Kategorie

Wierzytelność

Wierzytelność to uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika i składające się z jednego lub wielu roszczeń bądź praw kształtujących (np. prawo uchylenia się od skutków oświadczenia woli).

Zobacz serwis: Ubezpieczenia

Wierzytelność ubezpieczeniowa

Wierzytelność ubezpieczeniowa to wierzytelność związana ze stosunkiem prawnym ubezpieczenia, w której wierzycielem jest zakład ubezpieczeń, a dłużnikiem ubezpieczający lub osoba trzecia, np. sprawca szkody.

Występują dwa podstawowe rodzaje wierzytelności ubezpieczeniowych: regres ubezpieczeniowy (czyli roszczenie zwrotne przysługujące zakładowi ubezpieczeń; zakład ubezpieczeń, w określonych przez prawo przypadkach, po dokonaniu wypłaty odszkodowania może dochodzić zwrotu wypłaconej kwoty od osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody) oraz składka zaległa (wierzytelność ubezpieczeniowa polegająca na nieopłaceniu przez ubezpieczającego składki, mimo tego że ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej, występuje przede wszystkim w ubezpieczeniach obowiązkowych, przede wszystkim OC komunikacyjnym).

Wierzytelność bankowa

Wierzytelność bankowa to wierzytelność związana z czynnościami bankowymi (np. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych itp.).

Zobacz: Ubezpieczenia finansowe

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie