REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Spółka partnerska

main image
Spółka partnerska to spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zobacz serwis: Firma

Partnerzy

Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w ustawie. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania zawodów np. adwokata, architekta, inżyniera budownictwa, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, księgowego, lekarza, notariusza, radcy prawnego, rzecznika patentowego.

Firma

Firma powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest użycie skrótu "sp.p."

Forma

Umowa powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Moment powstania

Spółka powstaje z chwilą wpisania do rejestru.

Odpowiedzialność wspólników

Partner nie ponosi odpowiedzialności za: zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.
Jeden albo większa liczba partnerów może zgodzić się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnicy spółki jawnej, tj. bez ograniczenia cały swoim majątkiem, solidarnie ze spółką i pozostałymi partnerami, subsydiarnej. Wszyscy partnerzy odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, które nie są związane z wykonywaniem wolnego zawodu, np. zaciągnięcie kredytu przez spółkę.

Majątek

Majątek stanowi mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej trwania.

Wkład

Wkład do spółki może być pieniężny lub niepieniężny (np. przeniesienie lub obciążenie własności rzeczy lub innych praw, świadczenie na rzecz spółki). W razie wątpliwości uznaje się, że wkłady są równe.

Reprezentacja, prowadzenie spraw spółki

Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić: tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały.
Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Powołanie zarządu wyłącza reprezentację spółki przez każdego partnera samodzielnie. Prowadzenie spraw spółki nie można powierzyć osobom trzecim.

Czynności zwykłego zarządu

Czynności zwykłego zarządu może podejmować każdy partner bez uprzedniej uchwały (chyba że umowa spółki wymaga uchwały – konieczna jest jednomyślność wszystkich partnerów lub jeden z wspólników wyrazi sprzeciw przed załatwieniem sprawy – uprzednia jednomyślność wyrażona w uchwale).

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają zgody wszystkich partnerów (nawet wyłączonych od prowadzenia spraw).
Czynności nagłe może podejmować samodzielnie wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki, bez uprzedniej uchwały, jeżeli zaniechanie spowodowałoby poważną szkodę.

Prokura

Prokurę ustanawia się za zgodą wszystkich partnerów mających prawo prowadzenie spraw spółki. Odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki. W okresie likwidacji dotychczasowa prokura wygasa i nie może być ustanowiona nowa.

Udział w zysku i stracie

Każdy partner ma prawo do równego udziału w zysku i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku (bez względu na rodzaj i wartość wkładu).

Przyczyny rozwiązania

Przyczyny rozwiązania to:

a) przewidziane w umowie (spółka trwa nadal, jeżeli prowadzi swoją działalność za zgodą wszystkich partnerów, uznaje się, że została przedłużona na czas nieoznaczony),

b) jednomyślna uchwała wszystkich partnerów,

c) ogłoszenie upadłości spółki,

d) utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu,

e) prawomocne orzeczenie sądu,

f) śmierć partnera lub ogłoszenie jego upadłości (spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi partnerami, gdy umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią),

g) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika (spółka będzie jednak trwała nadal, jeśli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią).

Gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych wydarzeń.

Zobacz: Konsument w UE

Podstawa prawna: Kodeks spółek handlowych

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA