REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Doradca podatkowy

Doradcy podatkowi tworzą samorząd doradców podatkowych, zwany Krajową Izbą Doradców Podatkowych
shutterstock

Doradca podatkowy – osoba fizyczna wpisana na listę doradców podatkowych uprawniona do wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których uprawnieni są doradcy podatkowi obejmują: 

 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; 
 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; 
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie; 
 • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; 
 • wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej.

Kto może być doradcą podatkowym

Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
 • korzysta z pełni praw publicznych; 
 • jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego; 
 • posiada wyższe wykształcenie; 
 • odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową; 
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego; 
 • wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od zdania egzaminu na doradcę podatkowego.

Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby, które spełniają powyższe warunki z wyjątkiem trzech ostatnich, a zarazem: 

 • są członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego lub 
 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

Wpis na listę doradców podatkowych następuje po złożeniu ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub osoby przez niego upoważnionej spośród członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

Rota ślubowania ma następujące brzmienie 

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”.

Z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu „doradca podatkowy”. Tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej.

Jak doradca podatkowy wykonuje zawód

Doradca podatkowy wykonuje ten zawód jako 

 • osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej; 
 • osoba pozostająca w stosunku pracy z: 
  • podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego, 
  • pozostałymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców. 

Doradcy podatkowi mogą wykonywać swój zawód, uczestnicząc w spółkach niemających osobowości prawnej, pod warunkiem że komplementariuszami w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że większość komplementariuszy w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólników w pozostałych spółkach stanowią podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Jeżeli w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej jest nie więcej niż dwóch komplementariuszy lub pozostałe spółki składają się z dwóch wspólników, jeden z nich powinien być podmiotem uprawnionym do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego. 

Doradca podatkowy wykonujący zawód w ramach stosunku pracy z przedsiębiorcą niebędącym podmiotem uprawnionym do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, wykonuje czynności doradztwa podatkowego jedynie na rzecz podmiotu, w którym jest zatrudniony.

Samorząd doradców podatkowych

Doradcy podatkowi tworzą samorząd doradców podatkowych, zwany Krajową Izbą Doradców Podatkowych. Przynależność doradców podatkowych do Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę doradców podatkowych.

Organami Krajowej Izby Doradców Podatkowych są: 

 • Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych; 
 • Krajowa Rada Doradców Podatkowych; 
 • Krajowa Komisja Rewizyjna; 
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny; 
 • Sąd Dyscyplinarny; 
 • Rzecznik Dyscyplinarny.

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA