Kategorie

Statut funduszu inwestycyjnego

Statut funduszu inwestycyjnego określa jego wewnętrzną organizację, tryb działania, jak również cele istnienia. Statut sporządza się w formie aktu notarialnego.

Zobacz też: Rodzaje funduszy

Elementy zawarte w statucie

Statut określa m.in.: 

 1. nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;
 2. firmę, siedzibę i adres towarzystwa;
 3. organy funduszu inwestycyjnego i sposób jego reprezentacji;
 4. firmę, siedzibę i adres depozytariusza;
 5. firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie obowiązków, o których mowa w ustawie;
 6. czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;
 7. łączną wysokość wpłat do funduszu inwestycyjnego, ustaloną zgodnie z przepisami ustawy;
 8. rodzaje zdematerializowanych papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat oraz terminy przyjmowania wpłat papierami wartościowymi;
 9. rodzaje innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazuje, czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
 10. cel inwestycyjny funduszu inwestycyjnego albo subfunduszy;
 11. zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego;
 12. zasady wypłacania dochodów funduszu inwestycyjnego uczestnikom funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa;
 13. asady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu – w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów;
 14. rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie towarzystwa, oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów;
 15. częstotliwość dokonywania wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, ustalania wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny;
 16. minimalną wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego otwartego;
 17. inne niż wynikające z ustawy prawa uczestników funduszu inwestycyjnego;
 18. sposób udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej wiadomości;
 19. sposób ogłaszania zmian statutu;
 20. inne niż wynikające z ustawy przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Zobacz serwis: Firma

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie