Kategorie

Wady oświadczenia woli

Wady oświadczenia woli to szczególne stany faktyczne, przewidziane przez ustawodawcę, które skutkują pozbawieniem oświadczenia woli skutecznością prawną.

Zobacz serwis: Prawa konsumenta

Poszczególne wady

Do wad oświadczeń woli zaliczamy: brak świadomości lub swobody, pozorność, błąd, podstęp, groźbę.

Brak świadomości lub swobody

Brak świadomości lub swobody polega na złożeniu oświadczenia woli w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to np. choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego, nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

Pozorność

Pozorność polega sprzeczności pomiędzy zamiarem wywołania określonego skutku prawnego a przejawem tego zamiaru, który komunikuje się osobom trzecim.

Błąd

Błąd to mylne wyobrażenie lub brak tego wyobrażenia u osoby oświadczającej swoją wolę o rzeczywistym stanie rzeczy.

Groźba

Groźba polega na wymuszeniu oświadczenia woli. Stanowi jego wadę, jeżeli jest poważna i bezprawna.

Podstęp

Podstęp to kwalifikowana postać błędu. Polega na celowym, świadomym działaniu osoby, która wywołuje błąd.

Skutki wad oświadczeń woli

Wady oświadczenia woli mogą prowadzić do:

%%advert-placeholder-1%%

a) bezwzględnej nieważności czynności (co oznacza, że czynność prawna zawierająca wadliwe oświadczenie woli, od momentu jej dokonania nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie ma możliwości jej konwalidacji – przywrócenia ważności);

b) wzruszalności czynności prawnej (nieważność względna) – co oznacza, że czynność jest ważna i wywołuje skutki, jednakże może zostać wzruszona przez osobę wskazaną przez ustawodawcę i w czasie przez niego wskazanym.

W razie jeśli nie zostanie wzruszona w odpowiednim czasie następuje jej konwalidacja, czynność staje się ważna w sposób niewzruszalny.

Zobacz: Konsument w sieci

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie