Kategorie

Prywatyzacja bezpośrednia przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki

Jednym ze sposobów prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa jest prywatyzacja przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki.

Zobacz też: Wiadomości

Tryb

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki następuje w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Pokrycie kapitału zakładowego

Do spółki, akcjonariusze inni niż Skarb Państwa powinni wnieść wkłady na pokrycie co najmniej 25% kapitału zakładowego.

Uprawnienia pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji

Uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji należących do Skarbu Państwa w spółce, według stanu z dnia objęcia przez Skarb Państwa akcji w spółce.

Spółka z udziałem pracowników

W przypadku gdy akcjonariuszami spółki, oprócz Skarbu Państwa, są wyłącznie osoby będące w dniu wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej pracownikami przedsiębiorstwa państwowego, rolnicy lub rybacy, powinni oni wnieść łącznie wkłady na pokrycie co najmniej 10% kapitału zakładowego. Statut spółki określi obowiązek corocznego oferowania przez Skarb Państwa akcjonariuszom, o których mowa w zdaniu poprzednim, akcji w takiej liczbie, aby ich udział w kapitale spółki z dnia wpisania do rejestru, łącznie z akcjami objętymi zgodnie ze zdaniem poprzednim oraz nabytymi zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (tzn. nieodpłatnie) mógł, po pięciu latach od dnia wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców, wynosić 51%.

Podstawa prawna

Ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Zobacz serwis: Spółki

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie