Kategorie

Warranty subskrypcyjne

Pod pojęciem warrantów subskrypcyjnych należy rozumieć rodzaj papierów wartościowych, które w ramach docelowego bądź warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółka akcyjna może emitować jako papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru.

Zobacz serwis: Finanse

Uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych

Uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać:

1) uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych,

2) cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie,

3) liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny,

4) termin wykonania prawa z warrantu, z tym że nie może on być dłuższy niż 10 lat.

Warranty a prawo poboru

Prawo poboru przewiduje, że akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Natomiast warranty subskrypcyjne mogą zostać objęte przez dowolne podmioty prawa.

Podstawa prawna

Kodeks spółek handlowych

Zobacz serwis: Postępowanie podatkowe

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie