Profile Program „Rodzina na Swoim“ Prolongata Przebudowa Przesiąkliwość Przewalutowanie kredytu Przewodność cieplna Przewód kominowy Przyłącze wodociągowe Pstrolistność Płyta HDF Płyta LDF Płyta MDF Płyta gipsowo - kartonowa Płytki ceramiczne Quiling Rata balonowa Rata kredytu Rattan Rekomendacja S Rekuperacja Remont Roboty budowlane Rocaille Rodzaj Rodzinny ogród działkowy Rozliczenie podatkowe Rozmnażanie generatywne Rozmnażanie wegetatywne Roślina jednoroczna Roślina jednoroczna w uprawie Rośliny długiego dnia Rośliny krótkiego dnia Rośliny naskalne Rośliny naziemne Rośliny zimozielone Rynna Rzeczoznawca budowlany Rzygacz (gargulec) Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Schody Schody kacze Schronisko turystyczne Scoring Scrapbooking Secesja Sezon grzewczy Sezonowanie Sgraffito Shabby schic Shoji Silikaty Skala twardości Mohsa Skaryfikacja Skład objętościowy zapraw gipsowo-wapiennych Spadek Split levels Spory z dostawcą energii Spread Sprzedaż Stiuk Stopa depozytowa Stopa dyskontowa Stopa lombardowa Stopnie wodoszczelności betonu hydrotechnicznego Strop pośredni Stropodach Strych Styl Ludwika XIV Styl Ludwika XV Styl afrykański Styl angielski Styl arabski Styl ekologiczny Styl empire Styl gotycki Styl indyjski Styl klasyczny Styl kolonialny Styl nowoczesny Styl prowansalski Styl retro Styl rokoko Styl rustykalny Styl skandynawski Styl wiktoriański Styl zakopiański Subprime Sukulenty Sutasz Suterena Syfon Szezlong Szklarnia Szkło warstwowe Sztukateria Szyber Tagua Tamborek hafciarski Tapczan Tax free Technika karczochowa Technika pergaminowa Teren budowy Toksyczne przekonania finansowe Topiary Torfowiec Trawertyn Tymczasowy obiekt budowlany Tymczasowy obiekt budowlany Ubezpieczenie kredytu Ubezpieczenie pomostowe Ubikacja kucana Ukryte opłaty kredytu - spread Ulica Umowa deweloperska Umowa kredytowa Umowa przedwstępna Umowa rezerwacyjna Uprawnienia budowlane Urządzenia budowlane Usta chi Uszczelka Uzbrojenie działki Użytkowanie wieczyste Voyeuse Waloryzacja Wazon Wejeska Weranda Westybul Wełna mineralna Wiatrownica Wiatrołap Wieś Wieża Wieżowiec Windsor chair Wiązar Więźba dachowa Wkład własny Wniosek kredytowy Woda królewska Wodny zawór odcinający Wspólnota mieszkaniowa Współczynnik redukcyjny wytrzymałości gwarantowanych betonu żaroodpornego Wyjście z długów Wykusz Wylewka Wymagania stawiane lekkim ścianom osłonowym Wymiary pustaków ceramicznych stropu Ceram Wymiary zwykłych śrub i nakrętek Wypłonienie pędów Wysokościowiec Wysokość kondygnacji Wyłaz dachowy Wyłącznik schodowy Węgliki spiekane Właściwości emulsji asfaltowych Zabudowa jednorodzinna Zabudowa śródmiejska Zaprawy wapienne – skład Zarządca nieruchomości Zazdrostka Zdolność kredytowa Zestaw mebli Zraszacz Ława kominiarska Łupek Łączyna Ściana nośna Ścianka działowa Ścianka kolankowa Ślepa podłoga Żerydon Żuraw wieżowy
Prawo
Ableizm Abonent Adopcja Adultyzm Agent turystyczny Akt małżeństwa Akt poświadczenia dziedziczenia Alimenty Alimenty od byłego małżonka Ambasador Aparat publiczny Apelacja Apostille Asesor notarialny Assessment Centre Badania kontrolne Badania lekarskie Badania okresowe Barwy państwowe Becikowe Bezdomny Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpośredniość wyborów Bezrobotny Charakter terrorystyczny przestępstwa Choroba zawodowa Ciepło Cisza nocna Cisza przedwyborcza Cudzoziemiec Curriculum Vitae Cyberatak Czas letni Czas pracy Czym jest dokument Czyn Czyn zabroniony Czynności bankowe Darczyńca Darowizna Darowizna gospodarstwa rolnego Darowizna kwoty pieniężnej Darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego Darowizna nieruchomości Darowizna niewykonana Darowizna wykonana Decyzja o warunkach zabudowy Deweloper Dodatek aktywizacyjny Dodatek funkcyjny Dodatek mieszkaniowy Dodatek stażowy Dodatek za godziny nadliczbowe Dodatek za naukę języków obcych Dodatek za pracę w nocy Dodatek za pracę w szczególnych warunkach Dodatek za pracę w święta i niedziele Dodatek za szczególne umiejętności Dodatek zmianowy Dodatki do wynagrodzenia Dom pomocy społecznej Domniemanie Dożywocie Droga publiczna Dyżur Dział spadku Dziedziczenie gospodarstw rolnych Dziedziczenie ustawowe Dzienny opiekun Dzień Dziecka Dług Długi spadkowe E-commerce E-recepta Egzekucja alimentów Egzekucja alimentów z zagranicy Eksmisja Ekwiwalent Emerytura Emerytura pomostowa Energia Eures Eurodesk Europe direct Europe info Ewidencja czasu pracy Exit poll Faksymile Fałszywa pomoc techniczna Fin-net Forma umowy darowizny Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz alimentacyjny Fundusz pracy Funkcja publiczna Funkcjonariusz publiczny Generał Gmina Godło Gotowość do pracy Grooming Groźba Grupy podatkowe Haker Handel ludźmi Hymn IBAN IJHARS (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) Impreza turystyczna Indywidualne konto emerytalne Indywidualny rozkład czasu pracy Infrastruktura telekomunikacyjna Intercyza Internet Inwalida wojenny Inwestor Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW) Kampania wyborcza Kara porządkowa Kara umowna Karta płatnicza Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kierownik budowy Klauzula niedozwolona Klauzula wykonalności Klub dziecięcy Kodeks karny skarbowy Kombatant Komisja wyborcza Komitet wyborczy Konkubinat Konstytucja Konsument Kontrakt socjalny Korzyść majątkowa lub osobista Koszty sądowe w sprawach z prawa pracy Kwota bazowa Likwidacja zakładu pracy List motywacyjny Lokal socjalny Lokal wyborczy Majątek osobisty Majątek osobisty małżonka Majątek wspólny Majątek wspólny małżonków Maksymalna stawka Mansplaining Małoletni i młodociany Małżeńskie ustroje majątkowe Małżeństwo Małżeństwo konkordatowe Małżeństwo wyznaniowe. Mediacja Mediacja rodzinna Mianowanie Miasto Mienie wielkiej wartości Mienie znacznej wartości Minimalne wynagrodzenie za pracę Możliwości zarobkowe Mąż zaufania Młodociany Młodociany sprawca NIP Naczelny Sąd Administracyjny Nagroda Nagroda Nagroda jubileuszowa Nagroda roczna (tzw. trzynastka) Nasciturus Nazwisko dziecka Niania Niedostatek darczyńcy Niedozwolone klauzule umowne Niegodność dziedziczenia Nieletni Nieruchomości Nieruchomość Nietykalność Nieuczciwe praktyki rynkowe Niewolnictwo Niewypłacalność Niezdolność do pracy Niezgodność towaru z umową Normy czasu pracy Notariusz Numer alarmowy OHP Obdarowany Obowiązek alimentacyjny Obowiązek szkolny Obowiązki małżonków Obwód głosowania Odprawa Odprawa emerytalno-rentowa Odprawa rentowa Odstąpienie od umowy Odstąpienie od umowy Odstępne Odszkodowanie Odwiedzający Odwołanie darowizny Oferta Oferta pracy Okres wyczekiwania Okresy nieskładkowe Okresy odpoczynku Okresy składkowe Okresy składkowe i nieskładkowe Okręg wyborczy Ordynacja wyborcza Organ rentowy Organizator turystyki Orzeczenie Osoba fizyczna Osoba najbliższa Oszustwo nigeryjskie Otwarcie spadku Otwarty fundusz emerytalny Oświadczenie woli PESEL Paczka pocztowa Partia polityczna Państwowa Komisja Wyborcza Pedofilia Pełnoletność Pełnomocnictwo Pierwszy filar Pilot wycieczek Plan urlopów Poczta elektroniczna Podatek od spadków i darowizn Podział majątku Podżeganie Pokrewieństwo Pokrzywdzony Polecenie Polecenie Policja Polonia Pomieszczenie tymczasowe Pomocnictwo Port lotniczy Poręczenie Postanowienie Poszukujący pracy Powinowactwo Powszechna usługa pocztowa Powód Pozew o obniżenie alimentów Pozew o podwyższenie alimentów Pozew o separację Pozew o uchylenie alimentów Pozwany Połączenie telefoniczne Pośrednik Pośrednik turystyczny Praca nakładcza Praca w ruchu ciągłym Prace społecznie użyteczne Pracodawca Pracownik Pracownik socjalny Praktyki absolwenckie Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prawomocność Premia Prokuratura Proporcjonalny system wyborczy Protest wyborczy Prowokacja Przeciętne wynagrodzenie Przedawnienie Przedsiębiorca Przedsiębiorstwo energetyczne Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Przelew transgraniczny Przepustowość Przestój Przestępstwa podobne Przestępstwo Przesyłka z zadeklarowaną wartością Przewodnik turystyczny Przyjęcie i odrzucenie spadku Przyłącze kanalizacyjne Przyłącze wodociągowe Ptasia grypa Publicznie dostępna usługa telefoniczna Rażąca niewdzięczność obdarowanego Refundacja sprzętu ortopedycznego Rehabilitacja zawodowa Rejent Renta Renta dożywotnia Renta rodzinna Renta socjalna Renta szkoleniowa Renta z tytułu niezdolności do pracy Rezydent Rodzina zastępcza Rozdzielność majątkowa Rozkaz Rozkład pożycia małżeńskiego Rozmowa kwalifikacyjna Rozprawa przy drzwiach zamkniętych Rozszerzona wspólność majątkowa Rozwód Rozwód bez orzekania o winie Rozwód kościelny Rozwód z orzeczeniem o winie Rzecz ruchoma Rzecznik Praw Dziecka Rękojmia za wady SOLVIT Sanatorium Separacja Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej Skarga powodowa Składki na ubezpieczenia społeczne Spadek Spoofing Sprawca Sprawozdanie finansowe Sprzedaż Sprzedaż poza lokalem Stan cywilny Stan nietrzeźwości Stary portfel Statek wodny Staż Staż pracy Staż z urzędu pracy Stopień społecznej szkodliwości czynu Stosunek pracy Stosunek pracy Stwierdzenie nabycia spadku Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego Stypendium System dozoru elektronicznego Szkoda w wielkich rozmiarach Sąd Sąd pracy Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych Sąd rodzinny Sądowe stwierdzenie ojcostwa Służba mundurowa Tajemnica telekomunikacyjna Taksa notarialna Telefonia internetowa Testament Testament allograficzny Testament holograficzny Testament notarialny Testament ustny Testamenty szczególne Testy osobowości Testy psychologiczne Trójpodział władzy Turysta Ubezpieczenie społeczne