Kategorie

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.

Zobacz też: Podatki i opłaty

Dokonanie ustaleń przez organ przed wydaniem zaświadczenia

Przed wydaniem zaświadczeń ustala się, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu. Nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe zakończenie postępowania, o którym mowa zdaniu poprzednim, przed upływem terminu 7-dniowego od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Wydając zaświadczenie, organ podaje informacje o prowadzonym postępowaniu.

Informacje podawane w zaświadczeniu na żądanie wnioskodawcy

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się informacje:

  • 1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
  1. postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
  2. postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,
  3. postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
  • 2) dotyczące:
  1. okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,
  2. podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.

Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

W sytuacji, gdy zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent, do dnia upływu terminów, o których mowa w Ordynacji podatkowej, nie posiada zaległości podatkowych.

Podstawa prawna

Ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Zobacz serwis: Podatki

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie