REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czynny żal w prawie karnym skarbowym

Czynny żal w prawie karnym skarbowym
Czynny żal w prawie karnym skarbowym
ShutterStock

Czym jest czynny żal w polskim prawie karnym skarbowym?

Czynny żal w prawie karnym skarbowym

Czynny żal, to instytucja prawna uregulowana w art. 16 kodeksu karnego skarbowego, a szczególna forma czynnego żalu jest uregulowana w art. 16a kks. 

Art. 16 kks:

 § 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu
§ 2. Przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia – uiścić ich równowartość pieniężną; nie nakłada się obowiązku uiszczenia ich równowartości pieniężnej, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4.

§ 3. Jeżeli złożone przedmioty podlegające przepadkowi mogą ulec szybkiemu zniszczeniu lub zepsuciu, ich przechowywanie byłoby połączone z niewspółmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości, organ postępowania przygotowawczego nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia ich równowartości pieniężnej, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4. 

§ 4. Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu. 

§ 4a. Zawiadomienie do finansowego organu postępowania przygotowawczego może być złożone także za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

§ 5. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:
1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego; 
2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony. 

§ 6. Przepisu § 1 nie stosuje się wobec sprawcy, który: 
1) kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego; 
2) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego; 
3) zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku; 
4) nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Art. 16a kks:

§ 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony

§ 2. Jeżeli w związku z czynem zabronionym określonym w § 1 nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, przepis ten stosuje się tylko wtedy, gdy należność ta została uiszczona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli przed złożeniem korekty deklaracji lub księgi wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe lub ujawniono w toku toczącego się postępowania przygotowawczego to przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Czynny żal w kontekście prawa karnego skarbowego w Polsce oznacza dobrowolne ujawnienie przez sprawcę naruszenia przepisów skarbowych i podjęcie działań mających na celu naprawienie szkody wyrządzonej Skarbowi Państwa.

Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym (art. 16 i 16a), czynny żal może skutkować umorzeniem postępowania lub odstąpieniem od ukarania. W praktyce oznacza to, że osoba, która dobrowolnie przyznaje się do naruszenia prawa skarbowego i podejmuje działania w celu naprawienia tego naruszenia, może uniknąć kary.

Należy jednak pamiętać, że decyzja o umorzeniu postępowania lub odstąpieniu od ukarania na podstawie czynnego żalu jest w gestii organów ścigania i wymaga spełnienia określonych warunków. Sprawca przestępstawa i wykroczenia skarbowego musi dobrowolnie ujawnić naruszenie, zanim organy ścigania dowiedzą się o tym naruszeniu z innego źródła. Ponadto, sprawca musi podjąć realne działania w celu naprawienia szkody, co zwykle oznacza zapłacenie należnych podatków, odsetek i ewentualnych kar. Dodatkowo nie każdy sprawca może skorzystać z 

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA