REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o dzieło

main image
Na podstawie umowy o dzieło, przyjmujący zamówienie (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła (np. namalowanie obrazu, sporządzenie projektu technicznego, naprawienie przedmiotu, dokonanie przeróbki, przeprowadzenie remontu), a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. Jest to „umowa rezultatu”.

Zobacz serwis: Zatrudnienie

Forma umowy

Umowa nie musi zostać zawarta w żadnej szczególnej formie, można ją zawrzeć ustnie lub w sposób dorozumiany.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie nie musi mieć postaci zapłaty pieniężnej. Może to być zatem każde inne świadczenie mające wartość majątkową i stanowiące ekwiwalent wartości dzieła. Wysokość wynagrodzenia można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony tego nie uczyniły, bierze się pod uwagę wartość dzieła „tego rodzaju” bądź przy braku danych – wartość nakładu pracy i nakładów wykonawcy.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie za całość dzieła mieści się w jednej sumie pieniężnej. W przypadku zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Wynagrodzenie kosztorysowe

Wynagrodzenie to ustala się na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów. Dotyczy to sytuacji, kiedy zakres i warunki wykonania dzieła nie mogą być przewidziane z całkowitą pewnością w chwili zawarcia umowy.

Obowiązki wykonawcy

Do obowiązków wykonawcy należy: wykonanie dzieła, niezwłoczne zawiadomienie zamawiającego o braku przydatności dostarczonego przez niego materiału do prawidłowego wykonania dzieła, złożenie zamawiającemu rachunku oraz nie zużytej części materiałów (kiedy dostarcza je zamawiający).

Obowiązki zamawiającego

Do obowiązków zamawiającego należy: uiszczenie wynagrodzenia należnego wykonawcy, współdziałanie z wykonawcą (o ile wymaga tego wykonanie dzieła).

Rękojmia (odpowiedzialność za wady)

Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może domagać się ich usunięcia, wyznaczając przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Gdyby naprawa wymagała nadmiernych kosztów, przyjmujący może odmówić. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić (jeżeli wady są istotne). W sytuacji, kiedy wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy przed nadejściem terminu wykonania dzieła, gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła i jest dalece prawdopodobne, że nie zdoła ukończyć dzieła w umówionym terminie.
Zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy, płacąc umówione wynagrodzenie (do momentu, kiedy dzieło nie zostało ukończone). Ponadto zamawiający może odliczyć to, co wykonawca zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła (także czas).

Śmierć strony

Umowa nie rozwiązuje się przez śmierć którejkolwiek ze stron. Wyjątek stanowi śmierć wykonawcy, gdy wykonanie zależy od jego osobistych przymiotów – wtedy umowa ulega rozwiązaniu.

Zobacz: Dzieło

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA