Kategorie

Rezerwa ogólna i rezerwy celowe w budżecie jednostek samorządu terytorialnego

Rezerwa ogólna w budżecie jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak w budżecie państwa, ma charakter obowiązkowy. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Zobacz serwis: Biznes

Rezerwy celowe w budżecie jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe:

1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych;

3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Suma rezerw celowych

Suma rezerw celowych przeznaczonych na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na wydatki określone w odrębnych ustawach, nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Uprawnienie zarządu jednostki samorządu terytorialnego do podziału rezerw

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych

Podstawa prawna:

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie