Kategorie

Świadectwa tymczasowe

Świadectwa tymczasowe są papierami wartościowymi wydawanymi akcjonariuszom, do chwili pełnego pokrycia objętych przez nich akcji na okaziciela (mają oznaczony okres ważności, który kończy się z pełną wpłatą na akcje). Świadectwa tymczasowe są dokumentami imiennymi.

Zobacz serwis: Biznes

Treść świadectwa tymczasowego

W dokumencie świadectwa tymczasowego należy zamieścić następujące dane:

1) firmę, siedzibę i adres spółki,

2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,

3) datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,

4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,

5) wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,

6) ograniczenia co do rozporządzania akcją,

7) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

Prawa związane z posiadaniem świadectwa tymczasowego

Świadectwo tymczasowe przede wszystkim upoważnia do korzystania z wszelkich uprawnień akcjonariusza. Posiadacz takiego świadectwa może m.in. wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz otrzymać dywidendę (jedynie w takim zakresie w jakim pokrył akcje). Świadectwa tymczasowe (podobnie jak akcje) mogą być przedmiotem obrotu – mogą być zbywane bądź zastawiane.

Nieważność świadectw tymczasowych

Dokumenty świadectw tymczasowych, wydane przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, są nieważne.

Zobacz: Finanse

Podstawa prawna: Kodeks spółek handlowych

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie