Kategorie

Przedsiębiorca

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna lub też tzw. ułomna osoba prawna, która wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Zobacz serwis: Działalność gospodarcza

Przepisy prawa w różny sposób definiują przedsiębiorcę. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna), która wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza

Zgodnie z art. 2 tejże ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorca w Kodeksie cywilnym

Odrębną definicję zawiera z kolei Kodeks cywilny, którego art. 43(1) stanowi, iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i ułomna osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Osoby fizyczne jako przedsiębiorcy

Zgodnie z powyższymi definicjami przedsiębiorstwami mogą być osoby fizyczne. Nie ma tutaj znaczenia status prawnopaństwowy takich osób, co oznacza, że działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy mogą podejmować zarówno obywatele RP, jak i cudzoziemcy.

Przedsiębiorcą mogą być jednakże wyłącznie osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie).

Wpis do rejestru

Podjęcie działalności gospodarczej wymaga uprzedniego wpisu do określonego rejestru przedsiębiorców. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, mogą podejmować działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

W przypadku przedsiębiorców będących osobami prawnymi wymagany z kolei jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zobacz: Postępowanie administracyjne

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie